Advertisements

KAYO’Y MAGIGING MGA SAKSI “KO” LANG ANG SINABI NI JESUS HINDI NIYA SINABING SAKSI “NAMIN” HANGGANG SA DULO NG DAIGDIG

Gawa 1: 1-26

1 Mahal kong Teofilo,

Sa aking unang aklat ay isinalaysay ko ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula

2 hanggang sa araw na siya’y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, ang mga apostol na kanyang hinirang ay pinagbilinan niya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo.

3 Sa loob ng apatnapung araw pagkatapos ng kanyang pagkamatay, maraming ulit siyang nagpakita sa kanila at pinatunayan niyang siya’y talagang buhay. Siya’y nagpakita sa kanila at tinuruan niya tungkol sa paghahari ng Diyos.

4 Samantalang siya’y kasama pa nila, pinagbilinan sila ni Jesus, “Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Sa halip, hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo.

5 Si Juan ay nagbautismo sa tubig, ngunit di na magtatagal at babautismuhan kayo sa Espiritu Santo.”

Ang Pag-akyat ni Jesus sa Langit

6 Nang muling magkatipon si Jesus at ang mga alagad, nagtanong sila kay Jesus, “Panginoon, itatatag na po ba ninyong muli ang kaharian ng Israel?”

7 Sumagot si Jesus, “Ang mga panahon at pagkakataon ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan, at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon.

8 Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at KAYO’Y magiging MGA SAKSI KO sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig.”

9 Pagkasabi nito, si Jesus ay iniakyat sa langit habang ang mga alagad ay nakatingin sa kanya, at natakpan siya ng ulap.

10 Sila’y nakatitig sa langit habang siya’y iniaakyat sa langit. Walang anu-ano’y dalawang lalaking nakaputi ang lumitaw sa tabi nila.

11 Sabi nila, “Kayong mga taga-Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya ng nakita ninyong pag-akyat niya.”

 

CLARIFICATION O PAGLILINAW SA MGA TALATA SA ITAAS!!

SAKSI KO AT HINDI SAKSI NAMIN…

FOCUS: Sa halip, hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama “NA SINABI KO NA SA INYO”. 5 Si Juan ay nagbautismo sa tubig, ngunit di na magtatagal at babautismuhan kayo sa Espiritu Santo.”

SINO ANG SINASABI NI JESUS NA MAGBABA-UTISMO NG ESPIRITU SANTO NA KANYANG SINABI NA SA MGA ALAGAD AT ALAM NI JUAN?

MATEO 3:11 Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit ang… darating na kasunod ko ang siyang(((((magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy))).

LUCAS 3:16 Dahil dito sinabi niya sa kanila, “Binabautismuhan ko kayo sa pamamagitan ng tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbabautismo sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng apoy. Siya’y higit na makapangyarihan kaysa akin; ni hindi man lamang ako karapat-dapat na magkalag ng sintas ng kanyang sandalyas. 17 Hawak na niya ang kalaykay upang linisin ang giikan at upang tipunin ang trigo sa kanyang kamalig. Ngunit ang ipa’y susunugin niya sa apoy na di mamamatay kailanman.”

JOHN 1:33 Hindi ko nga siya kilala noon. Ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig ang siya ring nagsabi sa akin, Ang sinumang makikita mong bababaan at pananatilihan ng Espiritu, siya ang magbabautismo ng Espiritu Santo sa inyo.

 WALANG TAO NA MAGBABAUTISMO NG ESPIRITU SANTO HINDI TAYO NAKAHULA!!

ENGLISH VERSION.

ACTS 1:But ye shall receive power, after that the Holy Ghost is come upon you: and ye shall be witnesses unto ME!!!!!!!!!! both in Jerusalem, and in all Judaea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: