Advertisements

SAPAGKA’T AKO AY DIYOS AT HINDI TAO! HUWAG KAYONG NAGPAPALOKO NA HINDI KAYANG MAGKATAWANG TAO NG DIYOS!

CLICK THIS LINK: NAGKAKATAWANG TAO NA ANG DIYOS SA LUMANG TIPAN PA BIGLAAN NGA LANG AT HINDI DUMAAN SA  PAGKA-SANGGOL.

MADAMING MANGANGARAL ANG NANGLILIGAW NA ANG DIYOS AY HINDI TAO at ANG TAO AY HINDI DIYOS!! AT GUMAGAMIT SILA NG MGA TALATANG PULOT-PULOT UPANG MAKAPANGLINGLANG NG MGA TAO NA HINDI RIN NAMAN NAGSASALIKSIK NG BANAL NA KASULATAN.

ANG TANONG AY HINDI BA KAYANG MAGKATAWANG TAO NG DIYOS?. NA SA LUMANG TIPAN AY KANYA NG GINAGAWA NG BIGLAAN AT HINDI SIYA DUMADAAN SA PAGIGING SANGGOL.
GAGAMITAN NILA KAYO NG MGA SUMUSUNOD NA TALATA:

PANGLOLOKO #1:
Juan 8:40 “Datapuwa’t ngayo’y pinagsisikapan ninyo akong patayin, na taong sa inyo’y nagsaysay ng katotohanan, na aking narinig sa Dios: ito’y hindi ginawa ni Abraham.”

 

SAGOT SA PANGLOLOKO #1.
ANG  JOHN 8:40 AY ISANG PULOT TALATA LAMANG KAYA DAPAT AY ITUTULOY TULOY NINYO ANG PAGBABASA NG BUONG CHAPTER UPANG INYONG MAKUHA ANG BUOD NITO.

John 8:56-58

56 Your father Abraham rejoiced to see my day: and he saw it, and was glad.

57 Then said the Jews unto him, Thou art not yet fifty years old, and hast thou seen Abraham?

58 Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, Before Abraham was,[[[ I AM ]]

I AM(1) …………..AND…………………HE(2)………………I AM HE (1)

TAGALOG: AKO(I AM) AY SIYA(HE) = AKO AY SIYA!

John 8:24 I said therefore unto you, that ye shall die in your sins: for if ye believe not that [[[[[[I AM HE]]]], ye shall die in your sins.

John 13:19 Now I tell you before it come, that, when it is come to pass, ye may believe that[[[[ I AM HE.]]]]

PANGLOLOKO #2

Oseas 11:9 “Hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit, hindi ako babalik upang ipahamak ang Ephraim: sapagka’t ako’y Dios, at hindi tao; ang Banal sa gitna mo; at hindi ako paroroon na may galit.”

 

SAGOT SA PANGLOLOKO #2
KUNG INYONG PAPANSININ AT UUNAWAIN ANG BUONG TALATA YAN AY HINDI TUMUTUKOY SA PAGKAKATAWANG TAO NA PROPHECY NG DIYOS BAGKUS YAN AY TUMUTUKOY SA PANGAKO KAY EFRAIM NA HINDI NA NIYA ITO WAWASAKIN ANO SABI ““Hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit, hindi ako babalik upang ipahamak ang Ephraim:” SAPAGKAT HINDI SIYA TAO!! KUNG MANGAKO!!!!

 

 PANGLOLOKO #3
Ezekiel 28:2″Anak ng tao, sabihin mo sa prinsipe sa Tiro, Ganito ang sabi ng Panginoong Dios: Sapagka’t ang iyong puso ay nagmataas, at iyong sinabi, Ako’y dios, ako’y nauupo sa upuan ng Dios, sa gitna ng mga dagat; gayon man ikaw ay tao, at hindi Dios, bagaman iyong inilagak ang iyong puso na parang puso ng Dios;”

 

SAGOT SA PANGLOLOKO #3
KUNG INYONG PAPANSININ AT UUNAWAIN ANG BUONG TALATA YAN AY HINDI TUMUTUKOY SA PAGKAKATAWANG TAO NA PROPHECY NG DIYOS BAGKUS YAN AY TUMUTUKOY DOON SA PRINSIPE SA TIRO “sabihin mo sa prinsipe sa Tiro“!.

 

PANGLOLOKO #4
Lucas 24:38-39 “At sinabi niya sa kanila, Bakit kayo’y nangagugulumihanan? at bakit nangyayari ang pagtatalo sa inyong puso? Tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa, ako rin nga: hipuin ninyo ako, at tingnan; sapagka’t ang isang espiritu’y walang laman at mga buto, na gaya ng inyong nakikita na nasa akin.

 

SAGOT SA PANGLOLOKO #4
ANG PANGINOONG YESHUA  NABUHAY NA SIYANG MULI DIYAN MATAPOS ANG IKA-TATLONG ARAW AT SINABI NGA NI TOMAS “PANGINOON KO AT DIYOS KO”  AT NAWAWALA NA AT TUMATAGOS NA SIYA NG PINTUAN DIYAN.

 

NAWAWALA:
LUKE 24:31-32 At nangabuksan ang kanilang mga mata, at siya’y nakilala nila; at siya’y nawala sa kanilang mga paningin. 32 At sila-sila’y nangagsabihan, Hindi baga nagaalab ang ating puso sa loob natin, habang tayo’y kinakausap niya sa daan, samantalang binubuksan niya sa atin ang mga kasulatan?

 

TUMATAGOS SA PINTUAN:
MATTHEW 20:26
At pagkaraan ng walong araw ay muling nasa loob ng bahay ang kaniyang mga alagad, at kasama nila si Tomas. Dumating si Jesus, nang nangapipinid ang mga pinto, at tumayo sa gitna, at sinabi, Kapayapaan ang sumainyo.

 

IBA NA ANG KANYANG ANYO:
MARKCOS 16:12
At pagkatapos ng mga bagay na ito ay napakita siya sa ibang anyo sa dalawa sa kanila, nang sila’y nangaglalakad na patungo sa bukid.

 

LUKE 24:43-48

43 At kaniyang inabot yaon, at kumain sa harap nila.

44 At sinabi niya sa kanila, Ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo, nang ako’y sumasa inyo pa, na kinakailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nangasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises(TORAH), at sa mga propeta (PROPHETS OF OT), at sa mga awit (PSALM OF DAVID).

45 Nang magkagayo’y BINUKSAN niya ang kanilang mga pagiisip, upang mapagunawa nila ang mga kasulatan;

46 At sinabi niya sa kanila, Ganyan ang pagkasulat, na kinakailangang maghirap ang Cristo, at magbangong muli sa mga patay sa ikatlong araw;

47 At ipangaral sa kaniyang pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa, magbuhat sa Jerusalem.

48 Kayo’y mga saksi ng mga bagay na ito.

concerning_me

 PANGLOLOKO #5
BILANG 23:19 Ang Dios ay hindi tao na magsisinungaling, Ni anak ng tao na magsisisi; Sinabi ba niya, at hindi niya gagawin? O sinalita ba niya, at hindi niya isasagawa?

SAGOT SA PANGLOLOKO #5

ANG BILANG 23 AY STORYA NI BALAC AT BALAAM ITO AY HINDI TUMUTUKOY SA PROPHECY NG PAGKAKATAWANG TAO NG PANGINOONG YESHUA IPINASUSUMPA NI BALAC KAY BALAAM ANG ISRAEL NGUNIT SA HALIP NA ISUMPA ITO AY PINAGPALA KAYA HINDI TAO NA SINUNGALING ANG DIYOS. YAN AY TUNGKOL SA PAGSISINUNGALING.

BILANG 23:1-30 HANGGANG  BILANG 24:1-25

At sinabi ni Balaam kay Balac, Ipagtayo mo ako rito ng pitong dambana, at ipaghanda mo ako rito ng pitong toro at ng pitong tupang lalake.

At ginawa ni Balac gaya ng sinalita ni Balaam; at si Balac at si Balaam ay naghandog sa bawa’t dambana ng isang toro at ng isang tupang lalake.

At sinabi ni Balaam kay Balac, Tumayo ka sa tabi ng iyong handog na susunugin, at ako’y yayaon; marahil ang Panginoon ay paririto na sasalubungin ako: at anomang bagay na kaniyang ipakita sa akin ay aking sasaysayin sa iyo. At siya’y naparoon sa isang dakong mataas na walang tanim.

At sinalubong ng Dios si Balaam: at sinabi niya sa kaniya, Aking inihanda ang pitong dambana, at aking inihandog ang isang toro at ang isang tupang lalake sa bawa’t dambana.

At nilagyan ng Panginoon ng salita ang bibig ni Balaam, at sinabi: Bumalik ka kay Balac, at ganito ang iyong sasalitain.

At siya’y bumalik sa kaniya, at, narito, siya’y nakatayo sa tabi ng kaniyang handog na susunugin, siya at ang lahat ng mga prinsipe sa Moab.

At kaniyang ibinadya ang kaniyang talinhaga, at sinabi, Mula sa Aram ay dinala ako rito ni Balac, Niyang hari sa Moab, na mula sa mga bundok ng Silanganan: Parito ka, sumpain mo sa akin ang Jacob. At parito ka, laitin mo ang Israel.

Paanong aking susumpain ang hindi sinumpa ng Dios? At paanong aking lalaitin ang hindi nilait ng Panginoon?

Sapagka’t mula sa taluktok ng mga bato ay aking nakikita siya, At mula sa mga burol ay akin siyang natatanawan: Narito, siya’y isang bayang tatahang magisa, At hindi ibinibilang sa gitna ng mga bansa.

10 Sinong makabibilang ng alabok ng Jacob, O ng bilang ng ikaapat na bahagi ng Israel? Mamatay nawa ako ng kamatayan ng matuwid, At ang aking wakas ay magiging gaya nawa ng kaniya!

11 At sinabi ni Balac kay Balaam, Anong ginawa mo sa akin? Ipinagsama kita upang sumpain mo ang aking mga kaaway, at, narito, iyong pinagpala silang totoo.

12 At siya’y sumagot, at nagsabi, Hindi ba nararapat na aking pagingatang salitain yaong isinasa bibig ko ng Panginoon?

13 At sinabi sa kaniya ni Balac, Isinasamo ko sa iyo, na sumama ka sa akin sa ibang dako, na iyong pagkakakitaan sa kanila; ang iyo lamang makikita ay ang kahulihulihang bahagi nila, at hindi mo makikita silang lahat: at sumpain mo sila sa akin mula roon.

14 At dinala niya siya sa parang ng Sophim, sa taluktok ng Pisga, at nagtayo roon ng pitong dambana, at naghandog ng isang toro, at ng isang tupang lalake sa bawa’t dambana.

15 At kaniyang sinabi kay Balac, Tumayo ka rito sa tabi ng iyong handog na susunugin, samantalang aking sinasalubong ang Panginoon doon.

16 At sinalubong ng Panginoon si Balaam, at pinapagsalita siya ng salita sa kaniyang bibig, at sinabi, bumalik ka kay Balac, at ganito ang iyong sasalitain.

17 At siya’y naparoon sa kaniya, at, narito, siya’y nakatayo sa tabi ng kaniyang handog na susunugin, at ang mga prinsipe sa Moab na kasama niya. At sinabi sa kaniya ni Balac, Anong sinalita ng Panginoon?

18 At kaniyang ibinadya ang kaniyang talinghaga, at sinabi, Tumindig ka, Balac, at iyong dinggin; Makinig ka sa akin, ikaw anak ni Zippor:

19 Ang Dios ay hindi tao na magsisinungaling, Ni anak ng tao na magsisisi; Sinabi ba niya, at hindi niya gagawin? O sinalita ba niya, at hindi niya isasagawa?

20 Narito, ako’y tumanggap ng utos na magpala: At kaniyang pinagpala, at hindi ko na mababago.

21 Wala siyang nakitang kasamaan sa Jacob, Ni wala siyang nakitang kasamaan sa Israel: Ang Panginoon niyang Dios ay sumasa kaniya, At ang sigaw ng hari ay nasa gitna nila.

22 Dios ang naglalabas sa kanila sa Egipto; Siya’y may lakas na gaya ng mabangis na toro.

23 Tunay na walang enkanto laban sa Jacob, Ni panghuhula laban sa Israel: Ngayo’y sasabihin tungkol sa Jacob at sa Israel, Anong ginawa ng Dios!

24 Narito, ang bayan ay tumitindig na parang isang leong babae, At parang isang leon na nagpakataas: Siya’y hindi mahihiga hanggang sa makakain ng huli, At makainom ng dugo ng napatay.

25 At sinabi ni Balac kay Balaam, Ni huwag mo silang pakasumpain ni pakapagpalain.

26 Nguni’t si Balaam ay sumagot at nagsabi kay Balac, Di ba isinaysay ko sa iyo, na sinasabi, Yaong lahat na sinasalita ng Panginoon, ay siya kong nararapat gawin?

27 At sinabi ni Balac kay Balaam, Halika ngayon, ipagsasama kita sa ibang dako; marahil ay kalulugdan ng Dios na iyong sumpain sila sa akin mula roon.

28 At ipinagsama ni Balac si Balaam sa taluktok ng Peor, na nakatungo sa ilang.

29 At sinabi ni Balaam kay Balac, Ipagtayo mo ako rito ng pitong dambana, at ipaghanda mo ako rito ng pitong toro at ng pitong tupang lalake.

30 At ginawa ni Balac gaya ng sinabi ni Balaam, at naghandog ng isang toro at ng isang tupang lalake sa bawa’t dambana.

BILANG 24:1-25

24 At nang makita ni Balaam na kinalugdan ng Panginoon na pagpalain ang Israel, ay hindi naparoon na gaya ng una na kumita ng pamahiin, kundi kaniyang itinitig ang kaniyang mukha sa dakong ilang.

At itinaas ni Balaam ang kaniyang mga mata, at kaniyang nakita ang Israel na tumatahan ayon sa kanilang mga lipi; at ang Espiritu ng Dios ay sumakaniya.

At kaniyang ibinadya ang kaniyang talinhaga, at sinabi, Si Balaam na anak ni Beor ay nagsabi, At ang lalaking napikit ang mga mata ay nagsabi;

Siya’y nagsabi na nakarinig ng mga salita ng Dios, Na nakakita ng pangitain ng Makapangyarihan sa lahat, Na nalulugmok at nakadilat ang kaniyang mga mata:

Pagka iinam ng iyong mga tolda, Oh Jacob, Ang iyong mga tabernakulo, Oh Israel!

Gaya ng mga libis na nalalatag, Gaya ng mga halamanan sa tabi ng ilog, Gaya ng linaloes na itinanim ng Panginoon, Gaya ng mga puno ng sedro sa siping ng tubig.

Tubig ay aagos mula sa kaniyang pang-igib, At ang kaniyang binhi ay matatatag sa maraming tubig, At ang kaniyang hari ay tataas ng higit kay Agag, At ang kaniyang kaharian ay mababantog.

Dios ang naglalabas sa kaniya sa Egipto; May lakas na gaya ng mabangis na toro: Kaniyang lalamunin ang mga bansa na kaniyang mga kaaway, At kaniyang pagwawaraywarayin ang kanilang mga buto, At palalagpasan sila ng kaniyang mga pana.

Siya’y yumuko, siya’y lumugmok na parang leon, At parang isang leong babae; sinong gigising sa kaniya? Pagpalain nawa yaong lahat na nagpapala sa iyo, At sumpain yaong lahat na sumusumpa sa iyo.

10 At ang galit ni Balac ay nagningas laban kay Balaam, at pinaghampas niya ang kaniyang mga kamay; at sinabi ni Balac kay Balaam, Tinawag kita upang iyong sumpain ang aking mga kaaway, at, narito, iyong binasbasan totoo sila nitong makaitlo.

11 Ngayon nga ay tumakas ka sa iyong sariling dako: aking inisip na itaas kita sa dakilang karangalan; nguni’t, narito, pinigil ka ng Panginoon sa karangalan.

12 At sinabi ni Balaam kay Balac, Di ba sinalita ko rin sa iyong mga sugo na iyong sinugo sa akin, na sinasabi,

13 Kahit ibigay sa akin ni Balac ang kaniyang bahay na puno ng pilak at ginto, ay hindi ko masasalangsang ang salita ng Panginoon, na gumawa ako ng mabuti o masama sa aking sariling akala; kung ano nga ang salitain ng Panginoon, ay siya kong sasalitain?

14 At ngayon, narito, ako’y paroroon sa aking bayan: parito ka nga, at aking ipahahayag sa iyo ang gagawin ng bayang ito sa iyong bayan sa mga huling araw.

15 At kaniyang ibinadya ang kaniyang talinhaga, at sinabi, Nagsabi si Balaam na anak ni Beor, At ang lalaking napikit ang mga mata ay nagsabi;

16 Siya’y nagsabi, na nakarinig ng mga salita ng Dios, At nakaalam ng karunungan ng Kataastaasan, Na siyang nakakita ng pangitain ng Makapangyarihan sa lahat, Na nalulugmok at nakadilat ang kaniyang mga mata:

17 Aking makikita siya, nguni’t hindi ngayon; Aking mapagmamasdan siya, nguni’t hindi sa malapit: Lalabas ang isang bituin sa Jacob, At may isang setro na lilitaw sa Israel, At sasaktan ang mga sulok ng Moab, At lilipulin ang lahat ng mga anak ng kaguluhan.

18 At ang Edom ay magiging pag-aari niya. Ang Seir man ay magiging pag-aari niya, na siyang dating kaniyang mga kaaway; Samantalang ang Israel ay magpapakatapang.

19 At mula sa Jacob ay magkakaroon ng isang may kapangyarihan, At gigibain niya sa bayan ang nalalabi.

20 At kaniyang minasdan ang Amalec, at ibinadya ang kaniyang talinhaga, at sinabi, Ang Amalec ay siyang dating panguna sa mga bansa; Nguni’t ang kaniyang huling wakas ay mapupuksa.

21 At kaniyang minasdan ang Cineo, at ibinadya ang kaniyang talinhaga, at sinabi, Matibay ang iyong dakong tahanan, At ang iyong pugad ay nalalapag sa malaking bato.

22 Gayon ma’y mawawasak ang Cain, Hanggang sa ikaw ay madalang bihag ng Assur.

23 At kaniyang ibinadya ang kaniyang talinhaga, at sinabi, Ay! sinong mabubuhay pagka ginawa ng Dios ito?

24 Datapuwa’t ang mga sasakyan ay manggagaling sa baybayin ng Cittim. At kanilang pagdadalamhatiin ang Assur, at kanilang pagdadalamhatiin ang Eber, At siya man ay mapupuksa.

25 At si Balaam ay tumindig, at yumaon at bumalik sa kaniyang sariling dako: at si Balac naman ay yumaon ng kaniyang lakad.

 

 PANGKOLOKO #6
1 Timoteo 2:5 “Sapagka’t may isang Dios at may isang Tagapamagitan sa Dios at sa mga tao, ang taong si Cristo Jesus,”
SAGOT SA PANGLOLOKO #6
ANG SALITANG NAMAMAGITAN AY IBA SA PAMAMAGITAN
NAMAMGITAN = 3RD PARTY MAY IBA NA NAMAMAGITAN
PAMAMAGITAN = IKAW NA MISMO YON
HALIMBAWA:
SA PAMAMAGITAN MO MOISES AY MAILALAPIT MO SILA SA DIYOS.
SEE THE DIFFERENCE:
GALACIAN 3:20 Ngayon ang isang tagapamagitan ay hindi tagapamagitan ng iisa; datapuwa’t ang Dios ay iisa.

hoseas11_9

 

ANG KATOTOHANAN NAKAHULA NA ANG DIYOS AY MAGKAKATAWANG TAO!!

IBA YUONG  HINDI TAO SA PAGKAKATAWANG TAO

isaiah_9_6 isaiah_7_14 prophecyofisaiah96isaiah714fulfilled

NAGKAKATAWANG TAO/ANGHEL  NA ANG DIYOS SA LUMANG TIPAN PA LAMANG BIGLAAN AT HINDI DUMADAAN SA PAGKASANGGOL AT HINDI NAMAN NAGUGUNAW ANG MUNDO!

 

THE BIRTH OF “MIGHTY GOD”, “EVERLASTING FATHER” AND “GOD IS WITH US” NOT MAN NOT SON PROPHECY FULFILLED.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: