Advertisements

GOD’S DEATH BECAUSE OF YOU! YOU ARE THE REASON THAT HE GAVE HIS LIFE! PROPHECY FULFILLED! (PATRIPASSIANISM)

Matthew 5:17 King James Version (KJV)
MATTHEW 5:17 Think not that I am come to destroy the law, or the prophets: I am not come to destroy, but

TO FULFILL


.

DIYOS MISMO PINATAY(PATRIPASSIANISM/FATHER PASSION) ANG LUMIKHA NG BUHAY AT BUMUHAY SA SARILI NIYA MISMO BASA  SINABI NG DIYOS “BAWAL PUMATAY” WALANG PINAPAPATAY ANG DIYOS ANAK PA NIYA SIYA MISMO YON BINIBIGYAN NYO NG KASALANANANG DIYOS NA PABAYAAN ANAK NIYA NA MAMATAY GAWAIN LANG NILA MOLOC AT BAAL AT IBA PANG DIYOS DIYOSAN ANG PUMATAY NG ANAK SA LUMANG TIPAN ISA PA WALANG BUGTING NA ANAK NA NAIALAY SI ABRAHAM TUPA PUMALIT SA MT. MORIA. ANG KATOTOHANAN SIYA YAN NA DIYOS MISMO NA TUMUPAD MAG-ISA NG MGA HULA NIYA 

BOOK OF ACTS 

ACTS 3:15

13 Ang Dios ni Abraham, at ni Isaac, at ni Jacob, ang Dios ng ating mga magulang, ay niluwalhati ang kaniyang Lingkod na si Jesus; na inyong ibinigay, at inyong tinanggihan sa harap ni Pilato, nang pasiyahan nito na siya’y pawalan. 

14 Datapuwa’t inyong pinakatanggihan ang [[[[Banal]]] at ang [[[Matuwid na Ito]]], at inyong hiningi na ipagkaloob sa inyo ang isang mamamatay-tao, 

15 At [[[[[INYONG PINATAY ANG LUMIKHA NG BUHAY]]]]: na binuhay ng Dios (JOHN 2:19-21) na maguli sa mga patay; mga saksi kami ng mga bagay na ito.

AKING ITATAYO O ITATAYO KO SIYA DIN BUMUHAY SA SARILI NIYAJuan 2:19-21 Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905) 
19 Sumagot si Jesus at sa kanila’y sinabi, Igiba ninyo ang TEMPLONG ito, at AKING ITATAYO sa tatlong araw.20 Sinabi nga ng mga Judio, Apat na pu’t anim na taon ang pagtatayo ng templong ito, at itatayo sa tatlong araw? 21 Datapuwa’t sinasalita niya ang tungkol sa TEMPLO ng KANIYANG KATAWAN.

MGA MINAMAHAL SA PANGINOONG YEHUSHUA ANG KAPAYAPAANG NAGMUMULA SA NAG-IISANG DEIYOS ANG ATING PANGINOONG YEHUSHUA NA SIYANG NAGPASULAT NG AKLAT NG REVELATION BASA

REBELATION 1:4 Buhat kay Juan —

Sa pitong iglesia sa Asia:

Sumainyo ang pagpapala at kapayapaan

mula sa DIYOS — DIYOS ng KASALUKUYAN, sa NAKARAAN,

at SIYANG DARATING — at mula sa PITONG (7) ESPIRITUNG nasa harap ng kanyang trono,
REVELATION 1:11

11 Na nagsasabi, Ang iyong nakikita, ay ISULAT MO sa isang aklat at iyong ipadala sa 7 IGLESIA: sa EFESO(1), at sa SMIRNA(2), at sa PERGAMO(3), at sa TIATIRA(4), at sa SARDIS(5), at sa FILADELFIA(6), at sa LAODICEA(7).

12 At ako’y lumingon upang makita ang tinig na nagsasalita sa akin. At nang ako’y lumingon ay nakita ko ang pitong kandelerong ginto: (ITO YUONG NAGNININGNING NA KATAWAN NI YEHUSHUA/HESUS NA NAKITA NI JUAN REVELATION 1:12-20)
LETTER TO SMIRNA(2ND CHURCH) SABI NG NAMATAY AT NABUHAY!! 
[[[IGLESIA NG SMIRNA]]]

REVELATION 2:8

 At sa anghel ng iglesia sa SMIRNA ay isulat mo: Ang mga bagay na ito ay [[[sinasabi ng UNA (SIMULA) at ng HULI(WAKAS) na NAMATAY, at MULING NABUHAY:]]]]]
[[[IGLESIA NG SARDIS]]]

PAHAYAG 3:1 “Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Sardis:” “Ito ang SINASABI ng may PITONG(7) ESPIRITU ng DIYOS at may pitong bituin.
REVELATION 1:18

18 At ang Nabubuhay; at AKO’Y NAMATAY, at narito, AKO’Y NABUBUHAY magpakailan man, at NASA AKIN ang MGA SUSI ng kamatayan at ng Hades

ANG NAGPASULAT NG IGLESIA SA LAODICIA AY SI SIYA NAWA/AMEN DIN

Pahayag 3:14

14 At sa anghel ng iglesia sa Laodicea ay isulat mo: Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng [[[[[Siya Nawa/Amen]]]], ng saksing tapat at totoo, ng pasimula ng paglalang ng Dios:

Si YESHUA ANG MAY-ARI NG 7 ESPIRITU NG DIYOS NA IISA AT BAGSAK NA SINASABI NG ISLAM NA HINDI NAMATAY BASAHIN SA IBABA.
PAHAYAG 1:4 Buhat kay Juan —

Sa pitong iglesia sa Asia:

Sumainyo ang pagpapala at kapayapaan mula sa DIYOS — DIYOS ng KASALUKUYAN, sa NAKARAAN at SIYANG DARATING — at mula sa PITONG (7) ESPIRITUNG nasa harap ng kanyang trono,
TAKENOTE: Sabi ni Juan Dito mula sa Diyos na may 7 espiritung nasa harap ng kanyang trono.
Eto naman ang sabi ni JESUS CHRIST na nagpasulat sa 7 Iglesia APOCALIPSIS 1:11.
REVELATION 1:12-19 (SI JESUS CHRIST NA NAKAKASILAW ANG KASUOTAN)
REVELATION 1:20 (IPINALIWANAG DITO ANG PITONG BITUIN AT PITONG ILAWANG GINTO NA HAWAK NI YESHUA/JESUS)

ANG NAGPAPASULAT SA SARDIS (4TH CHURCH) !!!
REVELATION 3:1 “Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Sardis:”

“Ito ang SINASABI ng may pitong(7) espiritu ng Diyos at may pitong bituin.
Zacarias 4:10 “Ang 7 Sinag na iyan ay paningin ng Diyos at malalaganapan nito ang buong daigdig”
The 7 Spirit of God become One

WHERE IN THE BOOK OP APOCALYPSIS OR REVELATION THAT YOUR FATHER/ALLAH IS COMING IN JUDGEMENT DAY?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: