Advertisements

WARNING TO ALL GOATS!!!

WARNING TO ALL GOATS!!! 
MATTHEW 25:31-33,41
31 Datapuwa’t pagparito ng ANAK NG TAO (parables) na nasa kaniyang kaluwalhatian, na kasama niya ang lahat ng mga anghel, kung magkagayo’y luluklok (UUPO) siya sa luklukan (TRONO) ng kaniyang kaluwalhatian: 
32 At titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa: at sila’y pagbubukdinbukdin niya na gaya ng pagbubukodbukod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing; 
33 At ilalagay niya ang mga tupa sa kaniyang kanan, datapuwa’t sa kaliwa ang mga kambing.
SUNOG SA IMPYERNO MGA ANGHEL NA KAMBING NI SATANAS 
41 Kung magkagayo’y sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, Magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, at pasa apoy na walang hanggan na inihanda sa diablo at sa kaniyang mga anghel:
PARABLES OF SON OF MAN https://armandecastro.com/2012/06/02/anak-ng-tao-literal-ba-son-of-man-is-it-literal/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: