Advertisements

IMMANUEL DELA CRUZ (TRINITARIAN) VS ARMAN G. DE CASTRO (PATRIPASSIANISM)

title_page_of_debate title_page_of_debate2
 • Nagiisang Dios
  Trinitarian Immanuel Dela Cruz)Ang Dios Ama ay hindi si Jesus at hindi ang Banal na Espiritu
  vs
  Non Trinitarian Arman G. De Castro) Si Jesus ay Siya rin ang Ama at Banal na Espiritu.
  1.) Trinitarian PRAYER and Introduction: 200-300 words
  2.) Non Trinitarian PRAYER and Introduction Negative Side: 200-300 words
  3.) Trinitarian PRESENTATION: 1000-3000 words
  4.) Non Trinitarian PRESENTATION: 1000-3000 words
  5.)Trinitarian QUESTIONS/CROSS EXAMINATION: 30-50 words…Answer: 100-200 words (excluding references)
  6.) Non Trinitarian QUESTIONS/CROSS EXAMINATION: 30-50 words…Answer: 100-200 words (excluding references)
  — 5 Questions each debater (randomized) one question and answer.
  — TIME LIMIT– 24 hours Max. FOR EACH DEBATER TO REPLY EACH OTHER’S POST
  6.) Trinitarian REBUTTALS : 500-1000 words (excluding opponent answer)
  7.) Non Trinitarian REBUTTALS : 500-1000 words.
  8.) Trinitarian FINAL CONCLUSION :100-300 words
  9.) Non Trinitarian FINAL CONCLUSION : 100-300 words.
  Marc de Jesus, Edgardo Manotoc, Michelle D. Mendez, Gerald Ramirez,Rovick Christian, Kathleen Kate, Annabelle Gellama, Jacob Soriano,Agashi Yepu Agashi, Charssel Love Sicad, Neelym Lao, Edwin Ocon,Mario Navales, Lhordz Metzuwi Madarah, Erza S. Lee, Bevz BheverLie, Reine Judge, Irene Potterfield, Jayaditya Darla, Leon Indro, Athena Alexa,Eugene D. Stoner, John Rafael, John Cris, Rhai Zhen, Juan Dela Cruz,Diamantina Drover, France Likas Makabayan, Juan Likas Makabayan

  • Immanuel Dela Cruz PANIMULA: bro Arman G. De CastroAno po ba ang aral ng Bibliya patungkol sa Dios natin, siya ba ay Nagiisang Dios sa tatlong persona (Dios Ama, Dios Anak at Dios Espiritu Santo) o ang Nagiisang Dios ba ay Iisang persona na ang (Dios Anak ay siya rin ang Dios Ama at Dios Espiritu Santo) . Napakasilan po, marahil tama ang nasasabi na Banal na Aklat na hindi sapat ang kaunawaan ng isang tao kung walang patnubay ng Dios para malaman ang hiwaga nito.Kaya’t wag po tayong manalig sa sarili nating kaunawaan, tayo poy tumiwala sa Panginoon sa lahat ng ating gawa upang tayoy gabayan niya.Dios naming makapangyarihan sa lahat, gabayan mo po kami, ipaunawa ninyo po sa amin ang iyong Banal na Aklat ang iyong salita, lalo ka na po Dios, magpakilala ka po sa amin. At sa gayo’y kami ay magkaisa sa iisang pagpapahayag, pangangaral ng iyong salita. Panginoong Jesus gabayan mo po kami, kilalanin mo po kami bilang iyong mga tupa, nagsusumamo kami sa iyo Panginoong Jesus na pagisahin mo kami, tulad ng iyong pagkaisa sa Ama. Banal na Espiritu tinatanggap ka naming tumahan ka sa puso namin ng walang hanggan, madama ka naman ng lubos, patnubayan mo kami lagi sa aming gawa. Sa ngalan ni Jesus. AMEN.Sa mga sumusubaybay, sa lahat ng miyembro ng grupong eto, naway napatilihin natin ang kaayusan, tayo po may iisang pananay na ang Dios sa Bibliya ay tunay.Akin pong ititindig ang mga sumusunod:1. Ang Dios natin ay Nagiisa,
   2. Ang Dios Ama
   2.1 Ang Dios Ama ay hindi ang Dios Anak (Jesus)
   3. Ang Dios Anak
   3.1 Ang Dios Anak ay hindi ang Banal na Espiritu
   4. Ang Dios Espiritu Santo
   4.1 Ang Dios Espiritu Santo ay hini ang Dios Ama
  • Arman G. De Castro 2.) Non Trinitarian PRAYER and Introduction Negative Side: 200-300 wordsPRAYER BY ARMAN G. DE CASTRO!!!SA IYO AMING DIYOS AMA NASA
   LAHAT NG DAKO AT HINDI NANATILI SA ISANG LUGAR
   LAMANG (JEREMIAH 23:23) MESSIAH YESHUA HA’MASSIACH (JESUS THE MESSIAH) YESHUA
   HA’NETZARETH (JESUS OF NAZARETH)
   ANG NAG-IISANG DIYOS NA BUHAY NGAYON AT
   MAGPAKAILANPAMAN, ANG PAPURI AT PAGGALANG AT PAGDAKILA SA IYONG WALANG
   HANGGANG KAPANGYARIHAN AT KALUWALHATIAN AY SUMABAWA’T ISA. SA PAMAMAHAGI NG
   IYONG MGA SALITA SA SAMAHAN NA ITO KAMI PO AY HUMIHILING NG PAG-GABAY NG IYONG
   “BANAL NA ESPIRITU SANTO” NA HIPUIN MO ANG PUSO AT ISIPAN NG BAWA’T ISA AT
   BIGYAN NG MALAWAK NA
   PANG-UNAWA “SA MGA KATOTOHANANG
   IYONG INIHAYAG SA IYONG MGA APOSTOL”.
   NAWA’Y ANG KATAHIMIKAN AT
   KAPAYAPAANG NAGMUMULA SA IYO ANG SIYANG
   MAKAMTAN NG BAWA’T ISANG MAKAKABASA AT MAKAKAUNAWA NG MGA TALAKAYAN SA
   SAMAHANG ITO. IBINABALIK NAMIN ANG AMING PAPURI-PAGGALANG AT PAGDAKILA SA
   IYONG BANAL NA PANGALAN LAMANG
   SA AMING NAG-IISANG DIYOS NA BUHAY MESSIAH
   YESHUA. AMEN!!!
  • Arman G. De Castro bro Immanuel Dela Cruz pwede bang magsuggest na magkaroon ng POST na NOTIF itong debate ng maihiwalay ang mga NOTIF sa actual na debate ng madaling basahin…kasi sa dami ng NOTIF eh nalalayo na topic smile emoticonpara yuong usapan lang natin ang laman at moderator…maggawa na lang ng 2nd post para sa mga GUEST smile emoticon
  • Immanuel Dela Cruz PATUNAY: —–(1 / 2) bro Arman G. De Castro∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞————(1) Ang Dios natin ay NagiisaMayroon tayong isang Dios (Deu 6.4), Ngunit ano ba ang kaanyuhan ng isang Dios natin, eto ba ay may isang persona lamang o tatlong persona, Sa Mateo 28:19 tinukoy nito ang Dios ay may tatlong persona “Ama, Anak at Espiritu Santo. Sa Tito 3:4-6 Pagkaisa ng Dios na napaloob dito ang Pagibig ng Ama, sa paghuhugas sa atin ng Espiritu Santo, kaganapan ng pagligtas sa ating ng Panginoong Jesu Cristo.————-®
   Dinggin mo, Oh Israel: ang Panginoon nating Dios ay isang Panginoon: Deuteronomio 6:4————-®
   Dahil dito magsiyaon nga kayo, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila’y inyong bautismuhan sa pangalan ng AMA at ng ANAK at ng ESPIRITU SANTO: MATEO 28:19————-®
   At sinabi ng Dios, Lalangin NATIN ang tao sa ating larawan, ayon sa ATING wangis: at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, GENESIS 1:26————-®
   Nguni’t nang mahayag na ang kagandahang-loob ng DIOS NA ATING TAGAPAGLIGTAS, at ang kaniyang pagibig sa tao, Na hindi dahil sa mga gawa sa katuwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kaniyang kaawaan ay kaniyang iniligtas tayo, sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa ESPIRITU SANTO, Na kaniyang ibinuhos ng sagana sa atin, sa pamamagitan ni JESUCRISTO NA ATING TAGAPAGLIGTAS; TITO 3:4-6
   ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞————(2) Ang Dios AmaAng nakasulat sa Exodo 33:20 na walang nakakakita sa Dios Ama (na ang sinumang makakitang tao sa Ama ay mamamatay) na tinukoy ng Panginoong Jesu Cristo sa Juan 1:18.————-®
   Walang taong nakakita kailan man sa Dios; ang bugtong na Anak, na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa kanya. JUAN 1:18————-®
   At kaniyang sinabi, Hindi mo makikita ang aking mukha: sapagka’t hindi maaaring makita ako ng tao at mabuhay. EXODO 33:20————(2.1) Ang Dios Ama ay hindi ang Dios Anak (Jesus)Kung walang nakakitang tao sa Dios Ama, sino marahil ang Dios na nakasaad sa Exodo 33:11 na nakipagsalitaan ng mukhaan kay Moises at sino rin ang nagpakita kay Abraham ayon sa Genesis 17:1. Sa Juan 8:58 pinatotoo ng Panginoong Jesu Cristo na siya ang Dios na nagpakita sa mga eto at nagsabi “bago ipinangak si Abraham ay ako nga” nandon na ang Panginoong Jesu Cristo.————-®
   At nakikipagsalitaan ang Panginoon kay Moises ng mukhaan, gaya ng isang taong nakikipagsalitaan sa kaniyang kaibigan. At siya’y bumabalik uli sa kampamento, datapuwa’t ang kaniyang tagapangasiwang si Josue, na anak ni Nun, na may kabataan pa, ay hindi umaalis sa Tolda EXODO 33:11————-®
   At nang si Abram ay may siyam na pu’t siyam na taon, ay NAPAKITA ang Panginoon kay Abram, at sa kaniya’y nagsabi, Ako ang Dios na Makapangyarihan sa lahat lumakad ka sa harapan ko, at magpakasakdal ka. GENESIS 17:1————-®
   Sinabi sa kanila ni Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. JUAN 8:58
   22 hrs · Like · 4
  • Immanuel Dela Cruz PATUNAY: —–(2 / 2) bro Arman G. De Castro∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞————(3) Ang Dios Anak (Jesus)Sa Filipos 2:5-7 hunubad ng Panginoong Jesu Cristo ang kanyang pagkapantay sa Dios, upang maging isang tao na tagapamagitan sa mga tao at sa Dios Ama ayon sa 1 Temoteo 2:5. Sa kanyang anyong tao ang Panginoong Jesu Cristo ay may Dios at eto ay ang Dios Ama ay sa Hebreo 1:8-9 “ Nagwika nag Dios Ama sa Anak (Jesus) Ang iyong luklukan Oh Dios (Jesus) ay magpakailan man, “na Dios (Ama) ang Dios mo. Bakit sa anyong tao ng Panginoong Jesu Cristo siya ay may Dios, sapagkat ang lahat ng tao ay may Dios ayon sa Jerimias 32:27.————-®
   Mangagkaroon kayo sa inyo ng pagiisip, na ito’y na kay Cristo Jesus din naman: Na siya, bagama’t nasa anyong Dios, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Dios, Kundi bagkus hinubad niya ito, at naganyong alipin, na nakitulad sa mga tao: FILIPOS 2:5-7————-®
   Sapagka’t may isang Dios at may isang Tagapamagitan sa Dios at sa mga tao, ang taong si Cristo Jesus, 1 TEMOTEO 2:5————-®
   Nguni’t tungkol sa Anak ay sinasabi, Ang iyong luklukan, Oh Dios, ay magpakailan man; At ang setro ng katuwiran ay siyang setro ng iyong kaharian. Inibig mo ang katuwiran, at kinapootan mo ang kasamaan; Kaya’t ang Dios, ang Dios mo, ay nagbuhos sa inyo, Ng langis ng kasayahang higit sa iyong mga kasamahan. HEBREO 1:8-9————-®
   Narito, ako ang Panginoon, ang Dios ng lahat na tao; may anomang bagay baga na totoong mahirap sa akin? JERIMIAS 32: 27————(3.1) Ang Dios Anak (Jesus) ay hindi ang Espiritu Santo
   Inihayag ng ating Panginoong Jesu Cristo sa Mateo 12:32 ang sinuman ang magsalita laban kanya ay kanya etong patatawarin, ngunit ang magsalita labat sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin. At pinatawad nga ng Panginoong Jesu Cristo ang mga nagsalita laban sa kanya ayon sa Lucas 23:34. Ang nagkasala naman sa Espiritu Santo ay hindi pinatawad bagkus kinitil ang buhay ng nagkasala sa kanya ayon sa Gawa 5:3-5.————-®
   At ang sinomang magsalita ng isang salitang laban sa Anak ng tao, ay ipatatawad sa kaniya; datapuwa’t ang sinomang magsalita laban sa Espiritu Santo, ay hindi ipatatawad sa kaniya, kahit sa sanglibutang ito, o maging sa darating. MATEO 12:32————-®
   At sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila; sapagka’t hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At sa pagbabahabahagi nila ng kaniyang mga suot ay kanilang pinagsapalaranan. LUCAS 23:34————-®
   Datapuwa’t sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo, at upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa? Nang yao’y nananatili pa, hindi baga yao’y nanatiling iyong sarili? at nang maipagbili na, hindi baga nasa iyo ring kapangyarihan? Ano’t inisip mo pa ang bagay na ito sa iyong puso? hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Dios. At nang marinig ni Ananias ang mga salitang ito ay nahandusay at nalagot ang hininga: at sinidlan ng malaking takot ang lahat ng nangakarinig nito. GAWA 5:3-5∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞————(4) Ang Dios Espiritu Santo
   Bago lumisan sa lupa ang Panginoong Jesu Cristo, siya nagsabi na mayroong ibang Mangaaliw na gagabay sa kanyang mga Apostoles ayon sa Juan 14:16. Ngunit sino ba etong Mangaaliw na gagabay sa mga Apostoles niya, tinukoy eto sa Juan 14:26 na eto ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay isang persona pagkat ayon sa Roma 15:30 ang Espiritu Santo ay may damdamin (pagibig).————-®
   At ako’y dadalangin sa Ama, at kayo’y bibigyan niya ng ibang Mangaaliw, upang siyang suma inyo magpakailan man, JUAN 14:16————-®
   Datapuwa’t ang Mangaaliw, sa makatuwid baga’y ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay, at magpapaalaala ng lahat na sa inyo’y aking sinabi. JUAN 14:26————-®
   Ngayo’y ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, alangalang sa Panginoon nating Jesucristo, at sa pagibig ng Espiritu, na kayo’y makipagsikap na kasama ko sa inyong mga pananalangin sa Dios patungkol sa akin; ROMA 15:30————(4.1) Ang Dios Espiritu Santo ay hindi ang Dios Ama
   Ang Espiritu Santo ay isinugo ng Dios Ama siyang magpapatotoo sa Panginoong Jesu Cristo ayon sa Juan 15:26 na siyang timitira sa at gumagabay sa atin Roma 8:11.————-®
   Datapuwa’t pagparito ng Mangaaliw, na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, sa makatuwid baga’y ang Espiritu ng katotohanan, na nagbubuhat sa Ama, ay siyang magpapatotoo sa akin: JUAN 15:26————-®
   Nguni’t kung ang Espiritu niyaong bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na maguli kay Cristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan, sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu na tumitira sa inyo. ROMA 8:11∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞Sa makatuwid, ayon po sa Bibliya, ang ating Nagiisang Dios ay may tatlong persona (Ama, Anak at Espiritu Santo)
   22 hrs · Like · 4
  • Immanuel Dela Cruz E metioned na lang natin mga notif sa taas bro Arman, para yong argumento natin ang mababasa lamang…pacencia na sa mga notif, ilalagay namin sa taas at mentioned nalang kayo don..ty
   22 hrs · Like · 3
  • Immanuel Dela Cruz yong mga de ma mentioned paki like na lang…!!!
   22 hrs · Like · 3
 • Arman G. De Castro 4.) Non Trinitarian PRESENTATION: 1000-3000 wordsUNAWAIN NINYO ITONG LAHAT NA MABUTI KAILANGAN DITO NG TALINO AT KARUNUNGANG NAGMUMULA SA ESPIRITU SANTO NI YESHUA/JESUS. MANALANGIN MUNA KAYO SA KANYA BAGO ITO BASAHIN. (2,538 WORDS)***************************************
  ANG DIYOS, KANYA, SIYA AY HINDI MADAMI( PLURAL ).
  **************************************
  Genesis 1:27 Nilalang nga [[[NG DIYOS]]]] ang tao ayon sa [[[[KANYANG]]] larawan. Lumalang[[[SIYA]]] ng isang lalaki at babae.
  ANG SALITANG “NATIN” AY HINDI TUMUTUKOY SA 2 LAMANG PARA MABUO ANG 3.
  MAHINANG KLASE ANG DIYOS KUNG KAILANGAN NG KATULONG SA PAGLALANG.**********************************
  1ST DAY OF CREATION! ANG VERBO/ANG SALITA/LET THERE BE LIGHT! ANG 1ST DAY OF CREATION AY 3 PLANO NG DIYOS NA KANYANG GAGANAPIN (GENESIS 1:1 (AMA), GENESIS 1:2(KANYANG ESPIRITU), GENESIS 1:3 (ANG KANYANG KANINGNINGAN/YESHUA)
  **********************************GENESIS 1:3 ANG SALITA “LET THERE BE LIGHT” = YESHUAH/JESUS2 CORINTHIAN 4:5-6 [[[HINDI!!!]]] namin ipinapangaral ang aming sarili, [[[[kundi si Cristo Jesus bilang Panginoon]]]]]]. At kami ay lingkod ninyo alang-alang kay Jesus. 6 Sapagkat ang Diyos na nagsabing, [[[[“Mula sa kadiliman ay sisilang ang liwanag,”(LET THERE BE LIGHT!!!)]]] ay siya ring nagbigay liwanag sa aming isip upang makilala namin ang kaluwalhatian ng Diyos na nahahayag sa mukha ni Cristo.JEREMIAH 23:23 AKO AY DIYOS NA NASA LAHAT NG DAKO AT HINDI NANATILI SA ISANG LUGAR LAMANG. (SO GALA ANG GOD)ANG ARAW, BUWAN AT MGA BITUIN AY NILALANG SA IKA-4 NA ARAW
  GENESIS 1:16 NILALANG NG DIYOS ANG ARAW, BUWAN AT MGA BITUIN.**********************************
  PAGKAKATAWANG TAO NG DIYOS SA LUMANG TIPAN INSTANT NGA LANG
  **********************************SA LUMANG TIPAN AY NAGKAKATAWANG TAO NA ANG DIYOS INSTANT NA TAO NGA LAMANG AT HINDI DUMADAAN SA ISANG SANGGOL KATULAD NG KANYANG TIPAN, NAGLALAKAD SIYA, AT NAKIKIKAIN KILA ABRAHAM AT MAY KAMAY, LIKOD NA IPINAKITA KAY MOSES PERO HINDI ANG MUKHA NIYA PERO MAY MUKHA.PANAHON NI EVA AT ADAN
  GENESIS 3:8 Pagdadapit-hapon, [[[[[[ narinig ]]]] nilang [[[[[[NAGLALAKAD]]] sa halamanan si Yahweh, Kaya’t nagtago sila sa kahuyan.PANAHON NI ABRAHAM
  GENESIS 18:13 “Bakit natawa si Sara, at sinabi pang ngayong tumanda siya’y saka magkaka-anak?”[[[[[[ tanong ni YAHWEH. ]]]] (3 BISITA YUONG 2 ANGHEL NAGTULOY SA SODOM AT GOMORRAH SA GENESIS 19:1)PANAHON NI MOSES
  EXODUS 33:23 Pagkalampas ko’y aalisin ko na ang aking [[[[[[kamay]]]]] at makikita mo ang[[[[[ likod ] ko, ngunit hindi ang aking [[[[mukha]]]] sagot ni Yahweh.IBA ANG KALARAWAN SA KAMUKHA SO MALIWANAG MAY KAMAY, LIKOD AT MUKHA ANG DIYOS….
  1 hr · Edited · Like · 1
 • Arman G. De Castro **********************************
  ANG PASKWA AT ANG 80 ARAW NI MOSES SA BUNDOK NG SINAI)
  **********************************
  ANG PASKWA AY PAGPATAY NG TUPA KUNG SINO ANG MAYDUGO NG KORDERO SA HAMBA NG PINTO AY MALILIGTAS AT HINDI MAMATAY ANG MGA ANAK AT HAYOP NA PANGANAY.
  NG TIME NGA NILA MOISES NG PATAYIN MGA PANGANAY NA LALAKI KASAMA MGA HAYOP SA EGIPTO…DAPAT MAYDUGO KA NG TUPA SA HAMBA NG PINTUAN..EXODUS 12:11-13
  11 At ganito ninyo kakanin; may bigkis ang inyong baywang, ang inyong mga pangyapak ay nakasuot sa inyong mga paa, at ang inyong tungkod ay tangnan ninyo sa inyong kamay; at inyong kakaning dalidali; siyang [[[[[[[[[[[[[paskua ng Panginoon. ]]]]]]]]]]] 12 Sapagka’t ako’y dadaan sa lupain ng Egipto sa gabing yaon, at aking lilipulin ang lahat ng mga panganay sa lupain ng Egipto, maging tao at maging hayop; at gagawa ako ng kahatulan laban sa lahat ng mga dios sa Egipto, ako ang Panginoon.
  13 At ang[[[[ dugo ay magiging sa inyo’y isang tanda]]]] sa mga bahay na inyong kinaroroonan: at [[[[[[[pagka aking nakita ang dugo, ay lalampasan ko kayo]]]]]], at walang salot na sasainyo, na papatay sa inyo, pananakit ko sa lupaing Egipto.(KAYA “ARAW NG PASKWA” NAMATAY SI JESUS)***********************
  INULIT ANG TIPAN
  ***********************
  EXODUS 24:18 (UNANG 40 DAYS NI MOSES SA MT. SINAI)
  EXODUS 32 (SUMAMBA SILA SA GUYANG GINTO)
  EXODUS32:33 Sumagot si Yahweh, “Kung sino ang nagkasala sa akin ay siya kong buburahin sa aking aklat. (ANG AKLAT NA PAG-AARI NG KORDERO SA REVELATION)INULIT ANG TIPAN
  PANGALAWANG 40 DAYS NI MOSES SA MT. SINAI AY NASA EXODUS 34: 28 Si Moises ay apatnapung araw at apatnapung gabing kasama ni Yahweh, hindi kumakain o umiinom. Isinulat ni Yahweh sa mga tapyas na bato ang mga tuntunin ng tipan, ang sampung utos. (DITO NAGNINGNING ANG MUKHA NI MOSES)
  EXODUS 34: 10 Sinabi ni Yahweh, “Makikipagkasundo akong muli sa bayang Israel. Sa harapan nilang lahat ay gagawa ako [[[[[[[[[[[[[[[[[ng mga himalang hindi pa nangyayari sa daigdig kahit kalian]]]]]]]]]. Dahil dito, makikita ng mga Israelita kung gaano ako kadakila.EXODUS 34:29 Hindi niya namamalayan na dahil sa pakikipag-usap niya kay Yahweh ay NAGNINGNING pala ang kanyang mukha.EXODUS 34:33-34
  Pagkasabi nito, tinalukbungan ni Moises ang kanyang mukha. 34 Tuwing makikipag-usap at haharap siya sa presensya ni Yahweh, inaalis niya ang takip ng kanyang mukha. Paglabas dito, sinasabi niya sa mga tao kung ano ang iniuutos ni Yahweh,ANG KANINGNINGAN NG MUKHA NI MOSES AY ANG DIYOS AT YON AY SI CRISTO MISMO2 CORINTHIAN 3:11-16
  11 Kung may kaluwalhatian ang lumilipas, lalong higit ang kaluwalhatian ng nananatili magpakailanman. 12 Dahil sa pag-asa naming iyan, malakas ang aming loob. 13 Hindi kami tulad ni Moises na nagtalukbong ng mukha para hindi makita ng mga Israelita ang paglipas ng kaluwalhatiang iyon. 14 Ngunit naging matigas ang kanilang ulo kaya’t hanggang ngayo’y nananatili ang talukbong na iyon habang binabasa nila ang lumang tipan.[[[[[[[[[ Maaalis lamang ang talukbong na iyon sa pakikipag-isa kay Cristo.]]]]]]]]] 15Hanggang ngayon, may talukbong pa ang kanilang isip tuwing babasahin nila ang mga aklat ni Moises. 16 Ngunit kapag lumapit ang tao sa Panginoon, naaalis ang talukbong. 17 [[[[[[[[[[[Ang Panginoong binabanggit dito ay ang ESPIRITU!!!, at ang Espiritu ng Panginoon ang nagbibigay sa atin ng kalayaan.]]]]]]]]]] 18 At ngayong naalis na ang talukbong, nagniningning sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon. At ang kaluwalhatiang iyan na nagmumula sa Panginoon, na siyang Espiritu, ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo’y maging kalarawan niya.
  1 hr · Like · 1
 • Arman G. De Castro IPINANGAKONG BAGONG TIPAN
  ***********************
  ANG HULA NI PROPETA JEREMIAH:
  JEREMIAH 31:31-34 Sinasabi pa ni Yahweh, “Darating ang panahon na gagawa ako ng bagong pakikipagtipan sa Israel at sa Juda. 32Ito’y di gaya ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno, nang ilabas ko sila sa Egipto. Bagamat sumira sila sa kasunduan namin, nagtiyaga ako sa kanila. 33Ganito ang gagawin kong tipan sa Israel: Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan; isusulat ko sa kanilang mga puso. Ako’y magiging kanilang Diyos at sila ang magiging bayan ko. 34Hindi na nila kailangang turuan ang isa’t isa upang makilala si Yahweh; lahat sila, dakila’t hamak ay makakakilala sa akin, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang maling gawain at hindi ko na gugunitain pa ang kanilang kasalanan.”
  ANG KATUPARAN NG HULA NI PROPETA JEREMIAH SA BAGONG TIPAN:HEBREO 8:7:12 Kung walang kakulangan ang UNANG TIPAN, hindi na sana nangailangan ng pangalawa. (v.8) Ngunit nakita ng Diyos ang pagkukulang ng kanyang bayan, kaya’t sinabi niya, “DARATING ANG MGA ARAW, NA AKO’Y MAKIKIPAGTIPAN NANG PANIBAGO SA BAYANG ISRAEL AT SA ANGKAN NG JUDA. (v.9) Hindi tulad ng pakikipagtipan ko sa kanilang mga NINUNO NG AKAYIN KO SILA MULA SA EGIPTO,…..(makikita prophecy nito sa JEREMIAH 31:31-34)
  *********************************
  ANG VERBO ANG SALITA “LET THERE BE LIGHT”
  *********************************THE LIGHT IN GENESIS 1:3 IS YESHUA/VERBO/THE WORD/LET IS YESHUA/JESUS.SINO ANG SALITA AT ANO ANG SALITA? (LET THERE BE LIGHT)
  ANG PAGDATING NG SALITA O LET THERE BE LIGHT AY IPINROPHECY SA LUMANG TIPAN.JOHN 1:1 IN THE BEGINNING “HE/THE WORD/LET THERE BE LIGHT” IS GOD!!
  JOHN 1:3 THROUGH HIMMM!!! [[[[[[[ ALL THINGS!!!!!!!! ]]]]]] HAS CREATED
  JOHN 1:14 ANG “LET THERE BE LIGHT” AY NAGING TAO.
  JOHN 9:5 “AKO ANG ILAW NG SANLIBUTAN”.ANG PAGSILANG NG MAKAPANGYARIHANG DIYOS, WALANG HANGGANG-AMA AT E/IMMANUEL (KAPILING NATIN ANG DIYOS!)HOW THE “WORDS/LET THERE BE LIGHT” PROPHESIED?ANG HULA (LUMANG TIPAN)Isaiah 9:6 Sapagkat ipanganganak ang isang SANGGOL na LALAKI, at SIYA ang mamahala sa atin, SIYA ang kahanga-hangang tagapayo, ANG MAKAPANGYARIHANG DIYOS, WALANG HANGGANG AMA, ANG PRINSIPE NG KAPAYAPAAN.Isaiah 7:14 Kaya nga’t ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan; Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, At ito’y tatawaging EMMANUEL.ANG KATUPARAN (BAGONG TIPAN)
  Mateo 1:21-23 (v.21) Manganganak siya ng isang lalaki at ito’y PAPANGANLAN MONG JESUS, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. (v.22) Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng Propeta:(v.23) “Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki, at TATAWAGIN ITONG EMMANUEL” (ang kahuluga’y “Kasama natin ang Diyos.”)ISAIAH 40:3 MAY TINIG NA SUMISIGAW SA ILANG IPAHANDA SI YAHWEH NG DAAN.
  INAMIN NI JUAN BAUTISTA NA SIYA NAGHANDA NA YAN SA
  JOHN 1: 23 Sumagot si Juan sa pamamagitan ng pangungusap mula sa aklat ni[[[[[[[[[[[[ Propeta Isaias,]]]]]]]]]]
  “Ako ang tinig ng isang taong sumisigaw sa ilang,
  Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon.”
  *********************************GANAPIN ANG MGA YON..
  *********************************MATEO 5:17 “Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang-bisa ang KAUTUSAN at ang ARAL NG MGA PROPETA. Naparito ako, hindi upang PAWALANG-BISA kundi para “IPALIWANAG” AT [[[[[[[“GANAPIN”]]]]]]] ang mga iyon.
  1 hr · Like · 1
 • Arman G. De Castro *********************************
  BINUKSAN ANG MGA ISIPAN NG MGA ALAGAD NG KANILANG MAUNAWAAN ANG PROPHECY/HULA NG MGA PROPETA/TORAH NI MOISES AT PSALM OF DAVID DAPAT MATUPAD SA KANYA AT SA KANYANG PANGALAN LAMANG ANG KALIGTASAN.
  *********************************
  LUCAS 24:44-4744 Pagkatapos sinabi sa mga alagad, “Ito ang tinutukoy ko ng sabihin ko sai nyo noong kasa-kasama pa ninyo ako (BAKIT HINDI NA BA KASA-KASAMA NGAYON by Arman)dapat matupad ang lahat ng nasusulat [[[[[[[tungkol sa AKIN]]]]] saKAUTUSAN NI MOISES, sa mga AKLAT NG MGA PROPETA at sa AKLAT NG AWIT.
  45 AT BINUKSAN NIYA ANG KANILANG MGA PAG-IISIP upang maunawaan nila ang mga KASULATAN.
  46 Sinabi niya sa kanila, Ganito ang nasusulat: kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang MESIAS at muling mabuhay sa ikatlong araw.
  47 Sa [[[[[[[[[[[[[[[[[KANYANG PANGALAN ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ]]]]]]] ay [[[[[[[dapat ipangaral sa lahat ng bansa, magmula sa JERUSALEM.]]]]]]]]]]]KAYA SA AKLAT NG GAWA LAHAT NG APOSTOL AY PANGALAN LAMANG NI JESUS ANG IBINABAUTISMO DAHIL SA PANGALAN NI JESUS AY NANDIYAN NA ANG “AMA, ANAK, AT BANAL NA ESPIRITU NIYA”.WALANG TAO NA KAYANG IBAUTISMO ANG ESPIRITU SANTO BLASHPHEMY YAN HINDI KAYO NASUSULAT:Si JESUS CHRIST ang magbabautismo sa Espirito Santo.]JOHN 1:33-32
  32 Ganito ang patotoo ni Juan: “Nakita ko ang Espiritu na bumababa na parang isang kalapati na buhat sa langit at nanatili sa kanya.33 Hindi ko nga siya kilala noon. Ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig ang siya ring nagsabi sa akin, Ang sinumang makikita mong bababaan at pananatilihan ng Espiritu,[[[[[siya ang magbabautismo ng Espiritu Santo sa inyo.]]]]][At HINDI nagbautismo si JESUS CHRIST dito sa lupa ng SIYA ay TAO pa lamang.]
  JOHN 4:2 – Ngunit ang totoo’y hindi si JESUS ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad.[MGA BAUTISMO SA PANGALAN NI GOD JESUS CHRIST]
  ACTS 2:38 Sumagot si Pedro, “Pagsisihan ninyo’t talikdan ang inyong mga kasalanan atmagpabautismo kayo sa pangalan ni Jesu-Cristo upang kayo’y patawarin; at ipagkakaloob sa inyo ang Espirito Santo.ACTS 10:48 At iniutos niyang bautismuhan sila sa pangalan ni Jesu-Cristo. Pagkatapos hiniling nila kay Pedro na manatili roon ng ilang araw.GALACIA 3:27 SAPAGKAT ANG LAHAT NG NABAUTISMUHAN KAY KRISTO AY PINANANAHANAN NI CRISTO.
  1 hr · Like · 1
 • Arman G. De Castro *********************************
  SI JESUS ANG NAGSUGO NG ESPIRITU SANTO
  *********************************
  AT KAY JESUS DIN MAGMUMULA ANG SASABIHIN NG ESPIRITU SANTO.SI JESUS ANG ESPIRITU SANTO.1 JOHN 5:6 Si Jesu-Cristo ang naparito sa pamamagitan ng tubig at ng dugo. Hindi sa pamamagitan ng tubig lamang kundi sa pamamagitan ng tubig at dugo. Ang Espiritu ang nagpapatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan (I AM THE TRUTH JESUS SAID).1 JOHN 2:27 Gayunpaman, ang (((((Espiritu’y IPINAGKALOOB NA NI CRISTO SA INYO))). At habang ang Espiritu’y nananatili sa inyo, hindi ninyo kakailanganing turuan pa kayo ng iba. Ang Espiritu ang magtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. Lahat ng ituturo niya ay totoo, at ito’y walang bahid ng kasinungalingan. At tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Cristo.ROMA 8:9 Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, nananatili na sa inyo ang Espiritu ng Diyos. (((((((Kung wala sa isang tao ang (((((Espiritu ni Cristo)))), hindi kay Cristo ang taong iyon. )))))))ACTS 16:7 Pagdating sa hangganan ng Misia, nais nilang pumasok sa Bitinia, subalit hindi sila pinahintulutan ng ((((Espiritu ni Jesus)))FILIPOS 1:19 ay ang pag-asang muli akong makakalaya sa pamamagitan ng inyong mga panalangin at sa tulong ng (((Espiritu ni Jesu-Cristo))).SUSUGIN NG AMA SA PANGALAN NI JESUS ANG ESPIRITO SANTO.JOHN 14:26 Ngunit ang patnubay ng ESPIRITO SANTO na SUSUGUIN NG AMA “SA PANGALAN KO”…
  SUSUGUIN NG “AMA” SA PANGALAN “KO” (MALIWANAG PANGALAN NIYA)ANG KATULOY NA TALATA SI JESUS ANG NAGSUGO BASA SUSUGUIN “KO” SIYA SA INYO.
  JOHN 15:26 Ngunit ang patnubay, ang ESPIRITO NG KATOTOHANAN, ang paparito mula sa Ama…((SUSUGUIN KO)))) (JESUS) siya sa inyo.AT ANG SASABIHIN NG ESPIRITU SANTO AY MAGMUMULA DIN KAY JESUS PARA PARANGALAN SIYA.JOHN 16:14 [[[[[[[[Pararangalan niya(HS) ako]]] sapagkat tatanggapin ng Espiritu mula sa AKIN (MULA KAY JESUS) ang ipahahayag niya(HS) sa inyo (TAYO)*********************************
  KUNG SINO ANG BUMABA SIYA RING UMAKYAT MAY TRONO, KAHARIAN SA KANYANG BAGONG DAIGDIG
  *********************************EFESO 4:9(Ano ang ibig sabihin ng “umakyat siya?”
  Ang ibig sabihin niyan ay bumaba muna siya rito sa lupa.EFESO 4:10 Ang bumaba ay siya rin namang umakyat
  sa kaitaasan, SA KABILA NG MGA LANGIT,
  upang malaganapan ng KANYANG KAPANGYARIHAN
  ANG KALAHAT-LAHATAN)JUAN 6:62 “Gaano pa kaya kung makita ninyo umaakyat ang “Anak ng Tao” sa dati niyang kinaroroonan?MATEO 19:28 “Sinabi sa kanila ni Jesus, “Tandaan ninyo ito: kapag nakaluklok na ang ANAK NG TAO sa KANYANG…KANYANG..KANYANG KANYANG maringal na TRONO sa BAGONG DAIGDIG…SA BAGONG DAIGDIG…SA BAGONG DAIGDIGKayong sumunod SA…AKIN…SA AKIN…SA AKIN…ay luluklok din sa 12 trono upang hukuman ang labindalawang LIPI NG ISRAEL.
  59 mins · Like · 1
 • Arman G. De Castro *********************************
  ISA LANG ANG TRONO NG DIYOS SA LANGIT AT ANG KORDERO ANG NASA GITNA NITO.
  *********************************
  APOCALYPSIS 4:2
  Walang anu-ano’y kinasihan ako ng Espiritu, at nakita ko sa langit ang [[[[[[[[[ISANG(1) TRONO]]]]]] at ang NAKALUKLOK DOON. Ang MUKHA niya ay maningning na gaya ng mahahalagang batong haspe at kornalina. May isang bahagharing kakulay ng esmeralda sa palibot ng trono.May mukha at ang nakaluklok doon hindi MGA NAKALUKLOK. IISA ANG NAKALUKLOK mga kapatid.ETO ANG NASA GITNA NG TRONO NA YAN NA NAGBIBIGAY NG TUBIG-NA NAGBIBIGAY BUHAY.
  Apocalypsis 7:17 Sapagkat ang KORDERONG nasa [[[[[[[[[GITNA]]]]]] NG TRONO ang magiging pastor nila. Sila’y dadalhin niya sa mga bukal ng tubig na nagbibigay-buhay; at papahirin ng DIYOS ang luha sa kanilang mga mata.*********************************
  SI JESUS ANG DARATING DAHIL SIYA ANG AMA NA YAN AKO AT ANG AMA/NAGSUGO/DIYOS AY IISA (JOHN 10:30)
  ANG HULA SA LUMANG TIPAN ANG DARATING NA DALA ANG KANYANG GANTIMPALA SA MGA HINIRANG:ISAIAH 40:10 Dumarating ang Panginoong Yahweh na taglay ang kapangyarihan, [[[[[[[[[dala ang gantimpala sa mga hinirang.]]]]]SIMULA CHAPTER 15 TO 22 NG REVELATION WALA NG SALITANG “AMA”.REVELATION 22:12-13 At sinabi ni Jesus, “Makinig kayo! Darating na ako! Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa! 13 Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas.”REVELATION 22:20-21 Sinasabi ng nagpapatotoo sa lahat ng ito, “Tiyak na nga! Darating na ako!”
  Sana’y dumating ka na, Panginoong Jesus!21 Nawa’y makamtan ng lahat a ang pagpapala ng Panginoong Jesus.
  Amen.
  59 mins · Like · 1

 

 • Arman G. De Castro SAGOT KO SA BILANG ———— (1) NA TANONG MO bro Immanuel Dela Cruz itutuloy mo lang ang TALATA dahil ang TINIG NA YAN AY IPINARINIG LAMANG HINDI PARA KAY JESUS KUNDI PARA SA INYO O SA ATIN.JOHN 12:30 Sinabi sa kanila ni Jesus, [[[[[[[[[[[[[[[[[Ang tinig na iyon ay IPINARINIG para sa INYO ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] at [[[[[[[[[[[[ HINDI!!! para sa AKIN!!!!!!!!.]]]]]]]]]]MALIWANAG IPINAPARINIG LANG…MATAGAL NG NAGPAPA-ECHO NG TINIG ANG DIYOS SA LUMANG TIPAN PA LAMANG…EXODUS 19:11 at humanda sa makalawa, sapagkat ((((akong si Yahweh ay bababa sa Bundok ng Sinai ))))) para makita ng mga tao.EXODUS 19:20 Bumaba si Yahweh sa tuktok ng Bundok ng Sinai at pinaakyat niya roon si Moises.NG NASA MT. SINAI SI YAHWEH NAGPARINIG SIYA NG KANYANG TINIG SA LANGIT..

  EXODUS 20:18-19 Nanginig sa takot ang mga Israelita nang marinig nila ang dagundong ng kulog at tunog ng trumpeta, at makita ang kidlat at ang usok sa bundok. Nanatili silang nakatayo sa malayo. 19 Nang lumapit sa kanila si Moises, sinabi nila, “Ikaw ang magsalita sa amin at makikinig kami; huwag na ang Diyos at baka kami mamatay.”

  ANG PINA-ECHO NI YAHWEH NA SALITA SA LANGIT HABANG SIYA AY NASA BUNDOK NG SINAI…

  EXODUS 20:22 Sinabi ni Yahweh kay Moises, “Sabihin mo ito sa mga Israelita: [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[Narinig ninyo nang ako’y magsalita mula sa langit.]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

  NARINIG NINYO AKO’Y MAGSALITA MULA SALANGIT!!!

  MALIWANG HINDI NA BAGO YAANG TINIG NA NAG-EECHO SA LANGIT MATAGAL NA NIYANG GINAGAWA YAN.

  HEBREO 3:15 Ito ang sinasabi sa KASULATAN:
  “KAPAG NARINIG NINYO NGAYON ANG TINIG NG DIYOS
  HUWAG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO,
  GAYA NG INYONG GINAWA NG MAGHIMAGSIK KAYO
  SA DIYOS”

  ANG HULA SA LUMANG TIPAN SA AKLAT NG AWIT:

  AWIT 95:7-8 “SIYA ang ating Diyos,
  Tayo ay kalinga niyang mga hirang,
  Mga tupa tayong inaalagaan.

  [[[[[[[[[[[Ang KANYANG SALITA ay ating pakinggan
  8 “Iyang inyong puso’y HUWAG PATIGASIN,]]]]]]]]]]]]] tulad ng ginawa
  Ng inyong mga magulang
  Nang nasa Meriba, sa ilang ng Masa.

  21 mins · Edited · Like · 3
 • Immanuel Dela Cruz Bro Arman G. De Castro, pakisagot ng direct ang tanong, at isunod mo yang paliwanag: ————®
  KUNG ANG ANAK (JESUS) SIYA RIN ANG AMA, Siya ba ang nanalangin at sumagot sa panalangin?
  Tandaan: OO o Hindi at ilatag ang paliwanag.
  ————®
 • Arman G. De Castro bro Immanuel Dela Cruz OO NGA SIYA ANG AMA AT ANAK…MALIWANAG NAMANG SINABI NIYA NG NASA KATAUHAN SIYA NG ANAK NA AKO AT ANG AMA/DIYOS/NAGSUGO AY IISA (JOHN 10:30).hindi ba’t maliwanag na IISA SILA?AYAN SINAGOT NA KITA NG “OO”..AT ETO ANG PALIWANAG KO..SAGOT KO SA BILANG ———— (1) NA TANONG MO bro Immanuel Dela Cruz itutuloy mo lang ang TALATA dahil ang TINIG NA YAN AY IPINARINIG LAMANG HINDI PARA KAY JESUS KUNDI PARA SA INYO O SA ATIN.JOHN 12:30 Sinabi sa kanila ni Jesus, [[[[[[[[[[[[[[[[[Ang tinig na iyon ay IPINARINIG para sa INYO ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] at [[[[[[[[[[[[ HINDI!!! para sa AKIN!!!!!!!!.]]]]]]]]]]MALIWANAG IPINAPARINIG LANG…MATAGAL NG NAGPAPA-ECHO NG TINIG ANG DIYOS SA LUMANG TIPAN PA LAMANG…

  EXODUS 19:11 at humanda sa makalawa, sapagkat ((((akong si Yahweh ay bababa sa Bundok ng Sinai ))))) para makita ng mga tao.

  EXODUS 19:20 Bumaba si Yahweh sa tuktok ng Bundok ng Sinai at pinaakyat niya roon si Moises.

  NG NASA MT. SINAI SI YAHWEH NAGPARINIG SIYA NG KANYANG TINIG SA LANGIT..

  EXODUS 20:18-19 Nanginig sa takot ang mga Israelita nang marinig nila ang dagundong ng kulog at tunog ng trumpeta, at makita ang kidlat at ang usok sa bundok. Nanatili silang nakatayo sa malayo. 19 Nang lumapit sa kanila si Moises, sinabi nila, “Ikaw ang magsalita sa amin at makikinig kami; huwag na ang Diyos at baka kami mamatay.”

  ANG PINA-ECHO NI YAHWEH NA SALITA SA LANGIT HABANG SIYA AY NASA BUNDOK NG SINAI…

  EXODUS 20:22 Sinabi ni Yahweh kay Moises, “Sabihin mo ito sa mga Israelita: [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[Narinig ninyo nang ako’y magsalita mula sa langit.]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

  NARINIG NINYO AKO’Y MAGSALITA MULA SALANGIT!!!

  MALIWANG HINDI NA BAGO YAANG TINIG NA NAG-EECHO SA LANGIT MATAGAL NA NIYANG GINAGAWA YAN.

  HEBREO 3:15 Ito ang sinasabi sa KASULATAN:
  “KAPAG NARINIG NINYO NGAYON ANG TINIG NG DIYOS
  HUWAG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO,
  GAYA NG INYONG GINAWA NG MAGHIMAGSIK KAYO
  SA DIYOS”

  ANG HULA SA LUMANG TIPAN SA AKLAT NG AWIT:

  AWIT 95:7-8 “SIYA ang ating Diyos,
  Tayo ay kalinga niyang mga hirang,
  Mga tupa tayong inaalagaan.

  [[[[[[[[[[[Ang KANYANG SALITA ay ating pakinggan
  8 “Iyang inyong puso’y HUWAG PATIGASIN,]]]]]]]]]]]]] tulad ng ginawa
  Ng inyong mga magulang
  Nang nasa Meriba, sa ilang ng Masa.

 • Immanuel Dela Cruz bro Arman G. De Castro, tukuyin lang natin ang sagot mo: OO, Siya ang nanalangin at sumagot sa panalangin, paki confirm bro?
  17 mins · Like · 1
 • Arman G. De Castro OO SIYA ANG NANALANGIN AT NAGPA-ECHO AT NAGPARINIG NG KANYANG SAGOT…di mo ba binasa ito bro?JOHN 12:30 Sinabi sa kanila ni Jesus, [[[[[[[[[[[[[[[[[Ang tinig na iyon ay IPINARINIG para sa INYO ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] at [[[[[[[[[[[[ HINDI!!! para saAKIN!!!!!!!!.]]]]]]]]]]eto pa SAGOT KO NA GINAGAWA NA NIYA SA LUMANG TIPAN YAN NG NASA MT. SINAI SIYA.EXODUS 20:18-19 [[[[[[[[Nanginig sa takot ang mga Israelita nang marinig ]]]]]]]]] nila ang dagundong ng kulog at tunog ng trumpeta, at makita ang kidlat at ang usok sa bundok. Nanatili silang nakatayo sa malayo. 19 Nang lumapit sa kanila si Moises, sinabi nila, “Ikaw ang magsalita sa amin at makikinig kami; huwag na ang Diyos at baka kami mamatay.”NARINIG NINYO AKO’Y NAGSALITA MULA SA LANGIT.EXODUS 20:22 Sinabi ni Yahweh kay Moises, “Sabihin mo ito sa mga Israelita: [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[Narinig ninyo nang ako’y magsalita mula sa langit.]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
  10 mins · Edited · Like · 2
 • Immanuel Dela Cruz Nabasa ko yan bro Arman G. De Castro, indirect kaya pinadirect ko ang sagot mo!!
 • Immanuel Dela Cruz Sunod ko na mamaya ang pangalawang tanong bro.
 • Arman G. De Castro direct na yan..unawain mo…sa yan ang isinagot ko so tanggapin mo o hindi bahala na makakabasa. SUMAGOT NA AKO NG OO diba?
  13 mins · Edited · Like ·
 • Immanuel Dela Cruz TANONG KO BILANG————(2) bro Arman G. De Castro
  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
  Iyong latag:
  SI JESUS ANG DARATING DAHIL SIYA ANG AMA NA YAN AKO AT ANG AMA/NAGSUGO/DIYOS AY IISA (JOHN 10:30)
  “SIYA ANG AMA”
  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
  TANONG:
  Sa pagkabuhay muli ng Panginoong Jesu Cristo, ayon sa Juan 20:16-17nagwika siya kay Maria “Aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, at aking Dios at inyong Dios.
  ————®
  Kung ang Panginoong Jesu Cristo rin ang Ama, hindi ba niya nilinlang si Maria kung siya rin ang Ama na sinabi niyang Aking Ama at inyong Ama, aking Dios at inyong Dios?
  Tandaan: OO o Hindi at ilatag ang paliwanag.
  ————®
  Sinabi sa kaniya ni Jesus, Maria. Lumingon siya, at nagsabi sa kaniya sa wikang Hebreo, Raboni; na ang ibig sabihin ay, Guro. Sinabi sa kaniya ni Jesus, Huwag mo akong hipuin; sapagka’t hindi pa ako nakakaakyat sa Ama, nguni’t pumaroon ka sa aking mga kapatid, at sabihin mo sa kanila, Aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, at aking Dios at inyong Dios. JUAN 20:16-17
  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
  1 hr · Like · 3
 • Arman G. De Castro SAGOT KO SA BILANG————(2) kay bro Immanuel Dela CruzSALAIN NATIN ANG JOHN 20…..okay gaya ng sinasabi ko READING COMPREHENSION ANG BIBLIA AT HINDI NADADAAN SA PULOT PULOT LAMANG…ITULOY NATIN ANG TALATA MO SA JOHN 20:18 (PAKINGGAN O BASAHIN MO ANG SINABI NI MARIA)JOHN 20:18 Kaya’t si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi sa kanila, [[[[[[[[[[[[[[[[[[[Nakita ko ang Panginoon!]]]]]]]]]]] At sinabi rin niya sa kanila ang bilin ni Jesus.

  SO HINDI TAO O ANO PA MAN KUNDI “PANGINOON/LORD” ni Maria matagal na ang kanyang nakita.

  [[[[[AAKYAT AKO SA AKING AMA AT INYONG AMA (JOHN 12:24) ANG BUTIL NG TRIGO KAPAG NAMATAY AY MANANATILING NAG-IISA.]]]]

  [[[[SA AKING DIYOS AT INYONG DIYOS. (AKO AT ANG AMA/NAGSUGO/DIYOS AY IISA YAN ANG MEANING NG “AMA” SA JOHN 10:30 kaya SIYA DIN YAN.]]]]]]]]

  SA JOHN 20 ulit..itutuloy lang natin..

  SINABI NI TOMAS……..PANGINOON KO AT DIYOS KO!!! maliwanag alam nila na DIYOS AT PANGINOON ANG NAKIKIPAG-USAP SA KANILA.

  JOHN 20: 28 Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko!

  ETO TATLONG BESES IPINAHIWATIG NI JESUS ANG KANYANG KAMATAYAN AT MULING PAGKABUHAY AT MAKIKIPAGKITA SA GALELIEE

  1ST (MATEO 16:21-28)(Marcos 8:31—9:1)(Lucas 9:22-27)
  2ND(MATEO 17:22-23)(Marcos 9:30-32)(Lucas 9:43b-45)
  3RD(MATEO 20:17-19)(Marcos 10:32-34)(Lucas 18:31-34)

  AT KUNG MAY READING COMPREHENSION TAYO SA DIYOS LAMANG DAPAT SASAMBA DAHIL YON ANG BATAS SA REVELATION…

  DITO SINAMBA NA NILA SI JESUS SIMULA SANGGOL HANGGANG SA UMAKYAT SA LANGIT…(IBIBIGAY KO NA LANG YUONG PAPAAKYAT SIYA SA LANGIT)

  LUKE 24:52 Siya’y [[[[[[[[SINAMBA]]]]]] nila at pagkatapos ay masayang-masaya silang bumalik sa Jerusalem.

  ANO SABI NG ANGHEL SA REVELATION?

  REVELATION 22:9 Ngunit sinabi niya, “Huwag! Ako ma’y aliping tulad mo, tulad ng iyong mga kapatid na propeta, at ng lahat ng sumusunod sa mga salita sa aklat na ito. [[[[[[[[[[Ang Diyos ang sambahin mo!”]]]]]]]]]]]]]

  MALIWANAG KUNG TINATAPOS ANG PAGBABASA NG BIBLIA…LALABAS ANG PAGIGING DIYOS NA SINASAMBA NG MGA TAO SI JESUS!!

  7 mins · Edited · Like · 2
 • Immanuel Dela Cruz Bro Arman G. De Castro, walang problema bro jan sa paliwanag mo, pero paki direct ang sagot sa tanong: ————®
  Kung ang Panginoong Jesu Cristo rin ang Ama, hindi ba niya nilinlang si Maria kung siya rin ang Ama na sinabi niyang Aking Ama at inyong Ama, aking Dios at inyong Dios?
  Tandaan: OO o Hindi at ilatag ang paliwanag.
  ————®
 • Arman G. De Castro KATULOY NG SAGOT KO SA TANONG MO NA YAN broImmanuel Dela CruzNASUSULAT WALANG KASINUNGALINGANG NAGMUMULA SA KATOTOHANAN KAYA HINDI NANGLILINLANG YANG SI JESUS AT TOTOO LAHAT ANG KANYANG SINASABI…NA SIYA ANG AMA/NAGSUGO/DIYOS AY IISA SA JOHN 10:30 NASUSULAT GAGAMITAN KAYO NI JESUS NG PARABLES…AT YAN ANG HINDI NINYO MAUUNAWAAN KUNG PUPULOT PULOT LANG KAYO NG TALATA SA BIBLIA at KARUNUNGAN NG TAO LAMANG ANG INYONG GAGAMITIN basa…ANG HULA SA LUMANG TIPAN PATUNGKOL SA TALINGHAGA!!!Awit 78:2 Itong aking sasabihin ay bagay na [[[[[[[[talinghaga]]]]]]]], Nangyari pa noong una, kaya ito’y mahiwaga.

  ANG KATUPARAN SA BAGONG TIPAN

  Mateo 13:34 – 35

  34 Sinabi ni Jesus sa mga tao ang lahat ng ito sa pamamagitan ng mga talinghaga at wala siyang sinabi sa kanila ng

  [[[[[[[[[[[[[[[HINDI!!!!!!!! gumagamit ng talinghaga.]]]]]]]]]]]]]
  [[[[[[[[[[[[[[[HINDI!!!!!!!! gumagamit ng talinghaga.]]]]]]]]]]]]]
  [[[[[[[[[[[[[[[HINDI!!!!!!!! gumagamit ng talinghaga.]]]]]]]]]]]]]
  [[[[[[[[[[[[[[[HINDI!!!!!!!! gumagamit ng talinghaga.]]]]]]]]]]]]]

  35 Ginawa niya ito upang MATUPAD!!!!!!!!!! ang sinabi ng PROPETA!!!!!!:
  “Magsasalita ako sa kanila sa
  pamamagitan ng mga talinghaga,
  Ihahayag ko sa kanila ang mga
  bagay na nalilihim mula ng
  likhain ang sanlibutan”

  PALIWANAG: Bigyang pansin ang talata sa Mateo 13:35 35 “Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ng propeta:” may tinutupad na namang nakasulat si Jesus.
  BAKIT NAGAGANAP ANG MGA HULA?

  JOHN 16:25 Ang mga ito’y sinabi ko sa inyo nang patalinhaga. Subalit darating ang panahong hindi na ako magsasalita sa inyo sa ganitong paraan; tuwiran ko nang sasabihin sa inyo ang tungkol sa Ama.

  • Immanuel Dela Cruz TANONG KO BILANG————(3) bro Arman G. De Castro
   ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
   Iyong latag:
   AT KAY JESUS DIN MAGMUMULA ANG SASABIHIN NG ESPIRITU SANTO.SI JESUS ANG ESPIRITU SANTO.
   1 JOHN 5:6 Si Jesu-Cristo ang naparito sa pamamagitan ng tubig at ng dugo. Hindi sa pamamagitan ng tubig lamang kundi sa pamamagitan ng tubig at dugo. Ang Espiritu ang nagpapatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan (I AM THE TRUTH JESUS SAID).
   “JESUS ANG ESPIRITU SANTO”
   ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
   TANONG:
   Sa Mateo 12:32, sinabihan ng Panginoong Jesu Cristo ang mga Fariseo na ang magsalita laban sa Anak ng tao(siya Jesus) ay patatawarin, ngunit ang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin.————®
   Kung ang Panginoong Jesu Cristo ay siya rin ang Espiritu Santo, bakit ang magsalita laban sa Anak ng tao (Jesus) ay patatawarin ngunit ang magsalita laban sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran?
   ————®
   At ang sinomang magsalita ng isang salitang laban sa Anak ng tao, ay ipatatawad sa kaniya; datapuwa’t ang sinomang magsalita laban sa Espiritu Santo, ay hindi ipatatawad sa kaniya, kahit sa sanglibutang ito, o maging sa darating. MATEO 12:32
   ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
  • Arman G. De Castro SAGOT KO SA BILANG ………………(3) ni bro Immanuel Dela CruzANAK NG TAO AY ANG KANYANG PAGKAKATAWANG TAO ISA SIYANG BUKAS NA AKLAT PARA PAG-USAPAN MADAMING TAO ANG NAGSASALITA LABAN KAY YESHUA/JESUS SA PAG-AAKALANG SIYA AY TAO LAMANG O ANAK NG TAO (LITERAL). MAY MGA LUMALAIT AT MAY MGA NAGLALABAS NG MGA KASINUNGALINGAN PATUNGKOL SA KANYANG BUHAY AT SA KANYANG TIPAN. (NAGAGANAP NAMAN YANG MGA PANGLALAIT NA YAN UNTIL NOW).1 PETER 1:10-11 Tungkol sa KALIGTASANG ITO masusing nagsiyasat at nagsuri ang mga PROPETANG nagpahayag tungkol sa kaloob na nakalaan sa inyo. 11 Sinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari.
   (SO LIGAW PA TAYO DIYAN HINDI PA NATIN ALAM KUNG ANO ANG MGA SINASABI NG MGA PROPETA)*********************************PATUNGKOL NAMAN SA ESPIRITU SANTO YAN AY USAPANG MAKA-DIYOS NA AT TAPOS NA ANG MGA PROPHECIES SA KANYA AT ITO SANA AY INYO NANG NAUNAWAAN. KAYA SIYA SINASAMBA SA ESPIRITU (JESUS) AT KATOTOHANAN (I AM THE TRUTH). YAN ANG NASUSULAT NA TAMANG PAGSAMBA SAMBAHIN ANG DIYOS SA ESPIRITU AT KATOTOHANAN.DITO MAY 7 ESPIRITU NA NASA HARAP NG TRONO NG DIYOS NA MAGIGING 1 ESPIRITU NIYA!!!REVELATION 1:4 at mula sa pitong (7) espiritung nasa harap
   ng kanyang trono,SI JESUS ANG NAKITA NI JUAN SA REVELATION 1:12-1712 Lumingon ako upang tingnan ang nagsasalita, at nakakita ako ng pitong ilawang ginto. 13 Nakatayo sa gitna ng mga ilawan ang isang parang [[[[[[[[[Anak ng Tao ]]]]]]]] na nakadamit ng hanggang sakong, at may gintong pamigkis sa kanyang dibdib. ……………..
   18 at ang nabubuhay! [[[[[[[[[[[[Namatay ako ]]]]]]]]]] ngunit tingnan mo, ako’y buhay ngayon at mananatiling buhay magpakailanman. Nasa ilalim ng aking kapangyarihan ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay.DITO MO MALALAMAN NA SI KRISTO ANG MAY-ARI NG 7 ESPIRITU SA KANYANG TRONO.PAHAYAG 3:1 “Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Sardis:”
   “Ito ang sinasabi ng may pitong(7) espiritu ng Diyos at may pitong
   bituin.SO MALIWANAG ANG 7 ESPIRITU SA TRONO NG DIYOS AT 7 ESPIRITU NG NAGPAPASULAT SA 7 IGLESIA AY DIYOS NA AT YAN AY SI YESHUA/JESUS.[[[[[[[[[[[[[PAANO ANG 7 ESPIRITU AY NAGING-ISA?]]]]]Zacarias 4:10 “Ang 7 Sinag na iyan ay PANINGIN ng Diyos at malalaganapan nito ang buong daigdig”.NASUSULAT:ROMA 8: 9 Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, nananatili na sa inyo ang [[[[[[[Espiritu ng Diyos]]]]]]. Kung WALA!!! sa isang tao ang Espiritu ni Cristo, hindi kay Cristo ang taong iyon.ROMA 8:15 Sapagkat hindi ibinigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo’y gawing mga aliping namumuhay sa takot. Sa halip, ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo’y gawing mga anak ng Diyos, kaya nakatatawag tayo sa kanya ng “Ama, Ama ko!”SINO BA NAGBIGAY NG KARAPATANG MAGING ANAK TAYO NG DIYOS? ANG VERBO!!!JOHN 1: 12 Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay [[[[[[binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos.]]]]ANG PATOTOO NA ANG ESPIRITU NI KRISTO JESUS ANG SUMUSUBAY KAY SAULO/PABLOACTS 16:7 Pagdating sa hangganan ng Misia, nais nilang pumasok sa Bitinia, subalit hindi sila pinahintulutan ng (((Espiritu ni Jesus))).NASUSULAT: KUNG ANG ESPIRITU ni CRISTO AY SUMASAIYO HINDI NA KAYO KAILANGANG TURUAN PA..*********************
   LALO NA YANG BAUTISMO KAYO NG BAUTISMO NG ESPIRITU SANTO EH HINDI NAMAN KAYO NAKASULAT NA MAGBABAUTISMO…BLASPHEMY YAN!!!BASA KAYO BA NAKAHULA NA MAGBABAUTISMO NG ESPIRITU SANTO?
   *********************
   WALANG TAONG MAKAKAPAGBAUTISMO SA INYO NG ESPIRITO SANTO DAHIL NASUSULAT: SI JESUS LANG ANG MAGBABAUTISTMO SA ESPIRITO SANTO.MATEO 3:11 Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit ang… darating na kasunod ko ang siyang][[[[[[[[[[ (((((magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy))).]]]]]]]LUCAS 3:16 Dahil dito sinabi niya sa kanila, “Binabautismuhan ko kayo sa pamamagitan ng tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang[[[[[[[[[ magbabautismo sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng apoy.]]]]]]][Si JESUS CHRIST ang magbabautismo sa Espirito Santo.]
   JOHN 1:33-32
   32 Ganito ang patotoo ni Juan: “Nakita ko ang Espiritu na bumababa na parang isang kalapati na buhat sa langit at nanatili sa kanya.33 Hindi ko nga siya kilala noon. Ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig ang siya ring nagsabi sa akin, Ang sinumang makikita mong bababaan at pananatilihan ng Espiritu, [[[[[[[[[siya ang magbabautismo ng Espiritu Santo sa inyo.]]]]]]

 

 • Immanuel Dela Cruz TANONG KO BILANG————(4) bro Arman G. De Castro
  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
  Iyong latag:
  KAYA SA AKLAT NG GAWA LAHAT NG APOSTOL AY PANGALAN LAMANG NI JESUS ANG IBINABAUTISMO DAHIL SA PANGALAN NI JESUS AY NANDIYAN NA ANG “AMA, ANAK, AT BANAL NA ESPIRITU NIYA”.
  “JESUS AY NANDIYAN NA ANG “AMA, ANAK, AT BANAL NA ESPIRITU NIYA”.
  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
  TANONG:
  Sa Mateo 3:14-17, Noong binautismahan ni Juan ang Panginoong Jesu Cristo, tatlo ang nasaksihan ni Juan: Una) Binautismuhan niya ang Panginoong Jesu Cristo, Pangalawa) Lumapag ang Espiritu Santo sa Panginoong Jesu Cristo, Pangatlo) Narinig niya ang tining na mula sa langit at nagsabi sinisinta kong Anak.
  ————®
  Kung ang Panginoong Jesu Cristo ang Ama, Anak at Espiritu Santo, NILINLANG ba niya si Juan at nag anyo siya sa tatlo sapagkat “Binautismuhan siya, Nilapagan niya ang sarili niya at siya rin ang nagwika mula sa langit?Tandaan: OO o Hindi at ilatag ang paliwanag.
  ————®Datapuwa’t ibig siyang sansalain ni Juan, na nagsasabi, Kinakailangan ko na ako’y iyong bautismuhan, at ikaw ang naparirito sa akin? Nguni’t pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kaniya, Payagan mo ngayon: sapagka’t ganyan ang nararapat sa atin, ang pagganap ng buong katuwiran. Nang magkagayo’y pinayagan niya siya. At nang mabautismuhan si Jesus, pagdaka’y umahon sa tubig: at narito, nangabuksan sa kaniya ang mga langit, at nakita niya ang Espiritu ng Dios na bumababang tulad sa isang kalapati, at lumalapag sa kaniya; At narito, ang isang tinig na mula sa mga langit, na nagsasabi, Ito ang sinisinta kong Anak, na siya kong lubos na kinalulugdan. MATEO 3:14-17
  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
  11 hrs · Like · 3
 • Arman G. De Castro SAGOT KO SA BILANG —————(4) bro Immanuel Dela CruzINUULIT KO NASUSULAT WALANG KASINUNGALINGANG NAGMUMULA SA KATOTOHANAN DAHIL KUNG MANGLOLOKO ANG DIYOS MAGKAKASALA SIYA.NASUSULAT SA PROPHECIES AT KATUPARAN YANG KALAPATI AY ISANG PALATANDAAN LAMANG…KAYA NAG-ANYONG KALAPATI YAN..BASA..ANG HULA SA LUMANG TIPAN

  ISAIAH 42:1 “Sinabi ni Yahweh! “ITO ANG LINGKOD KO NA AKING ITATAAS NA AKING PINILI AT KINALULUGDAN. IBUBUHOS ko sa KANYA ang AKING ESPIRITU, At sa mga bansa ay SIYA ang magpapairal ng KATARUNGAN.

  SA ISAIAH 9:6 AT ISAIAH 7:14 NA NATUPAD SA MATTHEW 1:22-23 HINDI LINGKOD YAN NG MIGHTY GOD, EVERLASTING FATHER AT GOD IS WITH US (IMMANUEL)
  MATAPOS ANG MGA PROPHECIES…

  NASUSULAT: KAHIT SIYA AY DIYOS HINDI SIYA NANATILING KAPANTAY NG DIYOS..sa halip tinalikdan niya ang karapatang ito at namuhay na isang alipin…SO yan yuong LINGKOD.

  ANG KATUPARAN NG HULA

  MATEO 3:15 “Ngunit tinugon siya ni Jesus, “HAYAN MO ITONG MANGYARI NGAYON; sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang [[[[[[[[MATUPAD ]]]]]]ang KALOOBAN NG DIYOS.” At pumayag si Juan.
  16 Nang mabautismuhan si Jesus, umahon siya sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos, bumababa sa kanya, gaya ng isang kalapati. 17 At isang tinig mula sa langit ang nagsabi. [[[[[[[[“ITO ANG MINAMAHAL KUNG ANAK NA LUBOS KUNG KINALULUGDAN!”.]]]]]]]

  ANG PATOTOO NI JUAN BAUTISTA NA MAG-AANYONG KALAPATI ANG ESPIRITU AT BABABA SA ISANG TAO.

  LUCAS 1:32-34 Ito ang patotoo ni Juan, “Nakita ko ang Espiritung bumababa buhat sa langit, gaya ng isang kalapati, at nanatili sa kanya. 33 Hindi ko nga siya lubos na nakikilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig ang nagsabi sa akin. “MAKIKITA MO ANG ESPIRITU NA BABABA AT MANANATILI SA ISANG TAO-Siya ang magbabautismo sa pamamagitan ng ESPIRITU SANTO. 34 Nakit ko ito, at pinatotohanan kong SIYA ANG ANAK NG DIYOS.

  PAUNAWA: ANG PALATANDAAN AY KALAPATI NA BABABA SA ISANG TAO. ANG ESPIRITU SANTO AY NAG-ANYONG KALAPATI LAMANG. PARA MATUPAD ANG SINABI KAY JUAN NG NAGSUGO SA KANYA.

 • Immanuel Dela Cruz Bro Arman G. De Castro, walang problema jan sa Biblical references, propesiya at kaganapan. Yong punto na nasaksihan ni Juan Bautismo, ang kaganapan, pakidirect ang sagot:
  ————®
  Kung ang Panginoong Jesu Cristo ang Ama, Anak at Espiritu Santo,NILINLANG ba niya si Juan at nag anyo siya sa tatlo sapagkat “Binautismuhan siya, Nilapagan niya ang sarili niya at siya rin ang nagwika mula sa langit?
  Tandaan: OO o Hindi at ilatag ang paliwanag.
  ————® kung di mo direct bro…isusunod ko na ang tanong bilang 5.
  3 hrs · Like · 4
 • Arman G. De Castro OO ang sagot ko diyan bro Immanuel Dela Cruz SIYA LAHAT GUMAWA NIYAN…(NASAGOT KO NA BEFORE YAANG PAGSASALITA NG DIYOS HABANG NASA MT. SINAI SIYA NA PINARINIG NIYA ANG KANYANG BOSES MULA SA LANGIT)EXODUS 20:22 Sinabi ni Yahweh kay Moises, “Sabihin mo ito sa mga Israelita: [[[[[[[[[Narinig ninyo nang ako’y magsalita mula sa langit.]]]]]]]]]]]] (BACK READ ka sa sagot ko)ang ESPIRITU SANTO NAMAN KASI HINDI KALAPATI YAN NAG-ANYONG KALAPATI LANG PARA MATUPAD ANG PALATANDAAN NA SINABI KAY JUAN BAUTISTA..SEE BRACKETED WORDS…NANATILI SA ISANG TAO..SO HINDI SINABING SUMANIB AT HINDI NA UMALIS.

  LUCAS 1:32-34 Ito ang patotoo ni Juan, “Nakita ko ang Espiritung bumababa buhat sa langit, gaya ng isang kalapati, at nanatili sa kanya. 33 Hindi ko nga siya lubos na nakikilala noon, [[[[[[[[[[[[[[ngunit ang nagsugo sa akin]]]]]]]]]]]]] upang magbautismo sa tubig ang nagsabi sa akin. “MAKIKITA MO ANG ESPIRITU NA BABABA AT MANANATILI SA ISANG TAO-Siya ang magbabautismo sa pamamagitan ng ESPIRITU SANTO. 34 Nakit ko ito, at pinatotohanan kong SIYA ANG ANAK NG DIYOS.

  SA ACTS HINDI NAMAN ANYONG KALAPATI YAN..SA ACTS O AKLAT NG GAWA YANG ESPIRITU SANTO AY “DILANG APOY”

  ACTS 1:3 May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila,

  KAYA KAPAG NARINIG NINYO MULI ANG TINIG NG DIYOS YUONG IPINARINIG KILA MOSES AY HUWAG NG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO!!! PROPHECY FULFILLED

  ANG KATUPARAN NG MGA HULA SA AKLAT NG AWIT:

  HEBREO 3:15 Ito ang sinasabi sa KASULATAN:
  [[[[[[[[[[“KAPAG NARINIG NINYO NGAYON ANG TINIG NG DIYOS
  HUWAG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO,]]]]]]]
  GAYA NG INYONG GINAWA NG MAGHIMAGSIK KAYO
  SA DIYOS”

  HEBREO 4:7 Kaya’t muli siyang nagtakda ng isang araw — “NGAYON PAGKALIPAS NG NAPAKATAGAL NA PANAHON,
  Sinabi niya sa pamamagitan ni David,
  [[[[[[[[[“Kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos,
  Huwag maging matigas ang inyong ulo.”]]]]]]]]

  ANG HULA SA LUMANG TIPAN SA AKLAT NG AWIT:

  AWIT 95:7-8 “SIYA ang ating Diyos,
  Tayo ay kalinga niyang mga hirang,
  Mga tupa tayong inaalagaan.
  [[[[[[[Ang KANYANG SALITA ay ating pakinggan
  8 “Iyang inyong puso’y HUWAG PATIGASIN, ]]]]]] tulad ng ginawa
  Ng inyong mga magulang
  Nang nasa Meriba, sa ilang ng Masa.

  KAYA NGAYON NA NGA ANG MGA ORAS NA YAN NA KAPAG NARINIG NINYO MULI!! ANG TINIG NG DIYOS SA LANGIT HUWAG NG MAGIGING MATIGAS ANG INYONG ULO KUNG SINO NAGSASALITA NA YAN.

  KUNG AYAW NINYONG MAISUMPA…YAN ANG NASA PROPHECY PA NA YAN HINDI KO NA LANG IDINAGDAG AT MASYADONG HAHABA.

   

 • Immanuel Dela Cruz TANONG KO BILANG————(5-panghuli) bro Arman G. De Castro
  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
  Iyong latag:
  SI JESUS ANG DARATING DAHIL SIYA ANG AMA NA YAN AKO AT ANG AMA/NAGSUGO/DIYOS AY IISA (JOHN 10:30)
  “SIYA ANG AMA”
  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
  TANONG:
  Sa Pahayag 3:11-12, ang Panginoong Jesu Cristo ((ay nasa langit)) at nagwika: ang magtagumay ay gagawin niyang haligi “templo ng aking Dios”, “pangalan ng aking Dios”, “bayan ng aking Dios”, “langit mula sa aking Dios”.
  ————®
  Kung ang Panginoong Jesu Cristo ay siya rin ang Ama, bakit kahit nasa langit na ang Panginoong Jesu Cristo siya ay may Dios pa rin? templo ng aking Dios, pangalan ng aking Dios, bayan ng aking Dios, langit mula sa aking Dios.
  ————®
  Ako’y dumarating na madali: panghawakan mong matibay ang nasa iyo, upang huwag kunin ng sinoman ang iyong putong. Ang magtagumpay, ay gagawin kong haligi sa TEMPLO NG AKING DIOS, at hindi na siya’y lalabas pa doon: at isusulat ko sa kaniya ang PANGALAN NG AKING DIOS, at ang pangalan ng BAYAN NG AKING DIOS, ang bagong Jerusalem, na mananaog buhat sa LANGIT MULA SA AKING DIOS, at ang aking sariling bagong pangalan. PAHAYAG 3:11-12
  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
  23 mins · Like · 1
 • Arman G. De Castro SAGOT KO BILANG————(5-panghuli) kay broImmanuel Dela Cruzyaang ipinost mo brother ay REVELATION CHAPTER 3 LAMANG MAKIKITA MO YAN SA #5 NA SAAGOT KO SA IBABA.ANG REVELATION AY HANGGANG CHAPTER 22. SO BAWAL TALAGA ANG NAMUMULOT LAMANG NG MGA TALATA DAPAT MAY READING COMPREHENSION PARA NASASAGOT ANG MGA TANONG SA KANILANG MGA SARILI.

  TANDAAN!!!!! : SA CHAPTER 15 TO CHAPTER 22
  NG REVELATION WALA!!!!!!!!!!! KA NG MABABASANG
  SALITANG ‘AMA” !!!!!!!!!!! ANG KORDERO AT DIYOS HANGGANG 22 NA LAMANG NA TUMUTUKOY SA SARILI NIYA.

  NGAYON KUNG READING COMPREHENSION ANG PAG-UUSAPAN NATIN SA AKLAT NG REVELATION EH ITO ANG MAISASAGOT KO SA IYO DIYAN…….

  SA AKLAT NG REVELATION SI JESUS / YESHUA AY ANG MGA SUMUSUNOD:

  **************************************
  #1. MAY-ARI NG MGA ANGHEL..
  ***************************************
  [SI JESUS ANG NAGMAMAY-ARI NG MGA ANGHEL]
  APOCALYPSIS 22:6 At sinabi sa akin ng anghel, “Maasahan at totoo ang mga salitang ito.
  [[[[[[[[[[[[[[[[[[Ang PANGINOONG DIYOS, na nagkaloob ng kanyang Espiritu sa mga propeta, ang SIYANG
  NAGSUGO SA KANYANG ANGHEL]]]]]]]]]] upang ihayag sa mga lingkod niya ang mga bagay na magaganap sa lalong madaling panahon.
  APOCALYPSIS 22:16 “Akong” si JESUS ang nagsugo sa
  [[[[[[[[[[[[[ “AKING” ANGHEL]]]]]]
  [[[[[[[[[[[[[ “AKING” ANGHEL]]]]]]
  [[[[[[[[[[[[[ “AKING” ANGHEL]]]]]]
  [[[[[[[[[[[[[ “AKING” ANGHEL]]]]]]
  upang ang mga bagay na ito’y ipahayag sa inyo na nasa mga iglesya. Ako’y mula sa angkan ni David; ako ang maningning na tala sa umaga.”

  **************************************
  #2 NASA GITNA NG TRONO!!!!!!! REMEMBER 1 TRONO NG DIYOS SA LANGIT.
  **************************************

  APOCALYPSIS 4:2
  Walang anu-ano’y kinasihan ako ng Espiritu, at nakita ko sa langit ang [[ISANG(1) TRONO]]
  [[ISANG(1) TRONO]]
  [[ISANG(1) TRONO]]
  [[ISANG(1) TRONO]]
  at ang NAKALUKLOK DOON. Ang MUKHA niya ay maningning na gaya ng mahahalagang batong haspe at kornalina.
  May isang bahagharing kakulay ng esmeralda sa palibot ng trono.
  May mukha at ang nakaluklok doon hindi MGA NAKALUKLOK. IISA ANG NAKALUKLOK mga kapatid.
  GITNA NG TRONO
  Apocalypsis 7:17 Sapagkat ang
  [[[[[[[[KORDERONG nasa GITNA NG TRONO]]]]]]
  [[[[[[[[KORDERONG nasa GITNA NG TRONO]]]]]]
  [[[[[[[[KORDERONG nasa GITNA NG TRONO]]]]]]
  ang [[[[[[magiging pastor nila]]]. Sila’y dadalhin niya sa mga bukal ng tubig na nagbibigay-buhay; at [[[[papahirin ng DIYOS ang luha sa kanilang mga mata.]]]]]]

  **************************************
  #3 [SI JESUS ANG NAGMAMAY-ARI NG AKLAT NG BUHAY AT BUBURA SA ATING PANGALAN]
  ***************************************
  [AKLAT NG BUHAY SA OLD TESTAMENT NA KAY YAHWEH SA NEW TESTAMENT NA KAY JESUS NA PAANO NANGYARI YON? JOHN 10:30]

  EXODUS 32:32-33 Ipinakikiusap ko pong patawarin na ninyo sila. Kung hindi ninyo sila mapapatawad, burahin na rin ninyo SA INYONG AKLAT ANG AKING PANGALAN. (Sabi ni Moises). (v.33) Sumagot si YAHWEH, “KUNG SINO ANG NAGKASALA SA AKIN AY SIYA KONG BUBURAHIN SA “AKING” AKLAT.

  [SI JESUS ANG NAGMAMAY-ARI NG AKLAT NG BUHAY AT BUBURA SA ATING PANGALAN]

  Pahayag 21:27 Ngunit hindi makapapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos, ang sinumang gumagawa ng kahihiyan, at ang mga sinungaling. Yaon lamang may mga [[[[[[[pangalang nakasulat sa “AKLAT NG BUHAY” na INIINGATAN ng KORDERO ang makapapasok sa lunsod.]]]]]]]

  DITO MAY “AMA” KASI HINDI CHAPTER 15 TO 22 YAN PERO SIYAYAN BUBURA NA YAN NG AKLAT NIYA NASA ITAAS NA MGA TALATA.
  APOCALYPSIS 3:5 Ang magtatagumpay ay daramtan din ng puti. at hindi ((((((( KO )))))) aalisin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan . Kikilalanlin ko siya sa harapan ng aking Ama at ng kanyang mga anghel.

  **********************************
  #4 SI JESUS ANG MAY-ARI NG ANGHEL AT NG MGA ANGHEL?
  **********************************

  APOCALYPSIS 22:6 At sinabi sa akin ng anghel, “Maasahan at totoo ang mga salitang ito. Ang [[[[[[Panginoong Diyos, na nagkaloob ng kanyang Espiritu sa mga propeta]]]], ang [[[[[[[SIYANG NAGSUGO SA KANYANG!!!!!!!!!!!! ANGHEL ]]]]]]]]]upang ihayag sa mga lingkod niya ang mga bagay na magaganap sa lalong madaling panahon.

  TAKENOTE: AKING…AKING..AKING..ANGHEL!!!
  APOCALYPSIS 22:16 Akong si JESUS ang nagsugo sa [[[[[[[[[AKING ANGHEL ]]]]]]]]]]]]]]] upang ang mga bagay na ito’y ipahayag sa inyo na nasa mga iglesya. Ako’y mula sa angkan ni David; ako ang maningning na tala sa umaga.”

  NAGLINGKOD SA LUPA ANG MGA ANGHEL KAY JESUS.

  MATEO 4:11 “At iniwan SIYA ng diyablo. Dumating ang mga anghel at naglingkod sa KANYA.

  JOHN 1:51 At sinabi niya sa kanya, Pakatandaan mo: makikita ninyong bukas ang langit, at ang mga anghel ng Diyos ay manhik-manaog sa kinaroroonan ng Anak ng Tao!

  **********************************
  #5 ANG ILAWAN MISMO NG BAGONG JERUSALEM NG DIYOS.
  ***********************************
  APOCALYPSIS 21:22-34
  22 Napansin ko na WALANG TEMPLO sa lunsod sapagkat ang Panginoong Diyos na Makapangyarihan sa lahat at [[[[[[[[ang
  KORDERO]]]]]] ang PINAKA TEMPLO !!!! roon.
  23 Hindi na kailangan ang araw o ang buwan upang liwanagan ang lunsod pagkat ang KANINGNINGAN NG DIYOS ANG
  NAGBIBIGAY LIWANAG DOON, at ang
  [[[[[[[[[KORDERO ang SIYANG ILAWAN.]]]]]]]
  [[[[[[[[[KORDERO ang SIYANG ILAWAN.]]]]]]]

  ARMAN SAID: MAY ILAWAN BANG WALANG NINGNING?

  **********************************
  #6 MAY ARI-NG 7 ESPIRITU NIYA (backread na lang)
  **********************************

  ***************
  #7 SI JESUS SI AMEN!!!
  *****************
  REVELATION 3:14
  At sa anghel ng iglesia sa Laodicea ay isulat mo: Ang mga bagay na ito ay [[[sinasabi ng Siya Nawa (PINASASABI NI AMEN!!), ng saksing tapat at totoo, ng pasimula ng paglalang ng Dios:]]]]

  REVELATION 5:6-14 (SI AMEN OR SI SIYA NAWA!!)

  ********************
  #8 SI KRISTO MISMO ANG DARATING ANG ALPHA AT OMEGA
  REVELATION 22:6-21
  ********************
  [[[[[[[[[[[[[[Ang Pagdating ni Jesus]]]]]]]]]]]]

  6 At sinabi sa akin ng anghel, “Maaasahan at totoo ang mga salitang ito. Ang Panginoong Diyos, na nagkaloob ng kanyang Espiritu sa mga propeta, ang siyang nagsugo sa kanyang anghel upang ihayag sa mga lingkod niya ang mga bagay na magaganap sa lalong madaling panahon.”

  [[[[[[[ 7 At sinabi ni Jesus, “Makinig kayo! Darating na [[[AKO]]! Mapalad ang tumutupad sa mga propesiya na nilalaman ng aklat na ito!”]]]]

  ETO PA DARATING REVELATION 22:12-13

  [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ 12 At sinabi ni Jesus, “Makinig kayo! Darating na ako! Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa! 13 Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas.”]]]]]]]]]]]]

  18 Akong si Juan ay nagbibigay ng babala sa sinumang makarinig sa mga propesiya na nasa aklat na ito; ang sinumang magdaragdag sa nilalaman ng aklat na ito ay daragdagan ng Diyos ng parusa; idaragdag sa kanya ang mga salot na nakasulat dito. 19 Ang sinumang mag-alis ng anuman sa mga propesiyang naririto ay aalisan naman ng Diyos ng karapatan sa bunga ng punongkahoy na nagbibigay-buhay at sa Banal na Lunsod na binabanggit dito.
  20 Sinasabi ng nagpapatotoo sa lahat ng ito, “Tiyak na nga! Darating na ako!”
  [[[[[[[[[[[[ Sana’y dumating ka na, Panginoong Jesus!]]]]]]
  [[[[[[[[[ 21 Nawa’y makamtan ng lahat a ang pagpapala ng Panginoong Jesus.]]]]]]]]] (SINABI BA AMA NINYO SA PAGPAPALA?)
  Amen.

 • ANG ARAL: ANG BIBLIA AY HINDI DAPAT PINUPULOT-PULOT LANG SIKAPIN NATING MAGKAROON NG MALAWAK NA PAGBABASA DITO SA TULONG NG ESPIRITU SANTO NG PANGINOONG YESHUA/JESUS AMEN!!
  3 hrs · Edited · Like · 1
 • Arman G. De Castro TANONG KO BILANG————(1) bro Immanuel Dela Cruz———®ayon sa POST mo brother ganito:

  Dahil dito magsiyaon nga kayo, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila’y inyong bautismuhan sa pangalan ng AMA at ng ANAK at ng ESPIRITU SANTO: MATEO 28:19

  ARMAN’S REPLY:

  TANONG:
  MAY ALAGAD BA SI JESUS NA NAGBAUTISMO NG AMA, ANAK AT HOLY SPIRIT NA NAKASULAT SA MATTHEW 28:19?

  MERON O WALA……..IPALIWANAG…KUNG MERON IBIGAY ANG TALATA KUNG WALA………SABIHIN KUNG WALA.

  3 hrs · Edited · Like · 2
 • Immanuel Dela Cruz TANONG MO BILANG————(1) bro Arman G. De Castro
  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
  TANONG:MAY ALAGAD BA SI JESUS NA NAGBAUTISMO NG AMA, ANAK AT HOLY SPIRIT NA NAKASULAT SA MATTHEW 28:19?MERON O WALA……..IPALIWANAG…KUNG MERON IBIGAY ANG TALATA KUNG WALA………SABIHIN KUNG WALA.
  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
  SAGOT KO:
  Wala, walang talatang nagbautistmo ang mga Apostoles ng Panginoong Jesu Cristo sa pangalang ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Bakit ang mga Apostoles ng Panginoong Jesu Cristo ay nagbautismo sa kanyang pangalan ayon sa Gawa 2:38. Dahil ayon sa Juan 16:26 sa araw na hindi na nila kasama ang Panginoong Jesu Cristo sila ay magsisihingi sa pangalan nito. Pero hindi sinabi ng Panginoong Jesu Cristo na magsisihiling sa Pangalan LAMANG nito.
  Bakit nagwika ang Panginoong Jesu Cristo sa Mateo 28: 19 bautismuhan sa (((pangalan))) ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo: Ibig sabihin pwedeng magbautismo sa pangalan ng Ama, magbautismo sa pangalan ng Anak, magbautsimo sa pangalan ng Espiritu Santo dahil Gaya ng parangal niya sa Panalangin: manalangin sa Dios Ama ayon sa Lucas 11:2-4 at manalangin sa Panginoong Jesu Cristo Juan 14:13-14————-®
  At sinabi sa kanila ni Pedro, Mangagsisi kayo, at mangagbautismo ang bawa’t isa sa inyo sa PANGALAN NI JESUCRISTO sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan; at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. GAWA 2:38————-®
  Sa araw na yao’y magsisihingi kayo sa aking pangalan: at sa inyo’y hindi ko sinasabi, na kayo’y idadalangin ko sa Ama; JUAN 16:26————-®
  At sinabi niya sa kanila, Pagka kayo’y nagsisipanalangin, inyong sabihin, Ama, Sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Ibigay mo sa amin arawaraw ang aming pangarawaraw na kakanin. At ipatawad mo sa amin ang aming mga kasalanan; sapagka’t aming pinatawad naman ang bawa’t may utang sa amin. At huwag mo kaming ihatid sa tukso. LUCAS 11:2-4
  ————-®
  At ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. Kung kayo’y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. JUAN 14:13-14
  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
  Sa makatuwid, Ang magbautismo sa pangalan ng Panginoong Jesu Cristo ay pagsunod ng kanyang mga Apostoles ayon sa Juan 16:26, at pwede ring magbautismo sa pangalan ng Ama at Espiritu Santo ayon sa Mateo 28:19
  12 hrs · Like · 3
 • Arman G. De Castro TANONG KO BILANG————(2) bro Immanuel Dela Cruz————-®
  Dinggin mo, Oh Israel: ang Panginoon nating Dios ay isang Panginoon: Deuteronomio 6:4
  SABI NINYO ANG PANGALAN NG AMA AY SI YHWH/YAHWEH ANG PANGALAN O JHVH/JEHOVAH SA INYONG TRINITY.TANONG:NG NABUBUHAY SI KRISTO SA LUPA AT NAGKATAWANG TAO BINANGGIT PA NIYA ANG “[[[EKSAKTONG]]] PANGALAN NG AMA” NA DAPAT NATING SAMBAHIN?MAGBIGAY NG TALATA MERON O WALA?
  KUNG MERON IPALIWANAG KUNG WALA SABIHIN KUNG WALA.TAKENOTE: ANG AMA AY GENERAL NOUN…PWEDENG DIYABLO ANG INYONG AMA (JOHN 8:44), AMA NG TAHANAN, AMA NG KATIPUNAN, AMA NG AGHAM. KAYA HINIHINGI KO AY “EXACTONG PANGALAN”.
  1 hr · Edited · Like · 1
 • Arman G. De Castro ah okay bro Immanuel Dela Cruz buburahin ko..burahin mo din comment ko na ito para malinis..at burahin mo na din post mo at paki-sagot na ang pangalawang tanong thanks.
 • Immanuel Dela Cruz Bro Arman G. De Castro, you post: Dinggin mo, Oh Israel: ang Panginoon nating Dios ay isang Panginoon: Deuteronomio 6:4SABI NINYO ANG PANGALAN NG AMA AY SI YHWH/YAHWEH ANG PANGALAN O JHVH/JEHOVAH SA INYONG TRINITY.
  ——->>>>wala akong sinabi o paniniwala namin sa Yahweh na pantukoy sa Ama…Trinitarian – Yahweh, Ama, Anak at Espiritu Santo <<<<—-panlinaw sa paniniwala namin..
 • Arman G. De Castro PAGLILINAW SA TANONG: TANONG KO BILANG————(2) bro Immanuel Dela Cruz————-®
  Dinggin mo, Oh Israel: ang Panginoon nating Dios ay isang Panginoon: Deuteronomio 6:4TANONG:NG NABUBUHAY SI KRISTO SA LUPA AT NAGKATAWANG TAO BINANGGIT PA NIYA ANG “[[[EKSAKTONG]]] PANGALAN NG “AMA/DIYOS” o “DIYOS NG LUMANG TIPAN” NA DAPAT NATING SAMBAHIN?MAGBIGAY NG TALATA MERON O WALA?
  KUNG MERON IPALIWANAG KUNG WALA SABIHIN KUNG WALA.TAKENOTE: ANG AMA AY GENERAL NOUN…PWEDENG DIYABLO ANG INYONG AMA (JOHN 8:44), AMA NG TAHANAN, AMA NG KATIPUNAN, AMA NG AGHAM. KAYA HINIHINGI KO AY “EXACTONG PANGALAN”.
 • Arman G. De Castro ah okay bro Immanuel Dela Cruz buburahin ko..burahin mo din comment ko na ito para malinis..at burahin mo na din post mo at paki-sagot na ang pangalawang tanong thanks.
 • Immanuel Dela Cruz Bro Arman G. De Castro, you post: Dinggin mo, Oh Israel: ang Panginoon nating Dios ay isang Panginoon: Deuteronomio 6:4SABI NINYO ANG PANGALAN NG AMA AY SI YHWH/YAHWEH ANG PANGALAN O JHVH/JEHOVAH SA INYONG TRINITY.


  ——->>>>wala akong sinabi o paniniwala namin sa Yahweh na pantukoy sa Ama…Trinitarian – Yahweh, Ama, Anak at Espiritu Santo <<<<—-panlinaw sa paniniwala namin..

 • Arman G. De Castro PAGLILINAW SA TANONG: TANONG KO BILANG————(2) bro Immanuel Dela Cruz————-®


  Dinggin mo, Oh Israel: ang Panginoon nating Dios ay isang Panginoon: Deuteronomio 6:4
  TANONG:

  NG NABUBUHAY SI KRISTO SA LUPA AT NAGKATAWANG TAO BINANGGIT BA NIYA ANG “[[[EKSAKTONG]]] PANGALAN NG “AMA/DIYOS” o “DIYOS NG LUMANG TIPAN” NA DAPAT NATING SAMBAHIN?

  MAGBIGAY NG TALATA MERON O WALA?
  KUNG MERON IPALIWANAG KUNG WALA SABIHIN KUNG WALA.

  TAKENOTE: ANG AMA AY GENERAL NOUN…PWEDENG DIYABLO ANG INYONG AMA (JOHN 8:44), AMA NG TAHANAN, AMA NG KATIPUNAN, AMA NG AGHAM. KAYA HINIHINGI KO AY “EXACTONG PANGALAN”.

  22 hrs · Edited · Like · 2
 • Athena Alexa Notif lng po nawawala ee
 • Slow Down Naughtyfication.
 • Immanuel Dela Cruz TANONG MO BILANG————(2) bro Arman G. De Castro
  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
  TANONG:Dinggin mo, Oh Israel: ang Panginoon nating Dios ay isang Panginoon: Deuteronomio 6:4TANONG:NG NABUBUHAY SI KRISTO SA LUPA AT NAGKATAWANG TAO BINANGGIT BA NIYA ANG “[[[EKSAKTONG]]] PANGALAN NG “AMA/DIYOS” o “DIYOS NG LUMANG TIPAN” NA DAPAT NATING SAMBAHIN?MAGBIGAY NG TALATA MERON O WALA?
  KUNG MERON IPALIWANAG KUNG WALA SABIHIN KUNG WALA.TAKENOTE: ANG AMA AY GENERAL NOUN…PWEDENG DIYABLO ANG INYONG AMA (JOHN 8:44), AMA NG TAHANAN, AMA NG KATIPUNAN, AMA NG AGHAM. KAYA HINIHINGI KO AY “EXACTONG PANGALAN”.
  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞SAGOT KO:
  Wala, walang binanggit ang Panginoong Jesu Cristo na pantukoy sa Pangalan ang Dios Ama, kundi tinawag niya etong AMA ayon sa Mateo 11:27. Ating tukuyin bakit binigyan ng pangalan ng Dios ang mga tao, sa Genesis 17:5 pinangalanan ng Dios ang Abram sa “Abraham” Ama ng maraming bansa, at ang Dios Anak naman noong nagkatawang tao ay pinangalanang “Jesus” sapagkat ililigtas niya ang sanlibutan as kasalanan ayon sa Meteo 1:21.————-®
  Ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama: at sinoma’y hindi nakakakilala sa Anak kundi ang Ama; at sinoma’y hindi nakakakilala sa Ama, kundi ang Anak, at yaong ibiging pagpahayagan ng Anak. MATEO 11:27
  ————-®
  At hindi na tatawagin ang pangalan mong Abram, kundi Abraham ang magiging iyong pangalan; sapagka’t ikaw ay ginawa kong ama ng maraming bansa. GENESIS 17:5
  ————-®At siya’y manganganak ng isang lalake; at ang pangalang itatawag mo sa kaniya’y JESUS; sapagka’t ililigtas niya ang kaniyang bayan sa kanilang mga kasalanan. MATEO 1:21Tungkol naman sa latag mo na “TAKENOTE: ANG AMA AY GENERAL NOUN…PWEDENG DIYABLO ANG INYONG AMA (JOHN 8:44), AMA NG TAHANAN, AMA NG KATIPUNAN, AMA NG AGHAM.” Ang masasabi ko lamang, atin po rin tandaan ang usapan ay pagkaDios na inihayag ng Panginoong Jesu Cristo ang Ama. Huwag po natin isama o ihalintulad sa makamundong pantukoy sa Ama.∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
  Sa makatuwid, walang tinukoy ng Panginoong Jesu Cristo sa Pangalan ng Ama na gaya ng tao.
  9 hrs · Like · 3
 • Arman G. De Castro TANONG KO BILANG————(3) kay bro Immanuel Dela Cruz
  ————-®
  Dinggin mo, Oh Israel: ang Panginoon nating Dios ay isang Panginoon: Deuteronomio 6:4
  TANONG:MAYROON BANG ALAGAD ANG AMA SA BAGONT TIPAN?MAGBIGAY NG TALATA MERON O WALA.KUNG MERON IPALIWANAG KUNG WALA SABIHIN KUNG WALA.
  1 min · Edited · Like · 1
 • Immanuel Dela Cruz TANONG MO BILANG————(3) bro Arman G. De Castro
  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
  Dinggin mo, Oh Israel: ang Panginoon nating Dios ay isang Panginoon: Deuteronomio 6:4TANONG:MAYROON BANG ALAGAD ANG AMA SA BAGONT TIPAN?MAGBIGAY NG TALATA MERON O WALA.KUNG MERON IPALIWANAG KUNG WALA SABIHIN KUNG WALA.
  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞SAGOT KO:
  Bigyan ko munang linaw ang pinagkuhanan ng tanong sa Deuteronomio 6:4, ang tinutukoy namin na Panginoong nating Dios ay isang Panginoon ay “ISANG DIOS na may tatlong persona” (AMA, ANAK at ESPIRITU SANTO) Ibig pong sabihin ang Alagad/Sugo ng Ama ay Alagad/Sugo din ng Anak at Alagad/Sugo din ng Espiritu Santo.Kung ang tinutukoy sa alagad ay sugo, merong isunugo ang Dios, ayon sa Mateo 21:34-37 nagbigay ng talinghaga ang Panginoong Jesu Cristo na bago siya isugo ng Ama, “ISUSUGO MUNA NIYA ANG MGA PROPETA BAGO ISUGO ANG ANAK”. May nabanggit sa Isaias 40:3 may SUGO na maghahanda ng daan ng Panginoong Jesu Cristo. At at SUGO na maghahanda sa daan ng Panginoong Jesu Cristo ay si Juan Bautismo ayon sa Mateo 3:3-4. Sinabi ng Panginoong Jesu Cristo na ihahanda ni Juan Bautismo ang kanyang daan ayon sa Malakias 3:1————-®
  At nang malapit na ang panahon ng pamumunga, ay sinugo ang kaniyang mga alipin sa mga magsasaka, upang tanggapin ang kaniyang bunga. At pinaghawakan ng mga magsasaka ang kaniyang mga alipin, at hinampas nila ang isa, at ang isa’y pinatay, at ang isa’y binato. MULING SINUGO NIYA ANG IBANG MGA ALIPIN, na mahigit pa sa nangauna; at ginawa rin sa kanila ang gayon ding paraan. Datapuwa’t pagkatapos ay SINUGO NIYA SA KANILA ANG KANIYANG ANAK NA LALAKE, na nagsasabi, Igagalang nila ang aking anak. Datapuwa’t nang makita ng mga magsasaka ang anak, ay nangagusapan sila, Ito ang tagapagmana; halikayo, siya’y ating patayin, at kunin natin ang kaniyang mana. MATEO 21:34-37————-®
  Ang tinig ng isang sumisigaw, Ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon pantayin ninyo sa ilang ang lansangan para sa ating Dios. ISAIAS 40:3————-®
  Sapagka’t ito yaong sinalita sa pamamagitan ng propeta Isaias, na nagsasabi, Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, Ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, Tuwirin ninyo ang kaniyang mga landas. Si Juan nga ay nananamit ng balahibo ng kamelyo, at may isang pamigkis na katad sa palibot ng kaniyang baywang; at ang kaniyang pagkain ay mga balang at pulot-pukyutan. MATEO 3:3-4
  ————-®
  Narito, aking sinusugo ang aking sugo, at siya’y maghahanda, ng daan sa harap ko: at ang Panginoon na inyong hinahanap, ay biglang paroroon sa kaniyang templo; at ang sugo ng tipan na inyong kinaliligayahan, narito, siya’y dumarating, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. MALAKIAS 3:1
  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
  Sa makatuwid, May alagad/sugo ang Dios Ama sa BAGONG TIPAN na alagad/sugo din ng Anak at Espiritu Santo eto ay si JUAN BAUTISMO.
  3 hrs · Like · 2
 • Arman G. De Castro TANONG KO BILANG————(4) kay bro Immanuel Dela Cruz
  ————-®
  Dinggin mo, Oh Israel: ang Panginoon nating Dios ay [[[ isang ]]] Panginoon: Deuteronomio 6:4
  TANONG:sinabi ni JESUS:AKO ANG DAAN,
  AKO ANG KATOTOHANAN,
  AKO ANG BUHAY.
  WALANG MAKAPUPUNTA SA AMA KUNDI SA PAMAMAGITAN KO.TANONG: TANGGALIN MO SI JESUS MAKAKARATING PA BA KAYO SA AMA?OO O HINDI NA…….IPALIWANAG..
 • Immanuel Dela Cruz TANONG MO BILANG————(4) bro Arman G. De Castro
  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
  TANONG:
  Dinggin mo, Oh Israel: ang Panginoon nating Dios ay [[[ isang ]]] Panginoon: Deuteronomio 6:4
  TANONG:sinabi ni JESUS:AKO ANG DAAN,
  AKO ANG KATOTOHANAN,
  AKO ANG BUHAY.
  WALANG MAKAPUPUNTA SA AMA KUNDI SA PAMAMAGITAN KO.TANONG: TANGGALIN MO SI JESUS MAKAKARATING PA BA KAYO SA AMA?OO O HINDI NA…….IPALIWANAG..
  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
  SAGOT KO:
  Kung ang tinutukoy sa tanong na tanggalin si Jesus ay kung “hindi siya nagkatawang tao upang siya ang maging daan sa Ama”, Ang sagot ay HINDI tayo makakarating sa kaharian ng Ama, ayon sa Awit 49:7-9 walang taong makaliligtas sa kanyang kaluluwa, kahit ang kanyang kapatid at sinuman ang makakaligtas sa kanyang kaluluwa. Tanging Dios lamang ang makaliligtas sa atin ayon sa Awit 49:15, Kaya’t nagkatawang tao ang Dios Anak (Jesus) ayon sa Filipos 2:5-7 upang maging tao upang sa laman tayo ay kanyang tinubos at makarating sa Kaharian kung nasaan ang Ama.————-®
  Wala sa kaniyang makatutubos sa ano pa mang paraan sa kaniyang kapatid, ni magbibigay man sa Dios ng pangtubos sa kaniya: (Sapagka’t ang katubusan ng kanilang kaluluwa ay mahal, at ito’y naglilikat magpakailan man:) Upang siya’y mabuhay na lagi, upang siya’y huwag makakita ng kabulukan. AWIT 49:7-9
  ————-®
  Nguni’t tutubusin ng Dios ang aking kaluluwa sa kapangyarihan ng Sheol: sapagka’t tatanggapin niya ako. (Selah) AWIT 49:15————-®
  Mangagkaroon kayo sa inyo ng pagiisip, na ito’y na kay Cristo Jesus din naman:
  Na siya, bagama’t nasa anyong Dios, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Dios, Kundi bagkus hinubad niya ito, at naganyong alipin, na nakitulad sa mga tao: FILIPOS 2:5-7
  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
  Sa makatuwid, pag hindi nagkatawang tao ang Dios Anak (Jesus) o “tanggalin si Jesus ayon sa tanong” upang tayoy tubusin ay HINDI tayo makakarating sa kaharian ng Dios.
  2 hrs · Like · 3
 • Arman G. De Castro TANONG KO BILANG————(5-huling tanong) kay broImmanuel Dela Cruz
  ————-®
  Dinggin mo, Oh Israel: ang Panginoon nating Dios ay isang Panginoon: Deuteronomio 6:4
  SA REVELATION CHAPTER 15 TO CHAPTER 22 AY WALA NG SALITANG “AMA” NA MABABASA.TANONG:SAAN SA AKLAT NG REVELATION/APOCALYPSIS NA UUTUSAN NG AMA O DARATING ANG INYONG AMA?MAGBIGAY NG TALATA MERON O WALA.KUNG MERON IPALIWANAG KUNG WALA SABIHIN KUNG WALA.
  29 mins · Like · 2
 • Immanuel Dela Cruz bro Arman G. De Castro, paki elaborate ang tanong, ty!!!
  15 mins · Like · 2
 • Arman G. De Castro SABI NINYO AMA LANG ANG NAKAKAALAM NG PAGDATING AT HINDI ANG ANAK…SO…SA REVELATION CHAPTER 15 TO CHAPTER 22 AY WALA NG SALITANG “AMA” NA MABABASA.

  ANG TANONG…

  SAAN NASUSULAT SA AKLAT NG REVELATION/APOCALYPSIS NA UUTUSAN NG AMA SI JESUS NA DUMATING O DARATING ANG INYONG AMA?

  MAGBIGAY NG TALATA MERON O WALA.

  KUNG MERON IPALIWANAG KUNG WALA SABIHIN KUNG WALA.

Immanuel Dela Cruz TANONG MO BILANG————(5-panghuli) bro Arman G. De Castro
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
TANONG:
————-®
Dinggin mo, Oh Israel: ang Panginoon nating Dios ay isang Panginoon: Deuteronomio 6:4
SAAN NASUSULAT SA AKLAT NG REVELATION/APOCALYPSIS NA UUTUSAN NG AMA O DARATING ANG INYONG AMA?MAGBIGAY NG TALATA MERON O WALA.KUNG MERON IPALIWANAG KUNG WALA SABIHIN KUNG WALA.
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
SAGOT KO:
Atin pong tandaan na ang aklat ng Revelation/Payahag ay ang kaganapang mangyayari sa hinaharap o katapusan ng mundo.
Kung ang tinutukoy ng tanong ay kung uutusan/isusugo ng Dios Ama ang Dios Anak(Jesus) na siyang darating sa lupa upang hatulan ang sanlibutan o ang Ama ang darating upang hatulan ang sanlibutan ayon sa aklat ng Revelation/Pahayag.Wala, walang talata na uutusan ng Dios Ama ang Dios Anak(Jesus) sa aklat ng Revelation/Pahayag kundi eto ay katuparan sa pagsugo sa kanya ng Ama ayon sa Juan 3:16-18 na dahil sa pagmamahal ng Ama isinugo niya ang Anak upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan at sinuman ang maligtas eto makakarating sa kaharian ng Dios. Kaya’t darating muli sa lupa ang Panginoong Jesu Cristo ayon sa Pahayag 3:11-12 upang tayoy kanyang hatulan. Bakit hindi ang Dios Ama ang darating sa lupa at hatulan ang sanlibutan dahil ayon sa Juan 5:22 hindi tayo hahatulan ng Dios Ama dahil ang paghatol ay ipinagkaloob niya eto sa Dios Anak (Jesus).————-®
Sapagka’t gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya’y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagka’t hindi sinugo ng Dios ang Anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan; kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ang sumasampalataya sa kaniya ay hindi hinahatulan; ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagka’t hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na Anak ng Dios. JUAN 3:16-18
————-®
Ako’y dumarating na madali: panghawakan mong matibay ang nasa iyo, upang huwag kunin ng sinoman ang iyong putong. Ang magtagumpay, ay gagawin kong HALIGI SA TEMPLO NG AKING DIOS, at hindi na siya’y lalabas pa doon: at isusulat ko sa kaniya ang pangalan ng aking Dios, at ang pangalan ng bayan ng aking Dios, ang bagong Jerusalem, na mananaog buhat sa langit mula sa aking Dios, at ang aking sariling bagong pangalan. PAHAYAG 3:11-12
————-®
Sapagka’t ang Ama’y hindi humahatol sa kanino mang tao, kundi ipinagkaloob niya sa Anak ang buong paghatol; JUAN 5:22
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Sa makatuwid, walang nakasulat na talata sa aklat ng Pahayag na isusugo ulit ng Dios Ama ng Dios Anak sapagkat etoy katuparan ng pagsugo sa kanya sa darating na katapusan ng mundo.
5 mins · Like · 1
 • Immanuel Dela Cruz PAGTUTOL KO BILANG————(1) bro Arman G. De Castro
  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
  TANONG KO————®Sa Juan 12: 27-28 Nanalangin ang Anak(Jesus) at nagwika ng AMA, luwalhatiin mo ang iyong pangalan, Sinagot siya ng Dios Ama na nagwika “Niluwalhati ko na at muli kong luluwalhatiin.
  ————®
  KUNG ANG ANAK (JESUS) SIYA RIN ANG AMA, Siya ba ang nanalangin at sumagot sa panalangin?
  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞SAGOT MO————®itutuloy mo lang ang TALATA dahil ang TINIG NA YAN AY IPINARINIG LAMANG HINDI PARA KAY JESUS KUNDI PARA SA INYO O SA ATIN.JOHN 12:30 Sinabi sa kanila ni Jesus, [[[[[[[[[[[[[[[[[Ang tinig na iyon ay IPINARINIG para sa INYO ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] at [[[[[[[[[[[[ HINDI!!! para sa AKIN!!!!!!!!.]]]]]]]]]]MALIWANAG IPINAPARINIG LANG…MATAGAL NG NAGPAPA-ECHO NG TINIG ANG DIYOS SA LUMANG TIPAN PA LAMANG…EXODUS 19:11 at humanda sa makalawa, sapagkat ((((akong si Yahweh ay bababa sa Bundok ng Sinai ))))) para makita ng mga tao.EXODUS 19:20 Bumaba si Yahweh sa tuktok ng Bundok ng Sinai at pinaakyat niya roon si Moises.NG NASA MT. SINAI SI YAHWEH NAGPARINIG SIYA NG KANYANG TINIG SA LANGIT..EXODUS 20:18-19 Nanginig sa takot ang mga Israelita nang marinig nila ang dagundong ng kulog at tunog ng trumpeta, at makita ang kidlat at ang usok sa bundok. Nanatili silang nakatayo sa malayo. 19 Nang lumapit sa kanila si Moises, sinabi nila, “Ikaw ang magsalita sa amin at makikinig kami; huwag na ang Diyos at baka kami mamatay.”ANG PINA-ECHO NI YAHWEH NA SALITA SA LANGIT HABANG SIYA AY NASA BUNDOK NG SINAI…EXODUS 20:22 Sinabi ni Yahweh kay Moises, “Sabihin mo ito sa mga Israelita: [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[Narinig ninyo nang ako’y magsalita mula sa langit.]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]NARINIG NINYO AKO’Y MAGSALITA MULA SALANGIT!!!MALIWANG HINDI NA BAGO YAANG TINIG NA NAG-EECHO SA LANGIT MATAGAL NA NIYANG GINAGAWA YAN.HEBREO 3:15 Ito ang sinasabi sa KASULATAN:
  “KAPAG NARINIG NINYO NGAYON ANG TINIG NG DIYOS
  HUWAG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO,
  GAYA NG INYONG GINAWA NG MAGHIMAGSIK KAYO
  SA DIYOS”ANG HULA SA LUMANG TIPAN SA AKLAT NG AWIT:AWIT 95:7-8 “SIYA ang ating Diyos,
  Tayo ay kalinga niyang mga hirang,
  Mga tupa tayong inaalagaan.[[[[[[[[[[[Ang KANYANG SALITA ay ating pakinggan
  8 “Iyang inyong puso’y HUWAG PATIGASIN,]]]]]]]]]]]]] tulad ng ginawa
  Ng inyong mga magulang
  Nang nasa Meriba, sa ilang ng Masa.

  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

  AKING PAGTUTOL————®

  Nais ipahiwatig ng sumagot sa Juan 12:28 na ang Panginoong Jesu Cristo ang siyang Anak na nagwika luwalhatiin mo Ama ang iyong pangalan, at siya rin ang Ama na sumagot na niluwalhati ko na at muli kong luluwalhatiin.

  Ayon sa sagot itutuloy lamang ang talata dahil ang tinig ay hindi para kay Jesus kungdi ipinarinig para sa atin ayon sa Juan 12:30. Ating po etong himayin ng maigi ayon sa sumusunod:

  1) Kung ating susuriin ang Juan 12:24-36 eto ay patungkol sa paghula ng Panginoong Jesu sa kanyang kamatayan upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan.

  2) Narinig ba mga Griego at mga Apostoles ng Panginong Jesu Cristo ang isinagot ng Dios Ama “Niluwalhati ko na at muli kong luluwalhatiin”, ayon sa Juan 12:29 ang narinig nila ay kundi “kumulog “ at may nagsabi na “isang Anghel ang nakipagusap sa kanya”. Kung etoy ipinarinig o NAGPAPA-ECHO dipo ba narinig dapat nila ang eksaktong salita na narinig ng Panginoong Jesu Cristo “Niluwalhati ko na at muli kong luluwalhatiin”.

  3) Bakit nagsabi ang Panginoong Jesu Cristo na Ang tinig na ito’y hindi dumating dahil sa akin, kundi dahil sa inyo.Dahil pinapatutuhanan niya lamang na totoo ang kanyang sinasabi sa kanila ayon sa Juan 5:31, 37 pagkat kung walang magpapatotoo sa kanyang sinasabi eto ay walang katotohanan.

  ————®
  At sinagot sila ni Jesus, na nagsasabi, Dumating na ang oras, na ang Anak ng tao ay luluwalhatiin.
  Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Maliban ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ay natitira siyang magiisa; nguni’t kung mamatay, ay nagbubunga ng marami.
  Ang umiibig sa kaniyang buhay ay mawawalan nito; at ang napopoot sa kaniyang buhay sa sanglibutang ito ay maiingatan yaon sa buhay na walang hanggan. Kung ang sinomang tao’y naglilingkod sa akin, ay sumunod sa akin; at kung saan ako naroroon, ay doon naman doroon ang lingkod ko: kung ang sinomang tao’y maglingkod sa akin, ay siya’y pararangalan ng Ama.
  Ngayon ay nagugulumihanan ang aking kaluluwa; at ano ang aking sasabihin? Ama, iligtas mo ako sa oras na ito. Nguni’t dahil dito ay naparito ako sa oras na ito. Ama, luwalhatiin mo ang iyong pangalan. Dumating nga ang isang tinig na mula sa langit, na nagsasabi, Niluwalhati ko na, at muli kong luluwalhatiin. Ang karamihan ngang nangaroroon, at nangakarinig, ay nagsipagsabing kumulog: sinabi ng mga iba, Isang anghel ang nakipagusap sa kaniya. Sumagot si Jesus at sinabi, Ang tinig na ito’y hindi dumating dahil sa akin, kundi dahil sa inyo. Ngayon ang paghatol sa sanglibutang ito: ngayon ang prinsipe ng sanglibutang ito ay palalayasin. JUAN 12:23-31

  ————®
  Kung ako’y nagpapatotoo sa aking sarili, ang patotoo ko ay hindi katotohanan. JUAN 5:31

  ————®
  At ang Ama na nagsugo sa akin, ay siyang nagpatotoo tungkol sa akin. Kailan ma’y hindi ninyo narinig ang kaniyang tinig, ni hindi man ninyo nakita ang kaniyang anyo. JUAN 5:37

  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
  Sa makatuwid, ang Anak (isang persona) ang nagwika ng “luwalhatiin mo Ama ang iyong Pangalan” at Ama (pangalawang persona) ang sumagot na “niluwalhati ko na at muli kong luluwalhatiin”.

  10 hrs · Like · 2
 • Arman G. De Castro PAGTUTOL KO BILANG————(1) bro Immanuel Dela CruzTANONG:

  MAY ALAGAD BA SI JESUS NA NAGBAUTISMO NG AMA, ANAK AT HOLY SPIRIT NA NAKASULAT SA MATTHEW 28:19?

  MERON O WALA……..IPALIWANAG…KUNG MERON IBIGAY ANG TALATA KUNG WALA………SABIHIN KUNG WALA.
  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
  SAGOT KO:
  Wala, walang talatang nagbautistmo ang mga Apostoles ng Panginoong Jesu Cristo sa pangalang ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Bakit ang mga Apostoles ng Panginoong Jesu Cristo ay nagbautismo sa kanyang pangalan ayon sa Gawa 2:38. Dahil ayon sa Juan 16:26 sa araw na hindi na nila kasama ang Panginoong Jesu Cristo sila ay magsisihingi sa pangalan nito. Pero hindi sinabi ng Panginoong Jesu Cristo na magsisihiling sa Pangalan LAMANG nito.
  Bakit nagwika ang Panginoong Jesu Cristo sa Mateo 28: 19 bautismuhan sa (((pangalan))) ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo: Ibig sabihin pwedeng magbautismo sa pangalan ng Ama, magbautismo sa pangalan ng Anak, magbautsimo sa pangalan ng Espiritu Santo dahil Gaya ng parangal niya sa Panalangin: manalangin sa Dios Ama ayon sa Lucas 11:2-4 at manalangin sa Panginoong Jesu Cristo Juan 14:13-14

  ————-®
  At sinabi sa kanila ni Pedro, Mangagsisi kayo, at mangagbautismo ang bawa’t isa sa inyo sa PANGALAN NI JESUCRISTO sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan; at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. GAWA 2:38

  ————-®
  Sa araw na yao’y magsisihingi kayo sa aking pangalan: at sa inyo’y hindi ko sinasabi, na kayo’y idadalangin ko sa Ama; JUAN 16:26

  ————-®
  At sinabi niya sa kanila, Pagka kayo’y nagsisipanalangin, inyong sabihin, Ama, Sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Ibigay mo sa amin arawaraw ang aming pangarawaraw na kakanin. At ipatawad mo sa amin ang aming mga kasalanan; sapagka’t aming pinatawad naman ang bawa’t may utang sa amin. At huwag mo kaming ihatid sa tukso. LUCAS 11:2-4
  ————-®
  At ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. Kung kayo’y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. JUAN 14:13-14
  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
  Sa makatuwid, Ang magbautismo sa pangalan ng Panginoong Jesu Cristo ay pagsunod ng kanyang mga Apostoles ayon sa Juan 16:26, at pwede ring magbautismo sa pangalan ng Ama at Espiritu Santo ayon sa Mateo 28:19

  *************************
  AKING PAGTUTOL…
  *************************

  MALINAW NA SA JOHN 12:24 Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Maliban ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ay natitira siyang [[[[[[[[[[[[[magiisa]]]]]]]; nguni’t kung mamatay, ay nagbubunga ng marami. (SO MALIWANAG ISA LANG AT HINDI SIYA DADAMI)

  SA SAGOT MO ABOUT BAUTISMO….SINABI MO NG WALA

  “Wala, walang talatang nagbautistmo ang mga Apostoles ng Panginoong Jesu Cristo sa pangalang ng Ama, Anak at Espiritu Santo.”

  SO YAN ANG AKING PAGTUTOL…WALA PALA PAANO NINYO IPINAPATUPAD ANG WALA!!! DAPAT NAUNAWAAN NINYO ANG EXECUTION NG TALATA NG MATTHEW 28:19 PAANO ITO IPANATUPAD NG MGA ALAGAD.

  WALANG TAONG MAKAKAPAGBAUTISMO SA INYO NG ESPIRITO SANTO DAHIL NASUSULAT: SI JESUS LANG ANG MAGBABAUTISTMO SA ESPIRITO SANTO.

  MATEO 3:11 Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit ang… darating na kasunod ko ang siyang (((((magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy))).

  LUCAS 3:16 Dahil dito sinabi niya sa kanila, “Binabautismuhan ko kayo sa pamamagitan ng tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbabautismo sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng apoy.

  [Si JESUS CHRIST ang magbabautismo sa Espirito Santo.]

  JOHN 1:33-32

  32 Ganito ang patotoo ni Juan: “Nakita ko ang Espiritu na bumababa na parang isang kalapati na buhat sa langit at nanatili sa kanya.
  33 Hindi ko nga siya kilala noon. Ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig ang siya ring nagsabi sa akin, Ang sinumang makikita mong bababaan at pananatilihan ng Espiritu,[[[ siya ang magbabautismo ng Espiritu Santo sa inyo.]]]]]

  MALIWANAG ANG PAKIKIELAM NA IBAUTISMO ANG ESPIRITU SANTO NA HINDI NAMAN KAYO ANG NAKASULAT AY ISANG BLASHPHEMY OF HOLY SPIRIT…

 • Immanuel Dela Cruz PAGTUTOL KO BILANG————(2)—–(1/2) bro Arman G. De Castro
  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
  TANONG KO————®Sa pagkabuhay muli ng Panginoong Jesu Cristo, ayon sa Juan 20:16-17nagwika siya kay Maria “Aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, at aking Dios at inyong Dios.Kung ang Panginoong Jesu Cristo rin ang Ama, hindi ba niya nilinlang si Maria kung siya rin ang Ama na sinabi niyang Aking Ama at inyong Ama, aking Dios at inyong Dios?∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
  SAGOT MO ————®SALAIN NATIN ANG JOHN 20…..okay gaya ng sinasabi ko READING COMPREHENSION ANG BIBLIA AT HINDI NADADAAN SA PULOT PULOT LAMANG…ITULOY NATIN ANG TALATA MO SA JOHN 20:18 (PAKINGGAN O BASAHIN MO ANG SINABI NI MARIA)JOHN 20:18 Kaya’t si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi sa kanila, [[[[[[[[[[[[[[[[[[[Nakita ko ang Panginoon!]]]]]]]]]]] At sinabi rin niya sa kanila ang bilin ni Jesus.SO HINDI TAO O ANO PA MAN KUNDI “PANGINOON/LORD” ni Maria matagal na ang kanyang nakita.[[[[[AAKYAT AKO SA AKING AMA AT INYONG AMA (JOHN 12:24) ANG BUTIL NG TRIGO KAPAG NAMATAY AY MANANATILING NAG-IISA.]]]][[[[SA AKING DIYOS AT INYONG DIYOS. (AKO AT ANG AMA/NAGSUGO/DIYOS AY IISA YAN ANG MEANING NG “AMA” SA JOHN 10:30 kaya SIYA DIN YAN.]]]]]]]]SA JOHN 20 ulit..itutuloy lang natin..SINABI NI TOMAS……..PANGINOON KO AT DIYOS KO!!! maliwanag alam nila na DIYOS AT PANGINOON ANG NAKIKIPAG-USAP SA KANILA.JOHN 20: 28 Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko!ETO TATLONG BESES IPINAHIWATIG NI JESUS ANG KANYANG KAMATAYAN AT MULING PAGKABUHAY AT MAKIKIPAGKITA SA GALELIEE1ST (MATEO 16:21-28)(Marcos 8:31—9:1)(Lucas 9:22-27)
  2ND(MATEO 17:22-23)(Marcos 9:30-32)(Lucas 9:43b-45)
  3RD(MATEO 20:17-19)(Marcos 10:32-34)(Lucas 18:31-34)AT KUNG MAY READING COMPREHENSION TAYO SA DIYOS LAMANG DAPAT SASAMBA DAHIL YON ANG BATAS SA REVELATION…DITO SINAMBA NA NILA SI JESUS SIMULA SANGGOL HANGGANG SA UMAKYAT SA LANGIT…(IBIBIGAY KO NA LANG YUONG PAPAAKYAT SIYA SA LANGIT)

  LUKE 24:52 Siya’y [[[[[[[[SINAMBA]]]]]] nila at pagkatapos ay masayang-masaya silang bumalik sa Jerusalem.

  ANO SABI NG ANGHEL SA REVELATION?

  REVELATION 22:9 Ngunit sinabi niya, “Huwag! Ako ma’y aliping tulad mo, tulad ng iyong mga kapatid na propeta, at ng lahat ng sumusunod sa mga salita sa aklat na ito. [[[[[[[[[[Ang Diyos ang sambahin mo!”]]]]]]]]]]]]]

  MALIWANAG KUNG TINATAPOS ANG PAGBABASA NG BIBLIA…LALABAS ANG PAGIGING DIYOS NA SINASAMBA NG MGA TAO SI JESUS!!

  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

 • Immanuel Dela Cruz PAGTUTOL KO————(2)—–(2/2) bro Arman G. De Castro
  Ayon sa sumagot “reading comprehension ang gamitin” na hindi tao ang nakita ni Maria kundi Lord/Panginoon, at bilang patunay ginamit niya ang Juan 20:28 na nagsabi si Tomas sa Panginoong Jesu Cristo ng Panginoong ko at Dios ko.
  Ibig ipahiwatig ng sumagot ay tinututulan natin ang pagka Dios ng Panginoong Jesu Cristo “HINDI PO KAMI TUTOL” sa pagka Dios ng Panginoong Jesu Cristo.
  Malinaw mo sa tanong na kung ang Anak (Jesus) ay siya rin ang Ama, nilinlang ba niya si Maria ng sabihin ng Anak (Jesus) na“Aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, at aking Dios at inyong Dios.
  Bakit sa katawang tao tinawag ng Anak (Jesus) ang Ama na kanyang Dios? Dahil ayon sa Jerimias 32:27 ang lahat ng tao ay may Dios. Kaya’t sa katawaang tao ng Anak (Jesus) siya ay may Dios.
  1.) Noong nagkatawang tao ang Dios (Anak), siya ay my Dios (Ama) ayon sa Mateo 27:46 “Dios ko Dios ko, Dios ko bakit mo ako pinabayaan?2) Sa pagkabuhay muli ng Dios (Anak), siya ay may Dios (Ama) ayon sa Juan 20:16-17 “Aking Ama at inyong Ama, at Aking Dios at inyong Dios”3) Noong nasa langit na ang Dios (Anak), siya ay may Dios (Ama) ayon sa Payahag 3:11-12 “Templo ng aking Dios”, “Pangalan ng aking Dios”, “Bayan ng aking Dios”, “Langit mula sa aking Dios”————®
  Narito, ako ang Panginoon, ang Dios ng lahat na tao; may anomang bagay baga na totoong mahirap sa akin? JERIMIAS 32: 27At nang malapit na ang oras na ikasiyam ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig, na sinasabi: Eli, Eli, lama sabachthani? sa makatuwid baga’y, Dios ko, Dios ko bakit mo ako pinabayaan? MATEO 27:46————®
  Sinabi sa kaniya ni Jesus, Maria. Lumingon siya, at nagsabi sa kaniya sa wikang Hebreo, Raboni; na ang ibig sabihin ay, Guro. Sinabi sa kaniya ni Jesus, Huwag mo akong hipuin; sapagka’t hindi pa ako nakakaakyat sa Ama, nguni’t pumaroon ka sa aking mga kapatid, at sabihin mo sa kanila, Aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, at aking Dios at inyong Dios. JUAN 20:16-17————®
  Ako’y dumarating na madali: panghawakan mong matibay ang nasa iyo, upang huwag kunin ng sinoman ang iyong putong. Ang magtagumpay, ay gagawin kong haligi sa TEMPLO NG AKING DIOS, at hindi na siya’y lalabas pa doon: at isusulat ko sa kaniya ang PANGALAN NG AKING DIOS, at ang pangalan ng BAYAN NG AKING DIOS, ang bagong Jerusalem, na mananaog buhat sa LANGIT MULA SA AKING DIOS, at ang aking sariling bagong pangalan. PAHAYAG 3:11-12∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
  Sa makatuwid, ang tinukoy sa Juan 20:16-17 ay ang pag-akyat ng Dios (Anak) sa langit (isang persona), papuntang Dios (Ama) na nasa langit (pangalawang persona).
 • Arman G. De Castro PAGTUTOL KO BILANG ————(2) sa sagot ni broImmanuel Dela CruzSAGOT MO SA ITAAS:Immanuel Dela Cruz ” “HINDI PO KAMI TUTOL” sa pagka Dios ng Panginoong Jesu Cristo. ”

  TANONG MO BILANG————(2) bro Arman G. De Castro
  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

  TANONG:

  Dinggin mo, Oh Israel: ang Panginoon nating Dios ay isang Panginoon: Deuteronomio 6:4

  TANONG:

  NG NABUBUHAY SI KRISTO SA LUPA AT NAGKATAWANG TAO BINANGGIT BA NIYA ANG “[[[EKSAKTONG]]] PANGALAN NG “AMA/DIYOS” o “DIYOS NG LUMANG TIPAN” NA DAPAT NATING SAMBAHIN?

  MAGBIGAY NG TALATA MERON O WALA?
  KUNG MERON IPALIWANAG KUNG WALA SABIHIN KUNG WALA.

  TAKENOTE: ANG AMA AY GENERAL NOUN…PWEDENG DIYABLO ANG INYONG AMA (JOHN 8:44), AMA NG TAHANAN, AMA NG KATIPUNAN, AMA NG AGHAM. KAYA HINIHINGI KO AY “EXACTONG PANGALAN”.
  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

  SAGOT KO:
  Wala, walang binanggit ang Panginoong Jesu Cristo na pantukoy sa Pangalan ang Dios Ama, kundi tinawag niya etong AMA ayon sa Mateo 11:27. Ating tukuyin bakit binigyan ng pangalan ng Dios ang mga tao, sa Genesis 17:5 pinangalanan ng Dios ang Abram sa “Abraham” Ama ng maraming bansa, at ang Dios Anak naman noong nagkatawang tao ay pinangalanang “Jesus” sapagkat ililigtas niya ang sanlibutan as kasalanan ayon sa Meteo 1:21.

  ————-®
  Ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama: at sinoma’y hindi nakakakilala sa Anak kundi ang Ama; at sinoma’y hindi nakakakilala sa Ama, kundi ang Anak, at yaong ibiging pagpahayagan ng Anak. MATEO 11:27
  ————-®
  At hindi na tatawagin ang pangalan mong Abram, kundi Abraham ang magiging iyong pangalan; sapagka’t ikaw ay ginawa kong ama ng maraming bansa. GENESIS 17:5
  ————-®

  At siya’y manganganak ng isang lalake; at ang pangalang itatawag mo sa kaniya’y JESUS; sapagka’t ililigtas niya ang kaniyang bayan sa kanilang mga kasalanan. MATEO 1:21

  Tungkol naman sa latag mo na “TAKENOTE: ANG AMA AY GENERAL NOUN…PWEDENG DIYABLO ANG INYONG AMA (JOHN 8:44), AMA NG TAHANAN, AMA NG KATIPUNAN, AMA NG AGHAM.” Ang masasabi ko lamang, atin po rin tandaan ang usapan ay pagkaDios na inihayag ng Panginoong Jesu Cristo ang Ama. Huwag po natin isama o ihalintulad sa makamundong pantukoy sa Ama.

  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
  Sa makatuwid, walang tinukoy ng Panginoong Jesu Cristo sa Pangalan ng Ama na gaya ng tao.

 • Arman G. De Castro PAGTUTOL KO————(2)—–(2/2) bro Immanuel Dela CruzSAGOT MO SA ITAAS:Immanuel Dela Cruz ” “HINDI PO KAMI TUTOL” sa pagka Dios ng Panginoong Jesu Cristo.”

  so MAY 1 na kayong DIYOS…

  TANONG KO bro Immanuel Dela Cruz:

  NG NABUBUHAY SI KRISTO SA LUPA AT NAGKATAWANG TAO BINANGGIT BA NIYA ANG “[[[EKSAKTONG]]] PANGALAN NG “AMA/DIYOS” o “DIYOS NG LUMANG TIPAN” NA DAPAT NATING SAMBAHIN?

  ETO SAGOT MO …Wala!!!!!!, walang!!!!! binanggit ang Panginoong Jesu Cristo na pantukoy sa Pangalan ang Dios Ama, kundi tinawag niya etong AMA ayon sa Mateo 11:27.

  TALAGANG TUTOL AKO DAHIL SAGOT MO bro ay WALA at ang SALITANG AMA AY HINDI PANGALAN GENERAL NOUN YAN!!!

  PWEDENG DIYABLO ANG INYONG AMA (JOHN 8:44), AMA NG TAHANAN, AMA NG KATIPUNAN, AMA NG AGHAM.

  SO WALANG BINANGGIT…salamat bro…

  HINDI DIN YAHWEH/JEHOVAH AMA NINYO sinabi mo na din yan…at aking itinama ang aking katanungan before.

  KAPAG IKAW AY SUMAGOT NA NG WALA!!! KAHIT KAILAN HINDI NA ITO MAGKAKAROON PA!!

  1 min · Edited · Like · 1
 • Immanuel Dela Cruz PAGTUTOL KO BILANG————(3)—–(1/2) bro Arman G. De Castro
  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
  TANONG KO————®
  Sa Mateo 12:32, sinabihan ng Panginoong Jesu Cristo ang mga Fariseo na ang magsalita laban sa Anak ng tao(siya Jesus) ay patatawarin, ngunit ang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin.————®
  Kung ang Panginoong Jesu Cristo ay siya rin ang Espiritu Santo, bakit ang magsalita laban sa Anak ng tao (Jesus) ay patatawarin ngunit ang magsalita laban sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran?
  ————®
  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞SAGOT MO————®ANAK NG TAO AY ANG KANYANG PAGKAKATAWANG TAO ISA SIYANG BUKAS NA AKLAT PARA PAG-USAPAN MADAMING TAO ANG NAGSASALITA LABAN KAY YESHUA/JESUS SA PAG-AAKALANG SIYA AY TAO LAMANG O ANAK NG TAO (LITERAL). MAY MGA LUMALAIT AT MAY MGA NAGLALABAS NG MGA KASINUNGALINGAN PATUNGKOL SA KANYANG BUHAY AT SA KANYANG TIPAN. (NAGAGANAP NAMAN YANG MGA PANGLALAIT NA YAN UNTIL NOW). SO PINAPATAWAD PA NAMAN TAYO/KAYO AT BINIBIGYAN PA NG CHANCE NA MAKITA ANG KATOTOHANAN.1 PETER 1:10-11 Tungkol sa KALIGTASANG ITO masusing nagsiyasat at nagsuri ang mga PROPETANG nagpahayag tungkol sa kaloob na nakalaan sa inyo. 11 Sinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari.
  (SO LIGAW PA TAYO DIYAN HINDI PA NATIN ALAM KUNG ANO ANG MGA SINASABI NG MGA PROPETA)*********************************PATUNGKOL NAMAN SA ESPIRITU SANTO YAN AY USAPANG MAKA-DIYOS NA AT TAPOS NA ANG MGA PROPHECIES SA KANYA AT ITO SANA AY INYO NANG NAUNAWAAN. KAYA SIYA SINASAMBA SA ESPIRITU (JESUS) AT KATOTOHANAN (I AM THE TRUTH). YAN ANG NASUSULAT NA TAMANG PAGSAMBA SAMBAHIN ANG DIYOS SA ESPIRITU AT KATOTOHANAN.DITO MAY 7 ESPIRITU NA NASA HARAP NG TRONO NG DIYOS NA MAGIGING 1 ESPIRITU NIYA!!!REVELATION 1:4 at mula sa pitong (7) espiritung nasa harap
  ng kanyang trono,SI JESUS ANG NAKITA NI JUAN SA REVELATION 1:12-1712 Lumingon ako upang tingnan ang nagsasalita, at nakakita ako ng pitong ilawang ginto. 13 Nakatayo sa gitna ng mga ilawan ang isang parang [[[[[[[[[Anak ng Tao ]]]]]]]] na nakadamit ng hanggang sakong, at may gintong pamigkis sa kanyang dibdib. ……………..
  18 at ang nabubuhay! [[[[[[[[[[[[Namatay ako ]]]]]]]]]] ngunit tingnan mo, ako’y buhay ngayon at mananatiling buhay magpakailanman. Nasa ilalim ng aking kapangyarihan ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay.DITO MO MALALAMAN NA SI KRISTO ANG MAY-ARI NG 7 ESPIRITU SA KANYANG TRONO.PAHAYAG 3:1 “Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Sardis:”
  “Ito ang sinasabi ng may pitong(7) espiritu ng Diyos at may pitong
  bituin.SO MALIWANAG ANG 7 ESPIRITU SA TRONO NG DIYOS AT 7 ESPIRITU NG NAGPAPASULAT SA 7 IGLESIA AY DIYOS NA AT YAN AY SI YESHUA/JESUS.

  [[[[[[[[[[[[[PAANO ANG 7 ESPIRITU AY NAGING-ISA?]]]]]

  Zacarias 4:10 “Ang 7 Sinag na iyan ay PANINGIN ng Diyos at malalaganapan nito ang buong daigdig”.

  NASUSULAT:

  ROMA 8: 9 Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, nananatili na sa inyo ang [[[[[[[Espiritu ng Diyos]]]]]]. Kung WALA!!! sa isang tao ang Espiritu ni Cristo, hindi kay Cristo ang taong iyon.

  ROMA 8:15 Sapagkat hindi ibinigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo’y gawing mga aliping namumuhay sa takot. Sa halip, ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo’y gawing mga anak ng Diyos, kaya nakatatawag tayo sa kanya ng “Ama, Ama ko!”

  SINO BA NAGBIGAY NG KARAPATANG MAGING ANAK TAYO NG DIYOS? ANG VERBO!!!

  JOHN 1: 12 Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay [[[[[[binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos.]]]]

  ANG PATOTOO NA ANG ESPIRITU NI KRISTO JESUS ANG SUMUSUBAY KAY SAULO/PABLO

  ACTS 16:7 Pagdating sa hangganan ng Misia, nais nilang pumasok sa Bitinia, subalit hindi sila pinahintulutan ng (((Espiritu ni Jesus))).

  NASUSULAT: KUNG ANG ESPIRITU ni CRISTO AY SUMASAIYO HINDI NA KAYO KAILANGANG TURUAN PA..

  *********************
  LALO NA YANG BAUTISMO KAYO NG BAUTISMO NG ESPIRITU SANTO EH HINDI NAMAN KAYO NAKASULAT NA MAGBABAUTISMO…BLASPHEMY YAN!!!

  BASA KAYO BA NAKAHULA NA MAGBABAUTISMO NG ESPIRITU SANTO?
  *********************
  WALANG TAONG MAKAKAPAGBAUTISMO SA INYO NG ESPIRITO SANTO DAHIL NASUSULAT: SI JESUS LANG ANG MAGBABAUTISTMO SA ESPIRITO SANTO.

  MATEO 3:11 Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit ang… darating na kasunod ko ang siyang][[[[[[[[[[ (((((magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy))).]]]]]]]

  LUCAS 3:16 Dahil dito sinabi niya sa kanila, “Binabautismuhan ko kayo sa pamamagitan ng tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang[[[[[[[[[ magbabautismo sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng apoy.]]]]]]]

  [Si JESUS CHRIST ang magbabautismo sa Espirito Santo.]
  JOHN 1:33-32
  32 Ganito ang patotoo ni Juan: “Nakita ko ang Espiritu na bumababa na parang isang kalapati na buhat sa langit at nanatili sa kanya.

  33 Hindi ko nga siya kilala noon. Ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig ang siya ring nagsabi sa akin, Ang sinumang makikita mong bababaan at pananatilihan ng Espiritu, [[[[[[[[[siya ang magbabautismo ng Espiritu Santo sa inyo.]]]]]]

  MALIWANAG DIYAN 7 ESPIRITU NG DIYOS SA TRONO NIYA PAG-AARI DIN NI JESUS…AT YAN AY ANG KANYANG PANINGIN O KAPANGYARIHAN…SIYA DIN YAN…AT NAGBIGAY NG KARAPATANG MAGING MGA ANAK NG DIYOS AY ANG VERBO!!
  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

  4 hrs · Like · 1
 • Immanuel Dela Cruz PAGTUTOL KO————(3)—–(2/2) bro Arman G. De CastroSa tanong na kung ang Panginoong Jesu Cristo ay siya rin ang Espiritu Santo, bakit ang pagsalita sa Anak ng tao (Jesus) ay patatawarin ngunit ang magsalita laban sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran.Ipinapahiwatig ng sumagot na hindi tao lamang ang Panginoong Jesu Cristo kundi sa katawang tao ng Panginoong Jesu Cristo naganap ang katuparan ng kaligtasan ayon sa 1 Pedro 1:10-11.Ulitin ko po na ang talakayan natin ay Persona ng Dios, hindi po kami tutol na ang Panginoong Jesu Cristo ay Dios, at yan ay buong ititindig natin ang kanyang pagka Dios.Patungkol naman na Espiritu Santo, ibig ipahiwatig ng sumagot na eto ay pagka Espiritu ng Dios pagkat ayon sa kanya may 7 Espiritu ayon sa Pahayag 1:4 at pinatutuhan ang 7 Espiritu sa Pahayag 3:1

  Ano ba etong 7 Espiritu ng Dios ayon sa Pahayag 3:1, tinukoy etong 7 Espiritu ng Dios ayon sa Isaias 11:2 (1. Espiritu ng Panginoon, Espiritu ng diwa ng 2. karunungan at ng 3.kaunawaan, Espiritu ng diwa ng 4.payo at ng 5.katibayan, Espiritu ng diwa ng 6.kaalaman at ng 7.takot sa Panginoon;

  Dumako po tayo sa punto ng ating tanong at ATIN PONG BIGYANG LINAW Bakit Ang magsalita laban sa Anak etoy patatawaring ngunit ang magsalita laban sa

  1) Sa Mateo 12:32 ang magsalita laban sa Anak (Jesus) ay patatawarin. Nang magsalita nga ang mga Fariseo ng laban sa Anak (Jesus) ayon sa Mateo 12:24, etoy kanyang pinatawad at inihingi nila sila ng kapatawaran din sa Dios Ama ayon sa Lucas 23:34

  2) Ayon din sa Mateo 12:23 ang magsalita laban sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran. Nang magsinungaling si Ananias sa Espiritu Santo ayon sa Gawa 5:3-4, etoy namatay ayon sa Gawa 5:5

  ————®
  Datapuwa’t nang marinig ito ng mga Fariseo, ay kanilang sinabi, Ang taong ito’y hindi nagpapalabas ng mga demonio, kundi sa pamamagitan ni Beelzebub na prinsipe ng mga demonio. Mateo 12:24

  ————®
  At sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila; sapagka’t hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At sa pagbabahabahagi nila ng kaniyang mga suot ay kanilang pinagsapalaranan. LUCAS 23:34

  ————®
  Datapuwa’t sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo, at upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa?
  Nang yao’y nananatili pa, hindi baga yao’y nanatiling iyong sarili? at nang maipagbili na, hindi baga nasa iyo ring kapangyarihan? Ano’t inisip mo pa ang bagay na ito sa iyong puso? hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Dios.GAWA 5:3-4

  ————®
  At nang marinig ni Ananias ang mga salitang ito ay nahandusay at nalagot ang hininga: at sinidlan ng malaking takot ang lahat ng nangakarinig nito. GAWA 5:5

  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
  Sa makatuwid, Ang nagsalita laban sa Anak(Jesus) “ISANG PERSONA” ay patatawarin, ngnuting ang magsalita laba sa Espiritu Santo “PANGALAWANG PERSONA” ay hindi patatawarin.

  4 hrs · Like · 1
 • Arman G. De Castro PAGTUTOL KO————(3) bro Immanuel Dela CruzJUAN BAUTISMO BA O JUAN BAUTISTA?Sa makatuwid, Ang nagsalita laban sa Anak(Jesus) “ISANG PERSONA” ay patatawarin, ngnuting ang magsalita laba sa Espiritu Santo “PANGALAWANG PERSONA” ay hindi patatawarin.bro ANG BANAL NA ESPIRITU NI CRISTO WALANG PERSONA…CONTINUE……………Immanuel Dela Cruz TANONG MO BILANG————(3) bro Arman G. De Castro
  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞Dinggin mo, Oh Israel: ang Panginoon nating Dios ay isang Panginoon: Deuteronomio 6:4TANONG:MAYROON BANG ALAGAD ANG AMA SA BAGONT TIPAN?MAGBIGAY NG TALATA MERON O WALA.KUNG MERON IPALIWANAG KUNG WALA SABIHIN KUNG WALA.
  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞SAGOT KO:
  Bigyan ko munang linaw ang pinagkuhanan ng tanong sa Deuteronomio 6:4, ang tinutukoy namin na Panginoong nating Dios ay isang Panginoon ay “ISANG DIOS na may tatlong persona” (AMA, ANAK at ESPIRITU SANTO) Ibig pong sabihin ang Alagad/Sugo ng Ama ay Alagad/Sugo din ng Anak at Alagad/Sugo din ng Espiritu Santo.Kung ang tinutukoy sa alagad ay sugo, merong isunugo ang Dios, ayon sa Mateo 21:34-37 nagbigay ng talinghaga ang Panginoong Jesu Cristo na bago siya isugo ng Ama, “ISUSUGO MUNA NIYA ANG MGA PROPETA BAGO ISUGO ANG ANAK”. May nabanggit sa Isaias 40:3 may SUGO na maghahanda ng daan ng Panginoong Jesu Cristo. At at SUGO na maghahanda sa daan ng Panginoong Jesu Cristo ay si Juan Bautismo ayon sa Mateo 3:3-4. Sinabi ng Panginoong Jesu Cristo na ihahanda ni Juan Bautismo ang kanyang daan ayon sa Malakias 3:1————-®
  At nang malapit na ang panahon ng pamumunga, ay sinugo ang kaniyang mga alipin sa mga magsasaka, upang tanggapin ang kaniyang bunga. At pinaghawakan ng mga magsasaka ang kaniyang mga alipin, at hinampas nila ang isa, at ang isa’y pinatay, at ang isa’y binato. MULING SINUGO NIYA ANG IBANG MGA ALIPIN, na mahigit pa sa nangauna; at ginawa rin sa kanila ang gayon ding paraan. Datapuwa’t pagkatapos ay SINUGO NIYA SA KANILA ANG KANIYANG ANAK NA LALAKE, na nagsasabi, Igagalang nila ang aking anak. Datapuwa’t nang makita ng mga magsasaka ang anak, ay nangagusapan sila, Ito ang tagapagmana; halikayo, siya’y ating patayin, at kunin natin ang kaniyang mana. MATEO 21:34-37————-®
  Ang tinig ng isang sumisigaw, Ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon pantayin ninyo sa ilang ang lansangan para sa ating Dios. ISAIAS 40:3————-®
  Sapagka’t ito yaong sinalita sa pamamagitan ng propeta Isaias, na nagsasabi, Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, Ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, Tuwirin ninyo ang kaniyang mga landas. Si Juan nga ay nananamit ng balahibo ng kamelyo, at may isang pamigkis na katad sa palibot ng kaniyang baywang; at ang kaniyang pagkain ay mga balang at pulot-pukyutan. MATEO 3:3-4
  ————-®
  Narito, aking sinusugo ang aking sugo, at siya’y maghahanda, ng daan sa harap ko: at ang Panginoon na inyong hinahanap, ay biglang paroroon sa kaniyang templo; at ang sugo ng tipan na inyong kinaliligayahan, narito, siya’y dumarating, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. MALAKIAS 3:1
  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
  Sa makatuwid, May alagad/sugo ang Dios Ama sa BAGONG TIPAN na alagad/sugo din ng Anak at Espiritu Santo eto ay si [[[[[[[[[[[[[[[[[[JUAN BAUTISMO.]]]]]]]]]]]]]

  *************************************
  ANG AKING PAGTUTOL SA MGA SAGOT MO bro Immanuel Dela Cruz
  ************************************
  ANG MGA ALAGAD AT APOSTOL NI CRISTO SA BAGONG TIPAN AY MGA BUHAY. SINO ANG MGA BINABANGGIT NIYANG MGA ISINUGO NIYA NA PINAPATAY? SO MADAMI NA.

  LUKE 13:34 “Jerusalem, Jerusalem! Pinapatay mo ang mga propeta at binabato [[[ANG MGA ISINUGO KOOOOOOOOOOOO!!!]]] sa iyo! Ilang beses kong sinikap na kupkupin ang iyong mga anak, gaya ng pag-aaruga ng isang inahin sa kanyang mga sisiw, ngunit ayaw mo.

  MALIWANAG NA IYONG SINABI…SA ITAAS…NA SI CRISTO ANG DIYOS NA IPINAGHANDA NG DAAN NI JUAN BAUTISTA.

  “May nabanggit sa Isaias 40:3 may SUGO na [[[[[[[[[[[maghahanda ng daan ng Panginoong Jesu Cristo]]]]]]]]]]. At at SUGO na maghahanda sa daan ng Panginoong Jesu Cristo ay si Juan Bautismo ayon sa Mateo 3:3-4. Sinabi ng Panginoong Jesu Cristo na ihahanda ni Juan Bautismo ang kanyang daan ayon sa Malakias 3:1”

  SA MALAKIAS 3 BAGO ANG KAHINDIK-HINDIK (DREADFUL DAY OF GOD) AY ISUSUGO NIYA SI ELIJAH AT NARITO ANG LAYUNIN NILA NA MAGKAPAREHA.
  ANG HULA SA LUMANG TIPAN SA PAGDATING NI ELIJAH

  MALAKIAS 3:23-24 “Ngunit BAGO!!! dumating ang kakila-kilabot na [[ARAW ni Yahweh]](PASSION OF CHRIST), isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. 24 Muling [[[[[MAGKAKASUNDO/MAGKAKALAPIT ang mga ama at ang mga anak]]]]]]]]]]. Kung hindi’y mapipilitan akong magtungo riyan at ganap na wasakin ang inyong bayan.”

  ANG KATUPARAN NG PAGDATING NI ELIJAH SA BAGONG TIPAN

  LUCAS 1:12 Mauuna siya sa Panginoon (Sinabi ito ni Zacarias sa Lucas 1:76) taglay ang ESPIRITU AT KAPANGYARIHAN NI ELIAS, upang [[[[[[[PAGKASUNDUIN (MAGKAKASUNDO /MAGKAKALAPIT) ang mga ama at mga anak]]]]]]], at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga SUWAIL. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon.

  NG MAPUSPOS NG ESPIRITU SANTO SI ZACARIAS TATAY NI JUAN BAUTISTA ETO ANG KANYANG INIHULA.

  LUCAS 1:76 “IKAW NAMAN ANAK (SI JUAN BAUTISTA), ay tatawaging propeta ng Kataas-taasan; Sapagkat [[[[[mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan.]]]]]

  SA BIBIG NA NI JESUS LUMABAS NA DUMATING NA SI JUAN BAUTISTA KAYA MAS KAPANI-PANIWALA ANG MGA SINABI NI JESUS KAYSA SA SINABI NI JUAN BAUTISTA NA HINDI SIYA SI ELIAS.

  MATEO 17:12-13 (SINABI NI JESUS!!!) ″Sinasabi ko sa inyo na[[[[[[[ PUMARITO na si Elias]]]]]]], ngunit hindi siya nakilala ng mga tao. At kanilang ginawa sa kanya ang gusto nila. Gayon din naman pahihirapan nila ang ANAK NG TAO. 13 [[[[[[at naunawaan ng mga alagad na si JUAN BAUTISTA ang tinutukoy niya.]]]]]]]]]]] (AT NAUNAWAAN NG MGA ALAGAD NA SI JUAN BAUTISTA ANG TINUTUKOY NIYA]]]]]]]]]]]]]

  MARCOS 9:12-13
  12 Tumugon siya, “Darating nga muna si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. Ngunit bakit sinasabi din sa Kasulatan na ang Anak ng Tao’y hahamakin at magtitiis ng maraming hirap? 13 Subalit sinasabi ko sa inyo, dumating na nga si Elias at ginawa sa kanya ng mga tao ang nais nila, ayon sa nasusulat tungkol sa kanya.”

  MATEO 11:14 Kung maniniwala kayo, SIYA ANG ELIAS na darating.

  JOHN 21:22-23 SINABI NI JUAN BAUTISTA…
  22 “Sino ka kung gayon? Sabihin mo kung sino ka upang may masabi naman kami sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili?” tanong nilang muli.

  23 Sumagot si Juan sa pamamagitan ng pangungusap mula sa [[[[[[[[[[[[aklat ni Propeta Isaias,]]]]]]]]]
  “Ako ang tinig ng isang taong sumisigaw sa ilang,
  Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon.” (ISAIAH 40:3)

  SO NAPAKALIWANAG NA ANG IPINAGHANDA NI JUAN BAUTISTA AY SI YHWH SA ISAIAH 40:3 AT NG MATUPAD ANG MGA PROPHECIES NG LUMANG TIPAN ITO AY SI YESHUA/JESUS KAYA SI JUAN BAUTISTA AY MALIWANAG PA SA SIKAT NG ARAW NA ISINUGO NA NI CRISTO (LUKE 13:34 ISINUGO KOOOOOOO!!!) BAGO SIYA DUMATING.KAYA SI JUAN BAUTISTA AY ALAGAD NA NI CRISTO NOON PA MANG UNA.

  KAYA MALIWANAG WALANG ALAGAD O APOSTOL ANG AMA SA NEW TESATAMENT ALAGAD AT APOSTOL LAHAT NI JESUS.

 • Immanuel Dela Cruz PAGTUTOL KO BILANG————(4)—–(1/2) bro Arman G. De Castro
  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
  TANONG KO———-®
  Sa Mateo 3:14-17, Noong binautismahan ni Juan ang Panginoong Jesu Cristo, tatlo ang nasaksihan ni Juan: Una) Binautismuhan niya ang Panginoong Jesu Cristo, Pangalawa) Lumapag ang Espiritu Santo sa Panginoong Jesu Cristo, Pangatlo) Narinig niya ang tining na mula sa langit at nagsabi sinisinta kong Anak.
  ————®
  Kung ang Panginoong Jesu Cristo ang Ama, Anak at Espiritu Santo, nilinlang ba niya si Juan at nag anyo siya sa tatlo sapagkat “Binautismuhan siya, Nilapagan niya ang sarili niya at siya rin ang nagwika mula sa langit?
  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞SAGOT MO———-®INUULIT KO NASUSULAT WALANG KASINUNGALINGANG NAGMUMULA SA KATOTOHANAN DAHIL KUNG MANGLOLOKO ANG DIYOS MAGKAKASALA SIYA.NASUSULAT SA PROPHECIES AT KATUPARAN YANG KALAPATI AY ISANG PALATANDAAN LAMANG…KAYA NAG-ANYONG KALAPATI YAN..BASA..ANG HULA SA LUMANG TIPANISAIAH 42:1 “Sinabi ni Yahweh! “ITO ANG LINGKOD KO NA AKING ITATAAS NA AKING PINILI AT KINALULUGDAN. IBUBUHOS ko sa KANYA ang AKING ESPIRITU, At sa mga bansa ay SIYA ang magpapairal ng KATARUNGAN.SA ISAIAH 9:6 AT ISAIAH 7:14 NA NATUPAD SA MATTHEW 1:22-23 HINDI LINGKOD YAN NG MIGHTY GOD, EVERLASTING FATHER AT GOD IS WITH US (IMMANUEL)
  MATAPOS ANG MGA PROPHECIES…NASUSULAT: KAHIT SIYA AY DIYOS HINDI SIYA NANATILING KAPANTAY NG DIYOS..sa halip tinalikdan niya ang karapatang ito at namuhay na isang alipin…SO yan yuong LINGKOD.ANG KATUPARAN NG HULA

  MATEO 3:15 “Ngunit tinugon siya ni Jesus, “HAYAN MO ITONG MANGYARI NGAYON; sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang [[[[[[[[MATUPAD ]]]]]]ang KALOOBAN NG DIYOS.” At pumayag si Juan.
  16 Nang mabautismuhan si Jesus, umahon siya sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos, bumababa sa kanya, gaya ng isang kalapati. 17 At isang tinig mula sa langit ang nagsabi. [[[[[[[[“ITO ANG MINAMAHAL KUNG ANAK NA LUBOS KUNG KINALULUGDAN!”.]]]]]]]

  ANG PATOTOO NI JUAN BAUTISTA NA MAG-AANYONG KALAPATI ANG ESPIRITU AT BABABA SA ISANG TAO.

  LUCAS 1:32-34 Ito ang patotoo ni Juan, “Nakita ko ang Espiritung bumababa buhat sa langit, gaya ng isang kalapati, at nanatili sa kanya. 33 Hindi ko nga siya lubos na nakikilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig ang nagsabi sa akin. “MAKIKITA MO ANG ESPIRITU NA BABABA AT MANANATILI SA ISANG TAO-Siya ang magbabautismo sa pamamagitan ng ESPIRITU SANTO. 34 Nakit ko ito, at pinatotohanan kong SIYA ANG ANAK NG DIYOS.

  PATUNGKOL SA TINIG SINAGOT KO NA YAN NA MATAGAL NG GINAGAWA NG DIYOS YAN SA LUMANG TIPAN PA LAMANG.

  PAUNAWA: ANG PALATANDAAN AY KALAPATI NA BABABA SA ISANG TAO. ANG ESPIRITU SANTO AY NAG-ANYONG KALAPATI LAMANG. PARA MATUPAD ANG SINABI KAY JUAN NG NAGSUGO SA KANYA.
  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

  2 hrs · Like · 2
 • Immanuel Dela Cruz PAGTUTOL KO————(4)—–(2/2) bro Arman G. De CastroSa tanong ko na, kung ang Panginoong Jesu Cristo (Dios Anak) ay siya rin ang Dios Ama at ang Dios Espiritu Santo, bakit nasaksihan ni Juan Baustismo sa isang kaganapan ang 1)PAGBAUTISMO NIYASA DIOS ANAK 2) BUMABA ANG ESPIRITU SANTO 3) NARINIG NIYA ANG SALITA NG DIOS AMA ayon sa Mateo 3:14-17.Ang tugon ng sumagot ay katuparan ng propesiya na, isinugo ng Ama ang Anak (Jesus) at pagsama (pagbuhos) sa kanya ng Espiritu Santo, gamit niya ang Isaias 42:1, 9:6, 7:14, Mateo 1:22-23.

  Nangangahulugan lamang na may tatlong persona ang Dios dahil sa mga sumusunod na kanyang patotoo:

  Sa Isaias 42:1 “Nagwika ang Ama” Narito, ang aking lingkod (Anak “Jesus”), na aking inaalalayan; ang aking hinirang, na kinalulugdan ng aking kaluluwa; isinakaniya ko ang aking Espiritu (Espiritu Santo); siya’y maglalapat ng kahatulan sa mga bansa.

  Bakit nasaksihan ni Juan Bautismo ang katuparan ng Isaias 42:1, sapagkat pinatutuhanan ng Ama at ng Espiritu Santo na ang Panginoong Jesu Cristo nga tumahan ang Makapangyarihang Dios ayon sa Isaias 9:6.

  Bakit kailangan na patotohanan ng Ama at ng Espiritu Santo na ang Panginoong Jesu Cristo nga ang Makapangyarihang Dios na tumahan sa lupa. Dahil ayon sa Deuteronomio 19:15 kailangan ng dalawang saksi upang maging totoo ang sinalita. Pinatotohanan eto ng Mateo 18:16.

  ————®
  Narito, ang aking lingkod, na aking inaalalayan; ang aking hinirang, na kinalulugdan ng aking kaluluwa; isinakaniya ko ang aking Espiritu; siya’y maglalapat ng kahatulan sa mga bansa. ISAIAS 42:1

  ————®
  Sapagka’t sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalake; at ang pamamahala ay maaatang sa kaniyang balikat: at ang kaniyang pangalan ay tatawaging Kamanghamangha, Tagapayo, Makapangyarihang Dios, Walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. ISAIAS 9:6

  ————®
  Isang saksi ay huwag titindig laban sa kanino man sa anomang kasamaan, o sa anomang kasalanang kaniyang pinagkasalahan: sa bibig ng dalawang saksi, o sa bibig ng tatlong saksi ay pagtitibayin ang usap. DEUTERONOMIO 19:15

  ————®
  Datapuwa’t kung hindi ka niya pakinggan, ay magsama ka pa ng isa o dalawa, upang sa bibig ng dalawang saksi o tatlo ay mapagtibay ang bawa’t salita. MATEO 18:16

  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

  Sa makatuwid, ang inilatag ng sumagot ay umayon sa Nagiisang Dios na may tatlong persona (Ama, Anak, Espiritu Santo)

  2 hrs · Like · 4
 • Arman G. De Castro PAGTUTOL KO BILANG————(4)—–(1/2) broImmanuel Dela Cruz∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
  TANONG:
  Dinggin mo, Oh Israel: ang Panginoon nating Dios ay [[[ isang ]]] Panginoon: Deuteronomio 6:4
  TANONG:sinabi ni JESUS:AKO ANG DAAN,
  AKO ANG KATOTOHANAN,
  AKO ANG BUHAY.
  WALANG MAKAPUPUNTA SA AMA KUNDI SA PAMAMAGITAN KO.TANONG: TANGGALIN MO SI JESUS MAKAKARATING PA BA KAYO SA AMA?OO O HINDI NA…….IPALIWANAG..
  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
  SAGOT KO:
  Kung ang tinutukoy sa tanong na tanggalin si Jesus ay kung “hindi siya nagkatawang tao upang siya ang maging daan sa Ama”, Ang sagot ay HINDI tayo makakarating sa kaharian ng Ama, ayon sa Awit 49:7-9 walang taong makaliligtas sa kanyang kaluluwa, kahit ang kanyang kapatid at sinuman ang makakaligtas sa kanyang kaluluwa. Tanging Dios lamang ang makaliligtas sa atin ayon sa Awit 49:15, Kaya’t nagkatawang tao ang Dios Anak (Jesus) ayon sa Filipos 2:5-7 upang maging tao upang sa laman tayo ay kanyang tinubos at makarating sa Kaharian kung nasaan ang Ama.————-®
  Wala sa kaniyang makatutubos sa ano pa mang paraan sa kaniyang kapatid, ni magbibigay man sa Dios ng pangtubos sa kaniya: (Sapagka’t ang katubusan ng kanilang kaluluwa ay mahal, at ito’y naglilikat magpakailan man:) Upang siya’y mabuhay na lagi, upang siya’y huwag makakita ng kabulukan. AWIT 49:7-9
  ————-®
  Nguni’t tutubusin ng Dios ang aking kaluluwa sa kapangyarihan ng Sheol: sapagka’t tatanggapin niya ako. (Selah) AWIT 49:15————-®
  Mangagkaroon kayo sa inyo ng pagiisip, na ito’y na kay Cristo Jesus din naman:
  Na siya, bagama’t nasa anyong Dios, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Dios, Kundi bagkus hinubad niya ito, at naganyong alipin, na nakitulad sa mga tao: FILIPOS 2:5-7
  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
  Sa makatuwid, pag hindi nagkatawang tao ang Dios Anak (Jesus) o “tanggalin si Jesus ayon sa tanong” upang tayoy tubusin ay HINDI tayo makakarating sa kaharian ng Dios.
 • Arman G. De Castro PAGTUTOL KO————(4)—–(2/2) bro Immanuel Dela Cruzsinabi mo sa itaas..broNa siya, bagama’t nasa [[[[[[anyong Dios]]]]]]]]], ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Dios, Kundi bagkus hinubad niya ito, at naganyong alipin, na nakitulad sa mga tao: FILIPOS 2:5-7

  AKING PAGTUTOL

  NA SIYA(JESUS) AY NASA ANYONG DIYOS………MALIWANAG DIYOS NA NAKASULAT HINDI SINABING ANYONG TAO O ANYONG ANAK EH IISA LANG ANG DIYOS AT HINDI MADAMI.

  ANG SALING “DIYOS AY DIYOS” HINDI NAGBABAGO YAN.

  ************

  ETO PA SAGOT MO SEE BRACKETED WORDS

  SAGOT KO SABI NI BRO Immanuel Dela Cruz:
  Kung ang tinutukoy sa tanong na tanggalin si Jesus ay kung “hindi siya nagkatawang tao upang siya ang maging daan sa Ama”, Ang sagot ay [[[[[[[[[[[[HINDI tayo makakarating sa kaharian ng Ama,]]]]]]] ayon sa Awit 49:7-9 walang taong makaliligtas sa kanyang kaluluwa, kahit ang kanyang kapatid at sinuman ang makakaligtas sa kanyang kaluluwa. Tanging Dios lamang ang makaliligtas sa atin ayon sa Awit 49:15, Kaya’t nagkatawang tao ang Dios Anak (Jesus) ayon sa Filipos 2:5-7 upang maging tao upang sa laman tayo ay kanyang tinubos at makarating sa Kaharian kung nasaan ang Ama.

  ***************
  AKING PAGTUTOL
  ***************

  [[[[[[[[[[[[HINDI tayo makakarating sa kaharian ng Ama,]]]]]]] (see bracketed words above).

  SINABI MO NA NA HINDI TAYO MAKAKARATING SA KAHARIAN NG AMA? MALIWANAG BINALEWALA MO ANG KAPANGYARIHAN NG IYONG AMA…AT NAGKAROON PA NG AUTHORITY SI JESUS SA KANYA NA SIYA NAMANG MAY KATOTOHANAN.

  DAHIL KAHIT WALA ANG AMA………

  AKO ANG DAAN,
  AKO ANG KATOTOHANAN
  AKO ANG BUHAY

  MAKAKARATING KA PA SA PAMAMAGITAN NI JESUS DAHIL MAY DAAN KA PA MAY BUHAY AT KATOTOHANAN.
  SIYA AT AMA AY IISA AT WALANG 3 PERSONA…DAHIL KUNG MAY PERSONA AT NAKAHIHIGIT ANG AMA…SANA AY AMA MO NA LANG ANG NAGING DIYOS AT HINDI NA NIYA K AILANGAN PA SI JESUS.

 • Immanuel Dela Cruz PAGTUTOL KO BILANG————(5 panghuli)—–(1/2) bro Arman G. De Castro
  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
  TANONG KO———-®Sa Pahayag 3:11-12, ang Panginoong Jesu Cristo ((ay nasa langit)) at nagwika ang magtagumay ay gagawin niyang haligi “templo ng aking Dios”, “pangalan ng aking Dios”, “bayan ng aking Dios”, “langit mula sa aking Dios”.
  ————®
  Kung ang Panginoong Jesu Cristo ay siya rin ang Ama, bakit kahit nasa langit na ang Panginoong Jesu Cristo siya ay may Dios pa rin? templo ng aking Dios, pangalan ng aking Dios, bayan ng aking Dios, langit mula sa aking Dios.
  ————®∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
  SAGOT MO———-®yaang ipinost mo brother ay REVELATION CHAPTER 3 LAMANG MAKIKITA MO YAN SA #5 NA SAAGOT KO SA IBABA.ANG REVELATION AY HANGGANG CHAPTER 22. SO BAWAL TALAGA ANG NAMUMULOT LAMANG NG MGA TALATA DAPAT MAY READING COMPREHENSION PARA NASASAGOT ANG MGA TANONG SA KANILANG MGA SARILI.TANDAAN!!!!! : SA CHAPTER 15 TO CHAPTER 22
  NG REVELATION WALA!!!!!!!!!!! KA NG MABABASANG
  SALITANG ‘AMA” !!!!!!!!!!! ANG KORDERO AT DIYOS HANGGANG 22 NA LAMANG NA TUMUTUKOY SA SARILI NIYA.

  NGAYON KUNG READING COMPREHENSION ANG PAG-UUSAPAN NATIN SA AKLAT NG REVELATION EH ITO ANG MAISASAGOT KO SA IYO DIYAN…….

  SA AKLAT NG REVELATION SI JESUS / YESHUA AY ANG MGA SUMUSUNOD:

  **************************************
  #1. MAY-ARI NG MGA ANGHEL..
  ***************************************
  [SI JESUS ANG NAGMAMAY-ARI NG MGA ANGHEL]
  APOCALYPSIS 22:6 At sinabi sa akin ng anghel, “Maasahan at totoo ang mga salitang ito.
  [[[[[[[[[[[[[[[[[[Ang PANGINOONG DIYOS, na nagkaloob ng kanyang Espiritu sa mga propeta, ang SIYANG
  NAGSUGO SA KANYANG ANGHEL]]]]]]]]]] upang ihayag sa mga lingkod niya ang mga bagay na magaganap sa lalong madaling panahon.
  APOCALYPSIS 22:16 “Akong” si JESUS ang nagsugo sa
  [[[[[[[[[[[[[ “AKING” ANGHEL]]]]]]

  upang ang mga bagay na ito’y ipahayag sa inyo na nasa mga iglesya. Ako’y mula sa angkan ni David; ako ang maningning na tala sa umaga.”

  **************************************
  #2 NASA GITNA NG TRONO!!!!!!! REMEMBER 1 TRONO NG DIYOS SA LANGIT.
  **************************************

  APOCALYPSIS 4:2
  Walang anu-ano’y kinasihan ako ng Espiritu, at nakita ko sa langit ang [[ISANG(1) TRONO]]
  [[ISANG(1) TRONO]]
  at ang NAKALUKLOK DOON. Ang MUKHA niya ay maningning na gaya ng mahahalagang batong haspe at kornalina.
  May isang bahagharing kakulay ng esmeralda sa palibot ng trono.
  May mukha at ang nakaluklok doon hindi MGA NAKALUKLOK. IISA ANG NAKALUKLOK mga kapatid.
  GITNA NG TRONO
  Apocalypsis 7:17 Sapagkat ang
  [[[[[[[[KORDERONG nasa GITNA NG TRONO]]]]]]
  ang [[[[[[magiging pastor nila]]]. Sila’y dadalhin niya sa mga bukal ng tubig na nagbibigay-buhay; at [[[[papahirin ng DIYOS ang luha sa kanilang mga mata.]]]]]]

  **************************************
  #3 [SI JESUS ANG NAGMAMAY-ARI NG AKLAT NG BUHAY AT BUBURA SA ATING PANGALAN]
  ***************************************
  [AKLAT NG BUHAY SA OLD TESTAMENT NA KAY YAHWEH SA NEW TESTAMENT NA KAY JESUS NA PAANO NANGYARI YON? JOHN 10:30]

  EXODUS 32:32-33 Ipinakikiusap ko pong patawarin na ninyo sila. Kung hindi ninyo sila mapapatawad, burahin na rin ninyo SA INYONG AKLAT ANG AKING PANGALAN. (Sabi ni Moises). (v.33) Sumagot si YAHWEH, “KUNG SINO ANG NAGKASALA SA AKIN AY SIYA KONG BUBURAHIN SA “AKING” AKLAT.

  [SI JESUS ANG NAGMAMAY-ARI NG AKLAT NG BUHAY AT BUBURA SA ATING PANGALAN]

  Pahayag 21:27 Ngunit hindi makapapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos, ang sinumang gumagawa ng kahihiyan, at ang mga sinungaling. Yaon lamang may mga [pangalang nakasulat sa “AKLAT NG BUHAY” na INIINGATAN ng KORDERO ang makapapasok sa lunsod.]

  DITO MAY “AMA” KASI HINDI CHAPTER 15 TO 22 YAN PERO SIYAYAN BUBURA NA YAN NG AKLAT NIYA NASA ITAAS NA MGA TALATA.
  APOCALYPSIS 3:5 Ang magtatagumpay ay daramtan din ng puti. at hindi ((((((( KO )))))) aalisin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan . Kikilalanlin ko siya sa harapan ng aking Ama at ng kanyang mga anghel.

  **********************************
  #4 SI JESUS ANG MAY-ARI NG ANGHEL AT NG MGA ANGHEL?
  **********************************

  APOCALYPSIS 22:6 At sinabi sa akin ng anghel, “Maasahan at totoo ang mga salitang ito. Ang [[[[[[Panginoong Diyos, na nagkaloob ng kanyang Espiritu sa mga propeta]]]], ang [[[[[[[SIYANG NAGSUGO SA KANYANG!!!!!!!!!!!! ANGHEL ]]]]]]]]]upang ihayag sa mga lingkod niya ang mga bagay na magaganap sa lalong madaling panahon.

  TAKENOTE: AKING…AKING..AKING..ANGHEL!!!
  APOCALYPSIS 22:16 Akong si JESUS ang nagsugo sa [AKING ANGHEL ] upang ang mga bagay na ito’y ipahayag sa inyo na nasa mga iglesya. Ako’y mula sa angkan ni David; ako ang maningning na tala sa umaga.”

  NAGLINGKOD SA LUPA ANG MGA ANGHEL KAY JESUS.

  MATEO 4:11 “At iniwan SIYA ng diyablo. Dumating ang mga anghel at naglingkod sa KANYA.

  JOHN 1:51 At sinabi niya sa kanya, Pakatandaan mo: makikita ninyong bukas ang langit, at ang mga anghel ng Diyos ay manhik-manaog sa kinaroroonan ng Anak ng Tao!

  **********************************
  #5 ANG ILAWAN MISMO NG BAGONG JERUSALEM NG DIYOS.
  ***********************************
  APOCALYPSIS 21:22-34
  22 Napansin ko na WALANG TEMPLO sa lunsod sapagkat ang Panginoong Diyos na Makapangyarihan sa lahat at [[[[[[[[ang
  KORDERO]]]]]] ang PINAKA TEMPLO !!!! roon.
  23 Hindi na kailangan ang araw o ang buwan upang liwanagan ang lunsod pagkat ang KANINGNINGAN NG DIYOS ANG
  NAGBIBIGAY LIWANAG DOON, at ang
  [[[[[[[[[KORDERO ang SIYANG ILAWAN.]]]]]]]

  ARMAN SAID: MAY ILAWAN BANG WALANG NINGNING?

  **********************************
  #6 MAY ARI-NG 7 ESPIRITU NIYA (backread na lang)
  **********************************

  ***************
  #7 SI JESUS SI AMEN!!!
  *****************
  REVELATION 3:14
  At sa anghel ng iglesia sa Laodicea ay isulat mo: Ang mga bagay na ito ay [[[sinasabi ng Siya Nawa (PINASASABI NI AMEN!!), ng saksing tapat at totoo, ng pasimula ng paglalang ng Dios:]]]]

  REVELATION 5:6-14 (SI AMEN OR SI SIYA NAWA!!)

  ********************
  #8 SI KRISTO MISMO ANG DARATING ANG ALPHA AT OMEGA
  REVELATION 22:6-21
  ********************
  Ang Pagdating ni Jesus

  6 At sinabi sa akin ng anghel, “Maaasahan at totoo ang mga salitang ito. Ang Panginoong Diyos, na nagkaloob ng kanyang Espiritu sa mga propeta, ang siyang nagsugo sa kanyang anghel upang ihayag sa mga lingkod niya ang mga bagay na magaganap sa lalong madaling panahon.”

  7 At sinabi ni Jesus, “Makinig kayo! Darating na [[[AKO]]! Mapalad ang tumutupad sa mga propesiya na nilalaman ng aklat na ito!”

  ETO PA DARATING REVELATION 22:12-13

  12 At sinabi ni Jesus, “Makinig kayo! Darating na ako! Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa! 13 Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas.”

  18 Akong si Juan ay nagbibigay ng babala sa sinumang makarinig sa mga propesiya na nasa aklat na ito; ang sinumang magdaragdag sa nilalaman ng aklat na ito ay daragdagan ng Diyos ng parusa; idaragdag sa kanya ang mga salot na nakasulat dito. 19 Ang sinumang mag-alis ng anuman sa mga propesiyang naririto ay aalisan naman ng Diyos ng karapatan sa bunga ng punongkahoy na nagbibigay-buhay at sa Banal na Lunsod na binabanggit dito.
  20 Sinasabi ng nagpapatotoo sa lahat ng ito, “Tiyak na nga! Darating na ako!”
  [[[[[[[[[[[[ Sana’y dumating ka na, Panginoong Jesus!]]]]]]
  [[[[[[[[[ 21 Nawa’y makamtan ng lahat a ang pagpapala ng Panginoong Jesus.]]]]]]]]] (SINABI BA AMA NINYO SA PAGPAPALA?)
  Amen.

  ANG ARAL: ANG BIBLIA AY HINDI DAPAT PINUPULOT-PULOT LANG SIKAPIN NATING MAGKAROON NG MALAWAK NA PAGBABASA DITO SA TULONG NG ESPIRITU SANTO NG PANGINOONG YESHUA/JESUS AMEN!!

  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

 • Immanuel Dela Cruz PAGTUTOL KO————(5)—–(2/2) bro Arman G. De CastroSa aking tanong na kung ang Panginoong Jesu Cristo ay siya rin ang Dios Ama, bakit nagwika ang Panginoong Jesu Cristo “templo ng aking Dios”, “pangalan ng aking Dios”, “bayan ng aking Dios”,“langit mula sa aking Dios”.Ayon sa sumagot, may-ari ng mga Anghel ang Panginoong Jesu Cristo ayon sa Pahayag 22:16, ngunit tinukoy niya sa Pahayag 3:5 na may mga Anghel din ang Dios Ama. Ayon din sa sumagot sa Pahayag 15 hanggang 22 ay wala ng mababasang “AMA” ang CORDERO at DIOS na lamang na tumutukoy sa Panginoong Jesu Cristo.Atin pong tinututulan na ang Cordero at Dios ay iisang persona, atin pong bigyang linaw na ang Cordero ay pantukoy sa Dios Anak at Dios ay pantukoy sa Dios Ama:1) Ayon sa Pahayag 22:1 “Luklukan ng Dios at ng Cordero, at pumunta nga ang Cordero (Jesus) sa luklukan ng Ama ayon sa Marcos 16:19. Ipinaliwanag eto ng Panginoong Jesu Cristo sa Mateo 22:44 na nakaupo siya sa kanan ng Dios Ama.

  2) Sino ba ang Cordero, ayon sa Juan 1:29,36 tinukoy ni Juan na si Jesus ang Cordero, at ang Cordero ang nagbuwis ng kanyang buhay upang lahat tayo ay may kaligtasan ayon sa Pahayag 5:8-9.

  3) Kung may anghel ang Panginoong Jesu Cristo ayon sa Pahayag 22:16 may anghel din po ang Dios Ama ayon sa Payahag 3:5

  4) Dumako naman tayo sa tanong ko kung bakit kahit nasa langit na ang Panginoong Jesu Cristo nagwika siya na “templo ng aking Dios”, “pangalan ng aking Dios”, “bayan ng aking Dios”, “langit mula sa aking Dios”. Sapagkat sa pagkabuhay muli ng katawang tao ng Panginoong Jesu Cristo ayon sa Juan 20:26 siya ay may Dios dahil lahat ng katawang tao ay may Dios ayon sa Jerimias 32:27

  ————®
  At ipinakita niya sa akin ang isang ilog ng tubig ng buhay, na maningning na gaya ng bubog, na lumalabas sa LUKLUKAN NG DIOS AT NG CORDERO, PAHAYAG 22:1

  ————®
  Ang Panginoong Jesus nga, pagkatapos na sila’y mangakausap niya, ay tinanggap sa itaas ng langit, at lumuklok sa kanan ng Dios. MARCOS 16:19

  ————®
  Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, Maupo ka sa aking kanan, Hanggang sa ilagay ko ang iyong mga kaaway sa ilalim ng iyong mga paa? MATEO 22:44

  ————®
  Nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kaniya, at sinabi, Narito, ang Cordero ng Dios, na nagaalis ng kasalanan ng sanglibutan! JUAN 1:29
  At kaniyang tiningnan si Jesus samantalang siya’y naglalakad, at sinabi, Narito, ang Cordero ng Dios! JUAN 1:36

  ————®
  At pagkakuha niya ng aklat, ang apat na nilalang na buhay at ang dalawangpu’t apat na matatanda ay nangagpatirapa sa harapan ng Cordero, na ang bawa’t isa’y may alpa, at mga mangkok na ginto na puno ng kamangyan, na siyang mga panalangin ng mga banal. At sila’y nangagaawitan ng isang bagong awit, na nagsasabi, Ikaw ang karapatdapat na kumuha ng aklat, at magbukas ng mga tatak nito: sapagka’t ikaw ay pinatay, at binili mo sa Dios ng iyong dugo ang mga tao sa bawa’t angkan, at wika, at bayan, at bansa. PAHAYAG 5:8-9

  ————®
  Akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo’y magpatotoo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Ako ang ugat at ang supling ni David, ang maningning na tala sa umaga.PAHAYAG 22:16

  ————®
  Ang magtagumpay ay daramtang gayon ng mga mapuputing damit; at hindi ko papawiin sa anomang paraan ang kaniyang pangalan sa aklat ng buhay, at ipahahayag ko ang kaniyang pangalan sa harapan ng AKING AMA, AT SA HARAPAN NG KANIYANG MGA ANGHEL. PAHAYAG 3:5

  ————®
  Ang magtagumpay, ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Dios, at hindi na siya’y lalabas pa doon: at isusulat ko sa kaniya ang pangalan ng aking Dios, at ang pangalan ng bayan ng aking Dios, ang bagong Jerusalem, na mananaog buhat sa langit mula sa aking Dios, at ang aking sariling bagong pangalan. PAYAHAG 3:12

  ————®
  At pagkaraan ng walong araw ay muling nasa loob ng bahay ang kaniyang mga alagad, at kasama nila si Tomas. Dumating si Jesus, nang nangapipinid ang mga pinto, at tumayo sa gitna, at sinabi, Kapayapaan ang sumainyo. Nang magkagayo’y sinabi niya kay Tomas, idaiti mo rito ang iyong daliri, at tingnan mo ang aking mga kamay; at idaiti mo rito ang iyong kamay, at isuot mo siya sa aking tagiliran: at huwag kang di mapanampalatayahin, kundi mapanampalatayahin. JUAN 20:26-27

  ————®
  Narito, ako ang Panginoon, ang Dios ng lahat na tao; may anomang bagay baga na totoong mahirap sa akin? JERIMIAS 32:27

  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
  Sa makatuwid, ang Dios “Anak” (isang persona) ay hindi ang Dios “Ama” (pangalawang persona) sapagkat sa katawang tao ng Panginoong Jesu Cristo, Dios niya ang Dios Ama.

  11 hrs · Like · 1
 • Arman G. De Castro PAGTUTOL KO————(5)—–(1/2) bro Immanuel Dela Cruz@Immanuel Dela Cruz bro Arman G. De Castro, paki elaborate ang tanong, ty!!!SABI NINYO AMA LANG ANG NAKAKAALAM NG PAGDATING AT HINDI ANG ANAK…SO…SA REVELATION CHAPTER 15 TO CHAPTER 22 AY WALA NG SALITANG “AMA” NA MABABASA.ANG TANONG…

  SAAN NASUSULAT SA AKLAT NG REVELATION/APOCALYPSIS NA UUTUSAN NG AMA SI JESUS NA DUMATING O DARATING ANG INYONG AMA?

  MAGBIGAY NG TALATA MERON O WALA.

  KUNG MERON IPALIWANAG KUNG WALA SABIHIN KUNG WALA.

  *******continuation….of our post……………

  TANONG MO BILANG————(5-panghuli) bro Arman G. De Castro
  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
  TANONG:
  ————-®
  Dinggin mo, Oh Israel: ang Panginoon nating Dios ay isang Panginoon: Deuteronomio 6:4

  SAAN NASUSULAT SA AKLAT NG REVELATION/APOCALYPSIS NA UUTUSAN NG AMA O DARATING ANG INYONG AMA?

  MAGBIGAY NG TALATA MERON O WALA.

  KUNG MERON IPALIWANAG KUNG WALA SABIHIN KUNG WALA.
  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
  SAGOT KO:
  Atin pong tandaan na ang aklat ng Revelation/Payahag ay ang kaganapang mangyayari sa hinaharap o katapusan ng mundo.
  Kung ang tinutukoy ng tanong ay kung uutusan/isusugo ng Dios Ama ang Dios Anak(Jesus) na siyang darating sa lupa upang hatulan ang sanlibutan o ang Ama ang darating upang hatulan ang sanlibutan ayon sa aklat ng Revelation/Pahayag.

  Wala, walang talata na uutusan ng Dios Ama ang Dios Anak(Jesus) sa aklat ng Revelation/Pahayag kundi eto ay katuparan sa pagsugo sa kanya ng Ama ayon sa Juan 3:16-18 na dahil sa pagmamahal ng Ama isinugo niya ang Anak upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan at sinuman ang maligtas eto makakarating sa kaharian ng Dios. Kaya’t darating muli sa lupa ang Panginoong Jesu Cristo ayon sa Pahayag 3:11-12 upang tayoy kanyang hatulan. Bakit hindi ang Dios Ama ang darating sa lupa at hatulan ang sanlibutan dahil ayon sa Juan 5:22 hindi tayo hahatulan ng Dios Ama dahil ang paghatol ay ipinagkaloob niya eto sa Dios Anak (Jesus).

  ————-®
  Sapagka’t gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya’y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagka’t hindi sinugo ng Dios ang Anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan; kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ang sumasampalataya sa kaniya ay hindi hinahatulan; ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagka’t hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na Anak ng Dios. JUAN 3:16-18
  ————-®
  Ako’y dumarating na madali: panghawakan mong matibay ang nasa iyo, upang huwag kunin ng sinoman ang iyong putong. Ang magtagumpay, ay gagawin kong HALIGI SA TEMPLO NG AKING DIOS, at hindi na siya’y lalabas pa doon: at isusulat ko sa kaniya ang pangalan ng aking Dios, at ang pangalan ng bayan ng aking Dios, ang bagong Jerusalem, na mananaog buhat sa langit mula sa aking Dios, at ang aking sariling bagong pangalan. PAHAYAG 3:11-12
  ————-®
  Sapagka’t ang Ama’y hindi humahatol sa kanino mang tao, kundi ipinagkaloob niya sa Anak ang buong paghatol; JUAN 5:22
  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
  Sa makatuwid, walang nakasulat na talata sa aklat ng Pahayag na isusugo ulit ng Dios Ama ng Dios Anak sapagkat etoy katuparan ng pagsugo sa kanya sa darating na katapusan ng mundo.

 • Arman G. De Castro PAGTUTOL KO————(5)—–(2/2) bro Immanuel Dela Cruz@Immanuel Dela Cruz bro Arman G. De Castro, paki elaborate ang tanong, ty!!!SABI NINYO AMA LANG ANG NAKAKAALAM NG PAGDATING AT HINDI ANG ANAK…SO…SA REVELATION CHAPTER 15 TO CHAPTER 22 AY WALA NG SALITANG “AMA” NA MABABASA.ANG TANONG…

  SAAN NASUSULAT SA AKLAT NG REVELATION/APOCALYPSIS NA UUTUSAN NG AMA SI JESUS NA DUMATING O DARATING ANG INYONG AMA?

  MAGBIGAY NG TALATA MERON O WALA.

  KUNG MERON IPALIWANAG KUNG WALA SABIHIN KUNG WALA.

  sabi mo PAKI-ELABORATE KO ANG AKING TANONG

  ANG TANONG…

  SAAN NASUSULAT SA AKLAT NG REVELATION/APOCALYPSIS NA UUTUSAN NG AMA SI JESUS NA DUMATING O DARATING ANG INYONG AMA?

  ANG AKING PAGTUTOL…………….

  ETO SINASABI MO bro Immanuel Dela Cruz sa itaas..

  SAGOT KO:
  Atin pong tandaan na ang aklat ng Revelation/Payahag ay ang kaganapang mangyayari sa hinaharap o katapusan ng mundo.
  Kung ang tinutukoy ng tanong ay kung uutusan/isusugo ng Dios Ama ang Dios Anak(Jesus) na siyang darating sa lupa upang hatulan ang sanlibutan o ang Ama ang darating upang hatulan ang sanlibutan ayon sa aklat ng Revelation/Pahayag.

  [[[[[[[[[[[[Wala, walang talata na uutusan ng Dios Ama ang Dios Anak(Jesus)]]]]]]]]]]]]]]]]] sa aklat ng Revelation/Pahayag kundi eto ay katuparan sa pagsugo sa kanya ng Ama ayon sa Juan 3:16-18 na dahil sa pagmamahal ng Ama isinugo niya ang Anak upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan at sinuman ang maligtas eto makakarating sa kaharian ng Dios. Kaya’t darating muli sa lupa ang Panginoong Jesu Cristo ayon sa Pahayag 3:11-12 upang tayoy kanyang hatulan. [[[[[[[[[[[[[[[[[Bakit hindi ang Dios Ama ang darating]]]]]]]]]]] sa lupa at hatulan ang sanlibutan dahil ayon sa Juan 5:22 hindi tayo hahatulan ng Dios Ama dahil ang paghatol ay ipinagkaloob niya eto sa Dios Anak (Jesus).

  NAPAKALIWANAG NA WALA ANG SAGOT NI bro Immanuel Dela Cruz

  [[[[[[[[[[[[Wala, walang talata na uutusan ng Dios Ama ang Dios Anak(Jesus)]]]]]]]]]]]]]]]]] sa aklat ng Revelation/Pahayag

  [[[[[[[[[[[[[[[[[Bakit hindi ang Dios Ama ang darating]]]]]]]]]]]

  *********************************
  SO WALANG AMA NA DARATING AT WALANG TALATA NA UUTUSAN NG DIYOS SI JESUS NA DUMATING SA AKLAT NG APOCALYPSIS/PAHAYAG.

  [[[[[[[[[[[[[ANO NGAYON ANG SINASABI NINYO NA MGA TRINITARIAN NA AMA LAMANG ANG NAKAKAALAM NG KANYANG PAGDATING AT HINDI ALAM NG ANAK?]]]]]]]]]
  ********************************

  MATEO 24:36 Ngunit walang nakaalam ng araw at oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga ANGHEL SA LANGIT, O ANG “ANAK” MAN, ANG AMA LAMANG ANG NAKAKAALAM NITO.

  KASI PINUTOL NINYO MGA KAPATID ANG PAG-BASA PERO ANG KATOTOHANAN SI JESUS ANG DARATING SA TALATANG YAN…AT ALAM NIYA ANG KANYANG PAGDATING KUNG ITINULOY NINYO ANG PAGBABASA NG TALATA.

  [KUNG AMA NAKAKAALAM BAKIT SI JESUS DARATING TULOY ANG BASA SA KASUNOD NA TALATA MATEO 24 LAHAT YAN]
  MATEO 24:37 Ang PAGDATING!!!!!!!!!!!ng “ANAK NG TAO” ay matutulad sa pagdating ng baha noong panahon ni NOE. Noon, ang mga tao’y nagsisikain, nagsisiinom at nag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok sa daong si NOE.

  *************************
  WALANG NAG-UUTOS PERO SIYA AY DARATING….SEE GANTIMPALA IN BRACKETED WORDS…!!!
  ************************
  ANG HULA SA LUMANG TIPAN:

  ISAIAH 40:10 Dumarating ang Panginoong Yahweh na taglay ang kapangyarihan, dala ang[[[[[ gantimpala ]]] sa mga hinirang.

  ANG MATUTUPAD NA HULA SA HINAHARAP

  SIMULA CHAPTER 15 TO 22 NG REVELATION WALA NG SALITANG “AMA”.

  REVELATION 22: 7 At sinabi ni Jesus, “Makinig kayo! Darating na [[[[ ako! ]]]]]Mapalad ang tumutupad sa mga propesiya na nilalaman ng aklat na ito!” (AKO LANG YAN HINDI KAMI!!!)

  REVELATION 22:12-13 At sinabi ni Jesus, “Makinig kayo! Darating na ako! Dala ko ang mga[[[[ gantimpalang]]] ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa! 13 Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas.”

  REVELATION 22:20-21 Sinasabi ng nagpapatotoo sa lahat ng ito, “Tiyak na nga! Darating na ako!”
  Sana’y dumating ka na, Panginoong Jesus!

  21 Nawa’y makamtan ng lahat a ang pagpapala ng Panginoong
  Jesus.

  Amen.

  SO MALING-MALI ANG NAGING KINALABASAN NG SAGOT NG AKING KATUNGGALI SINIRA NIYA ANG MATTHEW 24:36 NA AMA LANG ANG NAKAKAALAM NG PAGDATING AT HINDI ALAM NG ANAK .

  REMEMBER THIS ANG DIYOS NAMIN AY GALA..AT HINDI NANATILI SA ISANG LUGAR LAMANG..

  JEREMIAH 23:23 AKO AY DIYOS NA NASA LAHAT NG DAKO AT [[[[[[[[HINDI NANATILI SA ISANG LUGAR LAMANG. ]]]]]]]]

  TANDAAN: KAPAG KAYO AY SUMAGOT NG WALA!!! KAHIT KAILAN ANG WALA!! AY HINDI NA MAGKAKAROON PA!!

  AMEN!!!

  3 mins · Edited · Like · 1
 • Immanuel Dela Cruz PANGWAKAS————® bro Arman G. De Castro
  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
  Sa paksa na ang Dios ba ay may tatlong persona “Trinity”(Ama, Anak at Espiritu Santo) o ang Dios ay may iisang persona “Oneness” na siya ang (Ama, Anak at Espiritu Santo).
  Ako bilang naniniwala sa Nagiisang Dios na may tatlong persona “Trintity” (Ama, Anak at Espiritu Santo). Inilahad natin basi sa Banal na Aklat “Bibliya” kunektado lahat ng argumento natin dahil ang mga patunay ay mula sa Genesis hanggang Pahayag ibig sabihin hindi tayo namulot lamang ng mga bersikulo.
  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

  ————®
  (A) Atin inilahad ang mga sumusunod na patunay na ang Nagiisang Dios ay may tatlong persona:

  1. Ang Dios natin ay Nagiisa,
  (Deuteronomio 6:4, Mateo 28:19, Genesis 1:26, Tito 3:4-6)

  2. Ang Dios Ama
  (Exodo 33:20, Juan 1:18)

  2.1 Ang Dios Ama ay hindi ang Dios Anak (Jesus)
  (Exodo 33:11, Genesis 17:1, Juan 8:58)

  3. Ang Dios Anak
  (Filipos 2:5-7, 1 Temoteo 2:5, Hebreo 1:8-9, Jerimias 32: 27)

  3.1 Ang Dios Anak ay hindi ang Banal na Espiritu
  (Mateo 12:32, Lucas 23:34, Gawa 5:3-5)

  4. Ang Dios Espiritu Santo
  (Juan 14:16, Juan 14:26, Roma 15:30)

  4.1 Ang Dios Espiritu Santo ay hini ang Dios Ama
  (Juan 15:26, Roma 8:11)

  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
  ————®
  (B) Atin sinagutan ang mga tanong bakit ang Nagiisang Dios ay may tatlong persona “Trinity”:

  1. May alagad ba si Jesus na nagbautismo ng Ama, Anak at Espiritu Santo ayon sa Mateo 2819?
  (Gawa 2:38, Juan 16:26, Lucas 11:2-4, Juan 14:13-14)

  2. NG Nang nabubuha si Kristo sa lupa at nagkatwang tao binanggit ba niya ang eksatong pangalang ng “Dios Ama” o Dios ng lumang tipan na dapat nating sambahin?
  (Mateo 11:27, Genesis 17:5, Mateo 1:21)

  3. Mayroon bang alagad ang Dios Ama sa bagong tipan?
  (Mateo 21:34-37, Isaias 40:3, Mateo 3:3-4, Malakias 3:1)

  4. Tanggalin mo si Jesus makakarating pa ba tayo sa Ama?
  (Awit 49:7-9, Awit 49:15, Filipos 2:5-7)

  5. Saan nasusulat sa aklat ng Pahayag na uutusan ng Ama ang Anak na tumahan ulit sa lupa o ang dariting ay ang Ama?
  (Juan 3:16-18, Pahayag 3:11-12, Juan 5:22)

  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

  ————®
  (K) Atin pong tinanong kung ang Nagiisang Dios ay may iisang persona:

  1. Ngayon ay nagugulumihanan ang aking kaluluwa; at ano ang aking sasabihin? Ama, iligtas mo ako sa oras na ito. Nguni’t dahil dito ay naparito ako sa oras na ito. Ama, luwalhatiin mo ang iyong pangalan. Dumating nga ang isang tinig na mula sa langit, na nagsasabi, Niluwalhati ko na, at muli kong luluwalhatiin. JUAN 12:27-28

  2. Sinabi sa kaniya ni Jesus, Maria. Lumingon siya, at nagsabi sa kaniya sa wikang Hebreo, Raboni; na ang ibig sabihin ay, Guro. Sinabi sa kaniya ni Jesus, Huwag mo akong hipuin; sapagka’t hindi pa ako nakakaakyat sa Ama, nguni’t pumaroon ka sa aking mga kapatid, at sabihin mo sa kanila, Aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, at aking Dios at inyong Dios. JUAN 20:16-17

  3. At ang sinomang magsalita ng isang salitang laban sa Anak ng tao, ay ipatatawad sa kaniya; datapuwa’t ang sinomang magsalita laban sa Espiritu Santo, ay hindi ipatatawad sa kaniya, kahit sa sanglibutang ito, o maging sa darating. MATEO 12:32

  4. Datapuwa’t ibig siyang sansalain ni Juan, na nagsasabi, Kinakailangan ko na ako’y iyong bautismuhan, at ikaw ang naparirito sa akin? Nguni’t pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kaniya, Payagan mo ngayon: sapagka’t ganyan ang nararapat sa atin, ang pagganap ng buong katuwiran. Nang magkagayo’y pinayagan niya siya. At nang mabautismuhan si Jesus, pagdaka’y umahon sa tubig: at narito, nangabuksan sa kaniya ang mga langit, at nakita niya ang Espiritu ng Dios na bumababang tulad sa isang kalapati, at lumalapag sa kaniya; At narito, ang isang tinig na mula sa mga langit, na nagsasabi, Ito ang sinisinta kong Anak, na siya kong lubos na kinalulugdan. MATEO 3:14-17

  5. Ako’y dumarating na madali: panghawakan mong matibay ang nasa iyo, upang huwag kunin ng sinoman ang iyong putong. Ang magtagumpay, ay gagawin kong haligi sa TEMPLO NG AKING DIOS, at hindi na siya’y lalabas pa doon: at isusulat ko sa kaniya ang PANGALAN NG AKING DIOS, at ang pangalan ng BAYAN NG AKING DIOS, ang bagong Jerusalem, na mananaog buhat sa LANGIT MULA SA AKING DIOS, at ang aking sariling bagong pangalan. PAHAYAG 3:11-12
  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

  Hinihiling ko lamang sa mga mambabasa at sa atin din lahat na magbasa at magsuri, balansehen ang bawat argumento namin.

  Ama namin, salamat po at naging maayos ang debate namin ni bro Arman gaya ng magkapatid nagkakasundo sa isang motibo ngunit magkaibang pananaw. Panginoong Jesus tanggapin mo po kami bilang iyong mga tupa, upang kami ay maging isa at maibahagi namin sa mga kapatid na ikaw ay Dios na nagligtas sa amin sa kasalanan. Banal na Espiritu, manirahan ka sa aming mga puso, gabayan mo po kami sa lahat ng aming mga lakad. Sa Ngalan ni Jesus…AMEN.

  10 hrs · Edited · Like · 1
 • Arman G. De CastroPANGWAKAS————® bro Immanuel Dela CruzMARAMING SALAMAT SA IYONG TIME bro Immanuel Dela Cruz at maraming salamat sa ating mga taga-subaybay. SA BIYAYA NG ATING PANGINOONG YESHUA/JESUS ANG ALPHA AT ANG OMEGA NA IISA. NAWA’Y MAMULAT ANG INYONG ISIPAN NA ANG DIYOS AY IISA AT GINAMPANAN NIYA ANG PAGIGING AMA, ANAK AT BANAL NA ESPIRITU NA IISA SIYA AYON NA DIN SA MGA HULA AT KATUPARAN NA MGA NAKASULAT SA LUMANG TIPAN NA NATUPAD SA BAGONG TIPAN.

  GENESIS 1:27 Nilalang nga ng [[[[[[[[[[Diyos]]]]]]] ang tao ayon sa [[[[[[[[[[kanyang]]]]]]]]]] larawan. Sila’y [[[[[[[[kanyang]]]]]] nilalang na isang lalaki at isang babae,

  MALIWANAG ANG DIYOS, KANYANG LARAWAN AT LUMALANG SIYA NG BABAE AT LALAKI AY HINDI PLURAL.

  AT ANG DIYOS AY HINDI NANATILI LAMANG SA IISANG LUGAR.

  JEREMIAH 23:23 AKO AY DIYOS NA NASA LAHAT NG DAKO AT [[[[[[[[HINDI NANATILI SA ISANG LUGAR LAMANG. ]]]]]]]]

  NAPAKALIWANAG NAMAN NA 1 LAMANG ANG DIYOS AT WALANG WORD NA “PERSONA” NA NAKASULAT SA BIBLIA.

  ANG PERSONA AY TAO NA MAY KASAMANG ESPIRITU.
  PAANO ANG ESPIRITU NA WALANG KATAWANG TAO YAN BA AY MATATAWAG NA PERSONA?

  SA LOGO NG TRINITARIAN

  ANG AMA AY HINDI!!!!!!!! ANAK AT HINDI!!!!!!!! BANAL NA ESPIRITU
  ANG ANAK AY HINDI!!!! BANAL NA ESPIRITU AT HINDI!!!!!! ANG AMA
  ANG BANAL NA ESPIRITU AY HINDI!!! ANG AMA AT HINDI!!! DIN ANAK

  SA SALITANG MGA HINDI!!!!!!!!!!!! MALIWANAG NA NAGKAROON NG PAKAKA-IBA-IBA ANG TATLO.

  KAYA ANG DIYOS NINYO NA HINDI BUMABA SA LANGIT AT ANG 3 NA PERSONA NA NAKADIKIT SA KANYA SILANG LAHAT AY 4.

  ANG DIYOS(1) AY = DIYOS AMA(2), DIYOS ANAK(3), DIYOS ESPIRITU SANTO(4)
  (TATLONG MAKAKA-IBA DAHIL SA SALITANG HINDI!!!!!!! SA ITAAS)
  UNAWAIN NINYO LOGO NINYO MGA TRINITARIAN.

  MALIWANAG SA PAGKAKA-IBA-IBA NG 3 AY NAGING 4 ANG DIYOS NINYO DAHIL SILANG LAHAT AY MAGKAKA-IBA AT NAGING PAG-AARI NG DIYOS ANG IBA’T-IBANG TATLO.

  DIYOS NYO NA AMA, DIYOS PA NINYO ANAK AT DIYOS PA NINYO ESPIRITU SANTO AT DIYOS PA NINYO ANG NAGMAMAY-ARI SA 3 NA YAN.

  NGAYON KANINO NINYO IPINUPUKOL ANG INYONG MGA PANALANGIN?

  SA DIYOS, NA MAY AMA, ANAK AT HS NA IBA-IBA?
  SA AMA BA? SA ANAK BA? O SA BANAL NA ESPIRITU? KAYO NANALANGIN? O SA DIYOS NA NAGMAMAY-ARI NG 3 NA YAN?

  SA AKING MGA KATANUNGAN KAY BROTHER Immanuel Dela Cruz AY MADAMI SIYANG SINAGOT NA WALA!!

  AKING MGA TANONG HALOS WALA LAHAT ANG SAGOT NI BROTHERImmanuel Dela Cruz

  1. MAY ALAGAD BA SI JESUS NA NAGBAUTISMO NG AMA, ANAK AT HOLY SPIRIT NA NAKASULAT SA MATTHEW 28:19?

  SAGOT: WALANG NAKASULAT

  2. NG NABUBUHAY SI KRISTO SA LUPA AT NAGKATAWANG TAO BINANGGIT PA NIYA ANG “[[[EKSAKTONG]]] PANGALAN NG AMA” NA DAPAT NATING SAMBAHIN?

  SAGOT: WALANG NAKASULAT AMA LANG (ama hindi pangalan yan GENERAL NOUN YAN)

  3. MAYROON BANG ALAGAD ANG AMA SA BAGONT TIPAN?
  4. sinabi ni JESUS:

  AKO ANG DAAN,
  AKO ANG KATOTOHANAN,
  AKO ANG BUHAY.
  WALANG MAKAPUPUNTA SA AMA KUNDI SA PAMAMAGITAN KO.

  TANONG: TANGGALIN MO SI JESUS MAKAKARATING PA BA KAYO SA AMA?

  SAGOT: HINDI NA MAKAKARATING SA AMA KAPAG TINANGGAL SI JESUS.

  5.SAAN NASUSULAT SA AKLAT NG REVELATION/APOCALYPSIS NA UUTUSAN NG AMA SI JESUS NA DUMATING O DARATING ANG INYONG AMA?

  SAGOT: WALANG NAKASULAT.

  SO MALIWANAG ANG MGA SAGOT NA WALA AY WALA SA KATOTOHANAN AT ANG MGA WALANG SAGOT KAILANMAN AY HINDI NA MAGKAKAROON PA.

  1 LAMANG ANG DIYOS NA GUMAWA NG LAHAT NG KANYANG TIPAN YAN AY SI YESHUA = AMA, ANAK AT HS 1 IN 3 BUT NOT 3 IN 1 PERSONA.

  SA AMING MGA PATRIPASSIANISM/MODALISM ANG DIYOS AY MAY ISANG PANGALAN YEHUSHUA/YESHUA = AMA, ANAK AT HS.

  KAYO NA PO ANG BAHALANG HUMUSGA KUNG NASA TAMA PA KAYONG DAAN O SA LIKONG DAAN.

  PAALAM AT MULI MARAMING SALAMAT SA PANGINOONG YESHUA/YEHUSHUA AT MARAMING SALAMAT SA INYONG LAHAT..

  AMEN!!!

  SIGURO EH PWEDE KO NG IPOST LOGO NG TRINITY DITO NASA PANG-WAKAS NA TAYO MGA KAPATID NAIS KUNG TITIGAN NINYO AT UNAWAING MABUTI ANG PAGKAKA-IBA IBA NILANG TATLO.
   
  FOCUS IN THE WORD “IS NOT” OR “HINDI!!!!!!!!!!!
   
  Shield-Trinity-Scutum-Fidei-English.svg

  SA LOGO NG TRINITARIAN

  ANG AMA AY HINDI!!!!!!!! ANAK AT HINDI!!!!!!!! BANAL NA ESPIRITU
  ANG ANAK AY HINDI!!!! BANAL NA ESPIRITU AT HINDI!!!!!! ANG AMA
  ANG BANAL NA ESPIRITU AY HINDI!!! ANG AMA AT HINDI!!! DIN ANAK

  SA SALITANG MGA HINDI!!!!!!!!!!!! MALIWANAG NA NAGKAROON NG PAKAKA-IBA-IBA ANG TATLO.

  KAYA ANG DIYOS NINYO NA HINDI BUMABA SA LANGIT AT ANG 3 NA PERSONA NA NAKADIKIT SA KANYA SILANG LAHAT AY 4.

  ANG DIYOS(1) AY = DIYOS AMA(2), DIYOS ANAK(3), DIYOS ESPIRITU SANTO(4)
  (TATLONG MAKAKA-IBA DAHIL SA SALITANG HINDI!!!!!!! SA ITAAS)
  UNAWAIN NINYO LOGO NINYO MGA TRINITARIAN.

  MALIWANAG SA PAGKAKA-IBA-IBA NG 3 AY NAGING 4 ANG DIYOS NINYO DAHIL SILANG LAHAT AY MAGKAKA-IBA AT NAGING PAG-AARI NG DIYOS ANG IBA’T-IBANG TATLO.

  DIYOS NYO NA AMA, DIYOS PA NINYO ANAK AT DIYOS PA NINYO ESPIRITU SANTO AT DIYOS PA NINYO ANG NAGMAMAY-ARI SA 3 NA YAN.

Advertisements

2 responses to this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: