Advertisements

ANG PAG-IISIP NG PANGINOONG YEHUSHUA/JESUS AY SUMASA-ATIN – BUT WE HAVE THE MIND OF CHRIST .

BUT WE HAVE THE MIND OF CHRIST

1 Corinto 2:16 Sapagka’t sino ang nakakilala ng pagiisip ng Panginoon, upang siya’y turuan niya? [[[[[[[[[[[[[[Datapuwa’t nasa atin ang pagiisip ni Cristo.]]]]]]]]

1 Juan 2:27 At tungkol sa inyo, ang pagkapahid na sa kaniya’y inyong tinanggap ay nananahan sa inyo, at hindi ninyo kailangang kayo’y turuan ng sinoman; nguni’t kung paanong kayo’y tinuturuan ng kaniyang pahid tungkol sa lahat ng mga bagay, at siyang totoo, at hindi kasinungalingan, at kung paanong kayo’y tinuruan nito, ay gayon kayong nananahan sa kaniya.

 

1 Corinthians 2:16

16 For who hath known the mind of the Lord, that he may instruct him? [[[[[[[[[[but we have the mind of Christ.]]]]]]]]

1 John 2:27

27 But the anointing which ye have received of him abideth in you, and ye need not that any man teach you: but as the same anointing teacheth you of all things, and is truth, and is no lie, and even as it hath taught you, ye shall abide in him.

ANG ESPIRITU NG DIYOS AY TUMATAHAN SA ATIN

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: