Advertisements

ANG ESPIRITU NG DIYOS AY ANG ESPIRITU DIN NI Y/JESUS ANG TUMITIRA O NANAHAN SA BAWA’T ISA SA ATIN.

ESPIRITU DIN NI CRISTO ANG TUMITIRA SA IYO. SABI KO NGA ANG MGA PATALINGHAGA NG PANGINOONG Y/JESUS AY NAGBOOMERANG LANG DIN SA KANYA.

 

IISANG ESPIRITU

1 Corinto 12:4 Ngayo’y may iba’t ibang mga kaloob, datapuwa’t [[[IISANG Espiritu.]]]

1 Corinto 12:9 Sa iba’y ang pananampalataya, sa gayon ding Espiritu; at sa iba’y ang mga kaloob na pagpapagaling, sa [[IISANG Espiritu]].

 

Roma 8:9 Datapuwa’t kayo’y wala sa laman kundi nasa sa Espiritu, kung gayo’y TUMITIRA SA INYO ang Espiritu ng Dios. Datapuwa’t kung ang sinoma’y WALANG ESPIRITU NI CRISTO, SIYA’y hindi sa KANIYA.

Roma 8:11 Nguni’t kung ang Espiritu niyaong BUMUHAY NA MAG-ULI KAY JESUS ay TUMIRA SA INYO, ang bumuhay na maguli kay Cristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan, sa pamamagitan ng KANIYANG ESPIRITU NA TUMITIRA SA INYO.

UNAWAIN ITO: Datapuwa’t kung ang sinoma’y WALANG ESPIRITU NI CRISTO, SIYA’y hindi sa KANIYA. EH DI ESPIRITU NIYA TUMITIRA SA ATIN..NGANGA!!

espiritu_ni_cristo

Roma 8:13 Sapagka’t kung mangabuhay kayo ng ayon sa laman, ay mangamamatay kayo; datapuwa’t kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mangabubuhay kayo.

Juan 3:8 Humihihip ang hangin kung saan niya ibig, at naririnig mo ang kaniyang ugong, nguni’t hindi mo nalalaman kung saan nanggagaling, at kung saan naparoroon: gayon ang bawa’t ipinanganak ng Espiritu.

Juan 16:13 Gayon ma’y kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan: sapagka’t hindi siya magsasalita ng mula sa kaniyang sarili; kundi ang anomang bagay na kaniyang marinig, ang mga ito ang kaniyang sasalitain: at kaniyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating.

1 Pedro 4:14 Kung kayo’y mapintasan dahil sa pangalan ni Cristo, ay mapapalad kayo; sapagka’t ang Espiritu ng kaluwalhatian at ang Espiritu ng Dios ay NAGPAPAHINGALAY/TUMITIRA sa inyo.

 

SI Y/JESUS DIN ANG MAGSUSUGO NG ESPIRITU SANTO

jesusendcomforter

SA KANYA DIN MANGGAGALING ANG SASABIHIN NG ESPIRITU SANTO TO GLORIFY HIMSELF

galingsaakin

1 Corinto 2:16 Sapagka’t sino ang nakakilala ng pagiisip ng Panginoon, upang siya’y turuan niya? Datapuwa’t nasa atin ang pagiisip ni Cristo.

1 Juan 2:27 At tungkol sa inyo, ang pagkapahid na sa kaniya’y inyong tinanggap ay nananahan sa inyo, at hindi ninyo kailangang kayo’y turuan ng sinoman; nguni’t kung paanong kayo’y tinuturuan ng kaniyang pahid tungkol sa lahat ng mga bagay, at siyang totoo, at hindi kasinungalingan, at kung paanong kayo’y tinuruan nito, ay gayon kayong nananahan sa kaniya.

SI Y/JESUS LAMANG ANG NAGBABAUTISMO NG ESPIRITU SANTO

SI JESUS DIN ANG ESPIRITU SANTO

SI YEHUSHUA/JESUS DIN ANG BUMUHAY SA KANYANG SARILI

Advertisements

One response to this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: