JOHN 1:1-14 SUMMARY READ CAREFULLY!!

ANG UNANG CHAPTER NG AKLAT NI JUAN AY SAPAT
NA UPANG INYONG MAKILALA ANG TUNAY NA DIYOS
AMEN!! TO GOD YEHUSHUA/YESHUA BE THE GLORY

HINIHILING KO PO SA MAGBABASA NITO NA MANALANGIN MUNA
AT HINGIN ANG PANGUNAWA SA PANGINOONG YEHUSHUA/YESHUA LANG!!

AT PAGKATAPOS AY BASAHIN NG DAHAN DAHAN AT MAKIKITA NINYO ANG AKING NAKIKITA AMEN!!

ANG VERBO/SINALITA/SALITA/IPINANGAKO/PROMISE

GENESIS 1:3  LET THERE BE LIGHT!!!

2 Corinto 4:6

6 Yamang ang Dios, ang nagsabi, Magniningning ang ilaw sa kadiliman (GENESIS 1:3), na siyang nagningning sa aming mga puso, upang magbigay ng liwanag ng pagkakilala sa kaluwalhatian ng Dios sa mukha ni Jesucristo.

ANG ILAW NA BINANGGIT SA ITAAS ANG GENESIS 1:3 AY HINDI/NOT ARAW/SUN DAHIL 4TH DAY NA NILALANG ANG ARAW, BUWAN AT MGA BITUIN!

GENESIS 1:16 At nilikha ng Dios ang dalawang malaking tanglaw; ang malaking tanglaw(ARAW/SUN) ay upang magpuno sa araw, at ang maliit na tanglaw(BUWAN/MOON) ay upang magpuno sa gabi: nilikha rin niya ang mga bituin.


JOHN 1:1-14

JOHN 1:1 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios.

********************************
PAPALITAN KO NG YESHUA ANG VERBO
********************************
JOHN 1:1 NG PASIMULA SIYA NA ANG YESHUA, AT ANG YESHUA AY SUMASA DIYOS, AT SI YESHUA AY DIYOS.

********************************
ITO RIN MEANING HINDI NAGBAGO “SIYA RIN”
“SIYA RIN”…”RIN”..PLANO NG DIYOS
********************************
2 Ito rin nang pasimula’y sumasa Dios.

********************************
ANG “LAHAT”/”ALL” LALABAN PA BA KAYO EH NILAHAT NA ANG MGA
BAGAY AY NILALANG SA PAMAMAGITAN NIYA
********************************
3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya.

********************************
ETO NA ANG “BUHAY AT ILAW” NA NASA “KANYA”
HINDI SINABING BUHAY NA SA “KANILA”
********************************
4 Nasa [[[kaniya]]] ang buhay; at ang buhay ay siyang [[[ ILAW ]] ng mga tao.

********************************
ETO NAMAN ANG ILAW AY LUMILIWANAG SA KADILIMAN
AT ITO’Y HINDI DAW NINYO NAUNAWAANG MGA NASA KADILIMAN PA
********************************
5 At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito’y hindi napagunawa ng kadiliman.

********************************
MAY NAPARITO DAW NA ISANG TAO HINDI SI YESHUA/JESUS
ANG TINUTUKOY KUNDI SI ELIJAH/ELIAS/JUAN BAUTISTA
********************************
6 Naparito ang isang tao, na sugong mula sa Dios, na ang kaniyang pangalan ay Juan.

********************************
SI ELIJAH/ELIAS/JUAN BAUTISTA ANG
SAKSI AT NAGPAPATOTOO O PATOTOHANAN
ANG ILAW UPANG LAHAT KAYO AY
SUMAMPALATAYA NATURAL SA DIYOS
LANG KAYO SASAMPALATAYA DAPAT
********************************
7 Ito’y naparitong saksi, upang kaniyang patotohanan ang [[ilaw]], upang sa pamamagitan niya’y magsisampalataya ang lahat.

********************************
HINDI!!!!!!!!!! DAW!!!!!!!!!!
SI ELIJAH/ELIAS/JUAN BAUTISTA ANG ILAW kundi si YEHUSHUA/YESHUA!!!!!!!!
NAPARITO SI JUAN/ELIJAH PARA
PATOTOHANAN O MAGPATOTOO SA ILAW
INULIT LANG ANG NASA ITAAS
********************************
8 Hindi siya[[[SI JUAN/ELIJAH]]] ang [[[ILAW!!!!]], kundi pumarito upang kaniyang patotohanan ang [[ILAW]].

********************************
DAHIL DAW DIYAN SA GINAWA NI JUAN/ELIJAH
(ISAIAH 40:3 JUAN 1:22-23)
NAGKAROON NG TUNAY NA ILAW
NA LUMILIWANAG SA “BAWAT” TAO (SA LAHAT)
NA PUMARITO…PUMUNTA..DUMATING
SA SANLIBUTAN
********************************
9 Nagkaroon ng tunay na [[ILAW!!!]], sa makatuwid baga’y ang [[[ILAW]]] na [[[lumiliwanag sa bawa’t tao]]], na pumaparito sa sanglibutan.

********************************
NG ANG “ILAW/SIYA” DAW AY NASA
SANLIBUTAN NA SIYA  RIN ANG GUMAWA
NA HINDI NAMAN KINILALA NOONG MGA
NASA SANLIBUTAN MGA TAONG NANINIRAHAN DITO

HINDI SINABING SILA! KUNDI “SIYA”

********************************
10 [[[Siya’y]]] nasa sanglibutan, at ang sanglibuta’y ginawa sa pamamagitan [[niya/NI ILAW]], at hindi siya nakilala ng sanglibutan.

********************************
DUMATING DAW SIYANG MAG-ISA AT
WALANG NAGSUSUGO KAYA DUMATING
NG SARILING KANYA AT SIYA NAMAN
AY HINDI TINANGGAP NG MGA HANGAL!!!
MGA MANGMANG NA ISRAELITA!!!
NA SARILING KANIYA!!! KING OF ISRAEL
********************************
11 Siya’y naparito sa sariling kaniya, at siya’y hindi tinanggap ng mga sariling kaniya.

********************************
KAPAG DAW ANG LAHAT AY TUMANGGAP
NA SA KANIYA AY BINIBIGYAN NIYA NG RIGHTS/KARAPATANG
“[[[MAGING ANAK NG DIYOS]]]”
YUON LANG NAGSISISAMPALATAYA
SA PANGALAN NIYA YEHOSHUA/YESHUA/YEHUSHUA/Hesus
********************************
12 Datapuwa’t ang lahat ng sa kaniya’y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Dios, sa makatuwid baga’y ang mga nagsisisampalataya sa kaniyang pangalan:

********************************
TAYO NGAYONG MGA NAGSITANGGAP
KAY LET THERE BE LIGHT/VERBO
NA DUMATING SA SARILI NIYA
AT WALANG NAGSUSUGO JOHN 1:11
AY HINDI NA SA DUGO,LAMAN O
KALOOBAN NG TAO LANG INUULIT KO
HINDI KALOOBAN NG TAO LANG
KUNDI NG DIYOS!!!!!!!!!!!!1
********************************
13 Na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Dios.

*************
NGAYON HINDI BA’T SINASABI KO
NA SA INYO NA WALANG IBANG NAGING TAO?
KUNDI ANG DIYOS NA ILAW
NA PINATOTOHANAN NI JUAN/ELIJAH
NA DUMATING NG MAG-ISA
AT WALANG NAGSUSUGO
AY ANG PANGINOONG YESHUA
GAYA LANG..GAYA GAYA NA PARANG
AMA..ANG TOTOO SIYA
YANG AMA NA NASA JOHN 10:30
**************************
14 At nagkatawang-tao ang Verbo, at tumahan sa gitna natin (at nakita namin ang kaniyang kaluwalhatian, kaluwalhatian gaya ng sa bugtong ng Ama), na puspos ng biyaya at katotohanan.

KAYA PATRIPASSIANISM
ANG IPINAKO SA KRUS AY HINDI ANAK
DAHIL HINDI NAIALAY ANG BUGTONG NA SI ISAAC
ANG IPINALIT AY RAM/SHEEP AT
ANG PINATAY NILA MISMO AY ANG
NAG-IISANG DIYOS NA PINAGMUMULANG NG BUHAY
NA NAG-ALAY NG KATAWAN NIYA PARA SA IKAPAGPAPATAWAD
NG ATING MGA KASALANAN (ISAIAH 53:1-12)
NA GUMAWA NG LAHAT AT HUMULA
SA KANYANG PAGDATING
AT TAYO NA SUMASAMPALATAYA
SA KANYA AY BINIGYANG KARAPATANG
MAGING ANAK NG DIYOS HINDI ANAK NG DEMONYO
AT HINDI ANAK NG TAO KUNDI ANAK NG DIYOS

ANG ILAWAN NG BAGONG JERUSALEM

DEBATE SA ILAWAN NG BAGONG JERUSALEM

AMEN!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: