Advertisements

KATAASTAASANG DIYOS (MOST HIGH GOD)

KATAASTAASANG DIYOS ALAMIN KUNG SINO ANG UMAALIPIN SA MGA ALAGAD NG PANGINOONG Y/JESUS.

Mga Hebreo 7:1 Sapagka’t itong si Melquisedec, hari sa Salem, saserdote ng [[Kataastaasang Dios]]], na siyang sumalubong kay Abraham sa pagbabalik na galing sa paglipol sa mga hari at siya’y pinagpala niya,

TUTUKAN ANG ALIPIN NG KATAAS-TAASANG DIYOS

Mga Gawa 16:17 Siya’y sumusunod kay Pablo at sa amin at nagsisigaw, na sinasabi, [[[[Mga ALIPIN ng Kataastaasang Dios]]] ang mga taong ito, na nagsisipangaral sa inyo ng daan ng kaligtasan.

MGA ALIPIN NG PANGINOONG Y/JESUS NA ATING DIYOS AT TAGAPAGLIGTAS

ROMA 1:1 Si Pablo na ALIPIN ni Jesucristo

2 PETER 1:1 1 Si Simon Pedro, na ALIPIN at apostol ni Jesucristo, sa nagsipagkamit na kasama namin ng mahalagang pananampalataya sa katuwiran ng [[[[ating Dios at Tagapagligtas na si Jesucristo:]]]]

DIYOS AT TAGAPAGLIGTAS

Tito 2:13 Na hintayin yaong mapalad na pagasa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Dios at Tagapagligtas na si Jesucristo;

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: