Advertisements

STARTED WITH 70 MEMBERS OF THE CLAN OF ISRAEL/JACOB WHEN THEY MULTIPLIED SAVED BY MOISES OUT OF EGYPT

PATAY NA SI ABRAHAM AT LAHAT ng MALALAPIT NA LAHI NIYA 1st, 2nd, 3rd FAMILY NI ABRAHAM BAGO NAG-EXODUS!!!

KAY ABRAHAM MUNA TAYO KASI YANG EXODUS PATAY NA LAHAT MALALAPIT NA LAHI NI ABRAHAM PATAY NA SILA ISAAC, JACOB, ISHMAEL, HAGAR, REBECCA, 12 SONS OF JACOB PATAY NA DIN.

KUNG BAGA MGA INAPO SA TUHOD NA LANG YAN…NI JACOB/ISRAEL MGA INALIS SA EGIPTO NI MOISES ang EXODUS ..

NASA GENESIS LANG BUHAY NILA ABRAHAM kaya yang kwento ng MT. SINAI PATAY NA SILANG LAHAT.

MATUTO KAYONG UMUNAWA NG “PANAHON”

***********************************
ETO NA SAGOT…MATUTO KAYONG UMUNAWA NG SALITANG “LUMIPAS NA ANG PANAHON”…NAMATAY ANG SALING-LAHI..
***********************************

EXODUS 1:5-6, 8

5 silang lahat ay pitumpu. (70 LANG LAHAT SILA NOON GENESIS 46:8-27 see below this link)
Si Jose ay matagal nang nasa Egipto noon.

*******************************************************
PAGLIPAS NG PANAHON NAMATAY SI JOSE..ANAK NI JACOB AT ANG KANILANG SALING-LAHI!!! Basahin ng buo ang COLOR GREEN.
*************************************************
6 Paglipas ng panahon, [[[[[[[NAMATAY si Jose, ]]]]] ang [[[[[kanyang mga kapatid ]]]]] at ang[[[[ kanilang salinlahi.]]]] 

**************************************************************
LUMIPAS PA ULIT ANG ILANG PANAHON PANAHON!!! HANGGANG HINDI MAKILALA SI JOSE……….
*************************************************************

EXODUS 1:8
8 [[[ Lumipas ang panahon ]]] at nagkaroon ang Egipto ng ibang hari na hindi nakakakilala kay Jose.

********************************************************************
SI JOSE AY ANAK NI JACOB/ISRAEL YAN YUONG IPINAGBILI NG MGA MAGKAKAPATID NA NAGING GOVERNADOR NG EGIPTO.
********************************************************************
SAKA PA LANG NAGKAROON NG KWENTONG MT. SINAI..

NGANGA!!

SEE ALSO ABRAHAM’s JOURNEY WITH EARTH COORDINATES!!

GENESIS 46:8-27 (70 or SEVENTY)

8 Ito ang talaan ng lahi ni Israel na nagpunta sa Egipto—si Jacob at ang kanyang mga anak at mga apo: si Ruben na kanyang panganay 9at ang mga anak nitong sina Enoc, Fallu, Hezron at Carmi; 10 si Simeon at ang mga anak nitong sina Jemuel, Jamin, Ohad, Jaquin, Zohar at si Saul na anak ng babaing taga-Canaan. 11 Si Levi at ang mga anak nitong sina Gershon, Coat at Merari; 12 si Juda at ang mga anak nitong sina Sela, Fares at Zara. Si Er at Onan ay namatay sa Canaan. Ang mga anak ni Fares na sina Hezron at Hamul. 13 Si Isacar at ang mga anak nitong sina Tola, Pua, Job at Simron. 14 Si Zebulun at ang mga anak nitong sina Sered, Elon at Jahleel. 15 Ito ang mga anak at apo ni Jacob kay Lea na pawang ipinanganak sa Mesopotamia. Kabilang dito si Dina, ang anak na dalaga ni Jacob. Tatlumpu’t tatlo silang lahat.

16 Kasama rin dito si Gad at ang mga anak nito na sina Zifion, Hagui, Suni, Ezbon, Eri, Arodi at Areli; 17 si Asher at ang mga anak nitong sina Jimna, Isua, Isui, Beria at ang babaing kapatid nilang si Sera. Ang mga anak ni Beria ay sina Heber at Malquiel. 18 Ang mga anak at mga apo ni Jacob kay Zilpa, ang aliping ibinigay ni Laban kay Lea, ay labing-anim.

19 Kabilang din sa talaang ito ang mga anak at mga apo ni Jacob kay Raquel: sina Jose at Benjamin; 20 sina Manases at Efraim, mga anak ni Jose kay Asenat na anak ni Potifera na pari sa Heliopolis. Ang dalawang ito’y sa Egipto isinilang. 21 Ang mga anak ni Benjamin ay sina Bela, Bequer, Asbel, Gera, Naaman, Ehi, Ros, Mupim, Hupim at Ard. 22 Labing-apat ang mga anak at mga apo ni Jacob kay Raquel.

23 Kabilang pa rin dito si Dan at ang bugtong niyang anak na si Husim; at 24 si Neftali at ang mga anak nitong sina Jahzeel, Guni, Jeser at Silem. 25 Pito ang mga anak at mga apo ni Jacob kay Bilha, ang aliping ibinigay ni Laban kay Raquel.

26 Animnapu’t anim ang mga anak at mga apo ni Jacob na nagpunta sa Egipto. Hindi kabilang dito ang kanyang mga manugang. 27 Dalawa ang naging anak ni Jose sa Egipto, kaya ang kabuuang bilang ng sambahayan ni Jacob na natipon doon ay pitumpu.

430 YEARS THEY STAY IN EGYPT/GOSHEN BEFORE THEY WERE SAVED BY MOISES FROM EGYPT.

 

GENESIS 47:27 Nanirahan nga ang mga Israelita sa lupain ng Goshen sa Egipto. YUMAMAN SILA DOON roon at dumami ang kanilang lahi. 28 Labimpitong taong (17 YEARS) tumira roon si Jacob at umabot siya ng 147 taon. (JACOB/ISRAEL DIED 147 YEARS OLD)

THEY LIVED IN GOSHEN FOR 430 YEARS!!! + 63 YEARS DIFFERENCE OF LIFE OF ISHMAEL TO JACOB A TOTAL OF 493 YEARS!!! BASE ON GENESIS 25:20 Apatnapung taon (40 YEARS OLD) na si Isaac nang mapangasawa niya si Rebeca.

EXODUS 12:40-41 Nanirahan ang mga Israelita sa Egipto nang 430 taon. 41 Huling araw ng ika-430 taon nang umalis sa Egipto ang lahat ng lipi ng bayan ni Yahweh

 

Advertisements

4 responses to this post.

 1. The Holy Spirit reveal to me my secret what about this. The Holy Spirit told me I am the offspring of Jacob and He dictates to me the Family tree. look at these and please comment.

  Noong mga nakaraang araw ako ay nakarinig nang tinig at ang sabi ay “The family Tree” Ito ay aking binaliwala subalit pagkaraan nang isang araw muli niya itong inulit ‘The Family Tree at kanyang sinabi:
  It is only needed in the part of the book ..the family tree … you belong in the offspring of Jacob.

  (now He is dictating to me the book He said it is 523 verses but all of it are spiritual that conforms to the Holy Bible.

  At ito ang kanyang sinabi:

  Picture ng Ducrio at nang Imad
  Edad, Kokak, Edil
  Irad
  Iran
  Dil
  Iklaban
  Isad
  Hagai
  Haran
  Esmael
  Fe
  Rosales
  Inday
  Narderita
  Juan
  Simeon
  Roman
  Roque
  Rodelas
  Roman
  Roman
  Zoila
  Margarita (Calixto, Tomas, Biyang)
  Jose Jr. (The Apostle, the Profit, The Evangelist) – (This is me)

  Lahi ni Adan
  Lahi ni Cain
  Lahi ni Seth
  Lahi ni Esmael
  Lahi ni Jacob
  Lahi ni Moab
  Sa panahon ni Abraham ano ang pangako,…….
  Sa panahon no Isaac ano ang pangako ……

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: