IN JOHN 7:16 SINO ANG MGA TUNAY NA SIPUNIN? WHO ARE THE REAL BEGINNERS IN THE SCRIPTURES? DIAMAL NHORDZ VS BEN T. SIYETE

takbuhindawjohn7_16
ANG TALATANG PINULOT PARA IPANGLOKO SA TAO BASA:

JOHN 7:16

16 Sinagot nga sila ni Jesus, at sinabi, Ang turo ko ay hindi akin, kundi doon sa nagsugo sa akin.

MALIWANAG NAUNA ANG SALITANG “AKIN” BAGO ANG NAGSUGO!! NAGPAALAM BA SIYA SA AMA BAGO NIYA SABIHIN LAHAT YAN? KUNG MAPAPANSIN NATIN MAS MAY AUTHORITY SI KRISTO KAPAG NAGSALITA KAYSA AMA…KATULAD NG AKO AT ANG AMA AY IISA, I AM THE WAY, I AM THE TRUTH, I AM THE LIFE.

ANG NAKIKINIG SA AKIN, AT NAGTATAKWIL SA AKIN

LUKE 10:16 “Ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig, ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin, at ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin.”

TUMATANGGAP SA AKINMATEO 10:40 “Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin.

MAPAPANSIN NATIN KAPAG INALIS MO NA ANG PANGINOONG HESUS AY HINDI KA NA MAKAKARATING SA AMA, HINDI MO MAITATAKWIL , MATATANGGAP, WALA KANG MAPAPAKINGGAN KUNG WALA SIYA.
GANYAN KAHIWAGA ANG TALINGHAGA NIYA. KAYA DAPAT KAYONG HUMINGI NG BANAL NA ESPIRITU SA KANYA PARA MAUNAWAAN NINYO ANG MGA NAGBOBOMERANG NA MGA PARABLES SA KANYA.

 

Diamal NhordzSi Inton R. Soriano si Ben T. Siyete

Mga sipunin to,

Kailan pa to mananalo,

Mga takbuhin to eh ahehehehe

Ai nga pala siyete takbuhin,

Pakisagot to:

#repost

Ben T. Siyete

Bago mo ipagyabang ang new testament mo,

Alamin mo muna kung yan bang new testament mo ang basehanan ng mga inusig ni pablo?

At yan ba ung doktrinang ipinahayag kay hesus

John 7:16

My doctrine is not mine

Ben T. Siyetena takbuhin

Hide 18 Replies
Ben T. Siyete

Ben T. Siyete sagot JOHN 7:34-37 DIN BASAHIN MONG MABUTI HA?

34 Hahanapin ninyo ako, at hindi ako masusumpungan: at kung saan ako naroroon, ay hindi kayo makaparoroon.

35 Ang mga Judio nga’y nangagsangusapan, Saan paroroon ang taong ito na hindi natin siya masusumpungan? siya kaya’y paroroon sa nagsisipangalat sa gitna ng mga Griego, at magtuturo sa mga Griego?

36 Ano ang salitang ito na kaniyang sinabi, Hahanapin ninyo ako, at hindi ninyo ako masusumpungan; at kung saan ako naroroon, ay hindi kayo makaparoroon?

37 Nang huling araw nga, na dakilang araw ng kapistahan, si Jesus ay tumayo at sumigaw, na nagsasabi, Kung ang sinomang tao’y nauuhaw, ay pumarito siya sa akin, at uminom.

Inton R. Soriano

Like · Reply · 1 · 18 mins
Ben T. Siyete

Ben T. Siyete alam mo pa ba yan Diamal Nhordz kung saan yan pupunta? na hindi ka makakaparoon?

Ben T. Siyete
Ben T. Siyete

Ben T. Siyete sino takbuhin ngayon Diamal Nhordz eh pulot pulot lang nalalaman mo..hindi ka nakakaunawa ng PARABLES OF TALINGHAGA NIYA.

 

Ben T. Siyete

Ben T. Siyete Diamal Nhordz basa “AKING SALITA”

Juan 5:47
Nguni’t kung hindi kayo nagsisipaniwala sa kaniyang mga sulat, ay paanong magsisisampalataya kayo sa [[[[aking mga salita?]]]]

Juan 8:51
Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Kung ang sinoman ay tutupad ng [[[[aking salita]]], ay hindi siya makakakita magpakailan man ng kamatayan.

KINANYA NIYA DIBA?

Diamal Nhordz

Diamal Nhordz Ben T. Siyete uulitin ko sau

John 7:16
My doctrine is not mine

John 8:40
And God revealed it to me

Ngaun ang tanong ko,

Saan na ung sinasaysay ni hesus na doktrina na galing sa Dios or nireveal sa knya ng Dios?

Pakisagot lng ng deretso,

At ung mga inusig ni Pablo anung basehan nila sa paniniwala??

Ben T. Siyete

Ben T. Siyete BIBIGYAN KITA NG TALATA NA MAY PARTNER NA NAGSUGO SANA SINABI NIYA “KANYANG SALITA” BASA.

Juan 5:24
Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang dumirinig ng AKING SALITA, at sumasampalataya sa kaniya na nagsugo sa akin, ay may buhay na walang hanggan, at hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan.

Diamal Nhordz

Diamal Nhordz Diamal Nhordz basa “AKING SALITA”

Juan 5:47
Nguni’t kung hindi kayo nagsisipaniwala sa kaniyang mga sulat, ay paanong magsisisampalataya kayo sa [[[[aking mga salita?]]]]

Juan 8:51
Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Kung ang sinoman ay tutupad ng [[[[aking salita]]], ay hindi siya makakakita magpakailan man ng kamatayan.

KINANYA NIYA DIBA?

#response

So ung salita ni hesus na yan ay hindi sa knya,nireveal sa knya,idinaan sa knya,,

At un ay doktrina,

Ngaun saan na un??

Ben T. Siyete

Ben T. Siyete Diamal Nhordz manalangin ka..na makaunawa ka..ibang espiritu nanahan sa inyo..maniwala ka sa akin..100% nasusulat di maligtas ang hindi makakaunawa ng salita niya

KAYA NGA ITO “CONCERNING ME” lang at hindi “US”

Ben T. Siyete's photo.
Diamal Nhordz

Diamal Nhordz BIBIGYAN KITA NG TALATA NA MAY PARTNER NA NAGSUGO SANA SINABI NIYA “KANYANG SALITA” BASA.

Juan 5:24
Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang dumirinig ng AKING SALITA, at sumasampalataya sa kaniya na nagsugo sa akin, ay may buhay na walang hanggan, at hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan.

#response

So saan na un?

Walang dagdag bawas un,

Pakibgay saan na un,

Diamal Nhordz

Diamal Nhordz Diamal Nhordz manalangin ka..na makaunawa ka..ibang espiritu nanahan sa inyo..maniwala ka sa akin..100% nasusulat di maligtas ang hindi makakaunawa ng salita niya

KAYA NGA ITO “CONCERNING ME” lang at hindi “US”See More

Ben T. Siyete

Ben T. Siyete eto yan basa

ANG KATUPARAN NG HULA SA LUMANG TIPAN

MATEO 4:4 Ngunit sumagot si Jesus, “NASUSULAT”, ‘Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, Kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos.

ANG HULA SA LUMANG TIPAN

DEUTORONOMY 8:3 Tinuruan nga kayong magpakumbaba; ginutom niya kayo bago binigyan ng MANNA, isang pagkaing hindi ninyo kilala ni ng inyong mga ninuno. GINAWA NIYA ITO UPANG IPAKILALA SA INYO NA ANG TAO’Y HINDI LAMANG NABUBUHAY SA PAGKAIN KUNDI SA SALITA RIN NAMAN NI YAHWEH.

SI JESUS ANG MANNA ANG PAGKAING BUMABA GALING SA LANGIT.

JOHN 6:49-51 Kumain ng MANNA ang inyong mga ninuno ng sila’y nasa ilang, gayunma’y namatay sila.

50 Ngunit ang sinumang kumain ng pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay.

51 AKO ANG PAGKAING NAGBIBIGAY-BUHAY NA BUMABA MULA SA LANGIT (SI JESUS ANG MANNA). MABUBUHAY MAGPAKAILANMAN ANG SINUMANG KUMAIN NITO. AT ANG PAGKAING IBIBIGAY KO SA IKABUBUHAY NG SANLIBUTAN AY ANG AKING LAMAN.

READ EXODUS 16:1-36 ABOUT MANNA

BASAHIN ANG EXODUS 16:1-36 PATUNGKOL SA MANNA ANG PAGKAING BUMABA GALING SA LANGIT.

Ben T. Siyete

Ben T. Siyete YANG KASULATAN namin na lumabas sa DIYOS yan ang PAGKAIN NG AMING ESPIRITU Diamal Nhordz GET MO NA?

Ben T. Siyete

Ben T. Siyete NAKA-PROPHECY YAN…

Diamal Nhordz

Diamal Nhordz Babalikan kita maya pag may sagot kana sa doktrinang nireveal kay hesus ah,

Wag kang tumakbo jn

Ben T. Siyete

Ben T. Siyete SIYA NAGREVEAL ng SARILI NIYA KUNG SINO SIYA nagbanggit ba ng ALLAH YAN SA NT? YHWH AT JHVH? HINDE!!!!

Ben T. Siyete's photo.
Ben T. Siyete

Ben T. Siyete KAYA IKAW Diamal Nhordz mag-aral ka ng parables hindi ito mauunawaan ng utak ng karaniwang tao..nasusulat yan

THE PROPHECY OF PARABLES.

THE PROPHECY IN OT.
Psalm 78:2
I will open my mouth in a parable: I will utter dark sayings of old:

PROPHECY FULFILLED
Matthew 13:34-35

34 All these things spake Jesus unto the multitude in parables; and [[[[[[[[[[[[[[[[[[without!!! a parable]]]]]] spake he not unto them:

TAKE NOTE WITHOUT!!

35 That it might be [[[fulfilled which was spoken by the PROPHET(DAVID), saying,

[[[[I will open my mouth in parables; I will utter things which have been kept secret from the foundation of the world.]]]] (PSALM 78:2 PROPHECY FULFILLED)

WHY HE USED PARABLES?

Matthew 13:10-11

King James Version (KJV)

10 And the disciples came, and said unto him, [[[[[[[Why speakest thou unto them in parables?]]]]]]]]]]

[[[[[[[[[[[[[[[[11 He answered and said unto them, Because it is given unto you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it is not given.]]]]]]]
ANG HULA SA LUMANG TIPAN

Awit 78:2 Itong aking sasabihin ay bagay na talinghaga, Nangyari pa noong una, kaya ito’y mahiwaga.

ANG KATUPARAN SA BAGONG TIPAN
Mateo 13:34 – 35
34 Sinabi ni Jesus sa mga tao ang lahat ng ito sa pamamagitan ng mga talinghaga at wala siyang sinabi sa kanila ng HINDI!!!!!!!! gumagamit ng talinghaga.
35 Ginawa niya ito upang MATUPAD!!!!!!!!!! ang sinabi ng PROPETA!!!!!!:
“Magsasalita ako sa kanila sa
pamamagitan ng mga talinghaga,
Ihahayag ko sa kanila ang mga
bagay na nalilihim mula ng
likhain ang sanlibutan”

PALIWANAG: Bigyang pansin ang talata sa Mateo 13:35 35 “Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ng propeta:” may tinutupad na namang nakasulat si Jesus.

BAKIT NAGAGANAP ANG MGA HULA?

MATEO 5:17 Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang-bisa ang Kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako, hindi upang pawalang bisa kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon.

JOHN 16:25 Ang mga ito’y sinabi ko sa inyo nang patalinhaga. Subalit darating ang panahong hindi na ako magsasalita sa inyo sa ganitong paraan; tuwiran ko nang sasabihin sa inyo ang tungkol sa Ama.

Ben T. Siyete

Ben T. Siyete kaya huwag kayong magsipagyabang Diamal Nhordz na nauunawaan ninyo ang AMING KASULATAN..KILALA NA NAMIN KAYO!!! KAYO ANG MGA SUMISIRA NG KASULATAN NG DIYOS..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: