Advertisements

FALSE SPIES AND NEWS ABOUT GIANT WAS KILLED BY GOD!!

TIKTIK NG GIANT PATAY
NUMBERS 13:2-3,30-33

2 Magsugo ka ng mga lalake na makakapaniktik sa lupain ng Canaan, na aking ibibigay sa mga anak ni Israel: isang lalake sa bawa’t isa sa mga lipi ng kanilang mga magulang ay susuguin ninyo, na bawa’t isa’y prinsipe sa kanila. 

3 At sinugo sila ni Moises mula sa ilang ng Paran ayon sa utos ng Panginoon: silang lahat ay mga lalaking pangulo sa mga anak ni Israel.
MASAMANG BALITA TSISMIS

30At pinatahimik ni Caleb ang bayan sa harapan ni Moises, at sinabi, Ating akyating paminsan, at ating ariin; sapagka’t kaya nating lupigin. 

31 Nguni’t sinabi ng mga lalaking nagsiakyat na kasama niya, Hindi tayo makaaakyat laban sa bayan; sapagka’t sila’y malakas kay sa atin. 

32 At sila’y nagdala ng masamang balita tungkol sa lupaing kanilang tiniktikan, sa mga anak ni Israel, na sinasabi, Ang lupain na aming pinaroonan upang tiktikan ay isang lupain na kinakain ang mga tumatahan doon; at lahat ng bayan na aming nakita roon, ay mga taong malalaki. 

33 At doo’y aming nakita ang mga Nefilim, ang mga anak ni Anac, na mula sa mga Nefilim: at kami sa aming sariling paningin ay naging parang mga balang, at gayon din kami sa kanilang paningin.
DAHIL SA GIANT NA BALITA TALAGANG NAGKAGULO MGA ISRAELITA
NUNBERS 14:1 At ang buong kapisanan ay naglakas ng kanilang tinig, at humiyaw; at ang bayan ay umiyak ng gabing yaon
AYON PINATAY MGA TSISMOSO NA NAGBALITA NG MASAMANG BALITA SUPALPAL ISLAM
NIMBERS 14:36-37 At ang mga lalake, na sinugo ni Moises (NUMBERS 13:2) upang tumiktik ng lupain, na nagsipagbalik, at nagpaupasala ng buong kapisanan laban sa kaniya sa paghahatid ng masamang balita laban sa lupain, 

37 Sa makatuwid baga’y ang mga taong yaon na nagsipaghatid ng masamang balita ng lupain, ay nangamatay sa salot sa harap ng Panginoon

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: