Advertisements

MAY MINAMANA BA TAYONG MGA KASALANAN? DO WE HAVE INHERITED SINS?

lalayasdawsidanielabdul
Ben T. Siyete Dennis Abdul BASA..
********************************
TANONG NI DENNIS ABDUL
********************************
Dennis Abdul Eto na bagong topic.
Patunayan MO bentong Kung gaanu ka totoo ang pagtutubos at
pagmamana ng kasalanan,,!!!! Para San pa at pinag yayabang ng
kaanib mo na MENTOR ka daw Hehhehehe. Masubukan nga
Dennis Abdul Pag napatunayan mo yan. Aalis ako sa group nato
Like · Reply · 45 mins***********
BEN REPLY
************NASUSULAT: NG MAGKASALA SI ADAN PUMASOK ANG KAMATAYAN AT NASUSULAT DIN: NA ANG BUHAY NA WALANG HANGGAN AY NASA ISANG DUGO NG BAGONG ADAN ANG ATING PANGINOONG YESHUA.KASALANAN KAY ADAN AT KAPATAWARAN SA ATING MGA MINANANG KASALANAN SA KANILANG PAGSALANGSANG.

2 PUNO SA GARDEN NG EDEN 1 PUNO NA NAGBIBIGAY NG KAALAMAN SA MASAMA AT MABUTI AT NAIWAN ANG 1 PUNO NA NAGBIBIGAY NG BUHAY NA WALANG HANGGAN.(7TH DAY PROMISE NA MAKAKAPILING NATIN SIYA) NA NAGPAHINGA ANG DIYOS

KASALANANG NAMANA KAY ADAN KAYA

Job 31:33
Kung aking tinakpan na gaya ni Adan ang aking mga
pagsalangsang, sa pagkukubli ng aking kasamaan sa aking
sinapupunan;

Hosea 6:7
Nguni’t sila gaya ni Adan ay sumalangsang sa tipan: doo’y
nagsigawa silang may paglililo (PAGTATAKSIL) laban sa akin.

ITO AY MAMANAHIN NG MGA ANAK KAPAG NAMATAY ANG
KANILANG MAGULANG NA HINDI NAKAKAKILALA SA TUNAY
NA PANGINOON HANGGANG IKA-3 AT IKA-4 NA SALING-LAHI

Exodo 20:5 (IKA3 AT IKA4 NA SALING LAHI PARUSA)

5 Huwag mong yuyukuran sila, o paglingkuran man sila;
sapagka’t akong Panginoon mong Dios, ay Dios na
mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga
magulang sa mga anak, hanggang sa[[[[[[ ikatlo at ikaapat]]] na salin
ng lahi ng mga napopoot sa akin;

Jeremias 32:8
Sa gayo’y si Hanamel na anak ng aking amain ay naparoon sa
akin sa looban ng bantayan ayon sa salita ng Panginoon, at
sinabi sa akin, Bilhin mo ang aking parang, isinasamo ko sa
iyo, na nasa Anathoth, na nasa lupain ng Benjamin; sapagka’t
ang [[[[matuwid ng pagmamana ay ukol sa iyo]]]], at ang
[[[pagtubos ay ukol sa iyo]]]]; [[[bilhin mo para sa iyong
sarili]]]. Nang magkagayo’y nakilala ko na [[ito’y salita]]]
ng Panginoon.

NAMAMANA SA SINAPUPUNAN PA LANG TALAGA…

JEREMIAH 32:18 Na ikaw ay nagpapakita ng kagandahang-loob sa
mga libolibo, at iyong ginaganti ang kasamaan ng mga magulang
sa sinapupunan ng kanilang mga anak pagkamatay nila; ang
dakila, na makapangyarihang Dios, ang Panginoon ng mga hukbo
ay kaniyang pangalan.

AT NARITO SIYA DIN ANG NANGAKONG TUTUBOS. READ ISAIAH 53:1-12

JEREMIAH 32:40 At ako’y makikipagtipan ng walang hanggan sa

kanila, na hindi ako hihiwalay sa kanila, upang gawan ko sila
ng mabuti: at sisidlan ko sa puso ng takot sa akin, upang
huwag silang magsihiwalay sa akin.

Ben T. Siyete

Ben T. Siyete napindot naman kaagad ayan inayos ko na hahaha!!! Juan Miguel palayasin mo na yan nyahahahaha!!!! JOKE LANG..smile emoticon

UNAWAIN ITO: NASUSULAT HINDI KAILANGAN NG DOCTOR ANG WALANG SAKIT!!!

Ben T. Siyete

Ben T. Siyete DITO KO NA LANG ILALAGAY YUONG 2 PUNO SA HALAMANAN NG EDEN https://armandecastro.wordpress.com/…/dalawa-2-yuong…/

Ben T. SiyeteBen T. Siyete ETO KASALANAN SA MGA SALING-LAHI
Exodo 20:5; 34:7;
Mga Bilang 14:18;
Deuteronomio 5:9
EH BAKA WALANG SALING-LAHI YANG SI Dennis Abdul NYAHAHAHA!!! NAGING “PUTOK SA BUHO” KAIIMBENTO NG PANGALAN NYAHAHAHAROBIN PADILLA(ABDUL AZIZ) DARATING ARAW MALILIMUTAN NA ROBIN AT PADILLA DIYAN smile emoticonSI ABDUL AZIZ NA LALABAS…PARA KAY MUHAMMAD KUNO!!!

Ben T. Siyete

Ben T. Siyete TANDAAN HINDI AKO SUMUSUGAT SA INYO KUNDI ANG KASULATAN ANG KATOTOHANAN NASUSULAT YAN

HEBREO 4:12

12Ang salita ng Diyos ay buháy at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabila’y may talim. Ito’y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao.

AKO TUMATAWA LANG NYAHAHAHAHA!!!

Ben T. Siyete
Ben T. Siyete

Ben T. Siyete bro Juan Miguel NANDIYAN PA BA? nyahahaha

Ben T. Siyete

Ben T. SiyeteTO GOD YESHUA BE THE GLORY!! NASUSULAT NA YAN “TO YESHUA THERE IS VICTORY!!” HINDI NA MABABALI YAN AMEN!!

ANG PROPHECY/HULA/KASULATAN NI MOISES, DAVID AT MGA PROPETA AY AKO!! “SA AKIN” NOT “SA AMIN” SABI NIYA.

Ben T. Siyete's photo.

Ben T. Siyetedagdagan pa natin

Roma 5:14
Bagaman ang kamatayan ay naghari mula kay Adam hanggang kay Moises, kahit doon sa hindi nangagkasala man ng tulad sa pagsalangsang ni Adam, na siyang anyo niyaong darating.

Roma 5:17
Sapagka’t kung, sa pagsuway ng isa, ay naghari ang kamatayan sa pamamagitan ng isa; lubha pang magsisipaghari sa buhay ang nagsisitanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng katuwiran sa pamamagitan ng isa, sa makatuwid baga’y si Jesucristo.

Dennis Abdul Dagdagan ko rin. Basa tanda…..
Jeremias 31:30 ngunit bawat isa ay mamamatay ng dahil sa kaniyang sariling kasalanan!!!! Anu yan tanda!!!!

Ben T. Siyete

Ben T. Siyete namumulot ka naman kasi kaagad eh pag-aralan mong mabuti ipinopost ko

Exodo 20:5 (IKA3 AT IKA4 NA SALING LAHI PARUSA)

5 Huwag mong yuyukuran sila, o paglingkuran man sila;
sapagka’t akong Panginoon mong Dios, ay Dios na
mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga
magulang sa mga anak, hanggang sa[[[[[[ ikatlo at ikaapat]]] na salin
ng lahi ng mga napopoot sa akin;

Ben T. Siyete
Ben T. Siyete Dennis Abdul Dagdagan ko rin. Basa tanda…..
Jeremias 31:30 ngunit bawat isa ay mamamatay ng dahil sa kaniyang sariling kasalanan!!!! Anu yan tanda!!!!
BEN REPLY:
ANG NAPOPOOT KAY YESHUA ETO TATANGGAPIN na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak, hanggang sa[[[[[[ ikatlo at ikaapat]]] na salin ng lahi ng mga napopoot sa akin;

Dennis Abdul

Dennis Abdul Kinontra na yan ng bibol nyo. Napost ko na magbasa ka

Ben T. Siyete
Ben T. Siyete Utak mo lang nakontra
KASI PULOT LANG NG PULOT.

Like · Reply · 3 mins

Write a reply…
Dennis Abdul

Dennis Abdul At eto pa tanda….. Ezekiel 18:20 ANG KALULUWA NG NAGKAKASALA MAMAMATAY, ANG ANAK AY HINDI MAGDADANAS NG KASAMAAN NG AMA, O MAGDADANAS MAN ANG AMA NG KASAMAAN NG ANAK, ANG KATUWIRAN NG MATUWID AY SASKANYA, AT ANG KASAMAAN NG MASAMA AY SASAKANIYA,….!

SAAN JAN ANG MANA NA KASALANAN??????

Ben T. Siyete
Ben T. Siyete DULING KA BA DI MO BA NABASA KALULUWA? 2 TOPIC NG DIYOS DIYAN ISA ANG PAMUMUHAY SA LUPA
AT KUNG PAANO KA NAMAN SA LANGIT

Ben T. Siyete
Ben T. Siyete kaya kayong MGA ISLAM
EH HUWAG NAGBABASA NG BIBLIA
KUNG MAMUMULOT LANG NG
CONTRADICTION TAPOS
WALA KAYONG READING
COMPREHENSION MAY MGA HISTORY
BAWAT CHAPTER NG BIBLIA
ARALIN NINYONG MABUTI

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: