Advertisements

YEHUSHUA/JESUS WHICH SAY TO JOHN TO WRITE THE BOOK OF THE REVELATION!!

TANDAAN NINYO SI YEHUSHUA/JESUS NA NAGPAPASULAT SA AKLAT NG REVELATION!!

MULA SA DIYOS MY 7 ESPIRITU (1 LANG SA ZAC 4:10)

REVELATION 1:4 Buhat kay Juan —
Sa pitong iglesia sa Asia:
Sumainyo ang pagpapala at kapayapaan
MULA sa DIYOS — DIYOS ng KASALUKUYAN, sa NAKARAAN, at SIYANG DARATING — at mula sa PITONG(7) ESPIRITUNG nasa harap ng kanyang trono,

REVELATION 1:11
11 Na nagsasabi, Ang iyong nakikita, ay ISULAT MO sa isang aklat at iyong ipadala sa 7
IGLESIA: sa EFESO(1), at sa SMIRNA(2), at sa PERGAMO(3), at sa TIATIRA(4), at sa SARDIS(5),
at sa FILADELFIA(6), at sa LAODICEA(7).

[[[IGLESIA NG SMIRNA – NAMATAY AT NABUHAY ]]]

REVELATION 2:8
At sa anghel ng iglesia sa SMIRNA ay isulat mo: Ang mga bagay na ito ay [[[sinasabi ng UNA
(SIMULA) at ng HULI(WAKAS) na NAMATAY, at MULING NABUHAY:]]]]]

[[[IGLESIA NG SARDIS – May-ari ng 7 Espiritu]]]

REVELATION 3:1 “Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Sardis:”
“Ito ang SINASABI ng may PITONG(7) ESPIRITU ng DIYOS at may pitong bituin.

TANDAAN NINYO SMIRNA AT SARDIS AT LAODICIA SI SIYA NAWA THE NAME AMEN!

REVEELATION 3:14
14 At sa anghel ng iglesia sa Laodicea ay isulat mo: Ang mga bagay na ito ay SINASABI ng
[[[[Siya Nawa/Amen]]]], ng saksing tapat at totoo, ng pasimula ng paglalang ng Dios:
SINASABI NG “SIYA NAWA”

nasa REEVELATION 22:20-21 YAN LAST VERSES NG BIBLIA SI JESUS MISMO HININITAY NG LAHAT NG DARATING

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: