IWASAN ANG KAMPIHAN AT PAGKAKAHATI-HATI NG IGLESIA!! KAY PEDRO AKO!, KAY PABLO AKO!, KAY APOLOS AKO!! WRONG!!

AKO’Y KAY APOLOS!

AKO’Y KAY PEDRO (INVERTED CROSS OF ROMAN CATHOLIC ST PETER CROSS DAW)!

AKO’Y KAY PABLO!

AKO’Y KAY CRISTO!


I CORINTHIAN 1:10-13

Pagkakampi-kampi sa Iglesya

10 Mga kapatid, ako’y nakikiusap sa inyo, sa pangalan ng ating Panginoong Jesu-Cristo, magkaisa kayo at huwag magkabaha-bahagi maging sa isipan at maging sa layunin. 11 Sapagkat ibinalita sa akin ng mga kasamahan ni Cloe na kayo raw ay nag-aaway-away. 12 Ito ang tinutukoy ko: may nagsasabing, “Kay Pablo ako;” may nagsasabi namang, “Ako’y kay Apolos.” May iba pa ring nagsasabi, “Kay Pedro ako,” at may iba namang nagsasabi, “Ako’y kay Cristo.”

TUTUKAN ANG HULING TALATA NA ITO PATAMA KAY PABLO!

1 CORINTHIAN 10:13

Bakit? Nahati ba si Cristo? Si PABLO ba ang ipinako sa krus para sa inyo? Binautismuhan ba kayo sa pangalan niya?

 

GAMITIN NATIN KAY APOLOS AT PEDRO DIN ANG TALATA AT KAY CRISTO!!!!

 KAY APOLOS!

1 CORINTHIAN 10:13

Bakit? Nahati ba si Cristo? Si APOLOS ba ang ipinako sa krus para sa inyo? Binautismuhan ba kayo sa pangalan niya?

KAY PEDRO!

1 CORINTHIAN 10:13

Bakit? Nahati ba si Cristo? Si PEDRO ba ang ipinako sa krus para sa inyo? Binautismuhan ba kayo sa pangalan niya?

 KAY CRISTO!

1 CORINTHIAN 10:13

Bakit? Nahati ba si Cristo? Si CRISTO ba ang ipinako sa krus para sa inyo? Binautismuhan ba kayo sa pangalan NI CRISTO?

SAGOT AY OO!!!!!!!! NGANGA!!

 

SO KAY YEHUSHUA/JESUS LANG KAYO DAPAT LAHAT!!! SIYA ANG TAMANG SAGOT SA TANONG AMEN!!

 

READ MORE!!

ANG BAUTISMO SA PANGALAN NI YEHUSHUA/Jesus LAMANG.

KUNG TAO LANG SI KRISTO WALANG PAKINABANG

SUMPAIN ANG TAO NA TUMITIWALA SA TAO LANG

HINDI SA TAO SUMUSUNOD SILA PEDRO SA DIYOS MISMO

HINDI GALING SA TAO ANG IPINANGANGARAL NI PABLO

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: