Advertisements

ANG DIYOS NA AMANG YEHUSHUA/JESUS AY HINDI NAGTATANGI NG TAO.

MATTHEW 22:16

At sinugo nila sa kaniya ang kanilang mga alagad, na kasama ng mga Herodiano, na nagsisipagsabi, Guro, nalalaman naming ikaw ay totoo, at itinuturo mong may katotohanan ang daan ng Dios, at hindi ka nangingimi kanino man: sapagka’t hindi ka [[nagtatangi]] ng tao.

MARK 12:14

At nang sila’y magsilapit, ay kanilang sinabi sa kaniya, Guro, nalalaman namin na ikaw ay totoo, at hindi ka nangingimi kanino man; sapagka’t hindi ka [[nagtatangi]] ng mga tao, kundi itinuturo mong may katotohanan ang daan ng Dios: Matuwid bagang bumuwis kay Cesar, o hindi?

ACTS 10:34

At binuka ni Pedro ang kaniyang bibig, at sinabi, Tunay ngang natatalastas ko na hindi [[nagtatangi]] ang Dios ng mga tao:

ROMANS 2:11

Sapagka’t ang Dios ay hindi [[nagtatangi]] ng mga tao.

JAMES 2:4

Hindi baga kayo’y [[nagtatangi]] sa inyong sarili, at nagiging mga hukom na may masasamang pagiisip?

JAMES 2:9

Datapuwa’t kung kayo’y [[nagtatangi]] ng mga tao, ay nangagkakasala kayo, at kayo’y hinahatulan ng kautusan na gaya ng mga suwail.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: