THE TEN 10 COMMANDMENTS OF GOD BECOME TWO 2 COMMANDMENTS IN NEW TESTAMENT HOW? MATTHEW 22:36-40

Mateo 22:36-40

36 Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan?
37 At sinabi sa kaniya, Iibigin mo ang Panginoon mong Dios
ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong
pagiisip mo.

38 Ito ang dakila at pangunang utos.

39 At ang pangalawang katulad ay ito, Iibigin mo ang iyong
kapuwa na gaya ng iyong sarili.

[[[[[[[[[40 Sa dalawang utos na ito’y nauuwi ang buong
kautusan, at ang mga propeta.]]]]]]]]]

Paliwanag: kung mahal mo kapwa mo, di ka papatay, di ka makikiapid,
igagalang mo sila etc..etc..

Matthew 22:36-40

36 Master, which is the great commandment in the law?

37 Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind.

38 This is the first and great commandment.

39 And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbour as thyself.

[[[[40 On these two commandments hang all the law and the prophets.]]]

Explanation: if you love others like your self you will not kill them, you will not commit adultery, you will not steal etc..etc..

patripassianism_guiding_verse

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: