NORBERTH DELARAMA (INC/M) VS BEN T. SINGCO (PATRIPASSIANISM)

MGA KA EVANGELIO, PARA PO SA ATING DALAWANG KAPATID ANG TREAD NA ITO,; WALA PO MUNANG MAKIKIALAM. SALAMAT PO.

“EXCLUSIVE TREAD”

TOPIC TO RESOLVE:
ANG NAG IISA AT TUNAY NA DIYOS AYON SA BIBLIA

Norbert Delarama

(Iglesia ni Cristo)
Patutunayang Ang Ama Lamang ang kaisa isang Dios na Tunay

Ben T. Singco
(PATRIPASSIANISM)
Patutunayang Kasama si Cristo

RULES:

1st part
1.Affirmative’s presentation 1500 words
2.Negative’s Cross-examination 1500 words
(maximum of 5 questions)
3.Affirmative’s answer 1000 words
2rd part
1.Negative’s Presentation 1500 words
2.Affirmative’s cross-examination 1500 words
(maximum of 5 questions)
3.Negative’s Answer 1000 words
3th part
1.Affirmative’s Rebuttal 1500 words
2.Negative’s rebuttal 1500 words
3.Affirmative’s Counter Rebuttal 1500 words
4.Negative’s Counter rebuttal 1500 words
4th part (Final Part)
1.Affirmative’s Final Statement 1000 words
2.Negative’s Final Statement 1000 words
RULES:
1.) Sundin ang pagkakasunod sunod ng mga bilang ng presentation.
2.) indicate ang numero ng presentation (hal. 1. Affirmative’s Presentation) sa bawat presentasyon ay pagkasyahin sa ISANG COMMENT LAMANG.
3.) bawal ang pagedit ng isang post, gawing final at siguraduhin ang bawat postings.
4.) hindi pwede ang link…
5.) Kung English Version ay sikaping maitagalog translate para sa kapakinabangan ng lahat.
6.) bawal sumali ang hindi kasali sa usapan.
7.)24hours time limit. pwedeng mag extend kung kinakailangan, sikaping makapag comments at ipaalam kung mag extend bago ang 24hrs time limit. kung wala pa at lumipas na ang oras ay pwedeng sagutin ng nagtanong ang kanyang sagot at dadako na sa susunod na tanong.

Comments
 • Emmanuel Umali SIGE PO… UMPISA PO TAYO BRO. Ben T. Singco @ BRO. Norbert Delarama.
 • Norbert Delarama salamat bro Emmanuel Umali… sana ay maging daan ito para matuklasan natin ang KATOTOHANAN… wait my First Presentation. maging matyaga sana ang lahat sa pagbabasa at Paghihintay…. Sa Kaibayo kong si Ben T. Singco, Sana ay huwag itong mahulog sa Kantyawan at Pumanig lang sana ang lahat sa Kaayusan…

  Ngayo’y ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang evangelio na sa inyo’y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan, Sa pamamagitan naman nito’y ligtas kayo kung MATIYAGA NINYONGIINGATAN ANG SALITANG IPINANGARAL KO SA INYO, MALIBAN NA KUNG KAYO’Y NAGSIPANAMPALATAYA NANG WALANG KABULUHAN. Sapagka’t ibinigay ko sa inyo una sa lahat, ang akin namang tinanggap: na si Cristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan, At siya’y inilibing; at siya’y muling binuhay nang ikatlong araw ayon sa mga kasulatan;
  [I Mga Taga-Corinto 15:2 TLAB]

  Wait my Presentation… tnx…

  Unlike · Reply · 5 · 23 hrs
 • Norbert Delarama Sino Nga Kaya Ang Tunay At Iisang Diyos?

  Ayon sa paksang ating tatalakayin, ipinakilala ng Diyos ang Kanyang sarili. Ito na ang pinakadakilang pagpapakilala. Wala nang hihigit na pagpapakilala tungkol sa Diyos kundi ang pagpapakilala ng Diyos sa Kanyang sarili, Sinumang magpapakilala sa Diyos nang iba sa pagpapakilala ng Diyos sa Kanyang sarili, ay hindi dapat paniwalaan. Dapat itakwil ang lahat ng relihiyon na nagpapakilala sa Diyos nang iba sa pagpapakilala ng Diyos. Kaya napakahalagang pag-aralan ng lahat ng taong maibigin sa katotohanan ang paksang ito, upang makilala nila kung sino sa mga tagapangaral sa kasalukuyan ang nagpapakilala sa Diyos nang ayon sa pagpapakilala ng Diyos.

  Ano ang pagpapakilala ng
  Diyos sa Kanyang sarili?

  Sa [Isaiah 46:9-10] ay ganito ang pahayag ng Diyos:

  “ Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una: SAPAGKA’T AKO’Y DIOS, AT WALANG IBA LIBAN SA AKIN; ako’y Dios, at WALANG GAYA KO;

  “Na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula, at mula nang mga unang panahon, NG MGA BAGAY NA HINDI PA NANGYAYARI; na nagsasabi, Ang payo ko ay mananayo, at gagawin ko ang aking buong kaligayahan.”

  Maliwanag sa mga talatang ito ang pagpapakilala ng Diyos sa Kanyang sarili.
  Sinabi Niyang Siya’y Diyos at WALANG IBA LIBAN SA KANYA. Siya’y Diyos at WALA SIYANG KAGAYA. Siya lamang ang makapagpapahayag ng wakas mula sa pasimula, at mula ng mga unang panahon, ng mga bagay na hindi pa nangyayari. Kung may magtuturo na mayroon pang ibang Diyos kay sa Diyos, ito ay bulaan at hindi dapat paniwalaan. Kung may magtuturo na ang Diyos ay may tatlong personang iba’t iba, at ang pagkadiyos daw ng tatlo ay pare-pareho at wala raw pagkakaungusan sa kapangyarihan at pagka-diyos, ito ay maliwanag na kabulaanan at laban sa pagpapakilala ng Diyos sa Kanyang sarili. Bakit? Sapagka’t ang sabi ng Diyos, wala nang ibang Diyos liban sa Kanya, at wala Siyang kagaya o kapareho. Kung may magturo na may iba pang Diyos kay sa Diyos, kikilalanin ba ito ng Diyos?

  Sa [Isaiah 44:8] ay ganito ang sinasabi:

  “Kayo’y huwag mangatakot, o magsipangilabot man: hindi ko baga ipinahayag sa iyo nang una, at ipinakilala? at kayo ang aking mga saksi. MAY DIOS BAGA LIBAN SA AKIN? oo, WALANG MALAKING BATO; AKO’Y WALANG NAKIKILALANG IBA.”

  Dito’y ipinahahayag ng Diyos na wala Siyang nakikilalang ibang Diyos liban sa Kanya. Kung may magtuturo na mayroon pang ibang Diyos kay sa Diyos, hindi ito kikilalanin ng Diyos. Sapagka’t Siya lamang ang Diyos, at liban sa Kanya’y wala nang iba. Kung mayroon namang magtuturo na ang Diyos na totoo ay tao pang totoo, ito ba’y sinasang-ayunan ng Diyos?

  Ang sagot ng Diyos mismo ay mababasa natin sa [Oseas 11:9]:

  “Hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit, hindi ako babalik upang ipahamak ang Ephraim: SAPAGKA’T AKO’Y DIOS, AT #HINDI_TAO; ang Banal sa gitna mo; at hindi ako paroroon na may galit.”

  Maliwanag ang pahayag ng Diyos tungkol sa tunay Niyang kalagayan. Siya’y Diyos at hindi tao. Hindi sang-ayon ang Diyos sa pagtuturo ng iba, na siyang Diyos na totoo ay maging tao pang totoo. Laban ang Diyos sa pagtuturong ito. Pumapayag ba naman ang Diyos na ang taong totoo ay maging Diyos pang totoo?

  Sa [Ezekiel. 28:2] ay ganito ang sabi ng Diyos:

  “Anak ng tao, sabihin mo sa prinsipe sa Tiro, Ganito ang sabi ng Panginoong Dios: Sapagka’t ang iyong puso ay nagmataas, at iyong sinabi, Ako’y dios, ako’y nauupo sa upuan ng Dios, sa gitna ng mga dagat; gayon man IKAW AY TAO, at HINDI DIOS, bagaman iyong inilagak ang iyong puso na parang puso ng Dios.”

  Hindi rin sang-ayon ang Diyos na ang taong totoo ay maging Diyos pang totoo. Ang pagtuturong ito ay laban sa Diyos. Samakatuwid, ayon sa Banal na Kasulatan, walang Diyos na totoo na tao pang totoo, at walang taong totoo na Diyos pang totoo. Ang Diyos ay Diyos at hindi tao, at ang tao ay tao at hindi Diyos. Labag sa pagtuturo ng Diyos ang pagtuturo ng iba na May Dios n Totoo at Tao pang totoo. Ang pagpapakilala nila sa Diyos ay laban sa pagpapakilala ng Diyos sa Kanyang sarili.

  sino ba itong Dios na ito buhat pa ng Una?

  Sa [ Malakias 2:10] ay Ganito ang ating mababasa:

  Wala baga tayong lahat na isang AMA? hindi baga isang Dios ang lumalang sa atin? bakit tayo nagsisigawa ng paglililo bawa’t isa laban sa kaniyang kapatid, na nilalapastangan ang tipan ng ating mga magulang?

  Malinaw ang turo ng mga Propeta. ang Ama… Sana ay mapagtyagaan pa ninyong basahin ang susunod kong ilalatag…

 • Norbert Delarama Natutuhan ba at naituro ni Cristo ang Pagpapakilala ng Diyos sa Kanyang Sarili na walang iba liban sa Kanya? Ano ang ipinagtapat ng ating Panginoong Jesucristo tungkol sa mga salitang ipinangangaral Niya?

  Sa [Juan 12:49] ay ganito ang Kanyang ipinahayag:

  “Sapagka’t ako’y HINDI NAGSASALITA NA MULA SA AKING SARILI; KUNDI ANG AMA NA SA AKIN AY NAGSUGO, ay siyang nagbigay sa akin ng utos, KUNG ANO ANG DAPAT KONG SABIHIN, at KUNG ANO ANG DAPAT KONG SALITAIN.”

  Malinaw ang pagtatapat ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi Siya nagsasalita ng mula sa Kanyang sarili, kundi ang Amang nagsugo sa Kanya ang nagbigay ng mga utos na dapat Niyang sabihin at salitain.

  At sa [Juan 8:28] ay sinabi pa Niya:

  “Sinabi nga ni Jesus, Kung maitaas na ninyo ang Anak ng tao, saka ninyo makikilala na ako nga ang Cristo, at WALA AKONG GINAWA SA AKING SARILI, kundi sinalita ko ang mga bagay na ito, AYON SA ITINURO SA AKIN NG AMA.”

  Ipinagtatapat ng ating Panginoong Jesucristo, na ang Kanyang sinasalita’y yaon lamang ayon sa itinuro sa Kanya ng Ama. Naliwanagan natin sa unahan nito na ipinakilala ng Diyos ang Kanyang sarili na SIYA LAMANG ANG DIOS at LIBAN SA KANYA AY WALA NA. Natutuhan ba ni Cristo at naituro ang pagpapakilala ng Diyos sa Kanyang sarili na walang ibang Diyos liban sa Kanya?

  Sa [Juan 17:3] ay ganito ang itinuro ng ating Panginoong Jesucristo:

  “At ito ang buhay na walang hanggan, NA IKAW AY MAKILALA NILA NA IISANG DIOS NA TUNAY, at siyang iyong sinugo, sa makatuwid baga’y si Jesucristo.”

  Sino itong itinuturo ng ating Panginoong Jesucristo na
  “IKAW AY MAKILALA NILA NA IISANG DIYOS NA TUNAY?

  Si Cristo ba ang iisang Diyos na tunay, gaya ng ipinakikilala ng mga nagtuturo na si Cristo ay Dios din?

  Sa [Juan 17:1] ay ganito ang nasusulat:

  “Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus; AT SA PAGTINGALA NG KANIYANG MGA MATA SA LANGIT, ay sinabi niya, #AMA, dumating na ang oras; luwalhatiin mo ang iyong Anak, upang ikaw ay luwalhatiin ng Anak.”

  Sino ang kausap ng ating Panginoong Jesucristo nang sabihin Niyang “Ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay?” Ang Ama ang Kanyang kausap. Nakatingala Siya sa Langit. Ito ang ipinakikilala Niyang iisang Diyos na tunay at hindi ang Kanyang sarili. Samakatuwid, hindi si Cristo ang Diyos na tunay kundi ang Amang nasa langit. Kailanma’y hindi ipinakilala ni Cristo na Siya ang iisang Diyos na tunay. Ang ipinakikilala Niyang iisang tunay na Diyos ay ang Kanyang Amang nasa langit. Ito ang nagpapatunay na natuto si Cristo at naituro Niya ang pagpapakilala ng Diyos sa Kanyang sarili na walang iba liban sa Kanya.

  Ano ang pagpapakilala niya sa Kanyang sarili? Ipinagtapat ba Niya ang Kanyang tunay na kalagayan?

  Sa [Juan 8:40] ay ganito ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo:

  “Datapuwa’t ngayo’y pinagsisikapan ninyo akong patayin, na TAONG sa inyo’y nagsaysay ng KATOTOHANAN, na AKING NARINIG SA DIOS: ito’y hindi ginawa ni Abraham.”

  Ano ang tunay na kalagayan ni Cristo ayon sa Kanyang sariling pagpapakilala? Sinabi Niyang Siya’y TAO. Hindi Niya sinabing Siya’y Diyos. Hindi rin Niya sinabing Siya’y taong totoo at Diyos pang totoo.
  Papaano pinatunayan ni Cristo na Siya’y tao at hindi Diyos?

  Sa [Lucas 24:39] ay ganito ang sabi Niya:

  “Tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa, ako rin nga: hipuin ninyo ako, at tingnan; SAPAGKA’T ANG ISANG ESPIRITU’Y WALANG LAMAN AT BUTO, na gaya ng inyong NAKIKITA NA NASA AKIN.”

  Maliwanag ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Siya’y hindi isang Espiritu. Ang isang Espiritu’y walang laman at mga buto na gayang nakikita na nasa Kanya.

  Sino ang Espiritu, na walang laman at mga buto?

  ayon sa pagtuturo ng ating Panginoong Jesucristo sa
  [Juan 4:22-24] ay ganito ang nakasulat:

  Hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba, NGUNIT KILALA NAMIN ANH AMING SINASAMBA, sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Judio.
  Subalit DUMATING NA ANG PANAHON AT NGAYON NANGA, na ang mga tunay na sumasamba sa AMA ay sasamba sa kanya sa espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang kinalulugdan ng Ama. ANG DIYOS AY ESPIRITU kaya dapat siyang sambahin sa espiritu at sa katotohanan.”

  Samakatuwid, magkaiba ang kalagayan ng Diyos at ng ating Panginoong Jesucristo. Ang Diyos ay Espiritu na sinasamba ng Panginoong JesuCristo at Ang Panginoong JesuCristo ay laman at buto… Naging malinaw sana sa inyo ang aking presentation…

 • Emmanuel Umali BRO Ben T. Singco ANDIYAN KA PA BA?
  Unlike · Reply · 3 · 23 hrs
 • Emmanuel Umali BRO.Ben T. Singco ANDYAN KA PA BA??
  Unlike · Reply · 4 · 23 hrs
 • Emmanuel Umali BRO Ben T. SingcoNegative’s Cross-examination 1500 words
  (maximum of 5 questions) BRO IKAW NA..
  Unlike · Reply · 1 · 22 hrs
 • Ben T. Singco 1st QUESTION:

  ANO ANG PANGALAN NG DIYOS NG IGLESIA NI CRISTO? KUNG SINABI SA AKLAT NI ISAIAH AY GANITO?

  PAKI-BIGAY ANG “EKSAKTONG” PANGALAN NG DIYOS NG IGLESIA NI CRISTO…

  Sa [Isaiah 46:9-10] ay ganito ang pahayag ng Diyos:

  “ Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una: SAPAGKA’T AKO’Y DIOS, AT WALANG IBA LIBAN SA AKIN; ako’y Dios, at WALANG GAYA KO;

 • Norbert Delarama Part 1.2.1 Negative Cross-examination to the Affirmative Side Presentation

  Ben T. SingcoSee More

 • Ben T. Singco 2ND QUESTION:

  ANG “AMA” BA AY “EKSAKTONG PANGALAN NG DIYOS”? OO O HINDI IPALIWANAG…See More

  Like · Reply · 1 · 22 hrs · Edited
 • Norbert Delarama Part 1.2.2 Negative Cross-examination to the Affirmative Side Presentation

  Ben T. SingcoSee More

  Norbert Delarama's photo.
 • Norbert Delarama 24hrs time limit nmn ito mga kapatid kaya sa susunod na tanong ay maaari akong matagalan dahil may hanap buhay din ako… salamat… like emoticon Mapagtiisan sana ninyo ang pagbabasa at paghihintay. maging matyaga po tayo…

  SALAMAT

  Unlike · Reply · 1 · 21 hrs
 • Ben T. Singco OKAY “AMA” LANG PALA PANGALAN NG DIYOS NINYO…AYON SA POST MO……

  3RD QUESTION: SA AKLAT NG REVELATION O APOCALYPSIS…MAGBIGAY KA NGA NG TALATA NA “DARATING ANG AMA”. MERON O WALA?

 • Ben T. Singco 4TH QUESTION: BAKIT SIMULA SA CHAPTER 15 TO CHAPTER 22 NG AKLAT NG REVELATION AY WALA KA NG MABABASANG SALITANG “AMA”? kung may alam ka pang salitang AMA SA CHAPTER 15 TO CHAPTER 22 NG REVELATION…PAKI-POST.
 • Ben T. Singco 5TH QUESTION

  SA AKLAT NG REVELATION…UUTUSAN BA NG “AMA” SI JESUS NA DUMATING? PAKIBIGAY ANG TALATA KUNG MERON O WALA…

 • Ben T. Singco PAKI-SAGOT NA LAMANG ANG aking 3rd, 4th and 5th question…24 hours naman po iyang debate at paki-abangan na lamang po ang sagot ng aking katunggali na si bro @Norbert Delarama.
 • Ben T. Singco bro Emmanuel Umali pakilinis daw mga side comments thanks.
  Like · Reply · 1 · 7 hrs
 • Norbert Delarama Part 1.2.3 Negative Cross-examination to the Affirmative Side Presentation

  Ben T. Singco

  OKAY “AMA” LANG PALA PANGALAN NG DIYOS NINYO…AYON SA POST MO……

  3RD QUESTION: SA AKLAT NG REVELATION O APOCALYPSIS…MAGBIGAY KA NGA NG TALATA NA “DARATING ANG AMA”. MERON O WALA?

  ========================

  Part 1.3.3

  #SAGOT:

  OPO “AMA” Lang, Malinaw naman ang mga Pahayag ko sa ikalawang sagot ko sa tanong mo. Baka hindi mo siguro binabasa ang sagot ng katunggali mo. Backread ka nlng at please read slowly para maunawaan nating mabuti ang sagot…

  ito ang sagot ko tungkol sa tanong mo na Aklat ng revelation, Pahayag o Apocalipsis:

  Ang Sagot ko “WALA”

 • Norbert Delarama Part 1.2.4 Negative Cross-examination to the Affirmative Side Presentation

  Ben T. Singco

  4TH QUESTION: BAKIT SIMULA SA CHAPTER 15 TO CHAPTER 22 NG AKLAT NG REVELATION AY WALA KA NG MABABASANG SALITANG “AMA”? kung may alam ka pang salitang AMA SA CHAPTER 15 TO CHAPTER 22 NG REVELATION…PAKI-POST.

  ========================

  Part 1.3.4

  #SAGOT:

  Hindi kona problema kung may limitasyon pala ang Paghahanap mo ng Talata ng Biblia bro… Ang Aklat ng Apocalipsis o Pahayag o Revelation ay Pangitain ni Apostol Juan. natuto ba si Apostol Juan sa Katuruan ng mga Propeta at ng Panginoon JesuCristo? Heto ang sagot ng Biblia sa [2 Juan 1:3 MB]

  Sa pamamagitan ng katotohanan at pag-ibig, ipagkaloob nawa sa atin ng DIYOS AMA at ni Jesu-Cristo na Anak niya, ang pagpapala, habag, at kapayapaan.

  at sa Pangitain din mismo ni Apostol Juan sa Kanyang Pahayag ay ganito ang sinasabi ng Biblia sa [Pahayag 1:5-6 TLAB] ito ang mababasa natin:

  At mula kay Jesucristo na siyang saksing tapat, na panganay sa mga patay, at pangulo ng mga hari sa lupa. Doon sa umiibig sa atin, at sa nagkalag sa atin sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kaniyang dugo; At ginawa tayong kaharian, mga saserdote sa KANIYANG DIOS AT AMA;

  simple lang nmn unawain ang Biblia eh.
  Dios o Panginoong Dios ay tumutukoy sa Ama.
  JesuCristo o Panginoong JesuCristo ay tumutukoy sa Anak o Cordero o Tupa…

  ansin ko na walang templo sa lunsod sapagkat ang nagsisilbing templo roon ay ang PANGINOONG DIYOS NA MAKAPANGYARIHAN SA LAHAT at ang Kordero.
  [Pahayag 21:22 MB]

 • Norbert Delarama Part 1.2.5 Negative Cross-examination to the Affirmative Side Presentation

  Ben T. Singco

  5TH QUESTION

  SA AKLAT NG REVELATION…UUTUSAN BA NG “AMA” SI JESUS NA DUMATING? PAKIBIGAY ANG TALATA KUNG MERON O WALA…

  ========================

  Part 1.3.5

  #SAGOT:

  Balik na naman tayo sa sinabi ko kanina. Ang tanong mo ay may limitasyon ang sagot. paano mo mauunawaan ang Biblia pag ganyan lang ang pagkaunawa mo… Ang Revelation, Pahayag o Apocalipsis ay Pangitain ni Apostol Juan, ito ang una niyang Pahayag:

  Ito ang PAHAYAG NA IBINIGAY NG DIYOS KAY JESU-CRISTO, at sa PAMAMAGITAN NG ANGHEL NA KANYANG SINUGO, kanya namang INIHAYAG KAY JUAN na alipin niya. Ang layunin ng paghahayag na ito’y ipabatid sa mga alipin ng Diyos ang mga bagay na MALAPIT NG MAGANAP.

  Ito ang PATOTOO NI JUAN sa lahat ng nakita niya tungkol sa MENSAHE NG DIYOS na IPINAHAYAG NAMAN NI JESU-CRISTO.
  [Pahayag 1:1-2 MB]

  Malinaw ang sagot ng Biblia,

  Ang Pahayag ng Diyos na ibinigay sa Panginoong JesuCristo sa Pamamagitan ng Anghel na kanyang sinugo ay ipinahayag nmn ng Anghel kay Apostol Juan. sa makatuwid, Pasa-pasa ang mga Pangyayari.

  Ano ba ang ipinahayag ng Panginoong Jesu-Cristo sa Pamamagitan ng Patotoo ni Apostol Juan? Basahin ulet natin ang mga Patotoong ito mula sa mga aklat ni Apostol Juan:

  [Juan 10:36 MBB]
  Ako’y PINILI at ISINUGO NG AMA; paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos dahil sa sinabi kong ako ang Anak ng Diyos?

  [Juan 11:27 MBB]
  Sumagot siya, “Opo, Panginoon! Sumasampalataya po ako sa inyo at naniniwalang KAYO NGA ANG CRISTO, ANG ANAK NG DIYOS NA PAPARITO SA DAIGDIG.”

  [Juan 13:20 MBB]
  Pakatandaan ninyo, ang tumatanggap sa sinugo ko ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap naman sa akin ay tumatanggap sa NAGSUGO SA AKIN.”

  Yan ang Katotohanan na si Cristo ay Sinugo ng Dios para iligtas ang mga taong sumasampalataya sa Kaniya…

  mapapatunayan ba ng Biblia na inutusan ng Ama si Cristo para iligtas ang mga Taong sumasampalataya sa Kaniyang mga Gawa?

  ito ang sagot sa atin ng Biblia:

  Ibinangon ng Dios ng ating mga magulang si JESUS, na siya ninyong pinatay, na ibinitin sa isang punong kahoy.
  SIYA’Y PINADAKILA NG DIOS
  ng kaniyang kanang kamay upang maging Principe at TAGAPAGLIGTAS, upang magbigay ng pagsisisi sa Israel, at kapatawaran ng mga kasalanan.
  [Mga Gawa 5:30-31 TLAB]

  Maaari kanang Magsimula sa iyong presentation….

 • Ben T. Singco 1ST DAY OF CREATION!!!!!!!!!!!!!!!

  SIMULAN NATIN SA GENESIS 1:1-5

  ANG UNANG ARAW AY TUMUTUKOY SA PAGDATING NI YESWAH

  IN 1ST DAY OF CREATION THE LIGHT IS NOT THE SUN, MOON AND STARS!!

  GENESIS 1:3 ANG SALITA “LET THERE BE LIGHT” = YESHWAH
  THE SUN, MOON AND STARS HAS BEEN CREATED IN 4TH DAY

  GENESIS 1:16 GOD CREATED SUN, MOON, STARS.
  QUESTION: WHO IS THE LIGHT IN GENESIS 1:3
  (PROPHECIES)?

  ANSWER: YESWAH=JESUS

  ANG KATUPARAN NG HULA AT PLANO NG DIYOS.

  2 CORINTHIAN 4:5-6 [[[HINDI!!!]]] namin ipinapangaral ang aming sarili, [[[[kundi si Cristo Jesus bilang Panginoon]]]]]]. At kami ay lingkod ninyo alang-alang kay Jesus. 6 Sapagkat ang Diyos na nagsabing, [[[[“Mula sa kadiliman ay sisilang ang liwanag,”(LET THERE BE LIGHT!!!)]]] ay siya ring nagbigay liwanag sa aming isip upang makilala namin ang kaluwalhatian ng Diyos na nahahayag sa mukha ni Cristo.

  SINO ANG SALITA AT ANO ANG SALITA? (LET THERE BE LIGHT)
  ANG PAGDATING NG SALITA O LET THERE BE LIGHT AY IPINROPHECY SA LUMANG TIPAN.

  HOW THE “WORDS/LET THERE BE LIGHT” PROPHESIED?
  ISAIAH 9:6 THE COMING OF EVERLASTING FATHER, MIGHTY GOD!!!

  ISAIAH 7:14 THE COMING OF IMMANUEL (GOD NOT MAN NOT SON…GOD IS WITH US)

  PROPHECY FULFILLED IN MATTHEW 1:22-23
  MICAH 5:2 SA BETHLEHEM ISISILANG (EFRATA) YAN ANG BETHLEHEM NA PINAGLIBINGAN KAY RACHEL NI JACOB.
  GENESIS 35:19 Namatay si Raquel at inilibing sa tabi ng daang patungo sa [[[[[[[Efrata na ngayon ay Bethlehem]]]]]]

  ANG TALA NA PALATANDAAN SA KANYANG PAGSILANG…
  BILANG 24:17 Nakikita ko ngunit hindi ngayon, Siya’y aking namamalas ngunit hindi sa malapit. ISANG TALA AY SISIKAT MULA SA LAHI NI JACOB, LILITAW ANG ISANG HARI MULA SA LIPI NI ISRAEL. Ito ang dudurog sa ulo ni MOAB LILIPULIN niyang lahat ang mga anak ni SET.

  JEREMIAS 31:15 (IPAPATAY NI HERODES ANG MGA SANGGOL)

  ZACARIAH 9:9 SASAKAY SIYA SA BISIRONG ASNO.
  HINDI SIYA NANIRAHAN SA NAZARETH KUNDI SA CAFERNAUM!!

  ISAIAH 9:1-2 “Nahawi na ang dilim sa bayang malaon ng namimighati. Sa mga nakaraang araw, inilagay niya sa kahihiyan ang lupain ng ZABULON at ang lupain ng NEFTALI (MATTHEW 4:12-16 PROPHECY FULFILLED)

  ISAIAH 40:3 IPAGHAHANDA ANG DIYOS NG DAAN ANG TINIG SA ILANG!!! (

  JOHN 1:22-23 PROPHECY FULFILLED AKO ANG TINIG SA ILANG IPAGHANDA ANG DIYOS NG DAAN!!! )
  ETC……..ETC………PROPHECY AND EACH FULFILLMENT IN THE LIFE OF YESWAH/JESUS

  NGAYON ANG SABI ANG SALITA/LET THERE BE LIGHT BECOME MAN (JOHN 1:14 NAGING TAO ANG SALITA)

  JOHN 1:1 IN THE BEGINNING HE/THE WORD/LET THERE BE LIGHT IS GOD!!

  JOHN 1:3 EVERYTHING WAS CREATED BY WORD/LET THERE BE LIGHT/YESWAH = JESUS

  JOHN 1:3 THROUGH HIMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM!!! [[[[[[[ ALL THINGS ]]]]]] WERE MADE.

  QUESTION: WHO IS HIMMMMMMMMMMMM!!! WHO CREATED ALL THINGS?

  ANSWER: YESHUA/THE WORD/LET THERE BE LIGHT/JESUS.
  SO THAT IS BEING THE ALPHA!!!!!!!!! WAS PROPHESIED.

 • Ben T. Singco ETO ANG OMEGA ANG WAKAS!!!!
  *****************************
  LET US PROCEED IN THE WORD OMEGA!!!!!!!
  *****************************

  GENESIS 2:2 IN THE LAST DAY OF CREATION 7TH DAY GOD RESTED!!!!!!!!!!!

  THE 7TH DAY…PROMISE TO ALL OF US……THAT IS NOT LITERAL REST BUT A PROMISE!!
  ETO ANG PANGAKO SA IKA-7 ARAW NA PAMAMAHINGA SA PILING NG DIYOS NG KANYANG MGA ILILIGTAS.

  Hebreo 4: 1-13
  1 Kaya nga habang nananatili ang pangako ng Diyos, na tayo’y makakapasok at [[[[[[[[[[[[[makakapagpahinga sa piling niya]]]]]]]]]], mag-ingat kayo at baka mayroon sa inyong hindi makatanggap ng pangakong ito. 2 Sapagkat tulad nila’y napakinggan din natin ang Magandang Balita, ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig dahil hindi nila ito tinanggap nang may pananampalataya. 3 Tayong mga sumampalataya ang nakatanggap ng kapahingahang ipinangako. Ito’y ayon sa kanyang sinabi,

  “Sa galit ko’y aking isinumpa,
  ‘Hindi sila makakapasok at hindi makakapagpahinga sa aking piling.’ ” (NUMBERS 14:22-23, PSALM 95:11)
  Sinabi niya ito kahit tapos na niya ang kanyang mga gagawin mula nang likhain ang sanlibutan.
  **********************************
  4 Sapagkat sinasabi sa isang bahagi ng kasulatan ang tungkol sa ikapitong araw, “At sa ikapitong (7TH DAY) araw, nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha.” (GENESIS 2:2)!!!
  ***********************************
  5 At muli pang sinabi, “Hindi sila makakapasok at makakapagpahinga sa aking piling.”

  6 Ang mga unang nakarinig ng Magandang Balita ay hindi nakapasok at nakapagpahinga dahil hindi sila sumampalataya. Ngunit may mga inaanyayahan pa ring magpahinga sa piling ng Diyos.

  7 Kaya’t muling nagtakda ang Diyos ng isa pang araw na tinawag niyang “Ngayon”. Pagkalipas ng mahabang panahon, sinabi sa pamamagitan ni David sa kasulatang nabanggit,
  “Ngayon, kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos,
  iyang inyong puso’y huwag patigasin.” (PSALM 95:7-8)

  BELOW ARE THE SOURCES OF PROPHECIES OF ABOVE VERSES IN HEBREW 4:1-3:

  LAHAT NG MGA NAKASAKSI NA ATING MGA NINUNO SA HIMALANG GINAWA NIYA AY MGA ISINUMPA.

  NUMBERS 14:22-23 isa man sa mga nakakita ng HIMALANG GINAWA KO ay hindi makakapasok sa lupaing ipinangako ko sa inyong mga ninuno. Paulit-ulit nila akong sinusubok at hindi nila ako sinusunod.

  AWIT 95:11 Dahil sa galit ko,
  AKO AY SUMUMPANG DI SILA DARATAL
  SA LUPANG PANGAKONG AKING INILAAN.”

  PSALM 95:7-11
  ANG HULA SA LUMANG TIPAN SA AKLAT NG AWIT:

  AWIT 95:7-11 “SIYA ang ating Diyos,
  Tayo ay kalinga niyang mga hirang,
  Mga tupa tayong inaalagaan.
  Ang KANYANG SALITA ay ating pakinggan
  8 “Iyang inyong puso’y HUWAG PATIGASIN, tulad ng ginawa
  Ng inyong mga magulang
  Nang nasa Meriba, sa ilang ng Masa.
  9 Ako ay tinukso’t
  Doon ay sinubok ng inyong magulang,
  Bagamat nakita
  Ang aking ginawang sila’ng
  nakinabang.
  10 APATNAPUNG TAON,
  Sa inyong ninuno ako ay
  nagdamdam,
  Ang aking sinabi,
  ‘Sila ay suwail, walang pakundangan
  At ang mga utos ko ay sinusuway!”
  11 Dahil sa galit ko,
  AKO AY SUMUMPANG DI SILA DARATAL
  SA LUPANG PANGAKONG AKING INILAAN.”
  SI YESWAH/YESHUA/JESUS LAMANG ANG DARATING WALANG KASAMA NA IBANG AMA O DIYOS.
  ANG HULA SA LUMANG TIPAN:

  ISAIAH 40:10 Dumarating ang Panginoong Yahweh na taglay ang kapangyarihan, dala ang GANTIMPALA sa mga hinirang.
  SIMULA CHAPTER 15 TO 22 NG REVELATION WALA NG SALITANG “AMA”.

  REVELATION 22:12-13 At sinabi ni Jesus, “Makinig kayo! Darating na ako! Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa! 13 Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas.”

  REVELATION 22:20-21 Sinasabi ng nagpapatotoo sa lahat ng ito, “Tiyak na nga! Darating na ako!” Sana’y dumating ka na, Panginoong Jesus!
  21 Nawa’y makamtan ng lahat a ang pagpapala ng Panginoong Jesus.
  Amen.

  REVELATION 22:12-13 SINABI NI JESUS/YESWAH DARATING NA “AKO” HINDI “KAMI” NAKASULAT…
  AMEN!!!

 • Ben T. Singco AYAN NA BRO Emmanuel Umali ANG AKING PRESENTATION ANG FIRST DAY OF CREATION AT LAST DAY NG CREATION AY SI YEHUSHUA/JESUS. SIYA ALPHA AT OMEGA ANG SIMULA AT WAKAS AT SIYANG DARATING.

  KUNG SINO UMAKYAT SIYA RING BUMABA.

  EFESO 4:8 Ganito ang sinasabi ng KASULATAN:
  “Nang umakyat siya sa kalangitan,
  Nagdala siya ng maraming bihag,
  At nagbigay ng mga kaloob sa tao.”

  [[[[[[EFESO 4:9(Ano ang ibig sabihin ng “umakyat siya?”]]]
  Ang ibig sabihin niyan ay bumaba muna siya rito sa lupa.

  [[[[[[[EFESO 4:10 Ang bumaba ay siya rin namang umakyat]]]]
  sa kaitaasan, SA KABILA NG MGA LANGIT,
  upang malaganapan ng KANYANG KAPANGYARIHAN
  ANG KALAHAT-LAHATAN)

  JUAN 6:62 “Gaano pa kaya kung makita ninyo umaakyat ang “Anak ng Tao” sa dati niyang kinaroroonan?

  MATEO 19:28 “Sinabi sa kanila ni Jesus, “Tandaan ninyo ito: kapag nakaluklok na ang ANAK NG TAO sa KANYANG…KANYANG..KANYANG KANYANG maringal na TRONO sa BAGONG DAIGDIG…SA BAGONG DAIGDIG…SA BAGONG DAIGDIG Kayong sumunod SA…AKIN…SA AKIN…SA AKIN…ay luluklok din sa 12 trono upang hukuman ang labindalawang LIPI NG ISRAEL.

  Like · Reply · 1 · 12 mins · Edited

   

 • Emmanuel UmaliBRO.Norbert Delarama2.Affirmative’s cross-examination 1500 words
  (maximum of 5 questions)
  Like · Reply ·
 • Norbert Delarama pasensya na Emmanuel Umali may aktibidad kami. d kopa nabasa ang presentation ni Ben T. Singco, bukas na siguro ako makapag simula mga brod..
 • Norbert Delarama gusto ko lang ipabasa ulet sa aking katunggaling si Ben T. Singco at bibigyan ko siya ng isa pang chance. mukhang hindi rin napansin ng aming admin moderator Emmanuel Umali at mukhang pareho yata nilang hindi siguro ito binasa…

  Norbert Delarama's photo.
 • Norbert Delarama Heto ang atupagin mo Emmanuel Umali….
 • Ben T. Singco ano ba issue bro?
 • Emmanuel Umali Norbert Delarama @ Ben T. Singco OKIE GO NA ULI TAYO. MGA BRO.
  Like · Reply · 1 · 55 mins
 • Ben T. Singco ikaw pala lumalabag Norbert Delarama eh…
 • Emmanuel Umali Norbert Delarama BAWAL ANG LINK… DAPAT DIYAN TINATANGGAL? O ANO… PARAMDAM KA NA DITO.
  Like · Reply · 2 · 53 mins
 • Norbert Delarama Salamat sa pagsang ayon mo sa PORMAL na DEBATENG ito, naniniwala nanga akong wala ngang kaayusan sa group na ito. ganon pa man ay tatapusin natin ito Ben T. Singco…. at hindi link yan, image o photo ang tawag dyan… wait my first question…
 • Ben T. Singco paano lalabas ang photo diyan kung hindi link yan? pwede pala ganyan eh ayos!! dami kong ganyan..
  Like · Reply · 1 · 50 mins · Edited
 • Emmanuel Umali HEHE.. Norbert Delarama Salamat sa pagsang ayon mo sa PORMAL na DEBATENG ito, naniniwala nanga akong wala ngang kaayusan sa group na ito. ganon pa man ay tatapusin natin ito Ben T. Singco…. at hindi link yan, image o photo ang tawag dyan O E BAKIT MO PA ITUTULOY??? WAG NA PARA PARE PAREHO NG TAHIMIK… HEHE..
  Like · Reply · 1 · 47 mins
 • Norbert Delarama Part 2.1 Affirmative Cross-examination to the Negative Side Presentation

  Ben T. Singco
  Ang Tunay Dios ba may Pasimula o wala?

 • Ben T. Singco sagot: NATURAL MERON SIYANG PASIMULA…KAYA NGA SIYA ANG SIMULA AT WAKAS…

  LAGYAN KO NG TALATA ALPHA AT OMEGA..

  REVELATION 22:12-13 At sinabi ni Jesus, “Makinig kayo! Darating na ako! Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa! 13 [[Ako ang Alpha at ang Omega,]]] ang una at ang huli, ang simula at ang wakas.”

  ETO YUONG “TUNAY NA DIYOS” .

  TUNAY NA DIYOS!

  1 JOHN 5:20 At nalalaman nating naparito ang ANAK NG DIYOS at bingyan niya tayo ng ‘pang-unawa’ upang makilala natin ang TUNAY NA DIYOS, AT TAYO’Y NASA[[[[ TUNAY NA DIYOS,]]]] SA KANYANG ANAK NA SI JESU-CRISTO. ITO ANG TUNAY NA DIYOS AT BUHAY NA WALANG HANGGAN!.

  Like · Reply · 1 · 38 mins · Edited
 • Ben T. Singco NEXT QUESTION PLEASE…..
 • Norbert Delarama Part 2.2 Affirmative Cross-examination to the Negative Side Presentation

  Ben T. SingcoSee More

 • Ben T. Singco eto ang SABI SA AWIT 90:1-2 UNAWAING MABUTI ANG PANDARAYA NG AKING KADEBATE BASA. MALAYO TALATA NIYA.

  1 Panginoon naming Diyos, ikaw ang aming tahanan,
  buhat pa nang simulang lumitaw ang aming angkan.

  2 Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalalang,
  hindi mo pa nililikha itong buong daigdigan,
  ikaw noon ay Diyos na,
  pagkat ika’y walang hanggan.

  SINABI NI YHWH “AKO” ANG SIMULA AT WAKAS..

  ISAIAH 44:6 Ang sabi ni Yahweh, ang Hari at Tagapagligtas ng Israel, ang Makapangyarihan sa lahat:
  [[“Ako ang simula at ang wakas;]]]]
  walang ibang diyos maliban sa akin.

  ISAIAH 48:12
  12 Sinabi ni Yahweh, “Makinig ka sa akin O Israel, bayang aking hinirang! Ako lamang ang Diyos; [[[ako ang simula at ang wakas]]].

  MALIWANAG YAN WALA PANG NILIKHA..SIYA NA SIMULA..KAYA NGA SIYA ALPHA AT OMEGA…

  SO HINDI SINABI NG DIYOS NA MAY IBANG SIMULA ..KUNDI SIYA LANG. “AKO” ANG SIMULA AT WAKAS.. NEXT QUESTION PLEASE….

 • Emmanuel Umali BRO Ben T. Singco AWIT 90.1-2 !! CORRECTION. THANX
  Like · Reply · 1 · 27 mins · Edited
 • Norbert Delarama Huwag kana magpalusot pa Ben T. Singco, sumagot ka nlng:

  Before the mountains were brought forth, or ever thou hadst formed the earth and the world, even from EVERLASTING to everlasting, thou art God.See More

 • Ben T. Singco SUMAGOT NA AKO… ETO BASA..

  SINABI NI YHWH “AKO” ANG SIMULA AT WAKAS..

  ISAIAH 44:6 Ang sabi ni Yahweh, ang Hari at Tagapagligtas ng Israel, ang Makapangyarihan sa lahat:
  [[“Ako ang simula at ang wakas;]]]]
  walang ibang diyos maliban sa akin.

  ISAIAH 48:12
  12 Sinabi ni Yahweh, “Makinig ka sa akin O Israel, bayang aking hinirang! Ako lamang ang Diyos; [[[ako ang simula at ang wakas]]].

  MALIWANAG YAN WALA PANG NILIKHA..SIYA NA SIMULA..KAYA NGA SIYA ALPHA AT OMEGA…

  SO HINDI SINABI NG DIYOS NA MAY IBANG SIMULA ..KUNDI SIYA LANG. “AKO” ANG SIMULA AT WAKAS.. NEXT QUESTION PLEASE….

 • Norbert Delarama hindi mopa nasasagot ang tanong Ben T. Singco
 • Ben T. Singco KUNG ANG ITINATANONG MONG PASIMULA AY KUNG MAY LUMALANG PA SA DIYOS NG LUMANG TIPAN EH NAKAKATAWA TANONG MO. .. KAYA TANGGAPIN MO NA YANG SINABI NG DIYOS NG LUMANG TIPAN NA “AKO ANG SIMULA AT WAKAS” O “AKO ANG ALPHA AT OMEGA”…

  NEXT QUESTION PLEASE…

 • Norbert Delarama magkaiba ang begining sa everlasting
 • Ben T. Singco SO LINAWIN MO TANONG MO…….ANONG PASIMULA TINUTUKOY MO? YUONG KUNG MAY LUMALANG SA DIYOS..O YUONG SINABI NIYANG SIYA ANG SIMULA AT WAKAS MAMILI KA.

  SINABI NI YHWH “AKO” ANG SIMULA AT WAKAS..

  ISAIAH 44:6 Ang sabi ni Yahweh, ang Hari at Tagapagligtas ng Israel, ang Makapangyarihan sa lahat:
  [[“Ako ang simula at ang wakas;]]]]
  walang ibang diyos maliban sa akin.

  ISAIAH 48:12
  12 Sinabi ni Yahweh, “Makinig ka sa akin O Israel, bayang aking hinirang! Ako lamang ang Diyos; [[[ako ang simula at ang wakas]]].

  MALIWANAG YAN WALA PANG NILIKHA..SIYA NA SIMULA..KAYA NGA SIYA ALPHA AT OMEGA…

  SO HINDI SINABI NG DIYOS NA MAY IBANG SIMULA ..KUNDI SIYA LANG. “AKO” ANG SIMULA AT WAKAS.. NEXT QUESTION PLEASE….

 • Ben T. Singco HONORABLE moderator Emmanuel Umali paki linaw ang tanong kung ano ang ibig niyang sabihin sa PASIMULA………

  PASIMULA NA ANO? KUNG MAY LUMALANG BA SA DIYOS? O ANG PAGKAKASABI NG DIYOS NG AKO ANG SIMULA AT WAKAS. thanks

 • Ben T. Singco kung ang TINUTUKOY NG AKING KATUNGGALI NA PASIMULA AY KUNG MAY LUMALANG SA DIYOS NATURAL COMMON SENSE “WALA” so WALANG LUMALALANG SA DIYOS…LAHAT ALAM YAN…
 • Ben T. Singco sige out muna ako paki-ayos na mabuti ang tanong broNorbert Delarama be specific.
 • Norbert Delarama mamaya na ha, nasa work nako. lilinawin ko iyan sayo mamaya Ben T. Singco
 • Emmanuel Umali BRO. Ben T. Singco( HONORABLE moderato) PAKI ALIS NA LANG.. O BRO Norbert Delarama
  Like · Reply · 1 · 7 mins
 • Ben T. Singcodapat eh nililinaw talaga ang mga panglilinglang na mga katanungang ganyan..at ng hindi makalusot.
 • Ben T. Singco sige out muna ko…bye muna…balik ako mamaya maya..
  Like · Reply · 1 · 1 hr · Edited
 • Norbert Delarama Malinaw nmn ang Tanong ko nung una, ang sabi ko:

  Ang Dios ba ay may Pasimula o Begining?

  sumagot ka ng buong giting OO Ben T. Singco, kaya tinanong kita sino nmn yung Dios na Walang Pasimula? ginamit mong suporta sa Palusot mo ang Isaiah 44:6 na ang nakalagay dyan ay 1st and Last sa English para maitagpi mo dun sa tanong ko sayo batay dyan sa Awit 90:2 pero bandang huli SALAMAT at UMAMIN ka nmn din sa wakas at naunawaan mo din at ito na ang sagot mo ng pangalawa:

  kung ang TINUTUKOY NG AKING KATUNGGALI NA PASIMULA AY KUNG MAY LUMALANG SA DIYOS NATURAL COMMON SENSE “WALA” so WALANG LUMALALANG SA DIYOS…LAHAT ALAM YAN…

  yan nga ang pinupunto ko #singco. Ang Dios WALANG PASIMULA, walang Lumikha sa kanya, Mula pa sa Walang Pasimula… salamat at alam morin pala yan na WALANG LUMALANG SA DIYOS…

  Wait my my 3rd question….

 • Norbert Delarama Part 2.1 Affirmative Cross-examination to the Negative Side Presentation

  SABI MO:
  kung ang TINUTUKOY NG AKING KATUNGGALI NA PASIMULA AY KUNG MAY LUMALANG SA DIYOS NATURAL COMMON SENSE “WALA” so WALANG LUMALALANG SA DIYOS…LAHAT ALAM YAN…

  =========================

  Ben T. Singco
  ikatlong tanong

  Si Cristo ba NILALANG?

 • Norbert Delarama pasensya kana Ben T. Singco kung matagalan akong makaresponce dahil nasa work na ako.
 • Ben T. Singco SAGOT SA IKATATLONG TANONG…SI CRISTO BA AY NILALANG? BASA..

  HINDI MAKAKALUSOT ANG GANYANG KASIMPLENG KATANUNGAN MGA KAIBIGAN.. GANYAN TALAGA ANG SEKTA KAPAG HINDI NAKAKAALAM NG MGA PROPHESIYA AT KATUPARAN SA BUHAY NG PANGINOONG JESU-CRISTO…

  SI CRISTO BA NILALANG? KATAWANG LUPA NIYA LANG NILALANG..BASA..

  ANG KATAWANG TAO NIYA NILALANG AYON SA ISAIAH 9:6, ISAIAH 7:14 NA NATUPAD ANG PROPHECIES SA MATTHEW 1:22-23

  ANG PAGSILANG NG WALANG HANGGANG AMA AT MAKAPANGYARIHANG DIYOS AT ANG EMMANUEL NA KAPILING NATIN ANG DIYOS.

  ISAIAH 9:6 Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala;
  at siya ay tatawaging Kahanga-hangang Tagapayo,
  Makapangyarihang Diyos, Walang Hanggang Ama,
  Prinsipe ng Kapayapaan.

  ISAIAH 7:14 14 Dahil dito si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan: Maglilihi ang isang dalaga
  at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel.c

  ANG KATUPARAN NG PROPHECY NG DIYOS SA KANYANG PAGKAKATAWANG TAO.

  22 Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang [[[[sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta,]]]]]( SI PROPETA ISAIAH.)

  23 “Tingnan ninyo; ‘Maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki, at tatawagin itong Emmanuel.’ ” (Ang kahulugan nito’y “Kasama natin ang Diyos”). (ISAIAH 7:14)

  SA PASIMULA NAMAN AY DIYOS NA SIYA SA JOHN 1:1 SA PASIMULA PA AY DIYOS NA ANG SALITA. (LET THERE BE LIGHT)….JOHN 1:14 NAGING TAO ANG SALITA.

  SO MALIWANAG KATAWANG LUPA NA IPINANGAKO NIYA AYON NA DIN SA LUMANG TIPAN AT 1 TIM. 3:16 GOD..GOD..MANIFEST IN THE FLESH.

  SO YON ANG SUMMARY NG SAGOT…KATAWANG LUPA NILALANG..PERO ANG DATING SIYA AY HINDI.

  MALIWANAG YAN ANG BUMABAY AY SIYA RING UMAKYAT.

  EFESO 4:9(Ano ang ibig sabihin ng “umakyat siya?”
  Ang ibig sabihin niyan ay bumaba muna siya rito sa lupa.

  EFESO 4:10 Ang bumaba ay siya rin namang umakyat
  sa kaitaasan, SA KABILA NG MGA LANGIT,
  upang malaganapan ng KANYANG KAPANGYARIHAN

  ANG KALAHAT-LAHATAN)

  JUAN 6:62 “Gaano pa kaya kung makita ninyo umaakyat ang “Anak ng Tao” [[[sa DATI NIYANG KINAROROONAN ?]]]

  [[[sa DATI NIYANG KINAROROONAN ?]]]
  [[[sa DATI NIYANG KINAROROONAN ?]]]
  [[[sa DATI NIYANG KINAROROONAN ?]]]

  SO MALIWANAG MAY DATI NG KINAROROONAN BAGO NAGING TAO. AT KUNG SINO BUMABA AY SIYA RING UMAKYAT…TANDAAN NINYO YAN.

  ETO PA…HINDI GALING SA TAO ANG IPINANGANGARAL NI PABLO.

  HINDI GALING SA TAO ANG IPINANGANGARAL NI PABLO!

  GALACIA 1:11-12

  11 Mga kapatid, nais kong
  malaman ninyo na ang Magandang
  Balitang ipinangaral ko’y [[[[[hindi katha
  ng TAO.

  12 Hindi ko ito tinanggap
  mula sa TAO, at hindi rin itinuro sa
  akin ng sinumang TAO.]]]]]
  Si Jesu-Cristo mismo ang naghayag nito sa akin.

  NEXT QUESTION PLEASE…

  Like · Reply · 2 mins · Edited

 • Norbert Delarama Part 2.4 Affirmative Cross-examination to the Negative Side Presentation

  Ben T. Singco

  Si Cristo na dios na kinikilala mo ay namatay hindi ba? alam naman natin yan… at ang sabi mopa sa palusot mo sa tanong ko, ang katawan lang ni cristo ang nilalang. heto ang tanong:

  Kung si Cristo namatay, Ang tunay na Dios ba namamatay?

 • Ben T. Singco SAGOT SA 4TH QUESTION KUNG SI CRISTO NAMATAY ANG TUNAY NA DIYOS BA NAMAMATAY? BASA …

  OO NAMAN NASUSULAT YAN ANG TUNAY NA DIYOS NAMAMATAY ANG KATAWANG LUPA PERO HINDI ANG KANYANG EPIRITU AT KAPANGYARIHAN BASA…

  APOCALYPSIS 1: 18 at ang nabubuhay! [[[[Namatay ako]]]]] ngunit tingnan mo, ako’y buhay ngayon at mananatiling buhay magpakailanman. Nasa ilalim ng aking kapangyarihan ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay.

  ANG NAGPAPASULAT SA AKLAT NG APOCALYPSIS AY SI JESUS NA SA SIMULA PA…NA MAY 7 ESPIRITU NG DIYOS.

  7 ESPIRITU SA TRONO NG DIYOS

  REVELATION 1:4 Mula kay Juan, para sa pitong iglesya sa lalawigan ng Asia.
  Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos na siyang nakaraan, kasalukuyan, at darating. Ito’y mula sa pitong(7) espiritung nasa harap ng kanyang trono,

  AT ANG 7 ESPIRITU NG DIYOS NA NA KAY JESUS..SO HINDI 14 YAN..KANYA LANG YANG PITO NA YAN.

  LETTER TO SMIRNA (2)
  REVELATION 2:8
  At sa anghel ng iglesia sa Smirna ay isulat mo: Ang mga bagay na ito ay [[[sinasabi ng una at ng huli, na NAMATAY , at muling NABUHAY:]]]]]

  LETTER TO SARDIS (4) (SIYA MAY ARI NG 7 ESPIRITU NG DIYOS)
  REVELATION 3:1
  At sa anghel ng iglesia sa Sardis ay isulat mo: Ang mga bagay na ito ay [[[[[[[sinasabi ng may!!!!! [[[[pitong Espiritu ng Dios]], at may pitong bituin: Nalalaman ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay may pangalang ikaw ay nabubuhay, at ikaw ay patay.]]]]

 • Norbert Delarama Part 2.5 Affirmative Cross-examination to the Negative Side Presentation

  Ben T. Singco

  nahuli kana rin sa wakas…

  kung si Cristo na dios mo ay namatay at nabuhay, sino ang bumuhay kay Cristo? sarili din ba Niya?

 • Ben T. Singco OKAY IKAW NAHULI NG BITAG MO..SA WAKAS…
  OO SARILI NIYA BUMUHAY SA KANYA…

  NASUSULAT: MULI “KO” ITONG ITATAYO.

  JOHN 2:19 Sumagot si Jesus, Gibain ninyo ang Templong ito, at sa loob ng tatlong araw ay muli [[[[[[[ ko ]]]]]]]]]] itong itatayo.

  ETO PA NASUSULAT:

  GAYA NG SINASABI KO SI KRISTO ANG ESPIRITU SANTO…BASA
  ROMA 8:11 Kung nananahan sa inyo ang ESPIRITU NG DIYOS(JESUS) na [[[[[[[[[[[[siyang muling bumuhay kay Jesu-Cristo]]]]]]]]]]]]]], siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang mamamatay, sa pamamagitan din ng kanyang Espiritung nananahan sa inyo.

  SUSUGUIN NG AMA SA PANGALAN KO SUSUGUIN “KO” SIYA SA INYO

  https://armandecastro.files.wordpress.com/…/jesusendcom…

  ARMANDECASTRO.FILES.WORDPRESS.COM

   

 • Ben T. Singco KAY JESUS DIN MAGMUMULA ANG SASABIHIN NG ESPIRITU SANTO TO GLORIFY HIMSELF NOT THEMSELVES…DIBA SO SINO NAHULI SA WAKAS?

  https://armandecastro.files.wordpress.com/…/galingsaaki…

  ARMANDECASTRO.FILES.WORDPRESS.COM

   

 • Ben T. Singco NEXT QUESTION NA KUNG HINDI MO NAUUNAWAAN ANG SAGOT KO Norbert Delarama EH HUWAG MO AKONG PILITING ISAGOT YUONG MALI MONG PANINIWALA. KAYA NGA DEBATE ITO MAY KANYA-KANYANG SAGOT ANG BAWAT KATUNGGALI. SO YAN ANG SAGOT KO…NEXT QUESTION NA…
  Like · Reply · 1 · 18 hrs · Edited
 • Norbert Delarama ok ok Ben T. Singco…. palampasin na natin yan… wait my 4question… grin emoticon
  Unlike · Reply · 1 · 18 hrs
 • Norbert Delarama Part 2.4 Affirmative Cross-examination to the Negative Side Presentation

  Ben T. Singco

  Si Cristo na dios na kinikilala mo ay namatay hindi ba? alam naman natin yan… at ang sabi mopa sa palusot mo sa tanong ko, ang katawan lang ni cristo ang nilalang. heto ang tanong:

  Kung si Cristo namatay, Ang tunay na Dios ba namamatay?

 • Ben T. Singco SAGOT SA 4TH QUESTION KUNG SI CRISTO NAMATAY ANG TUNAY NA DIYOS BA NAMAMATAY? BASA …

  OO NAMAN NASUSULAT YAN ANG TUNAY NA DIYOS NAMAMATAY ANG KATAWANG LUPA PERO HINDI ANG KANYANG EPIRITU AT KAPANGYARIHAN BASA…

  APOCALYPSIS 1: 18 at ang nabubuhay! [[[[Namatay ako]]]]] ngunit tingnan mo, ako’y buhay ngayon at mananatiling buhay magpakailanman. Nasa ilalim ng aking kapangyarihan ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay.

  ANG NAGPAPASULAT SA AKLAT NG APOCALYPSIS AY SI JESUS NA SA SIMULA PA…NA MAY 7 ESPIRITU NG DIYOS.

  7 ESPIRITU SA TRONO NG DIYOS

  REVELATION 1:4 Mula kay Juan, para sa pitong iglesya sa lalawigan ng Asia.
  Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos na siyang nakaraan, kasalukuyan, at darating. Ito’y mula sa pitong(7) espiritung nasa harap ng kanyang trono,

  AT ANG 7 ESPIRITU NG DIYOS NA NA KAY JESUS..SO HINDI 14 YAN..KANYA LANG YANG PITO NA YAN.

  LETTER TO SMIRNA (2)
  REVELATION 2:8
  At sa anghel ng iglesia sa Smirna ay isulat mo: Ang mga bagay na ito ay [[[sinasabi ng una at ng huli, na NAMATAY , at muling NABUHAY:]]]]]

  LETTER TO SARDIS (4) (SIYA MAY ARI NG 7 ESPIRITU NG DIYOS)
  REVELATION 3:1
  At sa anghel ng iglesia sa Sardis ay isulat mo: Ang mga bagay na ito ay [[[[[[[sinasabi ng may!!!!! [[[[pitong Espiritu ng Dios]], at may pitong bituin: Nalalaman ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay may pangalang ikaw ay nabubuhay, at ikaw ay patay.]]]]

 • Norbert Delarama Part 2.5 Affirmative Cross-examination to the Negative Side Presentation

  Ben T. SingcoSee More

 • Ben T. Singco OKAY IKAW NAHULI NG BITAG MO..SA WAKAS…
  OO SARILI NIYA BUMUHAY SA KANYA…

  NASUSULAT: MULI “KO” ITONG ITATAYO.

  JOHN 2:19 Sumagot si Jesus, Gibain ninyo ang Templong ito, at sa loob ng tatlong araw ay muli [[[[[[[ ko ]]]]]]]]]] itong itatayo.

  ETO PA NASUSULAT:

  GAYA NG SINASABI KO SI KRISTO ANG ESPIRITU SANTO…BASA
  ROMA 8:11 Kung nananahan sa inyo ang ESPIRITU NG DIYOS(JESUS) na [[[[[[[[[[[[siyang muling bumuhay kay Jesu-Cristo]]]]]]]]]]]]]], siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang mamamatay, sa pamamagitan din ng kanyang Espiritung nananahan sa inyo.

  SUSUGUIN NG AMA SA PANGALAN KO SUSUGUIN “KO” SIYA SA INYO

  https://armandecastro.files.wordpress.com/…/jesusendcom…

 • Ben T. Singco I (JESUS) WILL SEND HIM(HS) UNTO YOU.

  KAY JESUS DIN MAGMUMULA ANG SASABIHIN NG ESPIRITU SANTO TO GLORIFY HIMSELF NOT THEMSELVES…DIBA SO SINO NAHULI SA WAKAS? See More

 • Ben T. Singco 3th part
  1.Affirmative’s Rebuttal 1500 words? PASOK….Norbert Delarama
 • Ben T. Singco sige magpost ka lang ng rebuttal mo…at sasagutin ko bukas..bye muna…
 • Norbert Delarama kiki emoticon nakuha mopa talagang magyabang eh noh, hehe… sige matulog kana muna sa ngayon at baka hindi kana makatulog Ben T. Singco… Bukas ay maipoposte ko iyang rebuttal ko sa mga imbentong sagot mo at maling interpretasyon ng mga talata…
 • Ben T. Singco hindi pagyayabang yan katotohanan lahat kay Jesus yan hindi mananalo yuong panglilinglang mo iho ang wala sa katotohanan hindi nakakatulog yan.
 • Norbert Delarama Maliwanag na ang Dios ay Walang Pasimula. Walang pinagmulan at walang lumalang sa Kanya. itinuro na ng Biblia kung sino ang ipinakikilala Niyang Tunay na Dios, walang iba kundi ang Ama.

  Yan ang ipinakilala ng mga Propeta.
  Malakias 2:10
  Isaiah 63:16
  ang Ama

  Ang ipinakilala ng Panginoong JesuCristo.
  Juan 17:1,3
  Juan 20:17
  Juan 4:22-24
  Ang Ama

  ipinakilala ng mga Apostol
  1 Corinto 8:6
  Efeso 4:6

  ISANG DIOS at AMA NG LAHAT, na SIYANG SUMASA IBABAW SA LAHAT, at sumasa lahat, at nasa lahat.

  Ano pa ang natutunan ng mga Apostol?

  Heto, malinaw na malinaw na ito, pero kung lalabuin, eh gagawin parin nilang Dios si Cristo. grin emoticon

  Ganito ang sinasabi ng kasulatan, “Ang lahat ng bagay ay LUBUSANG IPINAILALIM NG DIYOS SA KANYANG KAPANGYARIHAN.” Ngunit sa SALITANG
  “LAHAT NG BAGAY,”
  #MALIWANAG NA #HINDI KASAMA RITO ANG DIYOS NA SIYANG NAGLAGAY NG LAHAY NG BAGAY SA ILALIM NG KAPANGYARIHAN NI CRISTO.

  AT KAPAG ANG LAHAT AY NASA ILALIM NA NG KAPANGYARIHAN NI CRISTO,
  ANG ANAK NAMAN ANG PAPAILALIM SA KAPANGYARIHAN NG DIYOS na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. SA GAYON, LUBUSANG MAGHARI ANG DIYOS SA LAHAT.
  [1 Corinto 15:27-28 MBB]

  Malinaw na malinaw…. grin emoticon

  Yang Dios na tinutukoy ng mga apostol, kung LALABUIN nila ay ang Anak o si Cristo.

  Pero kung #LILINAWIN ay ang Ama. Dyan din sa Verse na iyan mababasa.
  [1Corinto 15:24] Ang Diyos Ama… hehe….

  Yan ang Tunay na Dios kaibigan.

  itutuloy mamaya Ben T. Singco at Busy pa…

 • Ben T. Singco BRO Norbert Delarama sige wait ko ANG KATULOY………….at ng makita mo na katotohanan..
  Like · Reply · 1 · 38 mins · Edited
 • Norbert Delarama maya maya lang ka Ben T. Singco. nasa byahe pako. pasensya na tlg
 • Ben T. Singco PURO KASI SULAT NI PABLO YON NA UMUSIG SA IGLESIA NG DIYOS EH…smile emoticon NAKAKATAWA POST MO…1 COR. 15…

  ITULOY ANG TALATA… NG 1 CORINTHIAN 15

  8 Sa kahuli-huliha’y nagpakita rin siya sa akin, kahit na ako’y tulad ng isang batang ipinanganak nang di-kapanahunan. 9 Sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol; ni hindi nga ako karapat-dapat tawaging isang apostol, sapagkat [[INUSIG!!!!]]] ko ang iglesya ng Diyos.

  NAGPAKITA “SIYA” YUONG “DIYOS/JESUS” KAY PABLO…

  AT ANG INUUSIG NIYA AY IGLESIA NG DIYOS…NA SI KRISTO…KAYA NGA SABI NI KRISTO BASA..

  ACTS 9:4-5

  4 Natumba siya sa lupa at narinig niya ang isang tinig na nagsasabi, “Saulo, Saulo! Bakit mo ako [[[INUUSIG?”]]]

  5 “Sino kayo, Panginoon?” tanong niya.

  “Ako’y si Jesus, ang iyong inuusig,” tugon ng tinig sa kanya

  PAANO MO GAGAMITING PANGONTRA KAY JESUS ANG IPINASULAT NIYA KAY PABLO? GET MO NA?

  HINDI KA NA NAMAN MAKAKATULOG NIYAN smile emoticon

  Like · Reply ·
 • Norbert Delarama Gumamit pa nang talatang [1Juan5:20] ang katunggali ko para linlangin tayo at palitawin na ang tunay na Dios daw ay si Cristo. May salin nmn na mas malinaw at para hindi kayo madaya ng mga nagtuturo ng maling katuruan, at Hindi magsalungatan ang mga taSee More
 • Norbert Delarama baka nmn ikaw ang hindi na makatulog nyan Ben T. Singco. paano mona nmn babaliin yang KATOTOHANANG iyan… smile emoticon
 • Ben T. Singco kilala ko nagsagi ng I AM THE TRUTH bro..di ka na makakatulog
 • Ben T. Singco Norbert Delarama ano TAPOS KA NA BA?
 • Norbert Delarama kahapon pa Ben T. Singco…nakatulog kaba?

   

 • Ben T. Singco GAYA NG SINASABI NG KATUNGGALI KO…WALANG NASUSULAT NA DARATING ANG “AMA” SA AKLAT NG REVELATION? BAKIT? BASA.

  *****************************************
  1. MAY-ARI NG MGA ANGHEL..
  *****************************************
  [SI JESUS ANG NAGMAMAY-ARI NG MGA ANGHEL]

  APOCALYPSIS 22:6 At sinabi sa akin ng anghel, “Maasahan at totoo ang mga salitang ito.
  [[[[[[[[[[[[[[[[[[Ang PANGINOONG DIYOS, na nagkaloob ng kanyang Espiritu sa mga propeta, ang SIYANG
  NAGSUGO SA KANYANG ANGHEL]]]]]]]]]] upang ihayag sa mga lingkod niya ang mga bagay na magaganap sa lalong madaling panahon.

  APOCALYPSIS 22:16 “Akong” si JESUS ang nagsugo sa
  [[[[[[[[[[[[[ “AKING” ANGHEL]]]]]]
  [[[[[[[[[[[[[ “AKING” ANGHEL]]]]]]
  [[[[[[[[[[[[[ “AKING” ANGHEL]]]]]]
  [[[[[[[[[[[[[ “AKING” ANGHEL]]]]]]
  upang ang mga bagay na ito’y ipahayag sa inyo na nasa mga iglesya. Ako’y mula sa angkan ni David; ako ang maningning na tala sa umaga.”

  MATTHEW 4:11
  11 Pagkatapos, iniwan na siya ng diyablo. Dumating naman ang MGA ANGHEL at siya’y PINAGLINGKURAN nila.

  *****************************************
  #2 NASA GITNA NG TRONO!!!!!!! REMEMBER 1 TRONO NG DIYOS SA LANGIT.
  *****************************************

  APOCALYPSIS 4:2

  Walang anu-ano’y kinasihan ako ng Espiritu, at nakita ko sa langit ang [[ISANG(1) TRONO]]
  [[ISANG(1) TRONO]]
  [[ISANG(1) TRONO]]
  [[ISANG(1) TRONO]]
  at ang NAKALUKLOK DOON. Ang MUKHA niya ay maningning na gaya ng mahahalagang batong haspe at kornalina.
  May isang bahagharing kakulay ng esmeralda sa palibot ng trono.
  May mukha at ang nakaluklok doon hindi MGA NAKALUKLOK. IISA ANG NAKALUKLOK mga kapatid.
  GITNA NG TRONO

  Apocalypsis 7:17 Sapagkat ang
  [[[[[[[[KORDERONG nasa GITNA NG TRONO]]]]]]
  [[[[[[[[KORDERONG nasa GITNA NG TRONO]]]]]]
  [[[[[[[[KORDERONG nasa GITNA NG TRONO]]]]]]
  [[[[[[[[KORDERONG nasa GITNA NG TRONO]]]]]]
  [[[[[[[[KORDERONG nasa GITNA NG TRONO]]]]]]
  ang magiging pastor nila. Sila’y dadalhin niya sa mga bukal ng tubig na nagbibigay-buhay; at papahirin ng DIYOS ang luha sa kanilang mga mata.

  *****************************************
  #3 ANG MAY-ARI MISMO NG AKLAT NG BUHAY HINDI ANG IGLESIA NI CRISTO/MANALO.
  *****************************************

  [SI JESUS ANG NAGMAMAY-ARI NG AKLAT NG BUHAY AT BUBURA SA ATING PANGALAN]

  [AKLAT NG BUHAY SA OLD TESTAMENT NA KAY YAHWEH SA NEW TESTAMENT NA KAY JESUS NA PAANO NANGYARI YON? JOHN 10:30]

  EXODUS 32:32-33 Ipinakikiusap ko pong patawarin na ninyo sila. Kung hindi ninyo sila mapapatawad, burahin na rin ninyo SA INYONG AKLAT ANG AKING PANGALAN. (Sabi ni Moises). (v.33) Sumagot si YAHWEH, “KUNG SINO ANG NAGKASALA SA AKIN AY SIYA KONG BUBURAHIN SA “AKING” AKLAT.

  [SI JESUS ANG NAGMAMAY-ARI NG AKLAT NG BUHAY AT
  BUBURA SA ATING PANGALAN]
  Pahayag 21:27 Ngunit hindi makapapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos, ang sinumang gumagawa ng kahihiyan, at ang mga sinungaling. Yaon lamang may mga pangalang nakasulat sa “AKLAT NG BUHAY” na INIINGATAN ng KORDERO ang makapapasok sa lunsod.

  APOCALYPSIS 3:5 Ang magtatagumpay ay daramtan din ng puti. at hindi ((((((( KO )))))) AALISIN sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan . Kikilalanlin ko siya sa harapan ng aking Ama at ng kanyang mga anghel.

  ITUTULOY KO PA…

 • Ben T. Singco #4 ANG ILAWAN MISMO NG BAGONG JERUSALEM AY ANG KORDERO NA ILAWAN..
  *********************************************************************

  APOCALYPSIS 21:22-34

  22 Napansin ko na WALANG TEMPLO sa lunsod sapagkat ang Panginoong Diyos na Makapangyarihan sa lahat at ang
  KORDERO ang pinaka templo roon.

  23 Hindi na kailangan ang araw o ang buwan upang liwanagan ang lunsod pagkat ang KANINGNINGAN NG DIYOS ANG
  NAGBIBIGAY LIWANAG DOON, at ang
  [[[[[[[[[KORDERO ang SIYANG ILAWAN.]]]]]]]
  [[[[[[[[[KORDERO ang SIYANG ILAWAN.]]]]]]]
  [[[[[[[[[KORDERO ang SIYANG ILAWAN.]]]]]]]
  [[[[[[[[[KORDERO ang SIYANG ILAWAN.]]]]]]]
  [[[[[[[[[KORDERO ang SIYANG ILAWAN.]]]]]]]
  MAY ILAWAN BANG WALANG NINGNING?

  ********************************************
  #5 ANG PITONG ESPIRITU NG DIYOS AY PITONG ESPIRITU DIN NI KRISTO JESUS. SI JESUS NA ANG NAGPAPASULAT NG AKLAT NG REVELATION..
  ********************************************

  PAHAYAG 1:4 Buhat kay Juan —
  Sa pitong iglesia sa Asia:
  Sumainyo ang pagpapala at kapayapaan
  mula sa Diyos — Diyos ng kasalukuyan, sa nakaraan,
  at siyang darating — at mula sa pitong (7) espiritung nasa harap
  ng kanyang trono,

  ANG NAGPAPASULAT SA SARDIS
  (4TH CHURCH) !!!

  PAHAYAG 3:1 “Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Sardis:”
  “Ito ang sinasabi ng may pitong(7) espiritu ng Diyos at may pitong
  bituin.

  LETTER TO SMIRNA(2ND CHURCH)
  SABI NG NAMATAY AT NABUHAY!!

  REVELATION 2:8
  At sa anghel ng iglesia sa Smirna ay isulat mo: Ang mga bagay na ito ay [[[sinasabi ng una at ng huli, na namatay, at muling nabuhay:]]]]]

 • Ben T. Singco #6 SI JESUS ANG DARATING SA REVELATION NA HINDI INUTUSAN NG AMA AT WALANG AMA NA DARATING SA REVELETION…KAYA GUMISING NA KAYONG MGA SUMAMBA SA “AMA’ na HINDI PANGALAN…WALA NG SALITANG “AMA” SA CHAPTER 15 TO CHAPTER 22 NG APOCALYPSIS..

  REVELATION 22:6-21

  [[[[[[[[[[[[[[Ang Pagdating ni Jesus]]]]]]]]]]]]

  [[[[[[[ 7 At sinabi ni Jesus, “Makinig kayo! Darating na [[[AKO]]! Mapalad ang tumutupad sa mga propesiya na nilalaman ng aklat na ito!”]]]]

  [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ 12 At sinabi ni Jesus, “Makinig kayo! Darating na ako! Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa! 13 Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas.”]]]]]]]]]]]]

  20 Sinasabi ng nagpapatotoo sa lahat ng ito, “Tiyak na nga! Darating na ako!”
  [[[[[[[[[[[[ Sana’y dumating ka na, Panginoong Jesus!]]]]]]

  [[[[[[[[[ 21 Nawa’y makamtan ng lahat a ang pagpapala ng Panginoong Jesus.]]]]]]]]] (SINABI BA AMA NINYO SA PAGPAPALA?)
  Amen.

  LALAGYAN KO NG COMMENT BAKA DI PA RIN NINYO NAKITA…
  *******************************************
  HINDI GALING SA TAO ANG IPINANGANGARAL NI PABLO!
  *******************************************

  GALACIA 1:11-12
  11 Mga kapatid, nais kong
  malaman ninyo na ang Magandang
  ************************
  HINDI DAW KATHA NG TAO!!!!!!!!!!
  ************************
  Balitang ipinangaral ko’y hindi katha ng TAO.
  ***************************************
  HINDI TINANGGAP NI PABLO SA TAO!!!!!!!!!!
  ***************************************
  12 Hindi ko ito tinanggap mula sa TAO,
  *****************************************
  AT HINDI DAW ITINURO NG SINUMANG TAO!!!!!!!!
  *****************************************
  at hindi rin itinuro sa akin ng sinumang TAO.
  *******************************
  GALING LAHAT KAY KRISTO!!!!!!!!!!!
  *******************************
  Si Jesu-Cristo MISMO ang NAGHAYAG NITO sa akin.

 • Ben T. Singco KUNG SINO UMAKYAT SIYA RING BUMABA HINDI NINYO MABABALI NAPAKADAMING KATOTOHANAN NA YAN

  EFESO 4:9(Ano ang ibig sabihin ng “umakyat siya?”
  Ang ibig sabihin niyan ay bumaba muna siya rito sa lupa.

  EFESO 4:10 Ang bumaba ay siya rin namang umakyat
  sa kaitaasan, SA KABILA NG MGA LANGIT,
  upang malaganapan ng KANYANG KAPANGYARIHAN
  ANG KALAHAT-LAHATAN)

  JUAN 6:62 “Gaano pa kaya kung makita ninyo umaakyat ang “Anak ng Tao” sa dati niyang kinaroroonan?

  Norbert Delarama AYAN NA POST KO…NA NAG-IISANG TUAY NA DIYOS SI JESUS DAHIL YANG MGA POST KO HINDI UGALI NG ISANG KARANIWANG TAO LAHAT YAN KAYA GUMISING KA NA.

 • Norbert Delarama Hindi mo naman nirefute ang rebuttal ko. nabasa ko yung mga mali mong interpritasyon sa Talata. bagamat mahaba ay sasagutin natin maya maya isa isa yan igang Ben T. Singco, alang alang sa kapakinabangan ng lahat…. mukhang binaliwala mo nlng ang rebuttal ko at naghalukay kana nmn ng ibang kinagigiliwan mong talata, hehe… kiki emoticon
 • Norbert Delarama Part 3.3.2 Affirmative’s Counter Rebuttal to the Negative Side

  Yang ang Gusto ko sayo bro eh, malakas ang fighting spirit mo… kahit mali mali na ng pag unawa sa mga talata, bira lang ng bira, hehe… Hindi nga talaga ipinag kaloob sa lahat ng tao ang makaunawa ng mga aral ng Salita ng Diyos…. Gumamit kapa ng Talatang Revelation 22:6 at pagkatapos ay iniugnay mo sa Revelation 22:16 para suportahan ang Maling paniniwala mo na Dios din ang Panginoong JesuCristo at para pagkumparahin na ang tinutukoy sa Revelation 22:6 na Dios doon ay si Cristo. grin emoticon Nakalimutan mona yata itong talatang ito kaibigang Ben T. Singco. ito basahin mo kaibigan grin emoticon

  ITO ANG PAHAYAG NA IBINIGAY NG DIYOS KAY JESU-CRISTO, at SA PAMAMAGITAN NG ANGHEL NA KANYANG ISINUGO, KANYA NAMANG INIHAYAG KAY JUAN NA ALIPIN NIYA. Ang layunin ng paghahayag na ito’y ipabatid sa mga alipin ng Diyos ang mga bagay na malapit nang maganap. ITO ANG PATOTOO NI JUAN SA LAHAT NG NAKITA NIYA TUNGKOL SA MENSAHE NG DIYOS NA IPINAHAYAG NAMAN NI JESU-CRISTO.
  [Revelation 1:1-2 Magandang Balita Biblia]

  Malinaw ang Sabi ng Biblia, ang sabi:

  ITO ANG PAHAYAG NA IBINIGAY NG DIYOS KAY JESU-CRISTO, AT SA PAMAMAGITAN NG ANGHEL NA KANYANG ISINUGO, KANYA NAMANG INIHAYAG KAY JUAN NA ALIPIN NIYA.

  at ang sabi pa:

  ITO ANG PATOTOO NI JUAN SA LAHAT NG NAKITA NIYA TUNGKOL SA MENSAHE NG DIYOS NA IPINAHAYAG NAMAN NI JESU-CRISTO.

  sa MAkatuwid. ang ipinahayag ni Cristo ay hindi si Cristo ang Pinanggagalingan ng Pinahayag Niya. Dahil ang Sabi nga ni Apostol Juan MENSAHE NG DIYOS NA IPINAHAYAG NAMAN NI JESU-CRISTO. Malinaw iyan kaibigang Ben T. Singco… Hindi haka2x… Eh baket Sinabi ni Cristo na AKING ANGHEL? Dahil ba sa sinabi Niya na Kaniyang Anghel eh KANIYA na at MARAPAT NANG ISIPING SIYA ANG DIYOS NA NAGSASALITA SA Revelation 22:6? Dagdagan pa natin ang mga patotoo ng Biblia:

  ========================

  NAWA’Y LIWANAGAN NG DIYOS ANG INYONG ISIP upang malaman ninyo kung ano ang inyong inaasahan sa kanyang pagkatawag sa inyo, kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal, at KUNG ANO ANG DI-MASUKAT NAKAPANGYARIHANG KALOOB NIYA SA ATIN NA MGA NANANALIG SA KANYA. ANG KAPANGYARIHAN DING IYON ANG MULING BUMUHAY KAY CRISTO AT NAG-UPO SA KANYA SA KANAN NG DIYOS SA KALANGITAN.

  KAYA’T NASA ILALIM NG KAPANGYARIHAN NI CRISTO ANG LAHAT NG PAGHAHARI, KAPAMAHALAAN, KAPANGYARIHAN, AT PAMUNUAN SA KALANGITAN.
  Higit na dakila ang kanyang pangalan kaysa sa lahat, hindi lamang sa panahong ito kundi maging sa darating.

  IPINAILALIM NG DIYOS SA PAA NI CRISTO ANG LAHAT NG BAGAY, at ginawa siyang ulo ng lahat ng bagay para sa iglesya. Ang iglesya ang katawan at kapuspusan ni Cristo, na siya namang pumupuno sa lahat ng bagay.
  [Efeso 1:18-23 Magandang Balita Biblia]

  Baket nasabi ni Cristo na AKING ANGHEL? Malinaw ang Sagot ng Biblia kaibigang Ben T. Singco, ang SABI:

  KUNG ANO ANG DI-MASUKAT NAKAPANGYARIHANG KALOOB NIYA SA ATIN NA MGA NANANALIG SA KANYA. ANG KAPANGYARIHAN DING IYON ANG MULING BUMUHAY KAY CRISTO AT NAG-UPO SA KANYA SA KANAN NG DIYOS SA KALANGITAN.

  at ang SABI pa:

  KAYA’T NASA ILALIM NG KAPANGYARIHAN NI CRISTO ANG LAHAT NG PAGHAHARI, KAPAMAHALAAN, KAPANGYARIHAN, AT PAMUNUAN SA KALANGITAN.

  Ayun kaibigang Ben T. Singco kiki emoticon ipinailalim naman pala ng Dios sa kanya ang Kapamahalaan at pamunuan sa kalangitan. kiki emoticon
  at sa Huli, isusuko rin niya sa Dios iyan, para ang Dios ang Mangibabaw parin sa lahat.

  GANITO ANG SINASABI NG KASULATAN, “Ang lahat ng bagay ay LUBUSANG IPINAILALIM NG DIYOS SA KANYANG KAPANGYARIHAN.” Ngunit sa SALITANG
  “LAHAT NG BAGAY,”
  #MALIWANAG NA #HINDI KASAMA RITO ANG DIYOS NA SIYANG NAGLAGAY NG LAHAY NG BAGAY SA ILALIM NG KAPANGYARIHAN NI CRISTO.

  AT KAPAG ANG LAHAT AY NASA ILALIM NA NG KAPANGYARIHAN NI CRISTO,
  ANG ANAK NAMAN ANG PAPAILALIM SA KAPANGYARIHAN NG DIYOS na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. SA GAYON, LUBUSANG MAGHARI ANG DIYOS SA LAHAT.
  [1 Corinto 15:27-28 MBB]

  Malinaw na malinaw….

  Ano ang SABI:

  ANG LAHAT NG BAGAY AY LUBUSANG IPINAILALIM NG DIYOS SA KANYANG KAPANGYARIHAN.

  kasama ba pati ang Dios sa sinasabing LAHAT? Heto ang SAGOT ng Bibliya sayo kaibigang Ben T. Singco grin emoticon

  #HINDI KASAMA RITO ANG DIYOS NA SIYANG NAGLAGAY NG LAHAY NG BAGAY SA ILALIM NG KAPANGYARIHAN NI CRISTO.

  Maliwanag naman yan kaibigan, baket pilit mong NILALABO? grin emoticon

  ITUTULOY kiki emoticon

 • Norbert Delarama Ginamit mo ang Talatang Revelation 4:2 at Revelation 7:17 Para suportahan na nmn ang maling paniniwala mong Dios din ang Panginoong Jesu-Cristo dahil sa nabasa mo ay ISANG TRONO sa Revealation 4:2 at sa Revelation 7:17 Sapagkat ang
  KORDERONG nasa GITNA NG TRONO ay MINALI mona naman ang Pagkaunawa… grin emoticon Unang una, May ilang trono ba sa LANGIT? isa lang yata ang ALAM mo? kiki emoticon heto basahin mo Ben T. Singco. Linawin muna natin itong Talatang Ginamit mo:

  [Pahayag 4:2 MBB]
  At agad akong napuspos ng kapangyarihan ng Espiritu, at NAKITA KO SA LANGIT ANG ISANG TRONO at ang ISANG NAKAUPO ROON.

  [Pahayag 7:17 MBB]
  SAPAGKAT ANG KORDERONG NASA GITNA NG TRONO ang magiging pastol nila. Sila’y gagabayan niya sa mga bukal ng tubig na nagbibigay-buhay, at papahirin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata.”

  Tanong, May ilang trono ba sa langit? ibaba mo lang ng konti ang pagbasa kaibigan ang unang talatang ginamit mo, malalaman mona ang sagot…

  #NAKAPALIGID NAMAN DITO ANG #DALAWAMPUT_APAT PANG TRONO NA SA BAWAT ISA’Y MAY NAKAUPONG ISANG PINUNO na nakadamit ng puti at may koronang ginto sa ulo.
  [Pahayag 4:4 MBB]

  nag Drawing pa ako igan, maunawaan mo lang ng mabuti… kiki emoticon
  Ang Trono ng Dios ay NASA GITNA at ang 24 pang trono ay pinaliligiran ang Trono ng Dios… baka nmn NAKAPALIGID o SURROUNDING ay HINDI mo parin MAUNAWAAN ha… Kalalabisan na iyan igan…

  ITUTULOY kiki emoticon

  Norbert Delarama's photo.
 • Norbert Delarama Sabi mo kaibigang Ben T. Singco:
  ANG MAY-ARI MISMO NG AKLAT NG BUHAY HINDI ANG IGLESIA NI CRISTO/MANALO.

  [SI JESUS ANG NAGMAMAY-ARI NG AKLAT NG BUHAY AT BUBURA SA ATING PANGALAN]

  [AKLAT NG BUHAY SA OLD TESTAMENT NA KAY YAHWEH SA NEW TESTAMENT NA KAY JESUS NA PAANO NANGYARI YON? JOHN 10:30]

  EXODUS 32:32-33 Ipinakikiusap ko pong patawarin na ninyo sila. Kung hindi ninyo sila mapapatawad, burahin na rin ninyo SA INYONG AKLAT ANG AKING PANGALAN. (Sabi ni Moises). (v.33) Sumagot si YAHWEH, “KUNG SINO ANG NAGKASALA SA AKIN AY SIYA KONG BUBURAHIN SA “AKING” AKLAT.

  [SI JESUS ANG NAGMAMAY-ARI NG AKLAT NG BUHAY AT
  BUBURA SA ATING PANGALAN]
  Pahayag 21:27 Ngunit hindi makapapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos, ang sinumang gumagawa ng kahihiyan, at ang mga sinungaling. Yaon lamang may mga pangalang nakasulat sa “AKLAT NG BUHAY” na INIINGATAN ng KORDERO ang makapapasok sa lunsod.

  APOCALYPSIS 3:5 Ang magtatagumpay ay daramtan din ng puti. at hindi ((((((( KO )))))) AALISIN sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan . Kikilalanlin ko siya sa harapan ng aking Ama at ng kanyang mga anghel.

  ============================
  My Responce:

  Nahihilo kana yata kaibigang Ben T. Singco, hindi naman itong AKLAT NG BUHAY ang Topic natin. Wala Tayong PAGTATALO tungkol dito… Pero kung dahil lang dito ay nalilito kana naman ay ipauunawa kona naman sa iyo ito… kiki emoticon

  GANITO ANG SINASABI NG KASULATAN, “Ang lahat ng bagay ay LUBUSANG IPINAILALIM NG DIYOS SA KANYANG KAPANGYARIHAN.” Ngunit sa SALITANG
  “LAHAT NG BAGAY,”
  #MALIWANAG NA #HINDI KASAMA RITO ANG DIYOS NA SIYANG NAGLAGAY NG LAHAY NG BAGAY SA ILALIM NG KAPANGYARIHAN NI CRISTO.

  AT KAPAG ANG LAHAT AY NASA ILALIM NA NG KAPANGYARIHAN NI CRISTO,
  ANG ANAK NAMAN ANG PAPAILALIM SA KAPANGYARIHAN NG DIYOS na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. SA GAYON, LUBUSANG MAGHARI ANG DIYOS SA LAHAT.
  [1 Corinto 15:27-28 MBB]

  Ano ang SABI:

  ANG LAHAT NG BAGAY AY LUBUSANG IPINAILALIM NG DIYOS SA KANYANG KAPANGYARIHAN.

  kasama ba pati ang Dios sa sinasabing LAHAT? Heto ang SAGOT ng Bibliya:

  #HINDI KASAMA RITO ANG DIYOS NA SIYANG NAGLAGAY NG LAHAY NG BAGAY SA ILALIM NG KAPANGYARIHAN NI CRISTO.

  Maliwanag naman yan kaibigang Ben T. Singco, baket pilit mong NILALABO? Ano pa ang Sabi ng KASULATAN?

  AT KAPAG ANG LAHAT AY NASA ILALIM NA NG KAPANGYARIHAN NI CRISTO,
  ANG ANAK NAMAN ANG PAPAILALIM SA KAPANGYARIHAN NG DIYOS NA NAGLAGAY NG LAHAT NG BAGAY SA ILALIM NG KAPANGYARIHAN NIYA.

  Baket daw????

  SA GAYON, LUBUSANG MAGHARI ANG DIYOS SA LAHAT.

  Kalinaw linaw eh… kiki emoticon
  Ano ba naman yan igang Ben T. Singcokiki emoticon

  ano pa ang Dahilan, baket iniingatan ng Kordero Ang Aklat ng Buhay?

  KAYA’T NASA ILALIM NG KAPANGYARIHAN NI CRISTO ANG LAHAT NG PAGHAHARI, KAPAMAHALAAN, KAPANGYARIHAN, AT PAMUNUAN SA KALANGITAN.
  Higit na dakila ang kanyang pangalan kaysa sa lahat, hindi lamang sa panahong ito kundi maging sa darating.

  IPINAILALIM NG DIYOS SA PAA NI CRISTO ANG LAHAT NG BAGAY, at ginawa siyang ulo ng lahat ng bagay para sa iglesya. Ang iglesya ang katawan at kapuspusan ni Cristo, na siya namang pumupuno sa lahat ng bagay.
  [Efeso 1:21-23 Magandang Balita Biblia]

  ano ang SABI:

  KAYA’T NASA ILALIM NG KAPANGYARIHAN NI CRISTO ANG LAHAT NG PAGHAHARI, KAPAMAHALAAN, KAPANGYARIHAN, AT PAMUNUAN SA KALANGITAN.

  Ayun kaibigang Ben T. Singco, kaya nmn pala nasa Pag iingat na ng Kordero ang AKLAT NG BUHAY… kiki emoticon
  ————-ITUTULOY PA——————–

 • Norbert Delarama Sa Wakas ay Nabanggit mo narin ang Talatang Revelation 21:22 at Ganito ang Sinasabi:

  Napansin ko na walang templo sa lunsod sapagkat ANG PANGINOONG DIYOS NA MAKAPANGYARIHAN SA LAHAT at ang
  KORDERO ang pinaka templo roon.

  Dito lang mapapansin mona sana ang KATOTOHANAN eh, kaso nga HINDI KA TALAGA NAPAGKALOOBAN NG DIYOS na MAKAUNAWA….

  tanong?

  sino ang tinutukoy ng talata ng Biblia na:

  PANGINOONG DIYOS NA MAKAPANGYARIHAN SA LAHAT

  Heto ang PATOTOO ng Biblia Ben T. Singco:

  Hindi ba iisa ang ating AMA? Hindi ba’t IISANG DIYOS ANG LUMALANG SA ATIN? Kung gayo’y bakit nagtataksil tayo sa isa’t isa at nilalapastangan ang tipan ng ating mga ninuno? Sumira ang Juda sa kanyang pangako sa Diyos at dahil dito’y naganap sa Israel at sa Jerusalem ang isang kasumpa-sumpang pangyayari. Niyurakan nila ang Templo na pinakamamahal ni Yahweh. Ang mga lalaki’y nag-asawa sa mga babaing sumasamba sa ibang mga diyos. Puksain nawa ni Yahweh sa bansang Israel ang sinumang gumagawa nito at huwag na silang pahintulutan pang makibahagi sa paghahandog kay Yahweh na MAKAPANGYARIHAN SA LAHAT
  [Malakias 2:10-12 Magandang Balita Biblia]

  Ano pa ang PATOTOO na ang AMA talaga ang Makapangyarihan sa Lahat?

  [2 Mga Taga-Corinto 6:18 MBB]
  Ako ang magiging AMA ninyo, at kayo’y magiging mga anak ko,” sabi ng Panginoong Makapangyarihan sa lahat.

  ==========================

  sino naman ang tinutukoy ng Biblia na:
  KORDERO

  Juan 1:36 (MBB05)

  Nang makita niya si Jesus na nagdaraan ay kanyang sinabi, “Siya ang Kordero ng Diyos!”

  Walang Pagtatalo Kaibigan, Si JesuCristo Ang Kordero ng Diyos.
  Ano ba ang KAhulugan ng Kordero igang Ben T. Singco?

  Kordero- Lamb o TUPA

  si JesuCristo ay TUPA NG DIYOS at HINDI Diyos din, kundi TUPA NG DIYOS….
  YAN Ang MALINAW kaibigang Ben T. Singco

  SIGURO NAMAN AY SAPAT NA IYAN PARA MALINAWAN KANA KAIBIGAN…

 • Norbert Delarama bukas kona itutuloy ang ibang binaluktot mong unawa sa talata igang Ben T. Singco… sa ngayon ay matutulog muna akong nakangiti…kiki emoticon at sasagutin pa natin iyan bukas kapag hindi na ako busy ALANG ALANG SA KAPAKINABANGAN NG MGA TUNAY NA NAGSUSURI AT NAGHAHANAP NG KATOTOTHANAN…
 • Norbert Delarama Goodmorning Ben T. Singco… Mamaya nakong gabi ulet makakapag post, try ko ring makasingit mamaya kung magkaoras kahit paisa isang rebuttal… pero kung hindi ay mamayang gabi ulet…
 • Norbert Delarama Talagang Hindi mo nauunawaan ang mga sinasabi mo igang Ben T. Singco.. Sino ba nakikipagtalo sayo tungkol sa bagay nayan na Ang Ama ang babalik..
  Natural si JesuCristo ang babalik sa Lupa dahil nga sinugo Siya ng Ama:

  10Sila’y nakatitig sa langit habang siya’y iniaakyat sa langit. Walang anu-ano’y dalawang lalaking nakaputi ang lumitaw sa tabi nila. 11Sabi nila, “Kayong mga taga-Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit?#ITONG_SI_JESUS_NA_UMAKYAT #SA_LANGIT_AY_MAGBABALIK#GAYA_NG_NAKITA_NINYONG #PAG_AKYAT_NIYA.”
  [Mga Gawa 1:10:11 MB]

  bago umakyat si Cristo, ano ba Siya? Balikan natin ang mga Pangyayari:

  TINGNAN NINYO ANG AKING MGA KAMAY AT AKING MGA PAA,#AKO_RIN_NGA: hipuin ninyo ako, at tingnan; sapagka’t ANG ISANG ESPIRITU’Y WALANG LAMAN AT MGA BUTO, NA GAYA NG INYONG NAKIKITA NA NASA AKIN.
  [Lukas 24:39 TLAB]

  kaiba sa Dios Ama na itinuro ni Cristo na sinasamba nila
  [Juan 4:22-24] Na ang turo ni Cristo sa Likas na kalagayan ng Tunay na Dios ay isang Espiritu, kaibahan sa Kanya na may Laman at Buto…

  At ang Ama lang ang nakakaalam kung kailan Mangyayari pagsusugo sa Kanyang pagparito… Basa tayo igan:

  Nguni’t TUNGKOL SA ARAW AT ORAS NA YAON WALANG MAKAKAALAM, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang Anak, kundi#ANG_AMA_LAMANG. At kung paano ang mga araw ni Noe, GAYON DIN NAMAN ANG PAGPARITO NG ANAK NG TAO.
  [Mateo24:36-37 TLAB]

  Ano ba ang Mangyayari sa Araw ng Paghuhukom?

  “Pagdating ng Anak ng Tao bilang Hari, kasama ang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kaluwalhatian. Titipunin naman sa harapan niya LAHAT NG TAO at sila’y kanyang PAGBUBUKUD-BUKURIN, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Inilalagay nito sa kanyang kanan ang mga tupa, at sa kaliwa naman ang mga kambing. Kaya’t sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, ‘Halikayo, MGA PINAGPALA NG AKING AMA! Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa nang likhain ang daigdig.
  [Mateo 25:31-34 MBB]

  ITUTULOY… pasensya na bro at Busy lang… gusto kong sagutin lahat iyang maling unawa mo sa mga talata alang alang sa kapakinabangan ng mga TUNAY NA NAGSUSURI…

 • Ben T. Singco hindi nakukuha sa tagal ng post yan na kasinungalingan lang naman ang laman eh sabihin mo lang kung tapos ka na ha? at ilalabas ko na mga kasinungalingan ng sagot mo ha?
 • Norbert Delarama
  Norbert Delarama Lapit ng matapos Ben T. Singco. Sana ay marebutt mo lahat ang mga sinabi ko, gaya ng ginagawa ko. hindi yung gigewang gewang ang tayo mo…
 • Norbert Delarama
  Norbert Delarama Ito naman ang tunay na kahulugan ng talatang ginamit mo igang Ben T. Singco:

  Gal 1:1 “Greetings from Paul, an apostle. I was chosen to be an apostle, but not by any group or person here on earth. My authority came from none other than Jesus Christ and God the Father, who raised Jesus from death.”
  Gal 1:12 “I did not get my message from any other human. The Good News is not something I learned from other people. Jesus Christ himself gave it to me. He showed me the Good News that I should tell people.” [Easy To Read Version]

  Sinasabi ni Apostol Pablo na ang kaniyang karapatan sa pagiging Apostol at ipinangangaral ay hindi galing sa kung sinong mga tao lang, kundi galing kay Jesus na ito ay ibinigay sa kaniya…
  At ang ibinigay ni Jesus sa kanila ay galing sa Diyos at hindi mula sa sinomang tao:

  Juan 17:14 “IBINIGAY KO SA KANILA ANG IYONG SALITA: at kinapootan sila ng sanglibutan, sapagka’t hindi sila taga sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga sanglibutan.”

  Sa Tagong yan ay nangungusap ang Panginoong JesuCristo sa Ama, ang sabi Niya:

  ibinigay ko sa kanila ANG IYONG SALITA…

  ano pa ang patotoo ni Cristo? Kaninong aral o Salita ang ipinangangaral Niya? basa tayo bro:

  [Juan 7:16-18 MB]
  Kaya’t sinabi ni Jesus, “HINDI SA AKIN ANG ITINUTURO KO, KUNDI SA NAGSUGO SA AKIN.
  Kung talagang nais ninumang sumunod sa kalooban ng Diyos, malalaman niya kung ANG ITINURO KO’Y MULA NGA SA DIYOS, o kung ang sinasabi ko ay GALING LAMANG SA AKIN. Ang nagtuturo ng galing sa sarili niyang kaisipan ay naghahangad ng sariling karangalan. Ngunit ang TAONG NAGAHANGAD NA MAPARANGALAN ANG NAGSUGO SA KANYA ay TAONG TAPAT at hindi sinungaling.

  Malinaw ang Patotoo ni Cristo na ang itinuro nya sa mga apostol ay hindi sa kanya nagmula. ang sabi niya:

  “HINDI SA AKIN ANG ITINUTURO KO, KUNDI SA NAGSUGO SA AKIN.

  at ang sabi pa Niya:

  Ang nagtuturo ng galing sa sarili niyang kaisipan ay naghahangad ng sariling karangalan. Ngunit ang TAONG NAGAHANGAD NA MAPARANGALAN ANG NAGSUGO SA KANYA ay TAONG TAPAT at hindi sinungaling.

  Yan ang Patotoo na ang Panginoong JesuCristo ay nagtuturo ng mga aral ng Salita ng Diyos para parangalan ang Dios at nagpapatunay na ang Panginoong JesuCristo ay Taong Tapat.
  Ang alin mang aral o turo na ipinangaral ni Jesus ay hindi galing lamang sa kaniya kundi galing sa Diyos na nagsugo sa kaniya….kaya hindi nagmula sa tao…hindi galing sa tao…

  Ano naman ang patotoo ni Apostol Pablo nung nasa langit na ang Panginoong JesuCristo? Si Apostol PAblo ang PAsagutin natin mismo…. Basa Tayo igan Ben T. Singco

  [1Timoteo 2:5 TLAB]
  Sapagka’t may isang Dios at MAY ISANG TAGAPAMAGITAN SA DIOS AT SA MGA TAO, ANG TAONG SI CRISTO JESUS.

  Malinaw ang Sagot sa atin ni Apostol Pablo ng nasa langit na ang Panginoong JesuCristo sa tagpong iyan igan. Sana ay maliwanag na sayo kaibigan… ikaw naman bro… turn muna…. last part ng iyong rebuttal ha, hindi presentation, hehe…

 • Ben T. Singco
  Ben T. Singco PATUNGKOL SA TRONO NG DIYOS ANG TOPIC KO MATAGAL KO NG ALAM YANG 24 THRONES NG MGA ELDERS NA YAN. AT ANG KORDERO NGA NASA GITNA NG TRONO MAY DRAWING KA NA 24 THRONES PA IBIG MO BANG SABIHIN ISA SI KRISTO SA NAKA-UPO SA 24 THRONES?

  Paki-SAGOT NGANG MABUTI.

 • Norbert Delarama
  Norbert Delarama Goodmorning Ben T. Singco, nakatulog kaba ng mahimbing bro? mukhang d kana natutulog ah… ang pinakikita ko lang sayong trono ay kahulugan ng maraming Trono sa Langit… Si Cristo na Kordero o Tupa ng Dios ay nasa Kanan ng Dios… magdodrawing na naman ba ako? Rebuttal mona igan, hindi mona panahon magtanong… Baka presentation na nmn ang Gawin mo ha…. hehe…
 • Ben T. Singco
  Ben T. Singco Tinatanong nga kita isa ba si Kristo na naka-upo sa 24 na trono? OO O HINDI?
 • Norbert Delarama
  Norbert Delarama si Cristo nasa Kanan ng Dios. magdadrawing na nmn ba akp Ben T. Singco? Basahin mo Relation Chapter 5
 • Ben T. Singco
  Ben T. Singco O HINDI NAMAN PALA NAKA-UPO si JESUS SA ISA SA 24 na trono eh BAKIT NAGDRAWING KA PA?
 • Ben T. Singco
  Ben T. Singco So pang bluff lang? Pala yon WALA NAMAN PALANG PURPOSE DRAWING MO 1 TRONO NG DIYOS AT 24 na trono ng mga ELDERS…NASAAN KANAN NA UPUANG SINASABI MO? TALATA NG KANANG UPUAN SA LANGIT POST MO NA UUPUAN NG KORDERO,
 • Norbert Delarama
  Norbert Delarama Pambihira. magrerebutt kaba o magkikwento Ben T. Singco? Binasa mo naba ang Revelation Chapter 5 na pinababasa ko sayo? Ano, magdodrawing na nmn ba ako ?
 • Norbert Delarama
  Norbert Delarama maliligo nako, magrebutt kana Ben T. Singco
 • Ben T. Singco
  Ben T. Singco Palpak nga drawing mo eh basa…DINAYA MO TALATA BASANG MABUTI sumassamba kay JESUS YUONG NAKA-UPO SA 24 THRONE

  Ben T. Singco's photo.
 • Ben T. Singco
  Ben T. Singco Ano makakatulog ka pa ba sa pambabluff mo? Pa drawing drawing ka pa?
 • Norbert Delarama
  Norbert Delarama kami man igang Ben T. Singco ay sumasamba din sa Panginoong JesuCristo Hindi dahil sa sinamba namin ang Panginoong JesuCristo ay Dios na Siya, sinamba namin ang Panginoong JesuCristo dahil utos yan ng Dios Ama…
  [Filipos 2-9-11] Magpadoktrina ka muna kaya igan bago ka umatake… hehe… pasok nako, Magrebutt kana… puro kwento ginawa mo eh…
 • Norbert Delarama
  Norbert Delarama Napansin ko lang igang Ben T. Singco, ikaw yata ang hindi na nakatulog… napansin ko lang… grin emoticon
 • Ben T. Singco
  Ben T. Singco Naghihilik pa ako.. Sa bibig ng unang nagsalita nangyayari sa kanya yan.
 • Norbert Delarama
  Norbert Delarama ok lang yan, napuyat ka siguro kagabi bro…
 • Ben T. Singco
  Ben T. Singco hindi naman nakakapuyat mga post mo nakakaawa nga eh sukat lahat ng SULAT NI PABLO GINAGAMIT MO NA PANGONTRA KAY KRISTO.

  DIYOS NI PABLO/SAULO ACTS 9:4-5 (INUUSIG NI PABLO ANG IGLESIA MISMO NG DIYOS) SI CRISTO NA KANYANG INUUSIG.

  ACTS 9:4-5

  3 Naglakbay si Saulo papuntang Damasco, at nang siya’y malapit na sa lunsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. 4 Natumba siya sa lupa at narinig niya ang isang tinig na nagsasabi, “Saulo, Saulo! Bakit mo ako INUUSIG?”
  5 “Sino kayo, Panginoon?” tanong niya.
  “Ako’y si Jesus, ang iyong INUUSIG!!!!!!!!!!!!,” tugon ng tinig sa kanya. 6 “Tumayo ka’t pumasok sa lunsod, at doo’y sasabihin sa iyo kung ano ang dapat mong gawin.”

  1 CORINTHIAN 15:9 (KUNG TAO YAN MAGPAPAKITA PA BA YAN? EH MATAGAL NG NAMATAY?)

  8 Sa kahuli-huliha’y NAGPAKITA rin SIYA(JESUS) sa AKIN(PABLO), kahit na ako’y tulad ng isang batang ipinanganak nang di-kapanahunan.
  9 Sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol; ni hindi nga ako karapat-dapat tawaging isang apostol, sapagkat INUSIG!!!!!! ko ang IGLESIA NG DIYOS!!!.

  AT ITO ANG SINABI NI PABLO.

  HINDI GALING SA TAO ANG IPINANGANGARAL NI PABLO!

  GALACIA 1:11-12
  11 Mga kapatid, nais kong
  malaman ninyo na ang Magandang
  ************************
  HINDI DAW KATHA NG TAO!!!!!!!!!!
  ************************
  Balitang ipinangaral ko’y hindi katha ng TAO.
  ***************************************
  HINDI TINANGGAP NI PABLO SA TAO!!!!!!!!!!
  ***************************************
  12 Hindi ko ito tinanggap mula sa TAO,
  *****************************************
  AT HINDI DAW ITINURO NG SINUMANG TAO!!!!!!!!
  *****************************************
  at hindi rin itinuro sa akin ng sinumang TAO.
  *******************************
  GALING LAHAT KAY KRISTO!!!!!!!!!!!
  *******************************
  Si Jesu-Cristo MISMO ang NAGHAYAG NITO sa akin.

  KALINAW SA TALATA HINDI TAO NAGBIGAY- KAY KRISTO NIYA NATANGGAP SI KRISTO JESUS NAGPAHAYAG MALIWANAG “HINDI TAO SI KRISTO JESUS” ANO SIYA? EH DI DIYOS HINDI DAW TAO EH.

  AYAN ANG PAGPAPABULAANAN O REBUTTAL KO…SA MGA POST MO NA PULOT PULOT.

  Like · Reply · 1 · 22 hrs
 • Norbert Delarama
  Norbert Delarama yan na yung rebuttal mo igang Ben T. Singco? kiki emoticon
 • Norbert Delarama
  Norbert Delarama Ang nangyari eh, MAY MASABI ka nlng… ahihihi… ok wait mo nlng conclussion ko bukas igang Ben T. Singco
 • Ben T. Singco
  Ben T. Singco Kung may unawa kayo hindi ninyo pwedeng gamitin ang 14 na aklat ni PABLO SA NT PANGONTRA KAY JESUS DAHIL SI JESUS ANG DIYOS NIYA NA TUMAWAG SA KANYA AT NAGBIGAY NG KARAPATANG MAGING ALAGAD NG DIYOS.

  1 COR 15:8-9 nandiyan na sa rebuttal ko.

 • Norbert Delarama
  Norbert Delarama goodmorning Ben T. Singco… kung nagbabas ka sana ng mga post ko, sana hindi mo nasasabi yan. naaawa tuloy ako sayo… ligo muna ako bro. mamaya pag makalibre ako ay ipopost kona ang akibg 4th final part…
 • Ben T. Singco
  Ben T. Singco Wala kang nabali sa REVELATION ibinabalik mo lang sa ibang chapter tandaan mo REVELATION NA YON KAYA MAY INIREVEAL NGA DOON.
 • Norbert Delarama
  Norbert Delarama Part 4 Final Part Affirmative Statement

  sabi ni igang Ben T. Singco:

  Kung may unawa kayo hindi ninyo pwedeng gamitin ang 14 na aklat ni PABLO SA NT PANGONTRA KAY JESUS DAHIL SI JESUS ANG DIYOS NIYA NA TUMAWAG SA KANYA AT NAGBIGAY NG KARAPATANG MAGING ALAGAD NG DIYOS.

  1 COR 15:8-9 nandiyan na sa rebuttal ko.

  ————————————-

  Nahihilo na ang kaibigan kong si Ben T. Singco talaga at hindi nya alam ang sinasabi niya. katunayan na hindi talaga siya nagbabasa at umuunawa ng binabasa nya… Ang turo ni Apostol pablo, May Isang Diyos Lamang, Ang Ama [1Corinto8:6] isang Dios at Ama ng Lahat [Efeso 4:6]
  at punaglinaw nanga ni Apostol Pablo ng Nasa langit na ang Panginoong JesuCristo…

  Sapagka’t iisa ang Diyos, AT TANGING SI JESU-CRISTO LAMANG ANG#TAONG_TAGAPAMAGITAN sa atin at sa Diyos…
  [1Timoteo 2:5 MBB]

  Baket pilit mong nilalabo igan? grin emoticon
  at Pangontra daw kay Jesus Ang ginamit kong tlata. aba nahihilo na si igan, ang Turo ng Panginoong JesuCristo sa Sarili Niya,
  Siya ay Taong nagsaysay ng KATOTOHANAN [Juan 8:40 TLAB]
  Taong Tapat [Juan7:16-18 MBB]
  May Laman at Buto
  [Lukas 24:39TLAB]

  tulad ng Turo ni Apostol Pablo
  Taong Tagapamagitan
  [1Timoteo 2:5]

  Kinontra ba ni Apostol Pablo ang turo ni Cristo?
  sagot: Hindi po,Magkakaangis yan…

  edi nagsisinungaling si igan… kiki emoticon

  at Katunayang hindi nga nagbabasa itong si igan, o hindi napagkalooban ng pagkaunawa… si Cristo po ang nagsasalita dito, hindi si Apostol Pablo… grin emoticon

  itutuloy LAST PART

  Norbert Delarama's photo.
 • Norbert Delarama
  Norbert Delarama ang sabi ni igang Ben T. Singco:

  Wala kang nabali sa REVELATION ibinabalik mo lang sa ibang chapter tandaan mo REVELATION NA YON KAYA MAY INIREVEAL NGA DOON.See More

  Norbert Delarama's photo.
 • Norbert Delarama
  Norbert Delarama inaanyayahan po namin kayo mga kaibigan… sana ay paunlakan ninyo kami sa amin pong paanyaya… maraming salamat po…

  Norbert Delarama's photo.
 • Norbert Delarama
  Norbert Delarama At sana po ay makapanood din kayo ng Felix Manalo the Movie… duon nyo rin po masasaksihan ang kasaysayan ng Iglesia Ni Cristo sa Pamamahala ng Kapatid na Felix Manalo… Sana ay makapanood din po kayo…

  Norbert Delarama's photo.
 • Ben T. Singco
  Ben T. Singco SA PAGTATAPOS NG AMING DEBATE NA WALANG NABALI SA REVELATION ETO SAGOT KO SA SCREENSHOTS NIYA SA PANGATLONG PICTURE SA ITAAS…

  FOCUS SA “SIYA” AT “KANYANG” IISA LANG ANG DIYOS AT YON ANG KORDERO NA NAKA-UPO SA TRONO NG DIYOS.

  Ben T. Singco's photo.
 • Ben T. Singco
  Ben T. Singco AT SINABI NG AKING KATUNGGALI NA SUMASAMBA NA SILA KAY KRISTO DAHIL INUTOS NG AMA…DALAWA NA SINASAMBA NILA ..

  Ben T. Singco's photo.
 • Ben T. Singco
  Ben T. Singco SO TAPOS NA PO ANG TAHIMIK NA DEBATE TIMBANGIN NA LAMANG NINYO ANG MGA TALATA LALO NA SA KUNG ILAN ANG TRONO NG DIYOS SA LANGIT AT KUNG SINO ANG NAKA-UPO SA GITNA NITO.. BACKREAD NA LANG KAYO..

  THANKS BRO @norbert delarama sa iyong TIME AT NAWA AY MAKITA MO ANG KATOTOHANAN NG MGA HULA AT KATUPARAN SA ATING PANGINOONG YEHUSHUA/JESUS.

  CONCERNING “ME” LAMANG AT HINDI CONCERNING “US”.

  Ben T. Singco's photo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: