Advertisements

PROPHECY FULFILLED! Thou art my Son, this day have I begotten thee, Ikaw ay aking Anak, sa araw na ito ay naging anak kita.

ANG HULA SA LUMANG TIPAN

Awit 2:7 Aking sasaysayin ang tungkol sa pasiya: sinabi ng Panginoon sa akin, Ikaw ay aking anak; sa araw na ito ay ipinanganak kita.

ANG KATUPARAN SA BAGONG TIPAN

Mga Gawa 13:33

33 Na tinupad din ng Dios [[[sa ating mga anak]]] nang muling buhayin niya si Jesus; gaya naman ng nasusulat sa ikalawang awit, Ikaw ay aking Anak, sa araw na ito ay naging anak kita.

PROPHECY IN OLD TESTAMENT
Psalm 2:7

7 I will declare the decree: the Lord hath said unto me, Thou art my Son; this day have I begotten thee.

PROPHECY FULDILLED IN NEW TESTAMENT
Acts 13:33

33 God hath fulfilled the same unto us their children, in that he hath raised up Jesus again; as it is also written in the second psalm, Thou art my Son, this day have I begotten thee.

SI HESUS DIN ANG BUMUHAY SA KANYANG SARILI

KAYA NGA SABI SIYA NAGBIBIGAY SA ATIN NG KARAPATANG MAGING ANAK NG DIYOS BASA ANG PANGAKO/VERBO NA DIYOS NA SA SIMULA PA (JOHN 1:1)

SA ARAW NA ITO AY IPINANGANAK KITA

JOHN 1:12 Datapuwa’t ang lahat ng sa kaniya’y nagsitanggap, ay [[[[pinagkalooban niya sila ng KARAPATANG MAGING MGA ANAK NG DIYOS]]]], sa makatuwid baga’y ang mga nagsisisampalataya sa kaniyang pangalan:
SI HESUS DIN ANG BUMUHAY SA KANYANG SARILI

KAYA NGA SABI SIYA NAGBIBIGAY SA ATIN NG KARAPATANG MAGING ANAK NG DIYOS BASA ANG PANGAKO/VERBO NA DIYOS NA SA SIMULA PA (JOHN 1:1)

John 1:12
But as many as received HIM, to them gave he power TO BECOME the sons of God, even to them that believe on HIS NAME:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: