Advertisements

NO PLACE MEDIAN IN MT. SINAI!!!! READ NUMBERS 33 THE SUMMARY OF ISRAELITES JOURNEY WHY?

JETHRO THE FATHER IN LAW OF MOSES LEFT MEDIAN AND GOTO MT. SINAI TOGETHER WITH THE FAMILY OF MOISES.

EXODUS 18:1-5 focus in verse 5

1 Si Jethro nga, saserdote sa Madian, biyanan ni Moises, ay nakabalita ng lahat na ginawa ng Dios kay Moises, at sa Israel na kaniyang bayan, kung paanong inilabas ng Panginoon ang Israel sa Egipto.

At ipinagsama ni Jethro, na biyanan ni Moises, si Sephora na asawa ni Moises, pagkatapos na kaniyang maipadala sa kanilang ama,

At ang dalawa niyang anak na lalake: na ang pangalan ng isa’y Gersom; sapagka’t sinabi ni Moises, Ako’y nakipamayan sa ibang bayan.

At ang pangalan ng isa’y Elieser; sapagka’t kaniyang sinabi, Ang Dios ng aking ama’y naging aking saklolo, at ako’y iniligtas sa tabak ni Faraon;

At si Jethro, na biyanan ni Moises, ay dumating, na kasama ang kaniyang mga anak at ang kaniyang asawa, kay Moises sa ilang na kaniyang hinantungan sa tabi ng bundok ng Dios:

 THEN JETHRO SAY GOODBYE FROM MT. SINAI GOING BACK TO MEDIAN.

EXODUS 18:27 At tinulutan ni Moises ang kaniyang biyanan na [[[[[[[magpaalam at siya’y umuwi sa SARILING lupain.]]]]]]

THAT IS THE REASON THAT MT. SINAI IS NOT IN MEDIAN READ THE SUMMARY OF THEIR JOURNEY’S BELOW

Mga Bilang or Numbers 33

Ito ang mga paglalakbay ng mga anak ni Israel, nang sila’y magsilabas sa lupain ng Egipto, ayon sa kanilang mga hukbo sa ilalim ng kapangyarihan ni Moises at ni Aaron.

At isinulat ni Moises ang kanilang mga pagyao ayon sa kanilang mga paglalakbay alinsunod sa utos ng Panginoon: at ito ang kanilang mga paglalakbay ayon sa kanilang mga pagyao.

At sila’y nagsipaglakbay mula sa Rameses nang unang buwan, nang ikalabing limang araw ng unang buwan; nang kinabukasan pagkatapos ng paskua ay nagsialis ang mga anak ni Israel na may kamay na nakataas sa paningin ng lahat ng mga taga Egipto,

Samantalang inililibing ng mga taga Egipto ang lahat ng kanilang panganay, na nilipol ng Panginoon sa gitna nila: na pati ng kanilang mga dios ay hinatulan ng Panginoon.

At ang mga anak ni Israel ay naglakbay mula sa Rameses at humantong sa Succoth.

At sila’y naglakbay mula sa Succoth at humantong sa Etham na nasa gilid ng ilang.

At sila’y naglakbay mula sa Etham, at lumiko sa Pi-hahiroth, na nasa tapat ng Baal-sephon: at humantong sa tapat ng Migdol.

At sila’y naglakbay mula sa tapat ng Hahiroth, at nagsipagdaan sa gitna ng dagat hanggang sa ilang: at sila’y naglakbay na tatlong araw sa ilang ng Etham at humantong sa Mara.

At sila’y naglakbay mula sa Mara, at dumating sa Elim: at sa Elim ay may labing dalawang bukal ng tubig at pitong pung puno ng palma; at sila’y humantong doon.

10 At sila’y naglakbay mula sa Elim, at humantong sa tabi ng Dagat na Mapula.

11 At sila’y naglakbay mula sa Dagat na Mapula, at humantong sa ilang ng Zin.

12 At sila’y naglakbay mula sa ilang ng Zin, at humantong sa Dophca.

13 At sila’y naglakbay mula sa Dophca, at humantong sa Alus.

14 At sila’y naglakbay mula sa Alus, at humantong sa Rephidim, na doon, nga walang tubig na mainom ang bayan.

15 At sila’y naglakbay mula sa Rephidim, at humantong sa ilang ng Sinai.

16 At sila’y naglakbay mula sa ilang ng Sinai, at humantong sa Kibroth-hataava.

17 At sila’y naglakbay mula sa Kibroth-hataava, at humantong sa Haseroth.

18 At sila’y naglakbay mula sa Haseroth, at humantong sa Ritma.

19 At sila’y naglakbay mula sa Ritma, at humantong sa Rimmon-peres.

20 At sila’y naglakbay mula sa Rimmon-peres, at humantong sa Libna.

21 At sila’y naglakbay mula sa Libna, at humantong sa Rissa.

22 At sila’y naglakbay mula sa Rissa, at humantong sa Ceelatha.

23 At sila’y naglakbay mula sa Ceelatha at humantong sa bundok ng Sepher.

24 At sila’y naglakbay mula sa bundok ng Sepher, at humantong sa Harada.

25 At sila’y naglakbay mula sa Harada, at humantong sa Maceloth.

26 At sila’y naglakbay mula sa Maceloth, at humantong sa Tahath.

27 At sila’y naglakbay mula sa Tahath at humantong sa Tara.

28 At sila’y naglakbay mula sa Tara, at humantong sa Mithca.

29 At sila’y naglakbay mula sa Mithca, at humantong sa Hasmona.

30 At sila’y naglakbay mula sa Hasmona, at humantong sa Moseroth.

31 At sila’y naglakbay mula sa Moseroth, at humantong sa Bene-jaacan.

32 At sila’y naglakbay mula sa Bene-jaacan, at humantong sa Horhagidgad.

33 At sila’y naglakbay mula sa Horhagidgad at humantong sa Jotbatha.

34 At sila’y naglakbay mula sa Jotbatha, at humantong sa Abrona.

35 At sila’y naglakbay mula sa Abrona, at humantong sa Esion-geber.

36 At sila’y naglakbay mula sa Esion-geber, at humantong sa ilang ng Zin (na siya ring Cades).

37 At sila’y naglakbay mula sa Cades, at humantong sa bundok ng Hor, sa gilid ng lupain ng Edom.

38 At si Aaron na saserdote ay sumampa sa bundok ng Hor sa utos ng Panginoon, at namatay roon, sa ikaapat na pung taon, pagkaalis ng mga anak ni Israel sa lupain ng Egipto, sa ikalimang buwan, nang unang araw ng buwan.

39 At si Aaron ay may isang daan at dalawang pu’t tatlong taon nang siya’y mamatay sa bundok ng Hor.

40 At ang Cananeo na hari sa Arad, na tumatahan sa Timugan, sa lupain ng Canaan, ay nakarinig ng pagdating ng mga anak ni Israel.

41 At sila’y naglakbay mula sa bundok ng Hor, at humantong sa Salmona.

42 At sila’y naglakbay mula sa Salmona, at humantong sa Phunon.

43 At sila’y naglakbay mula sa Phunon, at humantong sa Oboth.

44 At sila’y naglakbay mula sa Oboth, at humantong sa Igeabarim, sa hangganan ng Moab.

45 At sila’y naglakbay mula sa Igeabarim, at humantong sa Dibon-gad.

46 At sila’y naglakbay mula sa Dibon-gad, at humantong sa Almon-diblathaim.

47 At sila’y naglakbay mula sa Almon-diblathaim, at humantong sa mga bundok ng Abarim, sa harap ng Nebo.

48 At sila’y naglakbay mula sa mga bundok ng Abarim, at humantong sa mga kapatagan ng Moab, sa tabi ng Jordan, sa tapat ng Jerico.

49 At sila’y humantong sa tabi ng Jordan, mula sa Beth-jesimoth hanggang sa Abel-sitim, sa mga kapatagan ng Moab.

50 At sinalita ng Panginoon kay Moises sa mga kapatagan ng Moab sa tabi ng Jordan, sa tapat ng Jerico, na sinasabi,

51 Salitain mo sa mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, Pagtawid ninyo sa Jordan sa lupain ng Canaan,

52 Ay inyo ngang palalayasin ang lahat ng nananahan sa lupain sa harap ninyo, at inyong sisirain ang lahat ng kanilang mga batong tinapyasan, at inyong sisirain ang lahat ng kanilang mga larawang binubo, at inyong gigibain ang lahat ng kanilang mga mataas na dako:

53 At inyong ariin ang lupain, at tatahan kayo roon: sapagka’t sa inyo ibinigay ko ang lupain upang ariin.

54 At inyong aariin ang lupain sa sapalaran ayon sa inyong mga angkan; sa marami ay magbibigay kayo ng maraming mana, at sa kaunti ay magbibigay kayo ng kaunting mana: kung kanino mahulog ang palad sa bawa’t isa, ay yaon ang magiging kaniya; ayon sa mga lipi ng inyong mga magulang ay inyong mamanahin.

55 Nguni’t kung hindi ninyo palalayasin ang mga nananahanan sa lupain sa harap ninyo; ay magiging parang mga tibo nga sa inyong mga mata, at parang mga tinik sa inyong mga tagiliran ang mga ititira ninyo sa kanila, at kanilang babagabagin kayo sa lupain na inyong tinatahanan.

56 At mangyayari, na kung ano ang iniisip kong gawin sa kanila, ay gayon ang gagawin ko sa inyo.

WHERE IS MT. SINAI?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: