Advertisements

TATAK NG KALIGTASAN SA APOCALYPSIS O PAHAYAG !!! OR THE SEAL OF SALVATION IN REVELATION !!!

THE SEAL OF SALVATION ANO BA YUONG TATAK NG KALIGTASAN (SEALED IN FOREHEAD) ?

Exodus 13:9, 16, Jude 1:5 (vulgate 405 a.d. and Douay Rheims version YESHUA/JESUS saved people in egypt)

Exodus 13:9 Ang pag-aalaalang ito’y magiging parang isang tanda sa inyong kamay, o sa inyong noo upang hindi ninyo malimutan ang mga utos ni Yahweh, pagkat inilabas niya kayo sa Egipto sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan.

Exodus 13:16 Ang paghahandog na ito’y magsisilbing palatandaan, tulad ng tatak ng inyong kamay o sa inyong noo; ito’y pag-aalaala sa ginawa ni Yahweh ng kayo’y ialis niya sa Egipto sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan.

Ephesians 1:13-14

13 In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation: in whom also after that ye believed, ye were sealed with that holy Spirit of promise,

14 Which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession, unto the praise of his glory.

Efeso 1:13-14

13 Kayo man ay naging bayan ng Diyos matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang Magandang Balita na nagdudulot ng kaligtasan. Sumampalataya kayo kay Cristo, kaya’t ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos bilang TATAK ng pagkahirang sa inyo. 14 Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ang mga pangako ng Diyos para sa atin, hanggang sa makamtan natin ang lubos na kaligtasan. Purihin natin ang kanyang kaluwalhatian!

 

PAHAYAG 7:3 “Huwag muna ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat o ang mga punongkahoy hangga’t hindi pa natin nalalagyan ng tatak sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos.”

Revelation 7:3

3 Saying, Hurt not the earth, neither the sea, nor the trees, till we have sealed the servants of our God in their foreheads.

PAHAYAG 9: 4 Ipinagbilin sa kanila na huwag sirain ang mga damo, punongkahoy o anumang halaman. Ang mga tao lamang na walang tatak ng Diyos sa noo ang maaari nilang saktan.

Revelation 9:And it was commanded them that they should not hurt the grass of the earth, neither any green thing, neither any tree; but only those men which have not the seal of God in their foreheads.

SYMBOLICAL NAME IN YOUR FOREHEAD MEANING THE ONE YOU ARE THINKING!! YOUR GOD THE LAMB!!!

 

PAHAYAG 14:1

Tumingin ako, at nakita ko ang Kordero na nakatayo sa Bundok ng Zion (KORDERO LANG), kasama ang 144,000 tao. Nakasulat sa kanilang noo ang pangalan ng Kordero at ang pangalan ng kanyang Ama (JOHN 10:30).

 

Revelation 14:1

14 And I looked, and, lo, a Lamb stood on the mount Sion (A LAMB ONLY), and with him an hundred forty and four thousand, having his Father’s name written in their FOREHEADS (JOHN 10:30).

 

THE 144,000 ARE THOSE VIRGINS ONLY THAT IS NOT THE NUMBER OF PEOPLE WHO WILL BE SAVED.

PAHAYAG 14:3-4 Walang makaunawa sa awit na yaon kundi ang 144,000 na tinubos sa sanlibutan. 4 Ito ang mga lalaking hindi nagkaroon ng anumang kaugnayan sa mga babae; hindi sila nag-asawa. Sumunod sila sa Kordero saanman siya magtungo. Sila’y tinubos mula sa buong sangkatauhan bilang mga unang handog sa Diyos at sa Kordero.

YAN PO MGA KAPATID ANG 144,000 AY MGA LALAKI LAMANG NA HINDI NAGKAROON NG KAUGNAYAN SA MGA BABAE.

Revelation 14:4 (King James Version)
4These are they which were not defiled with women; for they are virgins. These are they which follow the Lamb whithersoever he goeth. These were redeemed from among men, being the firstfruits unto God and to the Lamb.

REMEMBER THIS IN CHAPTER 15 TO CHAPTER 22 OF REVELATION YOU CANNOT FIND THE WORD FATHER ANYMORE!

WHO IS YEHUSHUA/YESHUA IN REVELATION?

 

 

Advertisements

2 responses to this post.

  1. Ang Banal na Espiritu ng Diyos ay dumating na sa ating panahon. Siya ay bumaba sa bansang Pilipinas noong Feb.1,1966. Siya ay dumating bilang isang Hukom na hahatol sa lahat ng nangabubuhay at nangamatay na tao. Sa kanyang pagdating ay may taglay na bagong pangalan SQOPQUZ. Ito ay wikang Griyego na ang ibig sabihin ay KALINISLINISAN. Bawat titik ng kanyang pangalan ay mayroon ding kahulugan. S-SODONAE (Ako ang Diyos) Q-QUIREA (Kagalangagalang) O-OMNIPOTENTE (Kataas-taasan) P-PATRI (Ama) Q-QUIZAE (Sa Pasimula) U-UTTEA (Hanggang) Z-ZODOM (Wakas) . Ito ang winika ng pitong kulog na isusulat sana ni Apostol Juan de Beloved subali’t siya ay pinigilan ng isang tinig at sinabing tatakan niya ang mga ito, huwag isulat. Bakit? Sapagkat hindi pa panahon upang malaman ng tao. At ngayon na nga ang katuparan at kaganapan ng lahat ng itinakda ng Diyos sa atin. Ang pangalang SQOPQUZ ay ipinakita sa kalawakan sa pamamagitan ng mga busilak na ulap ay naisulat ang bawat titik ipinakita sa mga kasangkapan ng Diyos na kanyang kinalugdan Lourdes P. Ortiz (Sister Luwalhati ) 1966 sa Cavite City, Cavite, ang unang binabaan ng banal na espiritu ng Diyos; Myrna T.Torres (Sister Theresa) 1983 sa Dasmarinas City, Cavite; Desiree Marasigan (Sister Magdalena) 1987 sa Tiaong,Quezon province; Tony Acosta (Brother Joseph) 1992 sa Balagtas , Bulacan at marami pang sumunod. Pilipinas ang bagong Herusalem, ito ang lupang hinirang ng Diyos. Sinaysay ng Diyos ang lihim kung sino siya sa pasimula hanggang wakas. Siya ang Diyos Ama sa pangalang JEHOVA, siya rin ang Diyos Anak ang Panginoong Hesus, ang Kristo na pinako sa krus na namatay upang tubusin ang sala ng sangkatauhan at muling nabuhay makalipas ang ikatlong araw at ngayon ay nagbalik bilang Diyos Espiritu Santo taglay ang kanyang bagong pangalan SQOQPUZ. Ito ang pangalan ng ating Ama na sinasamba ng mga naghel sa langit. Ama namin, sumasalangit ka sambahin ang pangalan mo… SQOPQUZ. Ipinagkaloob na sa atin. Siya ang Alpha at ang Omega. Hesus ang daan ,ang katotohanan at ang buhay. Walang makararating sa Ama kung di sa pamamagitan niya. Buo na ang tatlong misteryo ng Diyos. JHS JEHOVA HESUS SQOPQUZ ito ang buong pangalan ng iisang Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ito ang tatak ng halimaw. Ang 666. Ang tatak ng Diyos sa mga hinirang sa noo at sa palad ay itinatatak ang JHS sa pamamagitan ng langis ng niyog ay itatatak ang tatlong krus, sa ngalan ng Ama JEHOVA, sa ngalan ng Anak HESUS, at sa ngalan ng Espiritu Santo SQOPQUZ.
    https://www.facebook.com/groups/789818594486316/permalink/1072040536264119/

    Reply

  2. Posted by Joel on November 4, 2018 at 11:57 am

    Nabuang kana..self proclaim..magbasa ng bible para di naloloko.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: