KASALANAN NG MAGULANG AY SISINGILIN NG DIYOS HANGGANG SA IKA-TATLO AT IKA-APAT NA SALING-LAHI

KAYA INGAT KAYO MGA MAGULANG!!

(EXODUS 20:1-17 COMMANDMENTS)

EXODUS 20:5

5 Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay MAPANIBUGHUING/JEALOUS Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi.

NUMBERS 14:18

‘Si Yahweh ay hindi madaling magalit, mahabagin at handang magpatawad. Subalit hindi niya ipinagwawalang-bahala ang kasamaan, sapagkat ang kasalanan ng mga magulang ay kanyang sisingilin hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi.’

ANG ESPIRITU NG DIYOS AY MAPANIBUGHUIN/HE IS A JEALOUS GOD!!

One response to this post.

  1. Hi Dear, are you in fact visiting this website regularly, if so
    then you will definitely obtain nice experience.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: