Advertisements

WHY THE 7 SPIRIT OF GOD IS WITH YEHUSHUA/CHRIST? YEHUSHUA ANG NAGPAPASULAT NG REVELATION!!!

7spitirts_of_YHWH_and_YHUSHUA

WHY THE 7 SPIRIT OF GOD IS WITH CHRIST?

NAPAKALIWANAG NA NIYAN YUONG 7 ESPIRITU NG DIYOS NA KAY KRISTO DIN.. PAGSAMAHIN NATIN..

REVELATION 1: 4 Mula kay Juan, para sa pitong iglesya sa lalawigan ng Asia.

Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaang [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ mula sa Diyos na siyang nakaraan, kasalukuyan, at darating. Ito’y mula sa pitong(7) espiritung nasa harap ng kanyang trono,]]]]]]]]

LETTER TO SARDIS (4) (SIYA MAY ARI NG 7 ESPIRITU NG DIYOS)
REVELATION 3:1
At sa anghel ng iglesia sa Sardis ay isulat mo: Ang mga bagay na ito ay [[[[[[[sinasabi ng may!!!!! [[[[pitong Espiritu ng Dios]], at may pitong bituin: Nalalaman ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay may pangalang ikaw ay nabubuhay, at ikaw ay patay.]]]]

LETTER TO SMIRNA (2)
REVELATION 2:8
At sa anghel ng iglesia sa Smirna ay isulat mo: Ang mga bagay na ito ay [[[sinasabi ng una at ng huli, na namatay, at muling nabuhay:]]]]]

AYAN NAMATAY NABUHAY YANG NAGPAPASULAT NA YAN..
THAT 7 SPIRIT IS ONLY 1.
Ang pitong( 7) Espiritu ng Diyos ay isang (1) Espiritu lang na paningin niya sa 7 iglesia. Narito ang ibig sabihin niyan sa (Zacarias 4:10 “Ang 7 Sinag na iyan ay paningin ng Diyos at malalaganapan nito ang buong daigdig”)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: