Advertisements

ON THE 7TH DAY OF CREATION GOD RESTED? WHY?

SORRY IT WAS ERASED IN THIS GROUP BY ISLAM!

binura_nagpahinga_diyos

SA PAGSAMBA NG FRIDAY WALA TALAGA YAN SATURDAY SUNDAY MERON

WALANG ISSUE NG PAGSAMBA KUNG LINGGO O SABADO…
EXOSUD 12:16 Sa [[[[[[[[[[[[[una]]]] at ikapitong
araw ay [[[[[[[[[magtitipun-tipon kayo upang
sumamba]]]]]. Sa loob ng dalawang araw na ito ay walang
gagawa ng anuman liban sa paghahanda ng pagkain.

SA IKA-7 ARAW NA NAGPAHINGA DIYOS HINDI LITERAL YON
YUON AY ISANG PANGAKO NA DARATING YAN ANG TUNAY IKA-7 ARAW
NA HINIHINTAY NG MGA PATRIPASSIANISM AT IBA PANG MGA TAO NA NAG-IISANG DIYOS ANG ATING PANGINOONG YESHUA/HESUS.

ANG 1ST DAY (ALPHA/SIMULA/BEGINNING) = SA DIYOS (GEN 1:3,
JOHN 1:1, JOHN 1:14, JOHN 1:3-6 (LIGHT/VERBO) AY SI YESHUA.

ANG 7TH DAY  (OMEGA/WAKAS/END) AY SI YESHUA.

ANG HULA/PROPHECY SA LUMANG TIPAN

Genesis 2:2-3

2 At nang ikapitong araw ay nayari ng Dios ang kaniyang gawang ginawa; at nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa.

3 At binasbasan ng Dios ang ikapitong araw at kaniyang ipinangilin, sapagka’t siyang ipinagpahinga ng Dios sa madlang gawang kaniyang nilikha at ginawa.

ANG KATUPARAN/PROPHECY SA BAGONG TIPAN (PANGAKO SA MGA PATRIPASSIANISM KASAMA IBA PANG NANINIWALA NA IISANG DIYOS ANG PANGINOONG YESHUA.

Hebreo 4: 1-7

1 Kaya nga habang nananatili ang pangako ng Diyos, na tayo’y
makakapasok at makakapagpahinga sa piling niya, mag-ingat
kayo at baka mayroon sa inyong hindi makatanggap ng pangakong
ito.

2 Sapagkat tulad nila’y napakinggan din natin ang Magandang
Balita, ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang
kanilang narinig dahil hindi nila ito tinanggap nang may
pananampalataya.

3 Tayong mga sumampalataya ang nakatanggap ng kapahingahang
ipinangako. Ito’y ayon sa kanyang sinabi,
“Sa galit ko’y aking isinumpa,
‘Hindi sila makakapasok at hindi makakapagpahinga sa aking
piling.’ ”

Sinabi niya ito kahit tapos na niya ang kanyang mga gagawin
mula nang likhain ang sanlibutan.

[[[[[[[[[[4 Sapagkat sinasabi sa isang bahagi ng kasulatan
ang tungkol sa ikapitong araw, “At sa ikapitong (7th day)
araw, nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha.”]]]]]]]

[[[[[5 At muli pang sinabi, “Hindi sila makakapasok at
makakapagpahinga sa aking piling.”]]]]]

[[[[[[6 Ang mga unang nakarinig ng Magandang Balita ay hindi
nakapasok at nakapagpahinga dahil hindi sila sumampalataya.
Ngunit may mga inaanyayahan pa ring magpahinga sa piling ng
Diyos.]]]]]]

7 Kaya’t muling nagtakda ang Diyos ng isa pang (IKA-7 ARAW) araw na
tinawag niyang “Ngayon”. [[Pagkalipas ng mahabang panahon, ]]
sinabi sa pamamagitan ni David sa kasulatang nabanggit,

2 PUNO SA HALAMANAN NG EDEN EH NAKAIN NI EVA AT ADAN
YUONG MAKA-UNAWA NG MALI AT TAMA.

ETO NAMAN YUONG IKA-LAWANG PUNO NA PANGAKO SA IKA-7 ARAW

Genesis 3:24
24 Ano pa’t itinaboy ang lalake; at inilagay sa silanganan ng
halamanan ng Eden ang mga Querubin at ang isang nagniningas
na tabak na umiikot, upang ingatan ang daang patungo sa kahoy
ng buhay.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: