THE PARABLES OF FIG TREE!!

TALINGHAGA NG MABUTI AT MASAMANG IGOS 

ANG KATUPARANG MAGAGANAP SA HINAHARAP SA PUNO NG IGOS.

Marcos 13:28

Sa puno nga ng igos ay pag-aralan ninyo ang kaniyang talinghaga: pagka nananariwa ang kaniyang sanga, at sumusupling ang mga dahon, ay nalalaman ninyo na malapit na ang tagaraw;

MARCOS 11:21

At sa pagkaalaala ni Pedro ay sinabi sa kaniya, Rabi, narito, ang sinumpa mong puno ng igos ay natuyo.

MATTHEW 21:19-20
19 At pagkakita sa isang puno ng igos sa tabi ng daan, ay kaniyang nilapitan, at walang nasumpungang anoman doon, kundi mga dahon lamang; at sinabi niya rito, Mula ngayo’y huwag kang magbunga kailan man. At pagdaka’y natuyo ang puno ng igos. 

20 At nang makita ito ng mga alagad, ay nangagtaka sila, na nangagsasabi, Ano’t pagdaka’y natuyo ang puno ng igos?

ANG HULA SA LUMANG TIPAN

Jeremias 24:3

Nang magkagayo’y sinabi ng Panginoon sa akin, Anong iyong nakikita, Jeremias? At aking sinabi, Mga igos; ang mga mabuting igos, totoong mabuti; at [[[ ang masasama, totoong masama na hindi makakain, dahil sa nangapakasama.]]]

Jeremias 29:17

Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, Narito, aking susuguin sa kanila ang tabak, ang kagutom at ang salot, at gagawin ko silang parang [[[[masamang igos, na hindi makakain, ]]] [[[dahil sa nangapakasama.]]]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: