Advertisements

IF JESUS IS A PROPHET WHY HE SEND HIS PROPHETS? WHY JESUS DIED OUTSIDE JERUSALEM?

SI YESHUA/JESUS ANG NAGSUGO NG KANYANG MGA PROPETA

LUKE 13:31-35 Dumating noon ang ilang Pariseo at sinabi nila kay Jesus, “Umalis na kayo rito dahil gusto kayong ipapatay ni Herodes.”

32 Subalit sumagot siya, “Sabihin ninyo sa lalaking iyon na nagpapalayas pa ako ngayon ng mga demonyo at nagpapagaling ng mga maysakit. Gayundin ang gagawin ko bukas, at sa ikatlong araw ay tatapusin ko ang aking gawain. 33 Ngunit dapat akong magpatuloy sa aking lakad ngayon, bukas, at sa makalawa, sapagkat hindi dapat mamatay sa labas ng Jerusalem ang isang propeta. (IT IS NOT FOR HIM CONTINUE READING…)

34 “Jerusalem, Jerusalem! Pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga ISINUGO KOOOOOOOOOOOO!!! sa iyo! Ilang beses kong sinikap na kupkupin ang iyong mga anak, gaya ng pag-aaruga ng isang inahin sa kanyang mga sisiw, ngunit ayaw mo. 35 Kaya’t pababayaan nang lubusan ang iyong Templo. Sinasabi ko sa iyo, hindi mo na ako makikita hanggang sa dumating ang oras na sasabihin mo, ‘Pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon!'”

MATTHEW 23:37-38 “Jerusalem, Jerusalem! Pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga isinugo sa iyo! Ilang ulit kong sinikap na kupkupin ang iyong mga anak, gaya ng pag-aaruga ng isang inahin sa kanyang mga sisiw, ngunit ayaw ninyo. 38 Kaya’t ang inyong Templo ay iiwanang tiwangwang. 39Sinasabi ko sa inyo, hindi na ninyo ako makikita hanggang dumating ang oras na sabihin ninyo, ‘Pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon!'”

SO NASAAN ANG GOLGOTHA?

MATTHEW 27:32 [[[[[ Paglabas ng lunsod ]]]]], nakita ng mga sundalo si Simon na taga-Cirene. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus.

HEBREW 13:11-12 11 Ang dugo ng mga hayop ay dinadala ng pinakapunong pari sa Dakong Kabanal-banalan upang ialay bilang handog dahil sa kasalanan, ngunit ang katawan ng mga hayop ay sinusunog sa labas ng bayan.
Gayundin naman, namatay si Jesus sa [[[[[[[labas ng bayan]]]] upang linisin niya ang tao sa kanilang kasalanan, sa pamamagitan ng kanyang dugo.

 

ISLAM CONTRADICTION:

labas_o_loob labas_o_loob2hindinamansiyapropeta isinugoko isinugoko2

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: