Advertisements

REST IN PEACE (R.I.P) GALACIA 2:20 & LIFT UP YOUR HANDS TO GOD LYRICS

THE REAL MEANING OF “REST IN PEACE” GALACIA 2:10Requiescat in pace “Rest in peace”

EXODUS 33:14 At kaniyang sinabi, Ako’y sasa iyo, at ikaw ay aking bibigyan ng kapahingahan.

JOHN 14:27 “KAPAYAPAAN ANG INIIWAN KO SA INYO, “””ANG AKING””” KAPAYAPAAN ANG IBINIBIGAY KO SA INYO; HINDI ITO KATULAD NG IBINIBIGAY NG SANLIBUTAN. HUWAG KAYONG MABALISA; HUWAG KAYONG MATAKOT.

ROMA 7:9
At nang isang panahon ako’y nabubuhay na walang kautusan: datapuwa’t nang dumating ang utos, ay muling nabuhay ang kasalanan at ako’y namatay;

GALACIA 2:19
Sapagka’t ako sa pamamagitan ng kautusan ay namatay, sa kautusan, upang ako’y mabuhay sa Dios.

2 CORINTO 5:15
At siya’y namatay dahil sa lahat, upang ang nangabubuhay ay huwag nang mabuhay pa sa kanilang sarili, kundi doon sa namatay dahil sa kanila at muling nabuhay.

ROMA 14:9
Sapagka’t dahil dito ay namatay si Cristo at nabuhay na maguli, upang siya’y maging Panginoon ng mga patay at gayon din ng mga buhay.

ROMA 6:6
Na nalalaman natin, na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sakrus, upang ang katawang salarin ay magiba, at nang sa gayo’y huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan;

GALACIA 2:10
Ako’y napako sa krus na kasama ni Cristo; at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Cristo ang nabubuhay sa akin: at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon salaman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya, ang pananampalataya na ito’y saAnak ng Dios, na sa akin ay umibig, at ibinigay ang kaniyang sarili dahil sa akin.

GALACIA 3:1
Oh mga mangmang na taga Galacia, sino ang mga nagsigayuma sa inyo, na saharapan ng inyong mga mata’y si Jesucristo, na napako sa krus, ay maliwanag na inihayag?

GALACIA 6:14
Datapuwa’t malayo nawa sa akin ang pagmamapuri, maliban na sa krus ng ating Panginoong Jesucristo, na sa pamamagitan niyao’y ang sanglibutan ay napakosa krus sa ganang akin, at ako’y sa sanglibutan.

ROMA 8:34
Sino ang hahatol? Si Cristo Jesus na namatay, oo, yaong nabuhay na maguli sa mga patay na siyang nasa kanan ng Dios, na siya namang namamagitan dahil sa atin.

REVELATION 1:18
18 At ang Nabubuhay; at ako’y namatay, at narito, ako’y nabubuhay magpakailan man, at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades.

REVELATION 2:8

8 At sa anghel ng iglesia sa Smirna ay isulat mo: Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng una at ng huli, na namatay, at muling nabuhay:

LIFT UP YOUR HANDS TO GOD!

Life is not at all that bad my friend, mmm….

If you believe in yourself

If you believe there’s someone

Who walks through life with you

You’ll never be alone

Just learn to reach out

And open your heart

Lift up your hands to God

And He’ll show you the way


And He said,

“Cast your burdens upon me,

Those who are heavily laden

Come to me of you who are tired

Of carrying heavy loads

For the yoke I will give you is easy

And My burden is light

Come to Me and I will give you rest.”


When you feel the world is tumbling down on you

And you have no one that you can hold on to

Just face the rising sun and you’ll see hope

And there’s no need to run

Lift up your hands to God

And He’ll make you feel alright


And He said,

“Cast your burdens upon me,

Those who are heavily laden

Come to me all of you who are tired

Of carrying heavy loads

For the yoke I will give you is easy

And My burden is light

Come to Me and I will give you rest.”


And He said,

“Cast your burdens upon me,

Those who are heavily laden

Come to me all of you who are tired

Of carrying heavy loads

For the yoke I will give you is easy

And My burden is light

Come to Me and I will give you rest.”


Come to Me and I will give you rest


https://youtu.be/OT0DD7XsDzA

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: