Advertisements

THE ALPHA AND OMEGA ANG SIMULA AT WAKAS MADAMI BA?

Pahayag 21:6-7 SINABI NI JESUS REV 22:12-13 ALPHA AND OMEGA ANG SIMULA AT WAKAS

REVELATION 21:6-7

6 At sinabi niya sa akin, Nagawa na/NAGANAP NA!!. [[[[[Ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. ]]] Ang nauuhaw ay aking paiinuming walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay.
7 Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito; at [[[[ako’y magiging Dios niya, at siya’y magiging anak ko.]]]]

Nabasa mo ba ALPHA AT OMEGA SIMULA AT WAKAS?

REVELATION 22:12-13 “MAKINIG KAYO!!” wika ni Jesus, “DARATING NA AKO” Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa!

13 [[[[AKO ang ALPHA at ang OMEGA, ang UNA at ang HULI, ang SIMULA at WAKAS.]]]

REVELATION 1:7-8

7 Narito, siya’y pumaparitong nasasa mga alapaap; at makikita siya ng bawa’t mata, at ng [[[[[[nangagsiulos sa kaniya]]]]]; at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kaniya. Gayon din, Siya nawa.
8 [[[[Ako ang Alpha at ang Omega, ]]] sabi ng Panginoong Dios, ngayon at nang nakaraan at sa darating, ang Makapangyarihan sa lahat.

HEBREW 13:8 Si Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon, oo at magpakailan man.

REVELATION 1:17 nang siya’y aking makita, ay nasubasob akong waring patay sa kaniyang paanan. At ipinatong niya sa akin ang kaniyang kanang kamay, na sinasabi, Huwag kang matakot; [[[ ako’y ang una at ang huli,]]]]]

ANG HULA NG ALPHA OMEGA O ANG SIMULA AT WAKAS SA LUMANG TIPAN

Isaias 44:6 Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Hari ng Israel, at ng kaniyang Manunubos, na Panginoon ng mga hukbo, [[[[[Ako ang una, at ako ang huli; at liban sa akin ay walang Dios.]]]]]

Isaias 43:10-11 [[[ Kayo’y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili: upang inyong maalaman at magsisampalataya kayo sa akin, ]]] at inyong matalastas na ako nga; walang Dios na inanyuan na una sa akin, o magkakaroon man pagkatapos ko. 

11 Ako, sa makatuwid baga’y ako, ang Panginoon; at liban sa akin ay walang tagapagligtas. (ISAIAH 43:11, TITUS 2:13, 2 PETER 1:1)

Isaias 48:12

12 Inyong dinggin ako, Oh Jacob, at Israel na tinawag ko: [[[[Ako nga; ako ang una, ako rin ang huli.]]]

Exodo 20:3 Huwag kang magkakaroon ng ibang mga dios sa harap ko. (JUDE 1:5 VULGATE 405 A.D. AND DOUAY RHEMS VERSION)

GENESIS 1:1 Nang [[[[[ pasimula ]]]] ay nilikha ng Dios ang langit at ang lupa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: