Advertisements

FAMILY DISPUTES PROPHESIED A WARNING TO JESUS APOSTLES SO BE CAREFUL!! MAY ALITAN SA KASAMBAHAY DAHIL SA ISANG NAGING TAO!!

YANG PAG-AAWAY NG MAGKAKAPAMILYA AY DAHIL SA KANILANG KATIGASAN NG ULO NA HINDI KILALANING NAG-IISANG DIYOS ANG IPINANGANGARAL NG MGA ALAGAD MEANING MAY MANINIWALA AT HINDI ISA PA YAN AY BILIN SA MGA ALAGAD MATTHEW 10:1 at MATTHEW 10:21 THAT WAS PROPHESIED YUON NAMANG AWAY NA YAN EH PANANDALIAN LANG DAHIL MAY IPINANGAKONG KAPAYAPAAN PARA SA KANILA NA MGA ALAGAD AT SA MAGSISIPAKINIG BASA

JOHN 14:27 “KAPAYAPAAN ANG INIIWAN KO SA INYO, “””ANG AKING””” KAPAYAPAAN ANG IBINIBIGAY KO SA INYO; HINDI ITO KATULAD NG IBINIBIGAY NG SANLIBUTAN. HUWAG KAYONG MABALISA; HUWAG KAYONG MATAKOT.

MATTHEW 10:1-5 

1 At [[[[[[PINALAPIT niya sa kaniya ang kaniyang labingdalawang alagad]]]], at binigyan niya sila ng kapamahalaan laban sa mga karumaldumal na espiritu, upang mapalabas nila, at upang kanilang mapagaling ang lahat ng sarisaring sakit at ang lahat ng sarisaring karamdaman. 

2 Ang mga pangalan nga ng labingdalawang apostol ay ito: Ang una’y si Simon na tinatawag na Pedro, at si Andres na kaniyang kapatid; si Santiago na anak ni Zebedeo, at ang kaniyang kapatid na si Juan; 

3 Si Felipe, at si Bartolome; si Tomas, at si Mateo na maniningil ng buwis; si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo; 

4 Si Simon na Cananeo, at si Judas Iscariote, na siya ring sa kaniya’y nagkanulo. 

5 Ang labingdalawang ito’y sinugo ni Jesus, at sila’y pinagbilinan, na sinasabi, Huwag kayong magsitungo sa alin mang daan ng mga Gentil, at huwag kayong magsipasok sa alin mang bayan ng mga taga Samaria:

MATTHEW 10:13 At kung karapatdapat ang bahay, ay dumoon ang inyong kapayapaan: datapuwa’t kung hindi karapatdapat, ay mabalik sa inyo ang kapayapaan ninyo.

 MATTHEW 10:17 Datapuwa’t mangagpakaingat kayo sa mga tao: sapagka’t kayo’y ibibigay nila sa mga Sanedrin at kayo’y hahampasin sa kanilang mga sinagoga;

 MATTHEW 10:19-21 Datapuwa’t pagka kayo’y ibinigay nila, huwag ninyong ikabalisa kung paano o kung ano ang inyong sasabihin: sapagka’t sa oras na yaon ay ipagkakaloob sa inyo ang inyong sasabihin. 

20 Sapagka’t hindi kayo ang mangagsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang sa inyo’y magsasalita.
[[[[[[21 At ibibigay ng kapatid ang kapatid sa kamatayan, at ng ama ang kaniyang anak: at mangaghihimagsik ang mga anak laban sa kanilang mga magulang, at sila’y ipapapatay.]]]]]]]

[[[[22 At [[[ kayo’y ]] kapopootan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan: datapuwa’t ang magtitiis hanggang sa wakas, ay siyang maliligtas.

42 At sinomang magpainom sa isa sa maliliit na ito ng kahit isang sarong tubig na malamig, dahil sa pangalang alagad, katotohanang sinasabi ko sa inyo na hindi mawawala ang ganti sa kaniya.

ANG HULA SA LUMANG TIPAN

MIKAS 7: 6 Lalapastanganin ng anak na lalaki ang kanyang ama, at lalabanan ng anak na babae ang kanyang ina. Aawayin ng manugang na babae ang kanyang biyenang babae. [[[Ang kaaway ng [[[[[[isang tao’y ang kanya ]]] mismong kasambahay.]]]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: