Advertisements

ANG KAUTUSAN!! / THE LAW OF GOD!!!! FULFILLED IN ONE WORD!!!! GOD IS LOVE!!!

AYON SA AKING PAG-AARAL ANG KAUTUSAN O SALITA NG ATING PANGINOONG YESHUA ANG KASULATAN AY BINUBUO NG KASAYSAYAN, BATAS SA KASALANAN, MGA HULA NG KAGANAPAN AT NG SIYANG DARATING (PROPHECY),  KATUPARAN NG HULA, FIGURATIVE, SYMBOLICAL, PARABLES (TALINGHAGA).

patripassianism_guiding_verse

SA BUOD NG KAUTUSAN NI MOISES AY ANG PANGINOONG YESHUA (BEFORE YOU PROCEED DO NOT FORGET TO CLICK THIS LINK) ang SIYANG LAMAN NG LAHAT NG KATUPARAN NITO.

NGAYON KAPAG ANG BATAS NG KAUTUSAN SA PAGLILINIS AT MGA KAUGALIAN ANG PAIIRALIN AT HINDI ANG HINIRANG NANAKASULAT DITO AY HINDI ITO NAKAPAGPAPABANAL NG TAO. ANG NAGPAPABANAL AY ANG DIYOS SA BAGONG TIPAN NA SIYANG LAMANG NG MGA HULAT AT KATUPARANG INILAHAD NI MOISES, DAVID AT MGA PROPETA NG LUMANG TIPAN.

concerning_me

CONCERNING “ME” not CONCERNING “US”

concerning_me

Mga Hebreo 7:19

(Sapagka’t ang kautusan ay walang anomang pinasasakdal),
at may pagpapasok ng isang pagasang lalong magaling, na sa
pamamagitan nito ay nagsisilapit tayo sa Dios.

ANG KAUTUSANG LUMA AY PARA MAUNAAWAAN NG TAO KUNG ANO ANG KASALANAN

Roma 5:13

Sapagka’t ang kasalanan ay nasa sanglibutan hanggang sa
dumating ang kautusan: nguni’t hindi ibinibilang ang
kasalanan kung walang kautusan.

AT NAGIGING SUMPA SA MGA TAO…

Galacia 3:10
Sapagka’t ang lahat na sa mga gawang ayon sa kautusan ay
nasa ilalim ng sumpa: sapagka’t nasusulat, Sinusumpa ang
bawa’t hindi nananatili sa lahat ng mga bagay na nasusulat
sa aklat ng kautusan, upang gawin nila.

Galacia 3:12
At ang kautusan ay hindi sa pananampalataya; kundi, Ang
gumaganap ng mga yaon ay mabubuhay sa mga yaon.

Galacia 3:13
Sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Cristo, na naging
sumpa sa ganang atin; sapagka’t nasusulat, Sinusumpa ang
bawa’t binibitay sa punong kahoy:

KAILANGANG MAWALA TAYO SA ILALIM NG KASULATAN NGUNIT HINDI NG KATUPARAN NITO

Galacia 5:18
Datapuwa’t kung kayo’y pinapatnubayan ng Espiritu, ay wala
kayo sa ilalim ng kautusan.

Galacia 3:11
Maliwanag nga na sinoman ay hindi inaaring-ganap sa
kautusan sa harapan ng Dios; sapagka’t, Ang ganap ay
mabubuhay sa pananampalataya.

SI ABRAHAM AY HINDI NAKABASA NG KASULATAN NI MOISES KUNDI SIYA AY NANAMPALATAYA NGUNIT NAGPAHAYAG SIYA SA JOHN 8:58 TUNGKOL DITO

Roma 4:13
Sapagka’t hindi sa pamamagitan ng kautusan ginawa ang
pangako kay Abraham o sa kaniyang binhi na siyang
magmamana ng sanglibutan, kundi sa pamamagitan ng
katuwiran ng pananampalataya.

SUMAMPALATAYA KA BA DAHIL SA KAUTUSAN O SA KATUPARAN NG KAUTUSAN NI MOISES?

Galacia 2:19
Sapagka’t ako sa pamamagitan ng kautusan ay namatay, sa
kautusan, upang ako’y mabuhay sa Dios.

Galacia 3:2
Ito lamang ang ibig kong maalaman sa inyo, Tinanggap baga
ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawang ayon sa
kautusan, o sa pamamagitan ng pakikinig ng tungkol sa
pananampalataya?

Galacia 3:5
Siya na nagbibigay nga sa inyo ng Espiritu, at gumagawa ng
mga himala sa gitna ninyo, ginagawa baga sa pamamagitan ng
mga gawang ayon sa kautusan, o sa pakikinig ng tungkol sa
pananampalataya?

SO YOU HAVE TO THINK NOW IN OUR PRESENT TIME ARE YOU A SLAVE OF OLD TESTAMENT OR NEW TESTAMENT?

new_covenant_prophesied2

SA USAPING SASERDOTE NAMAN

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: