Advertisements

ANO BA ANG DAKILANG PAGKASASERDOTE NG ATING PANGINOONG YESHUA/JESUS?

SA MGA RELIGION NA MAHILIG GUMAMIT NG SALITANG “HARAPAN” AT GAMITIN ANG TALATANG ITO BASA

HEBREW 9:24 Sapagka’t hindi pumasok si Cristo sa dakong banal na ginawa ng mga kamay, na kahalintulad lamang ng tunay; kundi sa talagang langit, upang humarap ngayon sa harapan ng Dios dahil sa atin:


SA PAGKASASERDOTE NG PANGINOONG YESHUA/JESUS AY PUMALIT SA MGA MAKALUMANG SASERDOTE! KAYA NAPALITAN ANG KAUTUSAN (OUR BOOKS TRANFORMED WHEN PROPHECY FULFILLED)

Mga Hebreo 7:12

Sapagka’t nang palitan ang pagkasaserdote ay kinailangang
palitan naman ang kautusan.

SAPAGKAT NANGANGAMATAY ANG MGA NAUNANG SASERDOTE NGUNIT ANG PUMALIT AY MAY BUHAY NA WALANG HANGGAN!!HEBREWS 7:20-28

20 At yamang yao’y hindi naging sa walang sumpa:

21 (Sapagka’t sila’y sa katotohanan ay ginawang mga saserdote na walang sumpa; datapuwa’t siya’y may sumpa sa pamamagitan niyaong nagsasabi tungkol sa kaniya, Sumumpa ang Panginoon at hindi siya nagsisisi, Ikaw ay saserdote magpakailan man); ( PSALM 110:4/AWIT 110:4 )

22 Ay gayon din naman si Jesus ay naging tagapanagot sa lalong mabuting tipan.

23 At katotohanang sila’y marami sa bilang na naging mga saserdote, sapagka’t dahil sa kamatayan ay napigil sila ng pagpapatuloy:

24 Datapuwa’t siya, sapagka’t namamalagi magpakailan man ay may pagkasaserdote siyang di mapapalitan.

25 Dahil dito naman siya’y nakapagliligtas na lubos sa mga nagsisilapit sa Dios sa pamamagitan niya, palibhasa’y laging nabubuhay siya upang mamagitan sa kanila.

26 Sapagka’t nararapat sa atin ang gayong dakilang saserdoteng banal, walang sala, walang dungis, nahihiwalay sa mga makasalanan, at ginawang lalong mataas pa kay sa mga langit;

27 Na hindi nangangailangan araw-araw na maghandog ng hain, na gaya niyaong mga dakilang saserdote una-una’y patungkol sa kaniyang sariling mga kasalanan at saka patungkol sa mga kasalanan ng bayan: sapagka’t ito’y ginawa niyang minsan magpakailan man, nang kaniyang ihandog ang kaniyang sarili.

28 Sapagka’t inilagay ng kautusan na mga dakilang saserdote ang mga taong may kahinaan; nguni’t ang salita ng sumpa na kasunod ng kautusan ay siyang naglalagay sa Anak, na sakdal magpakailan man.

Awit 110:4
4 Sumumpa ang Panginoon, at hindi magsisisi, Ikaw ay saserdote magpakailan man ayon sa pagkasaserdote ni Melchisedech.

SI MELCHISECH AY KATAWANG LUPA NG DIYOS SA PANAHON NI ABRAHAM!!!

WHAT IS REALLY THE WORD OF GOD IS?

SINO ANG PUMASOK SA DAKONG KABANAL-BANALAN?

Advertisements

One response to this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: