IGLESIA MISMO NG DIYOS ANG INUSIG NI PABLO/SAULO / CHURCH OF GOD PERSECUTED BY PAUL/SAUL

ACTS 9:4-5

3 Naglakbay si Saulo papuntang Damasco, at nang siya’y malapit na sa lunsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. 4 Natumba siya sa lupa at narinig niya ang isang tinig na nagsasabi, “Saulo, Saulo! Bakit mo ako INUUSIG?”

               5 “Sino kayo, Panginoon?” tanong niya.

               “Ako’y si Jesus, ang iyong inuusig,” tugon ng tinig sa kanya. 6 “Tumayo ka’t pumasok sa lunsod, at doo’y sasabihin sa iyo kung ano ang dapat mong gawin.”

 

1 CORINTHIAN 15:9

8 Sa kahuli-huliha’y nagpakita rin SIYA(JESUS) sa AKIN(PABLO), kahit na ako’y tulad ng isang batang ipinanganak nang di-kapanahunan.

9 Sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol; ni hindi nga ako karapat-dapat tawaging isang apostol, sapagkat INUSIG ko ang IGLESIA NG DIYOS!!!.

10 Ngunit dahil sa kagandahang-loob niya, ako’y naging isang apostol, at hindi naman nawalan ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Katunayan, nagpagal ako nang higit kaysa sinuman sa kanila, subalit hindi ito dahil sa sarili kong kakayahan kundi sa dahil sa kagandahang-loob ng Diyos na nasa akin.

11 Kaya’t maging ako o sila, ito ang ipinapangaral namin, at ito ang pinaniwalaan ninyo.

HOW PAUL/SAUL BECOME APOSTLE OF CHRIST?

THE WORDS THAT PAUL/SAUL SPREADS IS DID NOT COME FROM MAN BUT CAME FROM YEHUSHUA/JESUS SO YEHUSHUA/JESUS IS GOD!!!

One response to this post.

  1. […] (v.5) “SINO PO KAYO PANGINOON?” TANONG NIYA..”AKO’Y SI JESUS, ANG IYONG INUUSIG,” TUGON NIYA…(v.6) “Tumindig ka’t pumasok sa lunsod. Sasabihin sa iyo roon […]

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: