Advertisements

EDITED: HARBALLAH ISLAM (SONNY ABDULLAH) VS BEN T. SIYETE (ARMAN DE CASTRO) TOPIC: WHO’S THE LAST PROPHET, JOHN THE BAPTIST/ELIJAH OR MUHAMMAD (SAW)

WE SHALL NOW BEGIN THE FORMAL DABATE.. ASSALAMU ALAYKUM WARAHMATULLAH WABARAKATUH…

AT GOOD DAY MGA KRISTYANO

ENJOY..

TOPIC: WHO’S THE LAST PROPHET, JOHN THE BAPTIS OR MUHAMMAD (SAW)

AFFIRMATIVE: BEN T. SIYETE
NEGATIVE: SONNY ABDULLAH

SOURCE: BIBLIYA, QURAN/HADITH
LANGUAGE: TAGALOG OR TAGLISH

MODERATOR: OPEN
1. Introduction by Affirmative

2. Introduction by Negative

3. Affirmative Constructive — 2000 words:

4. Cross-Examination of Affirmative by Negative – 10 questions max — 500 words (randomized)

5. Affirmative replies

6. Negative Constructive — 2000 words:

7. Cross-Examination of Negative by Affirmative – 10 questions max – 500 words (randomized)

8. Negative replies

9. Affirmative Rebuttal

10. Negative Rebuttal

11. 2nd Affirmative rebuttal

12. 2nd Negative rebuttal

13. Rejoinder/Conclusion by the Affirmative

14. Rejoinder/Conclusion by the Negative

Note:a. Each item/post should be a maximum of 1,500 words EXCEPT where they are specifically indicated in the format itself. So the question post has only 500 words max.
RULES: These rules supersedes all previous agreements or understandings in pre-debate threads. Kindly review the rules carefully as these rules will prevail over others that you may have used in the past.Start date: This debate starts at the moment that this post has been posted. The affirmative side is given two days to make his first posting.

Behavioral Rules (numbered for easy reference.)
1. No Adhom

2. Constructive posts must be used by each side to present the arguments

3. Cross-examination posts must be limited only to the constructive posts of the other side or related topic.

4. The debater being cross-examined is expected to answer the questions directly.

5. No side comments allowed, focus on the topic being discussed.

6. During the rebuttal posts, no significantly new issues may be presented.

7. Maximum Word Count limit for each post is 1,500 words.FORMAT. Questions are part of the word count. Clarifications are part of the word count. Clarifications may be requested but no expectation is to be made that it will be addressed. Citations are part of the word count. These will also be part of the word count.

8. Time limit is 24 hours from the last post by the opponent. (Note: No further editing is allowed after posting. If editing is needed, PM the mod for permission and a correction post may be inserted if permitted, but no change to the original post is still allowed.) Weekends are NOT counted. Debaters are welcome to indicate which are their preferred weekend days.

9. The Moderator can demand that the debater change his/her post in the Q&A or Rebuttal if the moderator believes that the post violates the rules stated earlier about relevance, focus, and appropriateness.

10. No plagiarism (if you quote something from websites, please put the link sites).

Ben T. Siyete1. Introduction by Affirmative Sonny Abdullah

I AM BEN T. SIYETE REPRESENTATIVE NG PATRIPASSIANISM PAPATUNAYAN KO NA SI JUAN BAUTISTA ANG LAST PROPHET.

THANK YOU..

AYAN Sonny Abdullah IKAW NA

Sonny Abdullah2. Introduction by Negative

Assalamo Alaikom wa rahmatullahi ta’ala wa barakatuho sa lahat ng kapatid sa Islam at sa lahat ng mga kristiyanong nandito, lalo higit sa aking makakadebateng si Ben T. Siyete na siyang magpapatunay na si John o Yahya (as) ang huling propheta at patutunayan ko na ang propheta Muhammad (saw) ang huling propheta na ipinadala sa sangkatauhan.

Naway ang mga kristiyanong naghahanap ng katotohanan ay gabayan at patnubayan ng Allah (swt) sa tamang landas at magbasa mabuti sa bawat ilalatag ng bawat panig.

Sa muli ay kapayapaan at kaayusan nawa ang iiral sa debateng ito.

Wa assalam…

Note: after maglatag ang affirmative ay i cross exam ko mamaya na pagdating ko sa opisina, bihis muna ako at pasok muna… salamat

Ben T. Siyete1. Introduction by Affirmative BY Ben T. Siyete

WALA NA NITO SA QURAN MGA TALAAN NG GENEAOLOGY FROM ADAM TO JESUS (KAY LEVI SI JUAN BAUTISTA ANAK NI ZACARIAH SO PASOK YAN!!) WALANG PUTOL AT TIME NI ABRAHAM SA PAGSASALIN-SALIN SA MGA ANAK NA PANGANAY NA TUNAY NA KADUGO NILA ABRHAM/ISAAC/JACOB(twins ESAU kinamuhian ng Diyos)/ISRAEL!!

GENEAOLOGY FROM [[[ADAM TO JESUS]]]] WALANG KALAGOT-LAGOT

GENEOLOGY OF ABRAHAM = FROM ADAN TO ABRAHAM

1 Cronica 1: 1-27

Mga Talaan ng mga Angkang Pinagmulan ng Israel

1 [[[[Si Adan ang ama ni Set]]]]] at si Set ang ama ni Enos. 2 Si Enos ang ama ni Kenan at si Kenan ang ama ni Mahalalel na ama ni Jared. 3 Si Jared ang ama ni Enoc, at anak ni Enoc si Matusalem na ama ni Lamec. 4 Si Lamec ang ama ni Noe at mga anak naman ni Noe sina Shem, Ham at Jafet.

5 Ang mga anak ni Jafet ay sina Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshec at Tiras. 6 Ang mga anak naman ni Gomer ay sina Askenaz, Difat at Togarma. 7 Ang mga anak ni Javan ay sina Elisha, Tarsis, Kitim at Rodanim.

8 Ang mga anak ni Ham ay sina Cus, Egipto, Libya at Canaan. 9 Mga anak ni Cus sina Seba, Havila, Sabta, Raama at Sabteca, at ang kay Raama naman ay sina Sheba at Dedan. 10 Anak din ni Cus si Nimrod, ang unang makapangyarihang mananakop sa daigdig. 11 Si Egipto ang pinagmulan ng mga Ludim, Anamim, Lehabim at Naftuhim. 12 Siya rin ang pinagmulan ng mga Patrusim, Casluhim at Caftorim, na siya namang pinagmulan ng mga Filisteo. 13 Ang mga anak ni Canaan ay si Sidon, na siyang panganay, at si Het. 14 Sila ang mga ninuno ng mga Jebuseo, Amoreo, Gergeseo, 15 Hivita, Arkita, Sinita, 16 Arvadita, Zemareo at Hamateo.

17 Ang mga anak ni Shem ay sina Elam, Asur, Arfaxad, Lud, Aram, Uz, Hul, Geter at Meshec. 18 Si Arfaxad ang ama ni Selah na ama naman ni Eber. 19 Dalawang lalaki ang naging anak ni Eber; Peleg a ang pangalan ng isa sapagkat sa panahon niya nahati ang daigdig, at Joctan naman ang pangalan ng kapatid nito. 20 Si Joctan ang ama ng magkakapatid na Almodad, Selef, Hazarmavet, Jerah, 21 Hadoram, Uzal, Dicla, 22 Ebal, Abimael, Sheba, 23 Ofir, Havila at Jobab.

24 Ganito ang pagkakasunud-sunod ng lahi mula kay Shem hanggang kay Abram: Shem, Arfaxad, Selah, 25 Eber, Peleg, Reu, 26 Serug, Nahor, Terah, 27 at Abram, na tinawag ding Abraham.

3 TIG-LALABING APAT (14) NA SALING-LAHI DAPAT….YAN ANG KATOTOHANAN SA GENEALOGY!!
14 NA SALING-LAHI SA LIPI NI ABRAHAM TO DAVID
14 NA SALING LAHI DAVID TO PAGKABIHAG SA BABILONIA
14 NA SALING LAHI BABILONIA TO JESUS.

Mateo 1: 1-25 (ABRAHAM TO JESUS

1 Ito ang talaan ng mga ninuno ni Jesu-Cristo na mula sa angkan ni David na mula naman sa lahi ni Abraham.
2-6 Mula kay Abraham hanggang kay Haring David, ang mga ninuno ni Jesus ay sina: Abraham(1), Isaac(2), Jacob(3) na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid, Juda(4), Fares(5) at Zara(6) na mga anak ni Juda kay Tamar, Esrom(7) na anak ni Fares, Aram(8), Aminadab(9), Naason(10), Salmon(11), Boaz(12) na anak ni Salmon kay Rahab, Obed(13) na anak ni Boaz kay Ruth, at Jesse(14) na ama ni Haring David.
6-11 Mula naman kay Haring David hanggang sa naging bihag ang mga taga-Juda sa Babilonia, ang mga ninuno ni Jesus ay sina: David(1), Solomon(2) na anak ni Haring David sa dating asawa ni Urias, Rehoboam(3), Abias(4), Asa(5), Jehoshafat(6), Joram(7), Ozias(8), Jotam(9), Acaz(10), Ezequias(11), Manases(12), Amos(13), Josias(14), Jeconias(1) SEE BELOW!!!) at ang mga kapatid nito.
12-16 At pagkatapos na sila’y maging bihag sa Babilonia hanggang sa ipanganak si Jesus, ang mga ninuno niya ay sina: Jeconias(1), Salatiel(2), Zerubabel(3), Abiud(4), Eliakim(5), Azor(6), Sadoc(7), Aquim(8), Eliud(9), Eleazar(10), Matan(11), Jacob(12), at si Jose(13) na asawa ni Maria. Si Maria ang ina ni Jesus(14)—ang tinatawag na Cristo.
17 Samakatuwid, may labing-apat na salinlahi mula kay Abraham hanggang kay David, labing-apat mula kay David hanggang sa pagkabihag ng mga Israelita sa Babilonia at labing-apat din mula sa pagkabihag sa Babilonia hanggang kay Cristo.

******************************************
DUMAKO NAMAN TAYO SA MGA LAHING INALIS SA EGIPTO 70 NA ANAK AT INAPO LAMANG NI ISRAEL/JACOB NA ANAK NI ISAAC AT ANAK NI ABRAHAM.
******************************************
ANO ANG PROPHECY NG DIYOS KAY ABRAHAM NG MGA AALISIN SA EGIPTO?

GENESIS 15:12-21

12 At nang lulubog na ang araw, ay nakatulog si Abram ng mahimbing; at, narito, ang isang kasindaksindak na malaking kadiliman ay sumakaniya.
13 At sinabi ng Dios kay Abram, Tunay na pakatalastasin mo, na ang iyong binhi ay magiging taga ibang bayan sa lupaing hindi kanila, at mangaglilingkod sa mga yaon; at pahihirapang apat na raang taon. (400 YEARS)
14 At yaon namang bansang kanilang paglilingkuran ay aking hahatulan: at pagkatapos ay aalis silang may malaking pag-aari.
15 Datapuwa’t ikaw ay payapang pasa sa iyong mga magulang; at ikaw ay malilibing sa mabuting katandaan.
16 At sa ikaapat na salin ng iyong binhi, ay magsisipagbalik rito: sapagka’t hindi pa nalulubos ang katampalasanan ng mga Amorrheo.
17 At nangyari, na paglubog ng araw, at pagdilim, na narito, ang isang hurnong umuusok, at ang isang tanglaw na nagniningas na dumaan sa gitna ng mga hinating hayop.
18 Nang araw na yaon, ang Panginoon ay nakipagtipan kay Abram, na nagsabi, Sa iyong binhi ibinigay ko ang lupaing ito, mula sa ilog ng Egipto hanggang sa malaking ilog, na ilog Eufrates.
19 Ang mga Cineo, at ang mga Ceneceo, at ang mga Cedmoneo,
20 At ang mga Heteo, at ang mga Pherezeo, at ang mga Refaim,
21 At ang mga Amorrheo, at ang mga Cananeo, at ang mga Gergeseo, at ang mga Jebuseo.

ANG 70 LAHI NA NAKA-PROPHECY SA EGIPTO.
GENESIS 46:8-27 (70 or SEVENTY)

8 Ito ang talaan ng lahi ni Israel na nagpunta sa Egipto—si Jacob at ang kanyang mga anak at mga apo: si Ruben na kanyang panganay 9at ang mga anak nitong sina Enoc, Fallu, Hezron at Carmi; 10 si Simeon at ang mga anak nitong sina Jemuel, Jamin, Ohad, Jaquin, Zohar at si Saul na anak ng babaing taga-Canaan. 11 Si Levi at ang mga anak nitong sina Gershon, Coat at Merari; 12 si Juda at ang mga anak nitong sina Sela, Fares at Zara. Si Er at Onan ay namatay sa Canaan. Ang mga anak ni Fares na sina Hezron at Hamul. 13 Si Isacar at ang mga anak nitong sina Tola, Pua, Job at Simron. 14 Si Zebulun at ang mga anak nitong sina Sered, Elon at Jahleel. 15 Ito ang mga anak at apo ni Jacob kay Lea na pawang ipinanganak sa Mesopotamia. Kabilang dito si Dina, ang anak na dalaga ni Jacob. Tatlumpu’t tatlo silang lahat.
16 Kasama rin dito si Gad at ang mga anak nito na sina Zifion, Hagui, Suni, Ezbon, Eri, Arodi at Areli; 17 si Asher at ang mga anak nitong sina Jimna, Isua, Isui, Beria at ang babaing kapatid nilang si Sera. Ang mga anak ni Beria ay sina Heber at Malquiel. 18 Ang mga anak at mga apo ni Jacob kay Zilpa, ang aliping ibinigay ni Laban kay Lea, ay labing-anim.
19 Kabilang din sa talaang ito ang mga anak at mga apo ni Jacob kay Raquel: sina Jose at Benjamin; 20 sina Manases at Efraim, mga anak ni Jose kay Asenat na anak ni Potifera na pari sa Heliopolis. Ang dalawang ito’y sa Egipto isinilang. 21 Ang mga anak ni Benjamin ay sina Bela, Bequer, Asbel, Gera, Naaman, Ehi, Ros, Mupim, Hupim at Ard. 22 Labing-apat ang mga anak at mga apo ni Jacob kay Raquel.
23 Kabilang pa rin dito si Dan at ang bugtong niyang anak na si Husim; at 24 si Neftali at ang mga anak nitong sina Jahzeel, Guni, Jeser at Silem. 25 Pito ang mga anak at mga apo ni Jacob kay Bilha, ang aliping ibinigay ni Laban kay Raquel.
26 Animnapu’t anim ang mga anak at mga apo ni Jacob na nagpunta sa Egipto. Hindi kabilang dito ang kanyang mga manugang. 27 Dalawa ang naging anak ni Jose sa Egipto, kaya ang kabuuang bilang ng sambahayan ni Jacob na natipon doon ay pitumpu.

Ben T. Siyete3. Affirmative Constructive — 2500 words: BY Ben T. Siyete .CONTINUED!!

ISRAEL HINDI POOK KAYA SAMBAHAYAN NI ISRAEL!!

Mateo 15:24

24 Datapuwa’t siya’y sumagot at sinabi, Hindi ako sinugo kundi sa mga tupang nangaligaw sa [[[bahay ni Israel.]]

Mateo 1:21

21 At siya’y manganganak ng isang lalake; at ang pangalang itatawag mo sa kaniya’y JESUS; sapagka’t ililigtas niya ang [[kaniyang bayan]] sa kanilang mga kasalanan.

JAMES 1:1 ANG 12 TRIBES OF ISRAEL SCATTERED AROUND THE WORLD

SABI NG DIYOS BAGO DUMATING ANG KANYANG KAHINDIK HINDIK NA PAKIKIPAGTIPAN AT ANG KANYANG DREADFUL DAY (HIS PASSION) IPAPADALA NIYA SI ELIJAH/JUAN BAUTISTA.

MALACHI 4:5-6
5 Behold, I will send you ELIJAH the prophet before the coming of the GREAT and DREADFUL day of the Lord: 6 [[[[[[[ And he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers]]]]]] , lest I come and smite the earth with a curse.

LUKE 1:17

And he shall go before him in the spirit and power of ELIAS(GREEK)/ELIJAH(HEBREW), [[[[[[[ to turn the hearts of the fathers to the children]]]]]]], and the disobedient to the wisdom of the just; to make ready a people prepared for the Lord.

Matthew 17:12-13 (ELIJAH/ELIAS IS COME ALREADY!!!!!!!!!!)
12 But I say unto you, That ELIAS/ELIJAH IS COME ALREADY!!!!!!!!, and THEY KNEW HIM NOT, but have done unto him whatsoever they listed. Likewise shall also the Son of man suffer of them. 13 Then the DISCIPLES UNDERSTOOD that HE SPAKE unto them of JOHN THE BAPTIST.

LUKE 16:16 JOHN THE BAPTIST IS THE LAST PROPHET SA BISA NG KAUTUSAN NI MOISES PAGKATAPOS NOON AY KASULATAN NA NG DIYOS ANG IPINANGANGARAL

Lucas 16:16

16 [[[[Ang kautusan at ang m

ga propeta ay nanatili hanggang kay Juan]]:[[[ mula noo’y ang evangelio ng kaharian ng Dios ay ipinangangaral]]], at ang bawa’t tao ay pumapasok doon na nagpipilit.

Luke 16:16
16 [[[The law and the prophets were until John]]]]: [[[since that time the kingdom of God is preached]]]]], and every man presseth into it.

THE GLORY IS TO GOD ALMIGHTY (YESHUA\YESHOSHUA\YESHUA)/HESUS AMEN!!!

Kimaris Chavez Buenafe
Erik John Maramba

Sonny Abdullah Unang tanong#1

Bagaman hindi naman lineage ang paksa, pagbigyan ko ang aking kadebate…

Ang tanong ko ay si Propheta Muhammad (saw) ba ay hindi galing kay Abraham (as).

Yes or No…

Kung YES ang sagot mo ay maari sana latagan mo ng batayan at hindi po laway, salamat po!

harballlah_islam_q1

 

Sonny Abdullah Ang unang tanong#1

Ayon sa iyong mga latag bagaman ang layo sa topic ay nagmula kamo kay Adan patungo kay Abraham, kaya ang tanong ko ay ganito.

Si Propheta Muhammad (saw) ba ay nagmula kay Abraham (as).

Yes or No.

Kung No ang sagot mo ay maari po ba ninyong pakilatag ang batayan at sana po hindi laway, salamat po!

Ben T. SiyeteSAGOT SA TANONG #1 OO SI ISHMAEL AY GALING KAY ABRAM!!!!

*****************************************************
SEE THE DIFFERENCE OF ABRAM TO ABRAHAM AND SARAI TO SARAH
*****************************************************

SI ISHMAEL AY GALING DIN KAY ABRAM SA KANILANG ALIPING NANAY NA TAGA EGIPTO NA SI HAGAR.

SA UR/IRAQ PA LANG ANG TUNAY NG ASAWA NI ABRAM AY SI SARAI
YAN PA NAME NILA NOONG HINDI PA NAIBIBIGAY SI ISAAC.

GENESIS 11

Ang Lahi ni Terah

26 Pitumpung taon na si Terah nang magkaanak ng tatlong lalaki: sina Abram, Nahor at Haran.

27 Ito naman ang kasaysayan ng mga anak ni Terah na sina Abram, Nahor at si Haran na ama ni Lot. 28 Buhay pa si Terah nang mamatay si Haran sa kanyang sariling bayan ng Ur, sa Caldea. [[[[[[[[[[29 Napangasawa ni Abram si Sarai at napangasawa]]]]]]]]] naman ni Nahor si Milca na anak ni Haran na ama rin ni Isca. 30 Si Sarai ay hindi magkaanak sapagkat baog siya.

31 Umalis si Terah sa bayan ng Ur, Caldea, kasama ang kanyang anak na si Abram, ang asawa nitong si Sarai at si Lot na anak ni Haran. Papunta sila sa Canaan ngunit nang dumating sa Haran, doon na sila nanirahan. 32 Doon namatay si Terah sa gulang na 205 taon.

ISINILANG SI ISHMAEL AY ABRAM PA ANG PANGALAN NI ABRAHAM
GENESIS 16:1 HINDI NAGKAANAK SI SARAI NA ASAWA NI ABRAM.

Genesis 16: 1-16

Si Hagar at si Ismael

1 Hindi magkaanak si Sarai na asawa ni Abram. Ngunit mayroon siyang [[aliping babae]]] na [[[taga-Egipto na ang pangalan ay Hagar]]]. 2 Sinabi niya, “Abram, dahil pinagkaitan ako ni Yahweh ng anak, ang alipin ko ang sipingan mo. Baka sakaling magkaanak siya para sa akin!” Pumayag si Abram sa sinabi ni Sarai. 3 At ipinaubaya nga ni Sarai sa kanyang asawa si Hagar upang maging asawang-lingkod. Sampung taon na si Abram na naninirahan sa Canaan nang ito’y nangyari. 4 Matapos sipingan ni Abram si Hagar, nagdalang-tao nga ito. Subalit nagmalaki si Hagar at hinamak nito si Sarai.

***********************************************
NAGING ABRAHAM LANG YAN NG IPANGKO ANG PAGDATING NI ISAAC
***********************************************

KAYA “HINDI” PASOK SI ISHMAEL SA PANGALAN NIYANG ABRAHAM!!!

GENESIS 17:5 NGAYON AY ABRAHAM NA PANGALAN MO (KASI DARATING NA SI ISAAC)

AT PINALITAN NA DIN ANG NAME NA SARAI SA SARAH!!
GENESIS 17:15 SARAI TO SARAH CHANGE NAME!!!

KAYA SI ISHMAEL EXISTING NA SA PANGALANG ABRAM AT ANG PANGALANG ABRAHAM AY PARA KAY ISAAC.

Sonny AbdullahIkalawang tanong #2

Ayon sa mga latag mo ay nabanggit mo ito.

================================================
3 TIG-LALABING APAT (14) NA SALING-LAHI DAPAT….YAN ANG KATOTOHANAN SA GENEALOGY!!
14 NA SALING-LAHI SA LIPI NI ABRAHAM TO DAVID
14 NA SALING LAHI DAVID TO PAGKABIHAG SA BABILONIA
14 NA SALING LAHI BABILONIA TO JESUS.
================================================

Anong kinalaman ng inilalatag mo na ito sa paksa ng pagkapropheta ni Juan ayon sa tindig mo, ito ba ay tabon post lang para dumami ang post mo?

Ben T. Siyete

Ben T. SiyeteSAGOT SA IKALAWANG TANONG #2

IPINOS KO YAN PARA MAKITA MO SI LEVI
NA AMA NI AARON NA ANAK SI ELIZAR AT ITHAMAR
KAY ZACARIAH NA AMA NI JUAN BAUTISTA..

ANG MGA SASERDOTE NG TEMPLO NI SOLOMON!
PARA ALAM MO MGA LAHI!!! NA HINDI MASISINGIT DUGO NI MUHAMMAD DIYAN KAHIT KAILAN.

Sonny AbdullahIkatlong Tanong#3

Ang inilatag mo (kahit malayo sa paksa).

================================================
******************************************
DUMAKO NAMAN TAYO SA MGA LAHING INALIS SA EGIPTO 70 NA ANAK AT INAPO LAMANG NI ISRAEL/JACOB NA ANAK NI ISAAC AT ANAK NI ABRAHAM.
******************************************
ANO ANG PROPHECY NG DIYOS KAY ABRAHAM NG MGA AALISIN SA EGIPTO?
================================================

Si Juan ba ay galing sa EHIPTO?

harballlah_islam_q3
Ben T. Siyete

Ben T. SiyeteSAGOT SA TANONG #3

KAYA KO YAN INILAGAY PARA MAKILALA MO SI LEVI..LOLO NI MOISES AT AARON KAY IMRAN SILA LAHING INALIS SA EGIPTO NA INALIS NOONG ARAW…KAYA SI ABISAI AMA ZACARIAH AY GALING KAY AARON NA ANAK NGA NI ELIZAR SO ISRAELITA SILANG LAHAT NA ANAK
NI ISRAEL/JACOB…WALANG DUGO PROPHET MUHAMMAD MO DIYAN

Sonny AbdullahIka-apat na tanong #4

Saan mababasa sa OLD TESTAMENT na mayroon siyang ipapadalang Juan Bautista.. pakilatag po ang batayan at huwag sana laway.

harballlah_islam_q4
Ben T. Siyete

Ben T. SiyeteOKAY SAGOT KO SA TANONG #4 Sonny Abdullah

ANG PROPHECY SA LUMANG TIPAN

[ANG TINIG SA ILANG – SI YAHWEH ANG IPAGHAHANDA NG DAAN]

Malakias 4:5-6 “Ngunit bago dumating ang nakahihindik hindik na araw ni YAHWEH (PASSION OF CHRIST) isusugo ko sa inyo si PROPETA ELIAS/ELIJAH. 6 Muling magkakalapit ang loob ng mga ama’t mga anak. Kung hindi’y mapipilitan akong pumariyan at wasakin ang inyong bayan.

Isaiah 40:3 May tinig na sumisigaw: “IPAGHANDA SI YAHWEH” ng daan sa ilang; Isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos.

NG MATUPAD SA NEW TESTAMENT BASA

JUAN 1:23 “Sumagot si Juan, “Ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang; Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon” (Ang Propeta Isaias ang maysabi nito)

SI ELIJAH AY SI JUAN BAUTISTA..

LUKE 1:17 TAGLAY NIYA ANG ESPIRITU AT KAPANGYARIHAN NI ELIAS/ELIJAH

SA BIBIG NA PO NI JESUS MGA KAPATID LUMABAS NA SI JUAN BAUTISTA AT SI ELIJAH AY IISA. HINDI NA PO NATING PWEDENG BAGUHIN PA ITO AT MAGIGING SINUNGALING PO ANG ATING PANGINOONG JESU-CRISTO Basahin po ninyo ang mga talata sa ibaba.

MATEO 17:12-13″Sinasabi ko sa inyo na pumarito na si Elias, ngunit hindi siya nakilala ng mga tao. At kanilang ginawa sa kanya ang gusto nila. Gayon din naman pahihirapan nila ang ANAK NG TAO. 13 at naunawaan ng mga alagad na si JUAN BAUTISTA ang tinutukoy niya.

Sonny AbdullahIkalimang tanong #5

Ayon sa inilatag mo mula sa Luke 1:17,

Saan deretsahan sinabing si Elijah ay si Juan Bautista, pakituro po sa talatang inilatag mo.

Sonny Abdullah's photo.
Ben T. Siyete
Ben T. SiyeteSonny Abdullah SAGOT SA #5 HINDI MO BA NABASANG UMAMIN SI JUAN BAUTISTA?
NA SIYA ANG SINASABI NI PROPETA ISAIAH?
JUAN 1:23 “Sumagot si Juan, “Ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang; Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon” (Ang Propeta Isaias ang maysabi nito)(Ang Propeta Isaias ang maysabi nito)
(Ang Propeta Isaias ang maysabi nito)
(Ang Propeta Isaias ang maysabi nito)
(Ang Propeta Isaias ang maysabi nito)AT SA BIBIG NA NI LORD YESHUA GALING YANMATEO 17:12-13″Sinasabi ko sa inyo na pumarito na si Elias, ngunit hindi siya nakilala ng mga tao. At kanilang ginawa sa kanya ang gusto nila. Gayon din naman pahihirapan nila ang ANAK NG TAO. 13 at naunawaan ng mga alagad na si JUAN BAUTISTA ang tinutukoy niya.

Sonny AbdullahAng ika-anim na tanong#6

Sa inilatag mo mula sa Luke 16:16 ating ilatag ang talata mula sa NIV version.See More

Sonny Abdullah's photo.
Ben T. Siyete

Ben T. Siyetesagot #6 Sonny Abdullah di mo ba nabasa ito “16 “The Law and the Prophets were proclaimed until John “

AT SI PROPETA ELIAS AY PROPETA NA SA LUMANG TIPAN PA LAMANG

2 Mga Hari 2:11
At nangyari, samantalang sila’y nagpapatuloy, at nagsasalitaan, na narito, napakita ang isang karong apoy, at mga kabayong apoy, na naghiwalay sa kanila kapuwa; at si Elias ay sumampa sa langit sa pamamagitan ng isang ipoipo.

what is the word UNTIL? ALAM MO BA?

Sonny AbdullahIka-pitong tanong #7

Si Hesus ay tinawag din propheta sa bibliya, kung kaya ang tanong ko ay ganito.

Sino ang unang naging propheta kay Juan at Hesus… pakilatag lang po ang batayan kung sino sa kanila.

Ben T. Siyete

Ben T. SiyeteSonny Abdullah SAGOT SA QUESTION #7

SI JESUS HINDI PROPETA NAPAPAGKAMALANG PROPETA DAHIL HUMUHULA SIYA NG MGA MANGYAYARI SA KANYA.
SA DIYOS GALING MGA HULA O PROPHECY KAYA DIYOS SIYA.

WALANG SINABI SI JESUS NA PROPETA AKO..AT KUNG PROPETA SIYA HINDI SANA SIYA NAMATAY
SA LABAS NG LUNSOD NG JERUSALEM SIYA ANG KATAAS-TAASANG DIYOS
NA IPINAGHANDA NG DAAN AYON SA AMA NI JUAN/ELIJAH NA SI ZACARIAH

SABI NI ZACARIAH NA AMA NI JUAN BAUTISTA/ELIJAH/YAHYAH(ISLAM)

LUCAS 1:76 “IKAW NAMAN ANAK (SI JUAN BAUTISTA), ay tatawaging PROPETA ng [[[[[[[[Kataas-taasan]](YESHUA); Sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda gn kanyang mga daraanan.

, ay tatawaging PROPETA ng [[[[[[[[Kataas-taasan]](YESHUA);
(ISAIH 40:3, JN 1:22-23)
, ay tatawaging PROPETA ng [[[[[[[[Kataas-taasan]](YESHUA);
, ay tatawaging PROPETA ng [[[[[[[[Kataas-taasan]](YESHUA);

Sonny AbdullahIkawalong tanong #8

Kung si Juan ang huling propheta ay anong batayan mo na si propheta Muhammad (saw) ay hindi huling propheta, pakilatag lang po.

Ben T. Siyete

Ben T. SiyeteSonny Abdullah SAGOT SA IKA #8 TANONG READ MAY AFFIRMATIVE SA IBA PANG SAGOT KO .

HINDI PROPETA SI MUHAMMAD BECAUSE:

1. HINDI SIYA ISRAELITA
2. WALANG DUGO FROM ABRAHAM/ISAAC/JACOB/ISRAEL NA MGA INALIS SA EGIPTO NI MOISES.
3. HINDI LAHI NI ISHMAEL INALIS NA LAHI SA EGIPTO
4. WALANG MUHAMMAD NAKASULAT SA BIBLIA
5. MGA PROPETA MANGGALING SA ISRAELITA LAHAT
6. SI JESUS SA ISRAELITA LANG ISINUGO
7. HINDI KASAMA SI MUHAMMAD SA PAGLILIPAT SA
MGA ANAK NA PANGANAY NG MGA ISRAELITA DOON SA MGA SALING LAHI. SA POST KO FROM ABRAHAM TO JESUS.

Sonny AbdullahAng ikasiyam na tanong #9

Sinong propheta ang tinutukoy na ito.
=================================================
Isaias 29:10-15Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)

12 At ang aklat ay nabigay sa kaniya na hindi marunong, na sinasabi, Iyong basahin ito, isinasamo ko sa iyo: at kaniyang sinasabi, Ako’y hindi marunong bumasa.
=================================================

Pakilatag lang po ang pangalan kung mayroon po.

Note: pray muna ako at pagbalik ko ay ilalatag ko ang huling tanong ko.

Ben T. Siyete

Ben T. SiyeteSAGOT SA TANONG #9 Sonny Abdullah

yan ay ang BIBLIA PARA SA MGA MAGSASALIKSIK NA HINDI MAKAKAKITA BASA MAY KASAMA NIYAN ANG KATUPARAN SA AMING AKLAT PROPHECY NI ISAIAH YAN AT WALANG PROPHECY ANG BIBLIA NA HINDI TUTUKOY SA BAGONG TIPAN O IBANG AKLAT.

ANG KATUPARAN NG KASULATAN NI PROPETA ISAIAH:

GAWA 28:23-27

GAWA 28:23 Kaya’t nagtakda sila ng isang araw at maraming pumunta sa tinitirhan ni Pablo pagdating ng araw na iyon. Maghapon siyang nagpaliwanag sa kanila at nagpatotoo tungkol sa paghahari ng Diyos.
Sa pamamagitan ng Kautusan ni Moises at ng sinulat ng mga propeta,
SINIKAP NIYANG PAPANIWALAIN SILA KAY JESUS.

*(Ano kaya yuong pinapaniwala ni Pablo patungkol kay Kristo alam ba ninyo? Kung anak lang okay lang din sa inyo di ba dahil may AMA pa, pero kapag siguro Diyos magkakawatak watak na rin kayo. Kilala natin na si Yeshua/Jesus ang tumawag kay Pablo na nakatabi niya sa GAWA 23:11 Kinagabihan, tumayo ang Panginoon sa tabi ni Pablo at sinabi…)

GAWA 28:24 May naniwala at may hindi sa sinabi niya.

GAWA 28:25 Kaya’t nang hindi sila magkaisa sila’y umalis pagkasabi ni Pablo ng ganitong pangungusap: “Tama ang sinabi ng Espiritu Santo sa inyong mga ninuno sa pamamagitan ng propetang si ISAIAH.

GAWA 28:26
“Pumaroon ka sa mga taong ito at
sabihin mo sa kanila,
Makinig man kayo ng makinig,
hindi kayo makakaunawa,
At tumingin man kayo ng tumingin,
hindi kayo makakakita.

GAWA 28:27
Sapagkat naging mapurol ang isip
ng mga taong ito,
Mahirap makarinig ang kanilang
mga tainga,
At ipinikit nila ang kanilang mga
mata.
Sapagkat ayaw nilang makakita
ang kanilang mga mata.
Makarinig ang kanilang mga tainga,
Makaunawa ang kanilang mga isip,
At magbalik-loob sila sa akin,
At pagalingin ko sila, sabi ng Panginoon.”

ANG HULA SA LUMANG TIPAN NI PROPETA ISAIAH:

ISAIAH 6:9-11

Isaiah 6:9 Sinabi niya, “Humayo ka, sabihin mo sa mga tao:
Makinig man kayo ng makinig
ay hindi kayo makauunawa;
Tumingin man kayo ng tumingin
ay hindi kayo makakakita.”

Isaiah 6:10 Papurulin mo ang kanilang isip,
Bulagin mo sila para hindi
makakita,
Gawin mo silang bingi para hindi
makarinig o makaunawa.
Baka sila’y magbalik-loob at
magsigaling.@

Sonny AbdullahIkasampung tanong #10

Mayroon propesiya si Isaiah at ito ang sabi sa talata.

=================================================
Isaiah 21:7New International Version (NIV)

7 When he sees chariots with teams of horses, riders on donkeys
or riders on camels,let him be alert, fully alert.”
=================================================

Sino iyong nakasakay sa kamelyo, kasi malinaw na iyong nakasakay sa donkey or asno ay si Hesus.

Si Juan ba ang nakasakay na ito sa kamelyo?

Ben T. Siyete

Ben T. SiyeteSonny Abdullah SAGOT SA IKA #10 TANONG

SAD TO SAY YANG ISAIAH 21 AY PAGBAGSAK NG ISLAM!!!
ANG MGA NAKASAKAY NA PULUPULUTONG AY MGA MAGTUTULONG TULONG SA INYO AT MAYROON DING IBA NINYONG KALAHI NA NAKA-CAMELYO..

SI CEDAR AY ANAK NI ISHMAEL!!!
YAN NA ANG PAGBAGSAK NINYONG MGA NABIKTIMA NI MUHAMMAD

Genesis 25:13

At ito ang mga pangalan ng mga anak ni Ismael, ayon sa kanikaniyang lahi: ang panganay ni Ismael ay si Nabaioth; at si Cedar, at si Adbeel, at si Mibsam,

1 CHRONICLES 1:29
Ito ang kanilang mga lahi: ang panganay ni Ismael, si Nabajot; saka si Cedar, at si Adbeel, at si Misam,

**********
ISAIAH 21 SEE BRACKETED WORDS
**********

ISAIAH 21:13-17

13 [[[Ang hula tungkol sa Arabia.]]] [[Sa gubat ng Arabia]]] y magsisitigil kayo, Oh kayong nangaglalakbay na pulupulutong na mga Dedaneo.

14 Ang nauuhaw ay dinadalhan nila ng tubig; sinalubong ng mga nananahan sa lupain ng Tema na may kanilang tinapay ang mga bihag.

15 Sapagka’t kanilang tinatakasan ang mga tabak, ang bunot na tabak, at ang akmang busog, at ang lala ng digmaan.

16 Sapagka’t ganito ang sinabi ng Panginoon sa akin, Sa loob ng isang taon, ayon sa mga taon ng magpapaupa, ang lahat ng kaluwalhatian ng [[[Cedar]]] ay mapapawi:

17 At ang malabi sa bilang sa mga mangbubusog, sa mga makapangyarihang lalake na mga anak ni[[ Cedar,]] ay mangiilan: sapagka’t ang Panginoon, ang Dios ng Israel, siyang nagsalita.

may panahon pa kayong makapag-isip isip bago mahuli lahat.

PUMASOK NA KAAGAD WALA MAN LANG NOTICE

Sonny AbdullahQalla rabbi israh lee sadree wa yasserlee aamree wa aahlul uqdatan min llisanee yafqahuwa qawlee.

Alhamdolilah sapagkat muli ko naman ititindig ang pagiging propheta ni Muhammad (saw) at sa araw na ito ay aking patutunayan na siya ang huling sugo at propheta ng Allah (swt), at hindi si Juan or Yahya (as).

Ang sabi ng Allah (swt) sa Quran na siyang ipinahayag sa propheta Muhammad (saw) sa pamamagitan ni Anghel Jibril, siya ay huling propheta LETRA por LETRA at hindi mo na kailangan na manghula.
=================================================
33:40 Muhammad is not the father of [any] one of your men, but [he is] the Messenger of Allah and last of the prophets. And ever is Allah, of all things, Knowing.
=================================================

Isang napakalinaw na batayan mula sa dakilang lumikha na siyang nagsabing siya ang huling propheta.

Ang nasabing pagdating ng propheta ay binanggit ni Hesus or Isa (as) na kanyang tinuran.
=================================================
61:6 And [mention] when Jesus, the son of Mary, said, “O children of Israel, indeed I am the messenger of Allah to you confirming what came before me of the Torah and bringing good tidings of a messenger to come after me, whose name is Ahmad.” But when he came to them with clear evidences, they said, “This is obvious magic.
=================================================

At bakit ipinadala ang propheta Muhammad (saw), ang sabi ng Allah (swt)
=================================================
48:8 Indeed, We have sent you as a witness and a bringer of good tidings and a warner.
=================================================

Isa pa sa dahilan ay ipinadala para sa habag sa sangkautahan at ibalik ang paniniwala sa kaisahan ng Allah (swt).
=================================================
21:7-8 And We have not sent you, [O Muhammad], except as a mercy to the worlds; Say, “It is only revealed to me that your god is but one God; so will you be Muslims [in submission to Him].
=================================================

Sa gayon ay napatunayan natin na siya ang huli at khattam nabien (seal of prophets).

Sino si Juan o Yahya (as) siya ba ang huling propheta ng Allah (swt), ating mababasa sa Quran.
=================================================
3:39 So the angels called him while he was standing in prayer in the chamber, “Indeed, Allah gives you good tidings of John, confirming a word from Allah and [who will be] honorable, abstaining [from women], and a prophet from among the righteous.
=================================================

So, nilinaw ng Allah (swt) na siya ay propheta ngunit hindi siya ang huling propheta bagkus siya ay mula sa mga matutuwid na propheta ng Allah (swt).

Ang proheta na siyang binigyan ng Quran, na kumukumpirma sa naunang mga kasulatan kabilang ang Taurat at Injil, siya rin ang prophetang nagpapaliwanag sa bawat rebelasyon na kanyang tinanggap mula sa Allah (swt) sa pamamagitan ni Anghel Jibril.

=================================================
16:44 [We sent them] with clear proofs and written ordinances. And We revealed to you the message that you may make clear to the people what was sent down to them and that they might give thought.
=================================================

Alhamdolilah sapagkat malinaw na siya lamang ang huling propheta at walang ng darating pagkatapos niya, kaya sinabi niya sa kanyang hadith.
=================================================
Muslim: Book 30, Hadith 5835
Abu Huraira reported Allah’s Messenger (ﷺ) as saying:
I am most akin to Jesus Christ among the whole of mankind, and all the Prophets are of different mothers but belong to one religion and no Prophet was raised between me and Jesus.
” أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى الأَنْبِيَاءُ أَبْنَاءُ عَلاَّتٍ وَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَ عِيسَى نَبِيٌّ ”
=================================================

Naway ang mga latag ko na ito ay maging makabuluhan sa lahat ng naghahanap ng katotohanan at sa mga tumutuligsa sa kanya ay maliwanagan.

Sukran bikum wa Allahu yahdikum kullo fi islam…ameen

Ben T. SiyeteSonny Abdullah tapos ka na ba? 10 questions na ako?

Sonny AbdullahSonny Abdullahyes tapos na Ben T. Siyete hindi naman kasi ako tulad mo na naglatag ng walang kinalaman sa paksa hehehe

Ben T. Siyete Sonny Abdullah QUESTION #1 AYON SA MGA ISLAM PROPETA NG ISLAM SI YAHYA PAKI IPALIWANAG ANG RELASYON NG LAHI NI JUAN BAUTISTA KAY MUHAMMAD SILA BA AY MAGKAMAG-ANAK? OO O HINDI? IPALIWANAG KUNG PAANO NINYO NAGING PROPETA SI JUAN BAUTISTA/YAHYA/ELIJAH.

Yahya (John the Baptist) was the son of Prophet Zakariyya (peace be upon them). His birth was a miracle because. He was born of a barren mother and an aged father. In the fagging part of life Prophet Zakariyya (peace be upon him) prayed to Allah to bless him with a son who could prove to be a successful heir and preacher of the religion of Allah. His prayer was promptly granted. The Holy Qur’an says:

“0′ Zakariya! Lo! We bring you a glad tidings of a son whose name is Yahya. We have given the same name to none before him.” (19: 7)

The Prophet Yahya (peace be upon him) was dedicated to the noble work of leading men to the path of salvation. He exhorted his people to have unstinted faith in God. He moved among the humble and despised sofe raiment. He was not arrogant. He spent most of his life in wilderness. He was pure and devout. He was dutiful towards his parents. The Holy Qur’an says:

“(And it was said unto his son) 0′ John! Hold fast the scripture. And We gave him wisdom when he was a child! And compassion from Our presence and punity, and he was devout. And dutiful towards his parents. And he was not arrogant, rebellious. Peace on him the day he was born and the day he dies and the day he shall be raised alive.” (19: 12-15)

SOURCE: http://www.islam101.com/history/people/prophets/john.htm

Sonny AbdullahAng sagot #1

Hindi po magpinsan si Yahya at Muhammad (saw) sapagkat sila ay nagmula sa magkaibang ninuno, ngunit sila ay parehong propheta ng Allah (swt), tulad ng binanggit sa ayah na ito.

===============================================
And Zakariya and john, and Jesus and Elias: all in the ranks of the righteous: (سورة الأنعام, Al-An’aam, Chapter #6, Verse #85
===============================================

sila ay matutuwid na propheta at hindi po huling propheta si Yahya..

Ben T. Siyete
Ben T. SiyeteSonny Abdullah paki ayos sagot confusing eh “Hindi po magpinsan si Yahya at Muhammad ” lagyan mo ng (,) comma sa HIndi po,
Hide 25 Replies
Sonny Abdullah
Sonny AbdullahBen T. Siyete hindi ba malinaw ang sagot ko, kasi deretsahan kita sinagot walang paligoy-ligoy
Ben T. Siyete
Ben T. Siyeteunawanin mo sagot mo parang HINDI AT OO..
Ben T. Siyete

Ben T. SiyeteHindi po magpinsan si Yahya at Muhammad

SA PAGKAKASULAT PWEDENG MAGPINSAN AT HINDI DIBA?

Ben T. Siyete
Ben T. SiyeteANO BA TALAGA MAGPINSAN O HINDI?
Sonny Abdullah

Sonny AbdullahBen T. Siyete aywan ko kung bulag ka o sadyang hindi mo alam, ito basahin mo markahan ko para ma klaro sa iyo

Sonny Abdullah's photo.
Ben T. Siyete
Ben T. SiyeteSO HINDI PO MAGPINSAN?
Ben T. Siyete
Ben T. SiyeteHINDI PO, MAGPINSAN PO?
Sonny Abdullah
Sonny AbdullahYES po hindi naman po kayo amerikano para hindi maunawaan unsure emoticon
Kimaris Chavez Buenafe
Kimaris Chavez BuenafeExcuse po…
“Hindi po, magpinsan – no, they’re cousins.
“Hindi po magpinsan – they’re not cousins. See More
Sonny Abdullah

Sonny Abdullahito Ben T. Siyete para hindi ka nalilito.

HINDI PO sila MAGPINSAN…. ayan okey naba?

Ben T. Siyete
Ben T. Siyetehindi marunong nga comma si sonny abddulah eh
Sonny Abdullah

Sonny AbdullahKimaris Chavez Buenafe nilinaw ko.

Ben T. Siyete hindi naman nilalagyan ng comma ang isang pangungusap, ano ba naman brad hehehe

Sonny Abdullah
Sonny Abdullahnext question na para matapos na tayo at maraming nangangailangan kay harballah
Kimaris Chavez Buenafe

Kimaris Chavez BuenafeClear!!! THEYRE NOT COUSINS..

🆗

Mario Navales

Mario NavalesDadagdagan ko ang paliwanag ni Sonny Abdullah … Ben T Syete ang ibig nyang sabihin naging propeta nila si Juan yahya noon lang paglitaw ni muhammad ….hahahaha…

Plagiarised prophet ika nga …hahahaha….

Sonny Abdullah
Sonny AbdullahKimaris Chavez Buenafe paturo kayo ng tagalog, iisang pangungusap po iyan at baka gusto ninyo I MAGUINDANAON ko pa
Sonny Abdullah
Sonny AbdullahMario Navales tumabi ka muna kasi baka bigla kang mag-transform
Kimaris Chavez Buenafe
Kimaris Chavez BuenafeHahahahaha ok na po..
Mario Navales
Mario NavalesO ayan k na nman Sonny Abdullah ..sa reply comment lang ako nag comment
Ben T. Siyete
Ben T. Siyetethanks sis smile emoticon
Kimaris Chavez Buenafe
Kimaris Chavez BuenafeBro Mario.. Paluin Kita Sa pwet. Umayos ka Jan. 😒
Sonny Abdullah
Sonny AbdullahMario Navales kilala kasi kita at okey lang sana kung hindi ka trashtalker
Yasser Abdullah Musa

Yasser Abdullah Musahindi marunong nga comma si sonny abddulah eh

Ben T. Siyete walang comma at silya sa kanila kaya pagpasinsyahan mo na sya bro. Hehehe

Kimaris Chavez Buenafe
Kimaris Chavez BuenafeYasser Sa sahig nalang 😜
Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah HajjNagmamarunong si BEN. Bumabawi sa pagseminar sa kanya ni bro Sonny sa mga sagot niya. Pero sablay ang yuro mo Ben na lagyan pa ng comma. No need at malinaw ung sagot HINDI PO MAGPINSAN…..OR HINDI MAGPINSAN. smile emoticon

Ben T. SiyeteSonny Abdullah QUESTION #2 EH HINDI NAMAN PALA RELATIVE NI MUHAMMAD SILA ZACARIAH AT JUAN BAUTISTA NA TATAY NIYA…PAANO SIYA NASINGIT SA QURAN? SAGOT!!

Sonny Abdullah

Sonny Abdullahwait ko ang tanong mo basi sa latag ko.

Qalla rabbi israh lee sadree wa yasserlee aamree wa aahlul uqdatan min llisanee yafqahuwa qawlee.See More

Ben T. Siyete

Ben T. SiyeteNASA LATAG MO NGA SI YAHYA kulit

Ben T. SiyeteAKO Sonny Abdullah MAY SAGOT DIYAN KAYA SUMAGOT KA…

Sonny Abdullah

Sonny AbdullahBen T. Siyete ang tanong ko ay galing sa mga latag mo, tingnan mo at balikan

Ben T. Siyete

Ben T. SiyeteNASA POST MO SI YAHYA di mo ba nabasa? Alhamdolilah sapagkat muli ko naman ititindig ang pagiging propheta ni Muhammad (saw) at sa araw na ito ay aking patutunayan na siya ang huling sugo at propheta ng Allah (swt), at hindi si Juan or Yahya (as)

Ben T. Siyeteokay pagbibigyan kita eto post mo si MUHAMMAD ETO TANONG KO TANONG #2 Saan isinugo ng Dios si muhammad hentil o Israel?

FROM Sonny Abdullah
Ang sabi ng Allah (swt) sa Quran na siyang ipinahayag sa propheta Muhammad (saw) sa pamamagitan ni Anghel Jibril, siya ay huling propheta LETRA por LETRA at hindi mo na kailangan na manghula.
=================================================
33:40 Muhammad is not the father of [any] one of your men, but [he is] the Messenger of Allah and last of the prophets. And ever is Allah, of all things, Knowing.

Sonny Abdullah

Sonny AbdullahAng sagot #2

Siya ay isinugo sangkatauhan ang daleel.
=================================================
Chapter 21:
106 Indeed, in this [Qur’an] is notification for a worshipping people.

107 And We have not sent you, [O Muhammad], except as a mercy to the worlds.

108 Say, “It is only revealed to me that your god is but one God; so will you be Muslims [in submission to Him]?”
=================================================

Ben T. SiyeteTANONG #3 SI MUHAMMAD AY LAHI NI ABRAM DAHIL SI ABRAHAM AY GALING KAY SETH KUNG TUNAY ANG QURAN MO WHERE IS SETH IN QURAN? MERON O

WALA?

SA QURAN TALATA ANG SAGOT!

Sonny Abdullah
Sonny AbdullahBen T. Siyete hindi si SETH ang paksa dito at huwag ka magtanong basi sa laman ng utak mo, nandito ang mga latag ko try it.
SETH IS NOT IN THE QURAN AYAW SAGUTIN NI HARBALLAH!

Ben T. SiyeteSonny Abdullah QUESTION #3 MAY DUGO BA SI MUHAMMAD NI JACOB/ISRAEL? MERON O WALA?

33:40 Muhammad is not the father of [any] one of your men, but [he is] the Messenger of Allah and last of the prophets. And ever is Allah, of all things, Knowing.

Sonny Abdullah

Sonny AbdullahAng sagot #3

Wala po siyang dugo ni Jacob/Israel sapagkat siya ay nagmula sa lahi ni Ishmael (as) ang anak ni Ibrahim (as).

sige pray muna ako at next time po sa stand ko iyan magtanong, salamat po!

Ben T. SiyeteQUESTION #4 NABANGGIT MO SI JESUS SA QURAN ANG JESUS BA NG QURAN AY JESUS DIN NG BIBLIA SA STORYA NG BUHAY? OO O HINDI?

=================================================
Muslim: Book 30, Hadith 5835
Abu Huraira reported Allah’s Messenger (ﷺ) as saying:
I am most akin to Jesus Christ among the whole of mankind, and all the Prophets are of different mothers but belong to one religion and no Prophet was raised between me and Jesus.
” أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى الأَنْبِيَاءُ أَبْنَاءُ عَلاَّتٍ وَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَ عِيسَى نَبِيٌّ ”

JESUS OF ISLAM!
********************************************
JESUS/IZA OF ISLAM BORN NEAR THE PALM DATES NOT IN MANGER!!
********************************************
SEE DROVE HER TO THE TRUNK OF A PALM-TREE NOT MANGER!!!!!!!!
SURAH 19:23-26
(19:23) Then the birth pangs [[[drove her to the trunk of a palm-tree]]]] and she said: “Oh, would that I had died before this and had been all forgotten.”17 فَاَجَآءَهَا الۡمَخَاضُ اِلٰى جِذۡعِ النَّخۡلَةِ‌ۚ قَالَتۡ يٰلَيۡتَنِىۡ مِتُّ قَبۡلَ هٰذَا وَكُنۡتُ نَسۡيًا مَّنۡسِيًّا ﴿19:23﴾
(19:24) Thereupon the angel below her cried out: “Grieve not, for your Lord has caused a stream of water to flow beneath you. فَنَادٰٮهَا مِنۡ تَحۡتِهَاۤ اَلَّا تَحۡزَنِىۡ قَدۡ جَعَلَ رَبُّكِ تَحۡتَكِ سَرِيًّا ﴿19:24﴾
***********************************************************************
MARIA SHE IS IN PAIN THEN THE ANGEL SAID SHAKE THE TRUNK OF THE PALM DATES!!!
************************************************************************
(19:25) [[[[[[Shake the trunk of the palm-tree]]] towards yourself and fresh and ripe dates shall fall upon you. وَهُزِّىۡۤ اِلَيۡكِ بِجِذۡعِ النَّخۡلَةِ تُسٰقِطۡ عَلَيۡكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴿19:25﴾
(19:26) So eat and drink and cool your eyes; and if you see any person say to him: ‘Verily I have vowed a fast to the Most Compassionate Lord, and so I shall not speak to anyone today.’ “18 فَكُلِىۡ وَاشۡرَبِىۡ وَقَرِّىۡ عَيۡنًا‌ ۚ فَاِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الۡبَشَرِ اَحَدًا ۙ فَقُوۡلِىۡۤ اِنِّىۡ نَذَرۡتُ لِلرَّحۡمٰنِ صَوۡمًا فَلَنۡ اُكَلِّمَ
**********************************************************************
THEN JESUS TALKED WHEN HE WAS A BABY ANG THERE IS A BOOK ALREADY!!!
*******************************************************************
SURAH 19:30
(19:30) The child cried out: [[[[[[[[“Verily I am Allah’s servant]]]]. He has granted me [[[the Book]]] and has made me a Prophet قَالَ اِنِّىۡ عَبۡدُ اللّٰهِ ؕ اٰتٰٮنِىَ الۡكِتٰبَ وَجَعَلَنِىۡ نَبِيًّا ۙ ﴿19:30

Sonny AbdullahAng sagot #4

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
QUESTION #4 NABANGGIT MO SI JESUS SA QURAN ANG JESUS BA NG QURAN AY JESUS DIN NG BIBLIA SA STORYA NG BUHAY? OO O HINDI?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

HINDI bagaman isa lang ang tinutukoy na Jesus sa Quran at Bibliya, ngunit ang istorya ng buhay niya sa bibliya ay hindi tinatanggap sapagkat hindi ito galing sa Diyos, dahil ang sabi ng Allah (swt).
==============================================
2:79 So woe to those who write the “scripture” with their own hands, then say, “This is from Allah,” in order to exchange it for a small price. Woe to them for what their hands have written and woe to them for what they earn.
==============================================

Ben T. SiyeteOH CHILDREN OF ISRAEL SABI SA POST MO NABANGGIT PA TORAH!! (5 BOOKS OF MOISES)

TANONG #5 PAANO NINYO NAGING PROPETA SI MOISES SA QURAN NINYO KAYO BA LAHING INALIS NI MOISES SA EGIPTO? OO O HINDI IPALIWANAG!!

Ang nasabing pagdating ng propheta ay binanggit ni Hesus or Isa (as) na kanyang tinuran.
=================================================
61:6 And [mention] when Jesus, the son of Mary, said, [[[“O children of Israel]]]], indeed I am the messenger of Allah to you confirming what came before me of the [[Torah]] and bringing good tidings of a messenger to come after me, whose name is Ahmad.” But when he came to them with clear evidences, they said, “This is obvious magic.

Sonny AbdullahAng sagot #5

Naging propheta namin si Moses sapagkat ito ay ipinahayag sa propheta Muhammad (saw) ng Allah (swt).

=================================================
19:51 Also mention in the Book (the story of) moses: for he was specially chosen, and he was a messenger (and) a prophet.
=================================================

Ben T. SiyeteTANONG #6 PAANO KAYO NAGKA TORAH OR 5 BOOKS OF MOISES? IPALIWANAG ANG BUONG STORYA

FROM Sonny Abdullah
61:6 And [mention] when Jesus, the son of Mary, said, [[[“O children of Israel]]]], indeed I am the messenger of Allah to you confirming what came before me of the [[Torah]] and bringing good tidings of a messenger to come after me, whose name is Ahmad.” But when he came to them with clear evidences, they said, “This is obvious magic.

Sonny Abdullah Ang sagot #6

Sa tanong mo kung papaano kami nagka Torah o ang limang aklat na tinutukoy mo, malinaw na ang Quran ay kinumpirma ang Taurat at ang INJIL.

Ang Quran ay kinumpirma ang Torah at Injil:
=================================================
3:3 He has sent down upon you, [O Muhammad], the Book in truth, confirming what was before it. And He revealed the Torah and the Gospel.
=================================================

Ang INJIL ay kinumpirma ang Torah
=================================================
5:46 And We sent, following in their footsteps, Jesus, the son of Mary, confirming that which came before him in the Torah; and We gave him the Gospel, in which was guidance and light and confirming that which preceded it of the Torah as guidance and instruction for the righteous.
=================================================

I hope na nasagot ang iyong tanong with daleel (batayan).

n T. SiyeteTANONG #7 MAY PANGALAN BA SI MUHAMMAD SA BIBLIA?
PAKIBIGAY ANG EKSAKTONG TALATA

\

Sonny AbdullahAng sagot #7

Ang tanong mo kung may pangalan si Muhammad (saw) sa bibliya, ayon po sa mga iskolar ay nabanggit ang pangalan niya sa song of solomon.

=================================================

Song of Solomon 5:16 His mouth is sweetness itself; he is altogether lovely. This is my beloved, this is my friend, daughters of Jerusalem.

ḥik-kōw mam-ṯaq-qîm, wə-ḵul-lōw ma-ḥă-mad-dîm; zeh ḏō-w-ḏî wə-zeh rê-‘î, bə-nō-wṯ yə-rū-šā-lim.
================================================

ATTACHMENT:

Sonny Abdullah's photo.
name_of_muhammad_is_lovely
Ben T. Siyete TANONG #8 MAY EKSAKTONG WORD NA ISLAM/MUSLIM BA SA BIBLIA NA MALILIGTAS? IBIGAY ANG TALATA.

Sonny Abdullah Ang sagot #8

Ang salitang muslim ay nagmula sa word na sin lam mim (SLM) or ISLAM sa malapit na kahulugan ay KAPAYAPAAN, at sa tanong kung may eksaktong word na MUSLIM/ISLAM..

=================================================
Job 22:21New International Version (NIV)
21 “Submit to God and be at peace with him; in this way prosperity will come to you.
=================================================

ang nabanggit sa talatang iyan ay dalawa, una ay ang pagsuko (submit) at ang peace (salam or islam), ito ay may katumbas sa Quran.
=================================================
4:125 nd who is better in religion than one who submits himself to Allah while being a doer of good and follows the religion of Abraham, inclining toward truth? And Allah took Abraham as an intimate friend.
=================================================

ATTACHMENT: WORD SHALAM/ISLAM OR PEACE.

Sonny Abdullah's photo.
salitang_muslim_in_the_bible

 

Ben T. SiyeteBen T. SiyeteTANONG #9 DIYOS BA NG ISRAEL SI ALLAH BAKIT OH CHILDREN OF ISARAEL NAKASULAT DITO?

FROM Sonny Abdullah
61:6 And [mention] when Jesus, the son of Mary, said, [[[“O children of Israel]]]],

Sonny Abdullah Ang sagot #9

Ang tanong mo ay ganito.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ben T. Siyete TANONG #9 DIYOS BA NG ISRAEL SI ALLAH BAKIT OH CHILDREN OF ISARAEL NAKASULAT DITO?

FROM Sonny Abdullah
61:6 And [mention] when Jesus, the son of Mary, said, [[[“O children of Israel]]]],
Like · Reply · 1 · 29 mins
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Yes, diyos ng Israel dahil ang BANI ISRAEL ay ang tumutukoy sa mga anak ni Yaqub, at ang sabi ng Allah (swt) sa kanyang kapahayagan.

Basa:
=================================================
Chapter 2:

132 And Abraham instructed his sons [to do the same] and [so did] Jacob, [saying], “O my sons, indeed Allah has chosen for you this religion, so do not die except while you are Muslims.”

133 Or were you witnesses when death approached Jacob, when he said to his sons, “What will you worship after me?” They said, “We will worship your God and the God of your fathers, Abraham and Ishmael and Isaac – one God. And we are Muslims [in submission] to Him.”

134 That was a nation which has passed on. It will have [the consequence of] what it earned, and you will have what you have earned. And you will not be asked about what they used to do.

135 They say, “Be Jews or Christians [so] you will be guided.” Say, “Rather, [we follow] the religion of Abraham, inclining toward truth, and he was not of the polytheists.”

136 Say, [O believers], “We have believed in Allah and what has been revealed to us and what has been revealed to Abraham and Ishmael and Isaac and Jacob and the Descendants and what was given to Moses and Jesus and what was given to the prophets from their Lord. We make no distinction between any of them, and we are Muslims [in submission] to Him.”
=================================================

So, napakalinaw na silang mga anak ni Abraham (Ishmael at Isaac) at hanggang kay Yaqub at mga anak ni Yaqub (Israel) ay iisa lang ang sinasamba ang Allah (swt) at sila ay mga muslim.


ATTACHMENT:

Sonny Abdullah's photo.
allat_in_the_bible

Ben T. SiyeteTANONG #10 SI YAHYAH/JUAN BAUTISTA BA AY SI ELIJAH DIN SA QURAN NG ISLAM? IPAKITA ANG TALATA AT PAANO NANGYARI?

FROM Sonny Abdullah
Sino si Juan o Yahya (as) siya ba ang huling propheta ng Allah (swt), ating mababasa sa Quran.
=================================================
3:39 So the angels called him while he was standing in prayer in the chamber, “Indeed, Allah gives you good tidings of John, confirming a word from Allah and [who will be] honorable, abstaining [from women], and a prophet from among the righteous.
=================================================

Sonny AbdullahAng sagot #10

Ang tanong mo sa akin ay ganito.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ben T. Siyete TANONG #10 SI YAHYAH/JUAN BAUTISTA BA AY SI ELIJAH DIN SA QURAN NG ISLAM? IPAKITA ANG TALATA AT PAANO NANGYARI?
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Iba po si Yahya kay Elijah.

================================================
And Zakariya (Zachariya), and Yahya (john) and ‘Îsa (Jesus) and Iliyas (Elias), each one of them was of the righteous. (سورة الأنعام, Al-An’aam, Chapter #6, Verse #85)
==============================================

So, malinaw na si Yahya or Juan ay hindi si Ilyas or Elijah.

ATTACHMENT:

Sonny AbdullahREBUTTAL:

Rebuttal #1

Ang aking unang tanong sa kanya basi sa kanyang latag na malayo sa paksa dahil puro geneology ang nakapuno sa kanyang stand.

Ang tanong ko ay nagmula ba si Propheta Muhammad (saw) kay Abraham.

Ang nakakatuwa kasi hindi ko alam kung naunawaan niya ang tanong ko o hindi, kasi ang sagot niya ay si Ishmael daw ay galing kay Abram, alam natin na si Abraham ito at aywan ko kung saan nila napulot na magkaiba ang Abram at Abraham.

Wala naman sinasabing si Ishmael ay hindi kasama sa tipan dahil ang tipan ng Diyos ay malinaw na sa pagtutuli, dahil ito ang sabi ng Diyos kay Abraham.

=================================================
Genesis 17:9-11New International Version (NIV)
9 Then God said to Abraham, “As for you, you must keep my covenant, you and your descendants after you for the generations to come. 10 This is my covenant with you and your descendants after you, the covenant you are to keep: Every male among you shall be circumcised. 11 You are to undergo circumcision, and it will be the sign of the covenant between me and you.

Genesis 17:23-25New International Version (NIV)
23 On that very day Abraham took his son Ishmael and all those born in his household or bought with his money, every male in his household, and circumcised them, as God told him. 24 Abraham was ninety-nine years old when he was circumcised, 25 and his son Ishmael was thirteen;
=================================================

at malinaw pang si Ishmael ay kasama ni Propheta Ibrahim (as) noong itayo nila ang Kabbah.
=================================================
And remember Abraham and Isma’il raised the foundations of the House (With this prayer): “Our Lord! Accept (this service) from us: For Thou art the All-Hearing, the All-knowing. (سورة البقرة, Al-Baqara, Chapter #2, Verse #127)
=================================================

So, mali ang sagot ni Ben bukod sa hindi naman si Ishmael ang tinatanong ko kung hindi ang propheta Muhammad (saw).

ATTACHMENT: ANG TIPAN KAY ISHMAEL NA SIYANG PINAGMULAN NG PROPHETA MUHAMMAD (SAW)

Sonny Abdullah's photo.
Ben T. Siyete

Ben T. Siyeteayan na sagot ko ng madali tayo smile emoticon

Ben T. Siyete's photo.

Sonny AbdullahRebuttal #2

Ang ikalawang tanong ko ay basi sa kanyang latag na geneology na nagpahaba lang ng kanyang stand.

Ang tanong ko ay ano ang kinalaman ng latag niyang ito, na wala naman kaugnayan sa topic na last prophets.
=================================================
3 TIG-LALABING APAT (14) NA SALING-LAHI DAPAT….YAN ANG KATOTOHANAN SA GENEALOGY!!
14 NA SALING-LAHI SA LIPI NI ABRAHAM TO DAVID
14 NA SALING LAHI DAVID TO PAGKABIHAG SA BABILONIA
14 NA SALING LAHI BABILONIA TO JESUS.
=================================================

Ang sagot niya ay ganito.

Para daw ipakita niya ang pinanggalingan ni Juan Bautista, naku naman Ben T. Siyete ang topic ay kung si Juan ang huling propheta at hindi kung saan galing si Juan, malinaw na wala siyang ipinakita sa kanyang tindig about kay Juan, atleast ako ay naipakita ko sa tindig ko na si Juan or Yahya (as) ay propheta lamang ngunit hindi siya ang huling propheta kung hindi si Muhammad (saw).

Ang sabi patungkol kay Yahya (as)
=================================================
3:39 So the angels called him while he was standing in prayer in the chamber, “Indeed, Allah gives you good tidings of John, confirming a word from Allah and [who will be] honorable, abstaining [from women], and a prophet from among the righteous.
=================================================

Ang sabi naman patungkol kay Muhammad (saw)
=================================================
33:40 Muhammad is not the father of [any] one of your men, but [he is] the Messenger of Allah and last of the prophets. And ever is Allah, of all things, Knowing.
=================================================

So, malinaw pa sa sikat ng araw kung sino ang huling propheta.

ATTACHMENT: MUHAMMAD (SAW) THE LAST PROPHET.

Sonny Abdullah's photo.
Ben T. Siyete

Ben T. SiyeteNAGDAYA ka na naman ng sagot pinuputol mo eh

KASAMA DIYAN PAGLILIPAT SA ANAK NA PANGANAY NG DIYOS NG ISRAEL FROM ABRAHAM TO JESUS kukunin mo lahat ng sagot kasi.

kaya may saling lahi diyan nakupo!! namumulot ka lang ng sagot ko.

Sonny Abdullah
Sonny AbdullahBen T. Siyete tumabi ka muna at hindi pa tapos ang aking rebuttal, atsaka hindi ko na kailangan na kunin lahat kasi baka hahaba lang tulad ng laway mo, nandiyan naman ang sagot mo at mababasa nila

Sonny AbdullahRebuttal #3

Ang ikatlong tanong ko ay galing din sa out of topic na stand ni Ben T. Siyete, kung saan ang sabi niya.
*******************************************************************************
DUMAKO NAMAN TAYO SA MGA LAHING INALIS SA EGIPTO 70 NA ANAK AT INAPO LAMANG NI ISRAEL/JACOB NA ANAK NI ISAAC AT ANAK NI ABRAHAM.

ANO ANG PROPHECY NG DIYOS KAY ABRAHAM NG MGA AALISIN SA EGIPTO?
*******************************************************************************

Ang naging tanong ko ay si Juan ba ay galing Ehipto, ngunit hindi sumagot ng deretso siguro alam niya na supalpal na siya, pero sa kalaunan ay inamin niya na hindi naman pala galiing sa Ehipto si Juan, so useless ang mga inilalatag niyang mga isyu niya na lahi, kasi ang isyu dito ay sino ang huling propheta at hindi kung sino ang propheta na galing sa lahi ni Isaac or Jacob.

Kung kaya sa tanong na ito ay nahirapan na tugunan sa umpisa ng aking kadebate kasi wala sa inilatag niya na si Juan ay nagmula sa Ehipto…

ATTACHMENT: IPAKITA KO LANG KUNG PAPAANO HINDI DERETSAHAN SUMAGOT, NG SUMAGOT NAMAN ISINAMA ANG USAPAN NAMIN.

Sonny Abdullah's photo.
Sonny Abdullah

Sonny AbdullahRebuttal #4

Sa aking ika-apat na tanong ay inalam ko sa kanya kung saan mababasa na may ipinadalang Juan Bautista sa OLD TESTAMENT.

Ang kanyang naging katugunan sa tanong ko ay isang Elias daw ang ipapadala at si Juan Bautista daw ito.

Sige nga tingnan natin kung itong si Elias ay si Juan Bautista.
=================================================
Juan 1:19-21Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)
19 At ito ang patotoo ni Juan, nang suguin sa kaniya ng mga Judio mula sa Jerusalem ang mga saserdote at mga Levita upang sa kaniya’y itanong, Sino ka baga?

20 At kaniyang ipinahayag, at hindi ikinaila; at kaniyang ipinahayag, Hindi ako ang Cristo.

21 At sa kaniya’y kanilang itinanong, Kung gayo’y ano nga? Ikaw baga’y si Elias? At sinabi niya, Hindi ako. Ikaw baga ang propeta? At siya’y sumagot, Hindi.
=================================================

Naku hindi daw siya si Elias, papaano ba iyan Ben kasi umamin na si Juan na hindi siya si Elias.

ATTACHMENT: PAG-AMIN NI JUAN NA HINDI SIYA SI ELIAS.

Sonny Abdullah's photo.
Ben T. Siyete

Ben T. Siyetesino paniniwalaan mo si ELIAS O SA BIBIG NI CRISTO NANGGALING?

TITIMBANGIN MO SINO MAS MAY KAPANGYARIHAN
YUONG IPINAGHANDA NG DAAN O NAGHANDA?

SI JESUS PANINIWALAAN MO O SI JUAN BASA?

MATEO 17:12-13″Sinasabi ko sa inyo na pumarito na si Elias, ngunit hindi siya nakilala ng mga tao. At kanilang ginawa sa kanya ang gusto nila. Gayon din naman pahihirapan nila ang ANAK NG TAO. 13 at naunawaan ng mga alagad na si JUAN BAUTISTA ang tinutukoy niya.

13 at naunawaan ng mga alagad na si JUAN BAUTISTA ang tinutukoy niya.

13 at naunawaan ng mga alagad na si JUAN BAUTISTA ang tinutukoy niya.

13 at naunawaan ng mga alagad na si JUAN BAUTISTA ang tinutukoy niya.

Sonny AbdullahRebuttal #5

Sa aking ikalimang tanong ay aking kinowt ang inilatag niyang talatang ito.

########################################################
Matthew 17:12-13 (ELIJAH/ELIAS IS COME ALREADY!!!!!!!!!!)
12 But I say unto you, That ELIAS/ELIJAH IS COME ALREADY!!!!!!!!, and THEY KNEW HIM NOT, but have done unto him whatsoever they listed. Likewise shall also the Son of man suffer of them. 13 Then the DISCIPLES UNDERSTOOD that HE SPAKE unto them of JOHN THE BAPTIST.
########################################################

Then aking itinanong sa kanya kung saan itinuro diyan na deretsahan sinabing si Juan ay si Elias, ang kinowt daw niya ay ang salita ni Hesus sa Mateo 17, at si Juan Bautista daw ito, kung gayon ay lalabas na may kontradiksyon sa talatang unang nailatag ko na ito.

=================================================
Juan 1:21Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)
21 At sa kaniya’y kanilang itinanong, Kung gayo’y ano nga? Ikaw baga’y si Elias? At sinabi niya, Hindi ako. Ikaw baga ang propeta? At siya’y sumagot, Hindi.
=================================================

Malinaw na mismong si Juan ay sinabing hindi siya si Elias, unless sinungaling si Hesus or si Juan ang sinungaling.

ATTACHMENT: ANG PAG-AMIN NI JUAN NA HINDI SIYA SI ELIAS..

Sonny Abdullah's photo.
Ben T. Siyete

Ben T. SiyeteSI JESUS PANINIWALAAN MO O SI JUAN BASA?

MATEO 17:12-13″Sinasabi ko sa inyo na pumarito na si Elias,
MATEO 17:12-13″Sinasabi ko sa inyo na pumarito na si Elias,
MATEO 17:12-13″Sinasabi ko sa inyo na pumarito na si Elias,

13 at naunawaan ng mga alagad na si JUAN BAUTISTA ang tinutukoy niya.
13 at naunawaan ng mga alagad na si JUAN BAUTISTA ang tinutukoy niya.
13 at naunawaan ng mga alagad na si JUAN BAUTISTA ang tinutukoy niya.

Sonny AbdullahRebuttal #6

Sa aking ika-anim na tanong ay galing sa kanyang latag na ang sabi niya ay ganito.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
LUKE 16:16 JOHN THE BAPTIST IS THE LAST PROPHET SA BISA NG KAUTUSAN NI MOISES PAGKATAPOS NOON AY KASULATAN NA NG DIYOS ANG IPINANGANGARAL

Lucas 16:16

16 [[[[Ang kautusan at ang m

ga propeta ay nanatili hanggang kay Juan]]:[[[ mula noo’y ang evangelio ng kaharian ng Dios ay ipinangangaral]]], at ang bawa’t tao ay pumapasok doon na nagpipilit.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ang naging tanong ko ay binanggit ba sa talatang iyan na si Juan ay propheta, ang layunin ko ay upang makita kung tinawag ba si Juan na propheta tulad ng pagtawag na ito kay Jeremiah na binanggit din sa bibliya nila.
=================================================
Matthew 2:17New International Version (NIV)
17 Then what was said through the prophet Jeremiah was fulfilled:
=================================================

Sa muli ay hindi sumagot ng deretso at nakipagtalo pa sa akin, sa bibliya kasi nila ay hindi tinawag na propheta si Juan kahit isang beses, unlike sa Quran na mismong ang Allah (swt) ang nagsabing siya ay propheta ngunit hindi huling propheta ng Allah (swt).
Kung kaya dahil delayed tactic niya ito ay tinanggap ko na lang ang kanyang sagot, kasi wala naman siyang mailatag na tinawag si Juan na propheta maliban doon sa intepretasyon niya na UNTIL JOHN.

Buti pa si Hesus kasi tinawag talaga na propheta, basa.
=================================================
Matthew 21:11New International Version (NIV)
11 The crowds answered, “This is Jesus, the prophet from Nazareth in Galilee.”
=================================================

So, malinaw na walang naibigay na batayan ang aking kadebate sa naging tanong ko.

ATTACHMENT: NAGING SAGOT NIYA.

Sonny Abdullah's photo.
rebuttal_harballah_6
Ben T. Siyete

Ben T. Siyetenagdaya ka na naman hayyy

ETO PROPETA eto o basa

SABI NI ZACARIAH AMA NIYA

LUCAS 1:76 “IKAW NAMAN ANAK (SI JUAN BAUTISTA), ay tatawaging PROPETA ng Kataas-taasan; Sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda gn kanyang mga daraanan.

AYAN PA

Lucas 9:19
At pagsagot nila’y nangagsabi, Si Juan Bautista; datapuwa’t sinasabi ng mga iba, Si Elias; at sinasabi ng mga iba na isa sa mga datihang propeta ay muling nagbangon.

Sonny AbdullahRebuttal #7

Sa aking ikapitong katanungan ay naitanong ko kung sino ang naunang propheta si Juan or Hesus.

Ang nakakalungkot ay hindi parin masagot ng deretso at ang daming alibay, ngunit dahil sawa na ako sa pag-iwas niya ng mga tanong ko kung saan naayon naman sa topic, ay napasagot siya at inamin niya na si Juan ang naunang propheta.

Sa madaling salita ay si Juan ay hindi HULING PROPHETA, so malinaw na si Propheta Muhammad (saw) ang huling propheta ng Allah (swt), dahil ang sabi ng propheta Muhammad (saw).

================================================
Tirmidhi: Vol. 1, Book 46, Hadith 3731
Narrated Jabir bin ‘Abdullah:
that the Prophet (ﷺ) said to ‘Ali: “You are to me in the position that Harun was to Musa, except that there is no Prophet after me.”

Muslim: Book 30, Hadith 5835
Abu Huraira reported Allah’s Messenger (ﷺ) as saying:
I am most akin to Jesus Christ among the whole of mankind, and all the Prophets are of different mothers but belong to one religion and no Prophet was raised between me and Jesus.
================================================

Kung kaya ipinahayag ng Allah (swt) na si Propheta Muhammad (saw) ang huling propheta.
=================================================
33:40 Muhammad is not the father of [any] one of your men, but [he is] the Messenger of Allah and last of the prophets. And ever is Allah, of all things, Knowing.
=================================================

ATTACHMENT: PAG-AMIN NI BEN NA SI JUAN AY UNA KAY HESUS.

Sonny Abdullah's photo.

Sonny AbdullahRebuttal #8

Sa aking ikawalong katanungan ay sinubukan ko alamin sa kanya kung si Juan ang huling propheta ay anong batayan niya na si Muhammad (saw) ay hindi huling propheta, ito ang naging sagot niya.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
HINDI PROPETA SI MUHAMMAD BECAUSE:

1. HINDI SIYA ISRAELITA
2. WALANG DUGO FROM ABRAHAM/ISAAC/JACOB/ISRAEL NA MGA INALIS SA EGIPTO NI MOISES.
3. HINDI LAHI NI ISHMAEL INALIS NA LAHI SA EGIPTO
4. WALANG MUHAMMAD NAKASULAT SA BIBLIA
5. MGA PROPETA MANGGALING SA ISRAELITA LAHAT
6. SI JESUS SA ISRAELITA LANG ISINUGO
7. HINDI KASAMA SI MUHAMMAD SA PAGLILIPAT SA
MGA ANAK NA PANGANAY NG MGA ISRAELITA DOON SA MGA SALING LAHI. SA POST KO FROM ABRAHAM TO JESUS.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Tunay na nakakatawa sumagot si Ben dahil nanggaling lang sa laway niya ang batayan niya at walang kalakip na talata o salitang nagmula sa Diyos.

Una sabi niya ay hindi daw Israelita (anong kinalaman ng pagiging israelita)

Pangalawa ay walang dugo ni Abraham/Isaac/Jacob (nakalimutan niya na si Muhammad (Saw) ay galing sa anak ni Abraham na si Ishmael).

Pangatlo ay hindi daw lahi ni Ishmael ang inalis sa Ehipto (eh ano kung hindi lahi ni Ishmael)

Pang-apat ay walang daw nakasulat na Muhammad (nakalimutan yata niya ang sagot ko na may pangalan ni Muhammad sa awit ni Solomon)

Panglima ay manggaling daw sa Israelita lahat (sino maysabi nito ay si ben lang)

Pang-anim ay sabi niya ay si Hesus ay isinugo sa Israelita (tama kasi hindi naman isinugo sa mga kristiyano, at ang propheta ay isinugo sa sangkatauhan).

Pangpito ay wala naman binanggit na hanggang kay Hesus lang, kaya nga ang sabi ng bibliya niya ay ibibigay sa isang nagbubunga, sino ito ating basahin.

=================================================
Matthew 21:43New International Version (NIV)
43 “Therefore I tell you that the kingdom of God will be taken away from you and given to a people who will produce its fruit.
=================================================

Sino ang nagbubunga na tinutukoy na ito, basahin ulit natin.
=================================================
Genesis 17:20New International Version (NIV)
20 And as for Ishmael, I have heard you: I will surely bless him; I will make him fruitful and will greatly increase his numbers. He will be the father of twelve rulers, and I will make him into a great nation.
=================================================

So, malinaw na ang mga katugunan sa akin ni Ben T. Siyete ay puro laway.

ATTACHMENT: ANG TANONG KO AT KATUGUNAN NIYA.

Sonny Abdullah's photo.
Ben T. Siyete
Ben T. Siyetenasa affirmative post ko yan nganga!! smile emoticon

Sonny AbdullahRebuttal #9

Sa aking ikasiyam na katanungan ay inalam ko kung sino iyong nabanggit sa Isaiah 29:12 na ang sabi ay ganito.

=================================================
Isaiah 29:12New International Version (NIV)
12 Or if you give the scroll to someone who cannot read, and say, “Read this, please,” they will answer, “I don’t know how to read.”
=================================================

Ang naging tugon niya ay napakahabang paliwanag na may mga talatang ginamit niya para lang sa sariling unawa at kinowt niya ay mula sa mga Gawa (acts) at ang nakakatuwa kasi ang katuparan ng kanyang sinasabing hula sa Isaiah 29 ay mula sa Isaiah 6, ano iyong DEMOTE o ang hula ay pabalik sa umpisa hehehe

Pero tingnan ninyo kung sino ba ang tinutukoy na ibinigay sa hindi nakakabasa, magbasa kayong mabuti.

=================================================
7:157 Those who follow the messenger, the unlettered Prophet, whom they find mentioned in their own (scriptures),- in the law and the Gospel;- for he commands them what is just and forbids them what is evil; he allows them as lawful what is good (and pure) and prohibits them from what is bad (and impure); He releases them from their heavy burdens and from the yokes that are upon them. So it is those who believe in him, honour him, help him, and follow the light which is sent down with him,- it is they who will prosper.”
=================================================

Naku ang propheta Muhammad (saw) pala ang huling propheta ang tinutukoy, sige magbasa pa tayo muli.
=================================================
96:1 Proclaim! (or read!) in the name of thy Lord and Cherisher, Who created
=================================================

Ayon naman pala eksakto ang nasa talatang Isaiah 29:12 kung saan ang sabi “Read this, please,” they will answer, “I don’t know how to read.”

ATTACHMENT: PARA MAKITA NI Ben T. Siyete ANG PAGKA-UGNAY.

Sonny Abdullah's photo.

Sonny Abdullah Rebuttal #10

Ang aking ikasampung tanong o huling tanong ay naitanong ko rin sa kanya kung sino iyong tinutukoy sa talatang ito.

=================================================
Isaiah 21:7New International Version (NIV)
7 When he sees chariots with teams of horses, riders on donkeys or riders on camels, let him be alert, fully alert.”
=================================================

Alam po natin na ang tinukoy sa nakasakay sa asno ay si Hesus, basahin natin.
=================================================
John 12:14New International Version (NIV)
14 Jesus found a young donkey and sat on it, as it is written:
=================================================

Ngayon sino ba ang nakasakay sa Kamelyo si Juan ba, hindi po at kung gayon ay sino, walang iba kung hindi ang propheta Muhammad (saw) na mayroon kamelyong pinangalanan niyang adba.

=================================================
Bukhari: Vol. 4, Book 52, Hadith 123
Narrated Anas:
The she camel of the Prophet (ﷺ) was called Al-Adba.
دَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا ـ رضى الله عنه ـ يَقُولُ كَانَتْ نَاقَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُقَالُ لَهَا الْعَضْبَاءُ
=================================================

So, malinaw pa sa sikat ng araw na ang propesiya ay para sa propheta Muhammad (saw) at hindi kay Juan o sa mga nakasaad sa inilatag ni Ben na hula daw sa Arabia, bagkus ito ay hula sa Babylon.

ATTACHMENT: PARA MAKITA NI Ben T. Siyete ANG UGNAYAN.

Sonny Abdullah's photo.
Ben T. Siyete WE ARE NO IN NO 11 OF THE DEBATE 11. 2nd Affirmative rebuttal

GANITO REBUTTAL KUKUNIN MO ANSWER NG KALABAN SAKA MO KOKONTRAHIN.. HINDI PURO TANONG MO KINUHA MO SAKA MO SINISIRA
KADEBATE MO UMIIKOT KA LANG SA SARILI MONG TOPIC

************************************
2nd Affirmative rebuttal Rebuttal #1
************************************

Ang aking unang tanong sa kanya basi sa kanyang latag na malayo sa paksa dahil puro geneology ang nakapuno sa kanyang stand.

***********
BEN REPLY: (NAULIT NA NAMAN TULOY NI HARBALAH)
***********

SAPAGKAT SINASABI NILANG SI MUHAMMAD LAHI NI ISHMAEL SO IPINAKITA KO NA MALAYO NG MAGING KALAHI NG ISRAELITA DAHIL INALIS LAMANG SA EGIPTO AFTER 430 YEARS AY MGA ANAK LAMANG NI JACOB ISRAEL.

EXODUS 12:40-41 Nanirahan ang mga Israelita sa Egipto nang 430 taon. 41 Huling araw ng ika-430 taon nang umalis sa Egipto ang lahat ng lipi ng bayan ni Yahweh

WALA ANG TUNAY NA TIPAN KAY ISHMAEL!! KAYA ANG LAHI NI ISRAEL/JACOB/ISAAC/ABRAHAM INALIS SA EGIPTO

Ben T. Siyete's photo.
Ben T. Siyete
Ben T. Siyete **************************
2nd Affirmative rebuttal #2
**************************

Ang ikalawang tanong ko ay basi sa kanyang latag na geneology na nagpahaba lang ng kanyang stand.

Ang tanong ko ay ano ang kinalaman ng latag niyang ito, na wala naman kaugnayan sa topic na last prophets.
=================================================
3 TIG-LALABING APAT (14) NA SALING-LAHI DAPAT….YAN ANG KATOTOHANAN SA GENEALOGY!!
14 NA SALING-LAHI SA LIPI NI ABRAHAM TO DAVID
14 NA SALING LAHI DAVID TO PAGKABIHAG SA BABILONIA
14 NA SALING LAHI BABILONIA TO JESUS.
=================================================

**********
BEN REPLY:
**********
INILAGAY KO YAN PARA MAKITA NGA ANG DUGO
NG PAGSASALIN SA MGA ANAK NA PANGANAY.

3 TIG-LALABING APAT (14) NA SALING-LAHI DAPAT….YAN ANG KATOTOHANAN SA GENEALOGY!!

14 NA SALING-LAHI SA LIPI NI ABRAHAM TO DAVID
14 NA SALING LAHI DAVID TO PAGKABIHAG SA BABILONIA
14 NA SALING LAHI BABILONIA TO JESUS.

Mateo 1: 1-25
Talaan ng mga Ninuno ni Jesu-Cristo
(Lucas 3: 23 – 38 – OPINYON OF PEOPLE DURING THAT TIME WHEN JESUS IS 29+ YEARS OLD READ LUKE 3:23)

1 Ito ang talaan ng mga ninuno ni Jesu-Cristo na mula sa angkan ni David na mula naman sa lahi ni Abraham.

2-6 Mula kay Abraham hanggang kay Haring David, ang mga ninuno ni Jesus ay sina: Abraham(1), Isaac(2), Jacob(3) na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid, Juda(4), Fares(5) at Zara(6) na mga anak ni Juda kay Tamar, Esrom(7) na anak ni Fares, Aram(8), Aminadab(9), Naason(10), Salmon(11), Boaz(12) na anak ni Salmon kay Rahab, Obed(13) na anak ni Boaz kay Ruth, at Jesse(14) na ama ni Haring David.

6-11 Mula naman kay Haring David hanggang sa naging bihag ang mga taga-Juda sa Babilonia, ang mga ninuno ni Jesus ay sina: David(1), Solomon(2) na anak ni Haring David sa dating asawa ni Urias, Rehoboam(3), Abias(4), Asa(5), Jehoshafat(6), Joram(7), Ozias(8), Jotam(9), Acaz(10), Ezequias(11), Manases(12), Amos(13), Josias(14), Jeconias(1) SEE BELOW!!!) at ang mga kapatid nito.

12-16 At pagkatapos na sila’y maging bihag sa Babilonia hanggang sa ipanganak si Jesus, ang mga ninuno niya ay sina: Jeconias(1), Salatiel(2), Zerubabel(3), Abiud(4), Eliakim(5), Azor(6), Sadoc(7), Aquim(8), Eliud(9), Eleazar(10), Matan(11), Jacob(12), at si Jose(13) na asawa ni Maria. Si Maria ang ina ni Jesus(14)—ang tinatawag na Cristo.

3 TIG-LALABING APAT (14) NA SALING-LAHI DAPAT….YAN ANG KATOTOHANAN SA GENEALOGY!!

14 NA SALING-LAHI SA LIPI NI ABRAHAM TO DAVID
14 NA SALING LAHI DAVID TO PAGKABIHAG SA BABILONIA
14 NA SALING LAHI BABILONIA TO JESUS.

17 Samakatuwid, may 14 na salinlahi mula kay Abraham hanggang kay David, 14 mula kay David hanggang sa pagkabihag ng mga Israelita sa Babilonia at 14 din mula sa pagkabihag sa Babilonia hanggang kay Cristo.

YANG NASA ITAAS NG MGA TALATA ANG SUMMARY NG PAGLILIPAT
LIPAT NG DIYOS SA MGA MAGKAKADUGO SA MGA ANAK NA PANGANAY
SIMULA KAY ABRAHAM TO JESUS

CONFIRMADO REMEMBER!! SABI NI SONNY ABDULLAH (HARBALLAH ISLAM)
Wala po siyang dugo ni Jacob/Israel sapagkat siya ay nagmula sa lahi ni Ishmael (as) ang anak ni Ibrahim (as).
sige pray muna ako at next time po sa stand ko iyan magtanong, salamat po!

Ben T. Siyete
Ben T. Siyete ***************************
2nd Affirmative rebuttal #3
***************************
Ang ikatlong tanong ko ay galing din sa out of topic na stand ni Ben T. Siyete, kung saan ang sabi niya.
*******************************************************************************
DUMAKO NAMAN TAYO SA MGA LAHING INALIS SA EGIPTO 70 NA ANAK AT INAPO LAMANG NI ISRAEL/JACOB NA ANAK NI ISAAC AT ANAK NI ABRAHAM.

ANO ANG PROPHECY NG DIYOS KAY ABRAHAM NG MGA AALISIN SA EGIPTO?

**********
BEN REPLY:
**********
PAANO MAWAWALAN NG KABULUHAN YAN EH YAN ANG
DAHILAN PARA HINDI MO MAGAMIT ANG DEUTORONOMY 18:18.

NAKITA MO MATATAPOS NA DEBATE HINDI MO MAILAGAY PAMEMEKE NINYO SA TALATANG YAN NA SI MUHAMMAD YAN.

Ben T. Siyete
Ben T. Siyete ***************************
2nd Affirmative rebuttal #4
***************************

Sa aking ika-apat na tanong ay inalam ko sa kanya kung saan mababasa na may ipinadalang Juan Bautista sa OLD TESTAMENT.

Ang kanyang naging katugunan sa tanong ko ay isang Elias daw ang ipapadala at si Juan Bautista daw ito.

Sige nga tingnan natin kung itong si Elias ay si Juan Bautista.
=================================================
Juan 1:19-21Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)
19 At ito ang patotoo ni Juan, nang suguin sa kaniya ng mga Judio mula sa Jerusalem ang mga saserdote at mga Levita upang sa kaniya’y itanong, Sino ka baga?

20 At kaniyang ipinahayag, at hindi ikinaila; at kaniyang ipinahayag, Hindi ako ang Cristo.

21 At sa kaniya’y kanilang itinanong, Kung gayo’y ano nga? Ikaw baga’y si Elias? At sinabi niya, Hindi ako. Ikaw baga ang propeta? At siya’y sumagot, Hindi.
=================================================

Naku hindi daw siya si Elias, papaano ba iyan Ben kasi umamin na si Juan na hindi siya si Elias.

***********
BEN REPLY:
***********

sino paniniwalaan mo si ELIAS O SA BIBIG NI CRISTO NANGGALING?

TITIMBANGIN MO SINO MAS MAY KAPANGYARIHAN
YUONG IPINAGHANDA NG DAAN O NAGHANDA?

SI JESUS PANINIWALAAN MO O SI JUAN BASA?

MATEO 17:12-13″Sinasabi ko sa inyo na pumarito na si Elias, ngunit hindi siya nakilala ng mga tao. At kanilang ginawa sa kanya ang gusto nila. Gayon din naman pahihirapan nila ang ANAK NG TAO. 13 at naunawaan ng mga alagad na si JUAN BAUTISTA ang tinutukoy niya.

13 at naunawaan ng mga alagad na si JUAN BAUTISTA ang tinutukoy niya.
13 at naunawaan ng mga alagad na si JUAN BAUTISTA ang tinutukoy niya.
13 at naunawaan ng mga alagad na si JUAN BAUTISTA ang tinutukoy niya.

Ben T. Siyete
Ben T. Siyete ***************************
2nd Affirmative rebuttal #5
**************************

Sa aking ikalimang tanong ay aking kinowt ang inilatag niyang talatang ito.

########################################################
Matthew 17:12-13 (ELIJAH/ELIAS IS COME ALREADY!!!!!!!!!!)
12 But I say unto you, That ELIAS/ELIJAH IS COME ALREADY!!!!!!!!, and THEY KNEW HIM NOT, but have done unto him whatsoever they listed. Likewise shall also the Son of man suffer of them. 13 Then the DISCIPLES UNDERSTOOD that HE SPAKE unto them of JOHN THE BAPTIST.
########################################################

**********
BEN REPLY:
**********

SI JESUS PANINIWALAAN MO O SI JUAN BASA?

MATEO 17:12-13″Sinasabi ko sa inyo na pumarito na si Elias, ngunit hindi siya nakilala ng mga tao. At kanilang ginawa sa kanya ang gusto nila. Gayon din naman pahihirapan nila ang ANAK NG TAO. 13 at naunawaan ng mga alagad na si JUAN BAUTISTA ang tinutukoy niya.

13 at naunawaan ng mga alagad na si JUAN BAUTISTA ang tinutukoy niya.
13 at naunawaan ng mga alagad na si JUAN BAUTISTA ang tinutukoy niya.
13 at naunawaan ng mga alagad na si JUAN BAUTISTA ang tinutukoy niya.

Diamal Nhordz
Diamal Nhordz Gusto mo atang palabasin na liar ang isa sa mga propeta,

Ahehehe See More

Ben T. Siyete
Write a reply…
Ben T. Siyete
Ben T. Siyete ***************************
2nd Affirmative rebuttal #6
**************************

Ang naging tanong ko ay binanggit ba sa talatang iyan na si Juan ay propheta, ang layunin ko ay upang makita kung tinawag ba si Juan na propheta tulad ng pagtawag na ito kay Jeremiah na binanggit din sa bibliya nila.
=================================================
Matthew 2:17New International Version (NIV)
17 Then what was said through the prophet Jeremiah was fulfilled:
=================================================

*********
BEN REPLY:
**********

SINABI NI HARBALLAH SA LUKE 16:16 AY WALANG PROPETA ELIAS. SAMANTALANG ANG NAKASULAT AY “ANG BISA NG KASULATAN NI MOISES AY HANGGANG SA PAGDATING NI JUAN/ELIJAH”.

UPANG IHANDA ANG DAAN NG KATAAS TAASANG DIYOS
SABI NI ZACARIAH AMA NIYA PROPETA ANAK NIYA

LUCAS 1:76 “IKAW NAMAN ANAK (SI JUAN BAUTISTA), ay tatawaging PROPETA ng [[ Kataas-taasan (DIYOS/YESHUA); ]] Sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda gn kanyang mga daraanan.

Lucas 9:19
At pagsagot nila’y nangagsabi, Si Juan Bautista; datapuwa’t sinasabi ng mga iba, Si Elias; at sinasabi ng mga iba na isa sa mga datihang propeta ay muling nagbangon.

AT SINABI DIN SA LUKE 16:16 AFTER JUAN BAUTISTA AY PURO EVANGELIO NA NG SA DIYOS..

Lucas 16:16
16 Ang kautusan at ang mga propeta ay nanatili hanggang kay Juan: mula noo’y ang evangelio ng kaharian ng Dios ay ipinangangaral, at ang bawa’t tao ay pumapasok doon na nagpipilit.

KAYA TANDAAN AFTER JUAN BAUTISTA EVANGELIO NA NG KATAASTAASANG DIYOS ANG ITINURO.

Ben T. Siyete
Ben T. Siyete ***************************
2nd Affirmative rebuttal #7
**************************
SABI NI HARBALLAH: (NAULIT NA NAMAN DAHIL MALI KINUHA NIYANG SAGOT KO)

Sa aking ikapitong katanungan ay naitanong ko kung sino ang naunang propheta si Juan or Hesus.

**********
BEN REPLY:
**********

6 MONTHS TANDA NI JUAN BAUTISTA KAY HESUS HANGGANG SA SILA AY TUMANDA
NA AT LUMAKI AY NAGBABAUTISMO NA SI JUAN AT NANGANGARAL NA NG EVANGELIO
NG KANYANG BINAUTISMUHAN SA JORDAN!!
KAYA NAUNA SI JUAN BAUTISTA/ELIJAH SA PANGINOONG HESUS.

THE FOLLOWING ARE 24 GROUPS OF TWO SONS OF AARON(LEVITES) !! ASSIGNED BY KING DAVID TO SERVED THE TEMPLE!!!

1 Chronicles 24:7-18
7 Now the first lot came forth to Jehoiarib, the second to Jedaiah,
8 The third to Harim, the fourth to Seorim,
9 The fifth to Malchijah, the sixth to Mijamin,
10 The seventh to Hakkoz, the eighth to [[[[[[[[Abijah,]]]]]
11 The ninth to Jeshuah, the tenth to Shecaniah,
12 The eleventh to Eliashib, the twelfth to Jakim,
13 The thirteenth to Huppah, the fourteenth to Jeshebeab,
14 The fifteenth to Bilgah, the sixteenth to Immer,
15 The seventeenth to Hezir, the eighteenth to Aphses,
16 The nineteenth to Pethahiah, the twentieth to Jehezekel,
17 The one and twentieth to Jachin, the two and twentieth to Gamul,
18 The three and twentieth to Delaiah, the four and twentieth to Maaziah.

ZACARIAH IS UNDER ABIJAH THE 8th GROUP 2 GROUPS PER MONTH!!
LUKE 1:5 There was in the days of Herod, the king of Judaea, a certain priest named Zacharias, of the course of [[[[[[[Abijah]]]]]]: and his wife was of the daughters of Aaron, and her name was Elisabeth.

LUKE 1:26 And in the sixth month (6 months) the angel Gabriel was sent from God unto a city of Galilee, named Nazareth,…

WALA NA ITO SA QURAN KAYA MAGISING NA KAYO!!!

Like · Reply · 1 · 10 hrs
Ben T. Siyete
Ben T. Siyete ***************************
2nd Affirmative rebuttal #8
**************************

Sa aking ikawalong katanungan ay sinubukan ko alamin sa kanya kung si Juan ang huling propheta ay anong batayan niya na si Muhammad (saw) ay hindi huling propheta, ito ang naging sagot niya.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
HINDI PROPETA SI MUHAMMAD BECAUSE:

1. HINDI SIYA ISRAELITA
2. WALANG DUGO FROM ABRAHAM/ISAAC/JACOB/ISRAEL NA MGA INALIS SA EGIPTO NI MOISES.
3. HINDI LAHI NI ISHMAEL INALIS NA LAHI SA EGIPTO
4. WALANG MUHAMMAD NAKASULAT SA BIBLIA
5. MGA PROPETA MANGGALING SA ISRAELITA LAHAT
6. SI JESUS SA ISRAELITA LANG ISINUGO
7. HINDI KASAMA SI MUHAMMAD SA PAGLILIPAT SA
MGA ANAK NA PANGANAY NG MGA ISRAELITA DOON SA MGA SALING LAHI. SA POST KO FROM ABRAHAM TO JESUS.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

**********
BEN REPLY:
**********

NASA INTRODUCTION AT CROSS EXAMINATION NA ITO..NANDOON NA ANG STORYA..
AT HINDI NA KAILANGANG ULIT-ULITIN PA KUNG NAGBASA KA NG POST KO.
PROPETA MO YAN NG SUMAGOT AKO DI KA NANIWALA DAPAT HINDI MO TINANONG YAN
BAGKUS AY IPINAGLABAN MO. PROPETA MO HINDI MO KILALA.

Ben T. Siyete
Ben T. Siyete ***************************
2nd Affirmative rebuttal #9
**************************

Sa aking ikasiyam na katanungan ay inalam ko kung sino iyong nabanggit sa Isaiah 29:12 na ang sabi ay ganito.

=================================================
Isaiah 29:12New International Version (NIV)
12 Or if you give the scroll to someone who cannot read, and say, “Read this, please,” they will answer, “I don’t know how to read.”
=================================================

**********
BEN REPLY:
**********

NASAGOT NA ITO SA PROPHECY NG PAGBAGSAK NI CEDAR
BACKREAD NA LANG KAYO.

Ben T. Siyete
Ben T. Siyete ***************************
2nd Affirmative rebuttal 10
**************************

Ang aking ikasampung tanong o huling tanong ay naitanong ko rin sa kanya kung sino iyong tinutukoy sa talatang ito.

=================================================
Isaiah 21:7New International Version (NIV)
7 When he sees chariots with teams of horses, riders on donkeys or riders on camels, let him be alert, fully alert.”
=================================================

**********
BEN REPLY:
**********

NASAGOT NA ITO SA PROPHECY NG PAGBAGSAK NI CEDAR
BACKREAD NA LANG KAYO. DI NIYA KINOKOPYA SAGOT KO
INILALAGAY LANG GUSTO NIYANG ILAGAY

Ben T. Siyete
Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Ben T. Siyete bakit ka nagrebuttal gayong isinuko mo na ang rebuttal mo

Sonny Abdullah's photo.
Like · Reply · 2 · 10 hrs
Diamal Nhordz
Diamal Nhordz Hehehheeh

Ben T. Siyete
Ben T. Siyete YUONG MGA COMMENTS KO INAYOS KO NA NATAKOT KA NA SUMAGOT KA NA NG MATAPOS NA CONCLUSION NA TAYO

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Akh Diamal Nhordz papaano ba ito ayaw na niyang magrebuttal pero biglang nagrebuttal ulit

Sonny Abdullah's photo.
Like · Reply · 1 · 10 hrs
Diamal Nhordz
Diamal Nhordz Di ata kinaya kuya,mukhang kinain ang salita ahehehe

Ben T. Siyete mahiya ka nmn sa tao,,^_^

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah oo naman akhi at nalito pa nga iyan hehehe

akala niya bibliya lang ang source

Sonny Abdullah's photo.
Ben T. SiyeteBen T. Siyete inayos ko na at puro KASINUNGALINGAN ANG IPINOST KAWAWA NAMAN MAKAKABASA EH..

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah ikaw lang may sabi na kasinungalingan, supalpal ka kasi

Ben T. Siyete
Ben T. Siyete ANO IREREBUTAL MO KUNG DI AKO SUMAGOT EH DI HINDI NATAPOS ITO SO IKAW NA..AT NG CONCLUSION NA

Ben T. SiyeteBen T. Siyete KAYA HUWAG NA KAYONG MATAKOT KONTRAHIN NA YAN NG CONCLUSION NA

Ben T. Siyete
Ben T. Siyete WALANG MODERATOR DITO KAYA NAGAGAWA NI HARBALLAH GUSTO NIYA EH…KAYA SUMAGOT NA LANG KAYO AT NG MATAPOS NA.

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Ben T. Siyete matagal na akong naghahanap ng moderator kasi alam ko ang asal mo hehehe

Ben T. Siyete
Write a reply…
Kimaris Chavez Buenafe
Kimaris Chavez Buenafe Anyare? Nawala connection Ko Sa wifi kaya di Ko nasundan Ito..

Ben T. Siyete
Ben T. Siyete eh inayos ko REPLY KO AT PURO KASINUNGALINGAN IPINOST EH KINUHA LANG TANONG NIYA AT GUMAWA NG SARILING KWENTO..HINDI MARUNONG NG REBUTTAL EH

Like · Reply · 1 · 10 hrs
Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Kimaris Chavez Buenafe naging IPOKRITO na siya, hehehe

tingnan mo ang CCTV ko, sabi niya hindi na siya magrebuttal hehehe

Sonny Abdullah's photo.
Like · Reply · 1 · 10 hrs
Ben T. Siyete
Write a reply…
Aivin Jakaria
Aivin Jakaria Wala rin kabuluhan to kong sinto sinto ang kadebate ni big bro harballah..

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah yes akh Aivin Jakaria epekto kasi iyan ng kanyang SPLIT PERSONALITY na diyos hahaha

Like · Reply · 1 · 10 hrs
Ben T. Siyete
Ben T. Siyete ANO IREREBUTAL NIYA KUNG HINDI AKO SUMAGOT? NGANGA style PILAPIL GINAWA EH

Sonny AbdullahSonny Abdullah TALO NA SI Ben T. Siyete puro labag ang ginagawa hehehe

Sonny Abdullah's photo.
Like · Reply · 1 · 10 hrs
Mario Navales
Like · Reply · 4 · 10 hrs
Aivin Jakaria
Aivin Jakaria Congrats daw haha bugok

Mario Navales
Mario Navales Hindi mo ba nabasa Aivin Jakaria pinag jogging lang ni Ben T. Siyete ang kadebate nya sa BUBOG…

Ben T. SiyeteBen T. Siyete HINDI KA NGA MARUNONG Sonny Abdullah NG REBUTTAL EH GAYA NG SINASABI KO ANG KUKUNIN MO SA REBUTTAL SAGOT KO AT KOKONTRAHIN MO HINDI KINUHA MO LAHAT NG SAGOT MO AT PINAGSISIRAAAN MO POST KO DAHIL MAY SARILI KANG MUNDO…DAPAT NGA MATAGAL KA NG TALO..DEBSee More

Like · Reply · 2 · 10 hrs
Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Ben T. Siyete sino maysabi ikaw

Ben T. Siyete
Ben T. Siyete TIRANG PILAPIL O FB LANG ALAM MO NGANGA!!!

Like · Reply · 1 · 10 hrs
Ben T. SiyeteBen T. Siyete Sonny Abdullah NAGAMIT MO PA BA DEUT 18:18? STYLE KO GENAOLOGY NA YAN NGANGA!! SO NGAYON TITIGIL NA KAYONG MGA ISLAM SA PAGGAMIT NG TALATA NA YAN HA? NYAHAHAHA!!!

AT NALAMAN NA DIN NINYO WALA KAYO SA HISTORY NI ISRAEL /JACOB/ISAAC/ABRAHAM AT DI KAYO LAHING INALIS SA EGIPTO.

Like · Reply · 3 · 9 hrs · Edited
Ben T. Siyete replied · 16 Replies · 8 hrs
Ren Roville Delos Trinos
Ren Roville Delos Trinos Debate karsada kasi alam eh..Ayan nasagot lahat ni Bro. Ben. Reviewhin nyo para magising kayo sa katotohanan. . Ayos ba. .grin emoticon \m/

Like · Reply · 1 · 8 hrs · Edited
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: