Advertisements

BAKIT SINABI NI PABLO NA KAHIT HINDI MAGPATULI (CIRCUMCISED ON THE 8TH DAY OF BIRTH) AT KAPAG NAGPATULI KA AY BINABALEWALA MO SI KRISTO SA MGA HENTIL?

 

UNAWAIN ANG MASA NG UNANG TINAPAY AT UGAT NG PUNONG-KAHOY na BANAL!!!HUWAGMAGPATULIBAKIT SINABI NI PABLO NA KAHIT HINDI MAGPATULI (CIRCUMCISED ON THE 8TH DAY OF BIRTH) AT KAPAG NAGPATULI KA AY BINABALEWALA MO SI KRISTO SA MGA HENTIL?

GODSHIP OF CHRIST BETWEEN GENTILE AND ISRAELITES

READ CAREFULLY!!

IPAPALIWANAG KO NG MABUTI MAKINIG KAYONG MABUTI!! KUNG BAKIT IBINAWAL NI PABLO ANG TULI….AT SINABING BINABALE WALA NINYO SI KRISTO KAPAG NAGPATULI KAYO.

SI PABLO AY ISANG ISRAELITA SA LIPI NI BENJAMIN.

ROMA 11: 1 Ito ngayon ang tanong ko: Itinakwil na nga kaya ng Diyos ang kanyang sariling bayan? Hinding-hindi! [[[[[[[[[Ako’y isang Israelita rin, mula sa lahi ni Abraham at kabilang sa lipi ni Benjamin.]]]]]]]]

NAGING KAAWAY NG DIYOS ANG ISRAELITA NG TANGGIHAN SI KRISTO KASI NGA DIYOS YAN NI SAULO/PABLO…NA KANYANG IPINAGLALABAN. DATI SI PABLO NA ISANG PARISEO NG MAG-ARAL NGA KAY GAMALIEL ANG PARISEO AY GRUPO NG MGA TAO NG TIME NI JESUS NA MAHIGPIT NA SUMUSUNOD SA KAUTUSAN NI MOISES.

ROMA 11:28 Dahil[[[[ tinanggihan ng mga Israelita ]]] ang Magandang Balita,[[[[[[ sila’y naging kaaway ng Diyos]]]]]], at kayong mga Hentil ang nakinabang. Ngunit dahil sa sila ang mga hinirang ng Diyos, sila’y mahal pa rin niya, alang-alang sa kanilang mga ninuno.

*****************************************
SO TAYONG MGA HENTIL (HINDI TULI) ANG NAKIKINABANG..
*****************************************
ROMA 11: 1-2 Ito ngayon ang tanong ko: Itinakwil na nga kaya ng Diyos ang kanyang sariling bayan? Hinding-hindi! Ako’y isang Israelita rin, mula sa lahi ni Abraham at kabilang sa lipi ni Benjamin. 2 Hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang bayan na sa simula pa’y pinili na niya.

*****************************************
SO SOLIDO PANGAKO NG DIYOS…NA ILILIGTAS DIN NI JESUS ANG ISRAEL…
*****************************************

*****************************************
NGAYON BASAHIN NINYO KUNG GAANO KATINDI PAGHAHARI NI KRISTO..
*****************************************

ROMA 11:11 Ito naman ang tanong ko ngayon: Ang pagkatisod ba nila ay upang sila’y tuluyan nang mawasak? Hinding-hindi! Sa halip, dahil sa kanilang kasalanan, ang kaligtasan ay nakarating sa mga Hentil upang mainggit ang mga Israelita sa mga ito.

ROMA 11:13-24

13 Ito naman ang sasabihin ko sa inyo, mga Hentil. Dahil ako’y apostol ninyo, ipinagmamalaki ko ang aking tungkulin. 14 Ginagawa ko ito upang inggitin ang aking mga kababayang Judio, at nang sa gayon ay maligtas kahit ang ilan sa kanila. 15 Kung ang pagkatakwil sa kanila ay naging daan upang maibalik sa Diyos ang sanlibutan, ang muling pagtanggap sa kanila ng Diyos ay matutulad sa muling pagkabuhay ng patay!

16 Kung BANAL ANG UNANG TINAPAY MULA SA MASA NG HARINA, gayundin ang buong masa.

****************************************************************
KUNG BANAL ANG UNANG TINAPAY MULA SA MASA NG HARINA GAYUNDIN ANG BUONG MASA SO NADADAMAY ANG MGA NAKADIKIT NA HARINA SA UNANG TINAPAY
***************************************************************

At kung ang ugat ng punongkahoy ay banal, gayundin ang mga sanga nito.

*****************************************************
KUNG ANG UGAT NG PUNONG KAHOY AY BANAL GAYUNDIN ANG MGA SANGA NITO (MAG-ISIP NG ISANG PUNONG MAY-UGAT O HUMAWAK NG LAPIS NA GAWING UGAT ANG PAMBURA)

HINALIMBAWA DITO ANG PUNONG OLIBO
PINUTOL ANG MGA ORIGINAL NA SANGA (ISRAELITA)
*****************************************

17 Kung pinutol ang ilang sanga ng punong olibo,

******************
AT IKAW (EX. 1 SA MGA HENTIL) ANG SANGA NG OLIBONG LIGAW!!! ANG IDINUGTONG…
*****************

at ikaw na sanga ng olibong ligaw ang idinugtong sa puno upang makabahagi sa buhay na nanggagaling sa ugat ng punong ito,

*****************************************
HUWAG MAGMALAKI ANG MGAHENTIL
*****************************************

18 huwag kang magmalaki sa mga sangang pinutol. Alalahanin mong hindi ikaw ang bumubuhay sa mga ugat; ang mga ugat ang bumubuhay sa iyo.

*****************************************
ISININGIT ANG MGA HENTIL NA KIKILALA KAY JESUS
*****************************************

19 Sasabihin mo naman, “Pinutol ang mga sanga upang ako’y maidugtong.”

*****************************************
MALIWANAG PINUTOL NA ANG MGA ISRAELITA DAHIL HINDI NANIWALA KAY JESUS..
*****************************************

20 Totoo iyan. Pinutol[[[ sila ]]]]dahil hindi sila sumampalataya sa Diyos, at IKAW (1 SA MGA HENTIL) naman ay idinugtong dahil sumampalataya ka sa kanya. Kaya’t huwag kang magmalaki, sa halip ay matakot ka.

*****************************************
SO MATAKOT KA YUON NGANG MGA ORIGINAL NA SANGA (ISRAELITA) PINUTOL IKAW PA KAYA NA IDINUGTONG LANG…
*****************************************
21 Sapagkat kung ang mga tunay na sanga ay hindi pinanghinayangan ng Diyos, ikaw pa kaya ang panghinayangan niya?

22 Dito’y makikita natin ang kabutihan at kabagsikan ng Diyos. Naging mabagsik siya sa mga hindi sumasampalataya sa kanya, subalit mabuti siya sa inyo, kung mananatili kayo sa kanyang kabutihan. Kung hindi, kayo ma’y puputulin din.

*****************************************
IDUDUGTONG LANG MULI ANG MGA ISRAELITA KUNG MANANAMPALATAYA KAY KRISTO NA NAGING DIYOS NI PABLO NA MAHIGPIT DATI NA SINUSUNOD ANG KATURUAN NI GAMALIEL NA PARISEO
*****************************************

23 Ang mga Judio’y idudugtong niyang muli sa puno kung sila ay sasampalataya, sapagkat kayang gawin iyon ng Diyos.

24 Kung ikaw na sangang galing sa olibong ligaw ay naidugtong sa tunay na olibo, kahit na salungat ang ganoon sa takbo ng kalikasan, lalo pang madaling idugtong sa puno ang mga tunay na sanga nito.

*****************************************
SO MALIWANAG NA KAPAG NAGPATULI KA PA AY BINABALEWALA MO ANG DIYOS NA SI KRISTO..

 

PAANONG NAGING KAAWAY NG DIYOS MGA ISRAELITA?

8 DAYS AFTER BIRTH yan ..na tuli..kaugalian ng mga Israelita na naging KAAWAY NG DIYOS NG HINDI MANIWALA SA MABUTING BALITA…

ROMA 11: 28 Dahil tinanggihan ng mga Israelita ang Magandang Balita,[[[[[[[[[[[ sila’y naging kaaway ng Diyos,]]]]]]]]]]]]]]] at kayong mga Hentil ang nakinabang. Ngunit dahil sa sila ang mga hinirang ng Diyos, sila’y mahal pa rin niya, alang-alang sa kanilang mga ninuno.

PERO HINDI NAGBAGO PANGAKO NIYA..

ROMA 11:25

25 Mga kapatid, isang hiwaga ang nais kong malaman ninyo upang hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng Israel ay pansamantala.[[[[ Tatagal lamang iyon hanggang sa mabuo na ang takdang bilang ng lahat ng mga Hentil na lalapit sa Diyos.]]]

KUNG NAUNAWAAN NINYO MASA NG UNANG TINAPAY AT ANG BANAL NA UGAT NG PUNONG KAHOY MAUUNAWAAN NINYO ITO.

GALACIA 5: 6 Sa mga nakipag-isa na kay Cristo Jesus, hindi na mahalaga[[[[[[ kung ang isang tao ay tuli o hindi.]]]] Ang mahalaga’y ang pananampalatayang nakikita sa mga gawaing udyok ng pag-ibig.

SOURCE: BASAHIN NINYO NGAYON NG WALA ANG AKING MGA NOTES SA ITAAS!!!

Roma 11: 1-36

Kinahabagan ng Diyos ang Israel

1 Ito ngayon ang tanong ko: Itinakwil na nga kaya ng Diyos ang kanyang sariling bayan? Hinding-hindi! Ako’y isang Israelita rin, mula sa lahi ni Abraham at kabilang sa lipi ni Benjamin. 2Hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang bayan na sa simula pa’y pinili na niya. Hindi ba ninyo alam ang sinasabi ng kasulatan tungkol kay Elias? Dumaing siya sa Diyos laban sa Israel. 3 Sinabi niya, “Panginoon, pinatay nila ang iyong mga propeta at giniba ang iyong mga altar. Ako na lamang ang natitira, at gusto pa nila akong patayin!” 4 Ngunit ano ang sagot sa kanya ng Diyos? “Nagtira ako ng pitong libong lalaking hindi sumamba sa diyus-diyosang si Baal.” 5 Ganoon din sa kasalukuyan; mayroon pang nalalabing mga hinirang ng Diyos dahil sa kanyang kagandahang-loob. 6 At kung iyon ay dahil sa kanyang kagandahang-loob, maliwanag na iyon ay hindi dahil sa gawa, sapagkat kung ang ginawa ng tao ang siyang batayan, hindi na iyon masasabing kagandahang-loob.

7 Ano ngayon? Hindi nakamtan ng bansang Israel ang kanyang minimithi. Ang mga hinirang lamang ang nagkamit nito dahil matigas ang ulo ng iba. 8 Tulad ng nasusulat:

11 Ito naman ang tanong ko ngayon: Ang pagkatisod ba nila ay upang sila’y tuluyan nang mawasak? Hinding-hindi! Sa halip, dahil sa kanilang kasalanan, ang kaligtasan ay nakarating sa mga Hentil upang mainggit ang mga Israelita sa mga ito. 12 Ngayon, kung ang kasalanan ng mga Israelita ay nagdulot ng masaganang pagpapala sa sanlibutan, at kung ang kanilang pagbagsak ay nagdulot ng masaganang pagpapala sa mga Hentil, gaano pa kaya kapag nagbalik loob sa Diyos ang buong Israel!

Ang Kaligtasan ng mga Hentil

13 Ito naman ang sasabihin ko sa inyo, mga Hentil. Dahil ako’y apostol ninyo, ipinagmamalaki ko ang aking tungkulin. 14 Ginagawa ko ito upang inggitin ang aking mga kababayang Judio, at nang sa gayon ay maligtas kahit ang ilan sa kanila. 15 Kung ang pagkatakwil sa kanila ay naging daan upang maibalik sa Diyos ang sanlibutan, ang muling pagtanggap sa kanila ng Diyos ay matutulad sa muling pagkabuhay ng patay!

16 Kung banal ang unang tinapay mula sa masa ng harina, gayundin ang buong masa. At kung ang ugat ng punongkahoy ay banal, gayundin ang mga sanga nito. 17 Kung pinutol ang ilang sanga ng punong olibo, at ikaw na sanga ng olibong ligaw ang idinugtong sa puno upang makabahagi sa buhay na nanggagaling sa ugat ng punong ito, 18 huwag kang magmalaki sa mga sangang pinutol. Alalahanin mong hindi ikaw ang bumubuhay sa mga ugat; ang mga ugat ang bumubuhay sa iyo.

19 Sasabihin mo naman, “Pinutol ang mga sanga upang ako’y maidugtong.” 20 Totoo iyan. Pinutol sila dahil hindi sila sumampalataya sa Diyos, at ikaw naman ay idinugtong dahil sumampalataya ka sa kanya. Kaya’t huwag kang magmalaki, sa halip ay matakot ka. 21 Sapagkat kung ang mga tunay na sanga ay hindi pinanghinayangan ng Diyos, ikaw pa kaya ang panghinayangan niya? 22 Dito’y makikita natin ang kabutihan at kabagsikan ng Diyos. Naging mabagsik siya sa mga hindi sumasampalataya sa kanya, subalit mabuti siya sa inyo, kung mananatili kayo sa kanyang kabutihan. Kung hindi, kayo ma’y puputulin din. 23 Ang mga Judio’y idudugtong niyang muli sa puno kung sila ay sasampalataya, sapagkat kayang gawin iyon ng Diyos.24 Kung ikaw na sangang galing sa olibong ligaw ay naidugtong sa tunay na olibo, kahit na salungat ang ganoon sa takbo ng kalikasan, lalo pang madaling idugtong sa puno ang mga tunay na sanga nito.

Nahahabag ang Diyos sa Lahat

25 Mga kapatid, isang hiwaga ang nais kong malaman ninyo upang hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng Israel ay pansamantala. Tatagal lamang iyon hanggang sa mabuo na ang takdang bilang ng lahat ng mga Hentil na lalapit sa Diyos. 26 Kapag nangyari iyon, maliligtas ang buong Israel; tulad ng nasusulat:

“Magmumula sa Zion ang Tagapagligtas.
Papawiin niya ang kasamaan sa lahi ni Jacob. (ISAIAH 59:20-21)

27 At ito ang gagawin kong kasunduan namin
kapag pinawi ko na ang kanilang mga kasalanan.”

28 Dahil tinanggihan ng mga Israelita ang Magandang Balita, sila’y naging kaaway ng Diyos, at kayong mga Hentil ang nakinabang. Ngunit dahil sa sila ang mga hinirang ng Diyos, sila’y mahal pa rin niya, alang-alang sa kanilang mga ninuno. 29 Sapagkat hindi nagbabago ng isip ang Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. 30 Noon, kayong mga Hentil ay hindi sumusunod sa Diyos, ngunit ngayon, kayo ay tumanggap ng habag ng Diyos nang sumuway ang mga Judio. 31 Gayundin naman, dahil sa habag ng Diyos na inyong naranasan, sinusuway naman ngayon ng mga Judio ang Diyos, nang sa gayo’y maranasan din nila ngayon a ang kanyang habag.32 Sapagkat hinayaan ng Diyos na maalipin sa pagsuway ang lahat ng tao upang maipadama niya sa kanila ang kanyang habag.

Papuri sa Diyos

33 Lubhang napakasagana ng kayamanan ng Diyos! Di matarok ang kanyang karunungan at kaalaman! Sino ang makakapagpaliwanag ng kanyang mga kapasyahan? Sino ang makakaunawa ng kanyang mga pamamaraan? Gaya ng nasusulat,

34 “Sino ang nakakaalam sa pag-iisip ng Panginoon?
Sino ang maaaring maging tagapayo niya?( ISAIAH 40:13-14)

35 Sino ang nakapagbigay ng anuman sa kanya
na dapat niyang bayaran?”

36 Sapagkat ang lahat ng bagay ay mula sa kanya, sa pamamagitan niya, at pag-aari niya. Sa kanya ang karangalan magpakailanman! Amen.

SOURCE OF PROPHECIES ABOVE:

ISAIAH 59:20-21

20 Sinabi ni Yahweh sa kanyang bayan,
“Pupunta ako sa Zion upang tubusin
ang mga taong mula sa lahi ni Jacob na magsisisi sa kanilang kasalanan.

21 Ito ang aking kasunduan sa inyo,” sabi ni Yahweh.

               “Ibinigay ko na ang aking kapangyarihan at mga katuruan upang sumainyo magpakailanman. Mula ngayon ay susundin ninyo ako at tuturuan ang inyong mga anak at salinlahi na sumunod sa akin sa buong panahong darating.”

ISAIAH 40:13-14

13 Sino ang makakapagsabi ng dapat gawin ni Yahweh?
May makakapagturo ba o makakapagpayo sa kanya?

14 Sino ang kanyang puwedeng sanggunian para maliwanagan?
Sinong nagturo sa kanya ng landas ng katarungan?
Sinong nagkaloob sa kanya ng kaalaman at ng paraan upang makaunawa?

NGAYON KUNG HINIRANG KA SA MGA HINDI!!! TULI EH BAKIT MO SILA TUTULIIN NG IKA-8TH DAY AFTER BIRTH PA?

ANG TIPAN NG TULI AY PALATANDAAN AT NAGANAP SA PAGDATING NI ISAAC.

MALILIGTAS ANG BUONG ISRAELITA (JAMES 1:1) HINIHINTAY LAMANG ANG TAMANG BILANG NG MGA HENTIL

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: