Advertisements

SI AMEN OR SIYA NAWA AY SI YEHUSHUA/JESUS DIN!! BASANG MABUTI!!

ANG AMEN O SIYA NAWA!!! AY SI YEHUSHUA/JESUS DIN!!

Pahayag 1:7-8

7 Narito, siya’y pumaparitong nasasa mga alapaap; at makikita siya ng bawa’t mata, at ng nangagsiulos sa kaniya; at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kaniya. Gayon din, [[[[[[Siya nawa/Amen!!.]]]]]

8 Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Dios, ngayon at nang nakaraan at sa darating, ang Makapangyarihan sa lahat.

ANG NAGPASULAT NG IGLESIA SA LAODICIA AY SI SIYA NAWA/AMEN DIN
Pahayag 3:14

14 At sa anghel ng iglesia sa Laodicea ay isulat mo: Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng [[[[[Siya Nawa/Amen]]]], ng saksing tapat at totoo, ng pasimula ng paglalang ng Dios:

SI YEHUSHUA/JESUS DIN SINAMBA NG MGA APAT(4) NA NILALANG NA BUHAY SA AKLAT NG
REVELATION/PAHAYAG/APOCALYPSIS

Pahayag 5:14

14 At ang apat na nilalang na buhay ay nagsabi, [[[[[[Siya nawa/Amen]]]]]]. At ang
matatanda ay nangagpatirapa at nangagsisamba.

nagsasalita_may_siya_nawa

topic_noon_darating_ba_ama_ninyo

THE OWNER OF 7 SPIRITS AND AMEN/SIYA NAWA

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: