Advertisements

Archive for the ‘ANG KATOTOHANAN’ Category

YEHUSHUA/JESUS WHICH SAY TO JOHN TO WRITE THE BOOK OF THE REVELATION!!

TANDAAN NINYO SI YEHUSHUA/JESUS NA NAGPAPASULAT SA AKLAT NG REVELATION!!

MULA SA DIYOS MY 7 ESPIRITU (1 LANG SA ZAC 4:10)

REVELATION 1:4 Buhat kay Juan —
Sa pitong iglesia sa Asia:
Sumainyo ang pagpapala at kapayapaan
MULA sa DIYOS — DIYOS ng KASALUKUYAN, sa NAKARAAN, at SIYANG DARATING — at mula sa PITONG(7) ESPIRITUNG nasa harap ng kanyang trono,

REVELATION 1:11
11 Na nagsasabi, Ang iyong nakikita, ay ISULAT MO sa isang aklat at iyong ipadala sa 7
IGLESIA: sa EFESO(1), at sa SMIRNA(2), at sa PERGAMO(3), at sa TIATIRA(4), at sa SARDIS(5),
at sa FILADELFIA(6), at sa LAODICEA(7).

[[[IGLESIA NG SMIRNA – NAMATAY AT NABUHAY ]]]

REVELATION 2:8
At sa anghel ng iglesia sa SMIRNA ay isulat mo: Ang mga bagay na ito ay [[[sinasabi ng UNA
(SIMULA) at ng HULI(WAKAS) na NAMATAY, at MULING NABUHAY:]]]]]

[[[IGLESIA NG SARDIS – May-ari ng 7 Espiritu]]]

REVELATION 3:1 “Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Sardis:”
“Ito ang SINASABI ng may PITONG(7) ESPIRITU ng DIYOS at may pitong bituin.

TANDAAN NINYO SMIRNA AT SARDIS AT LAODICIA SI SIYA NAWA THE NAME AMEN!

REVEELATION 3:14
14 At sa anghel ng iglesia sa Laodicea ay isulat mo: Ang mga bagay na ito ay SINASABI ng
[[[[Siya Nawa/Amen]]]], ng saksing tapat at totoo, ng pasimula ng paglalang ng Dios:
SINASABI NG “SIYA NAWA”

nasa REEVELATION 22:20-21 YAN LAST VERSES NG BIBLIA SI JESUS MISMO HININITAY NG LAHAT NG DARATING

Advertisements

SI AMEN OR SIYA NAWA AY SI YEHUSHUA/JESUS DIN!! BASANG MABUTI!!

ANG AMEN O SIYA NAWA!!! AY SI YEHUSHUA/JESUS DIN!!

Pahayag 1:7-8

7 Narito, siya’y pumaparitong nasasa mga alapaap; at makikita siya ng bawa’t mata, at ng nangagsiulos sa kaniya; at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kaniya. Gayon din, [[[[[[Siya nawa/Amen!!.]]]]]

8 Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Dios, ngayon at nang nakaraan at sa darating, ang Makapangyarihan sa lahat.

ANG NAGPASULAT NG IGLESIA SA LAODICIA AY SI SIYA NAWA/AMEN DIN
Pahayag 3:14

14 At sa anghel ng iglesia sa Laodicea ay isulat mo: Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng [[[[[Siya Nawa/Amen]]]], ng saksing tapat at totoo, ng pasimula ng paglalang ng Dios:

SI YEHUSHUA/JESUS DIN SINAMBA NG MGA APAT(4) NA NILALANG NA BUHAY SA AKLAT NG
REVELATION/PAHAYAG/APOCALYPSIS

Pahayag 5:14

14 At ang apat na nilalang na buhay ay nagsabi, [[[[[[Siya nawa/Amen]]]]]]. At ang
matatanda ay nangagpatirapa at nangagsisamba.

nagsasalita_may_siya_nawa

topic_noon_darating_ba_ama_ninyo

THE OWNER OF 7 SPIRITS AND AMEN/SIYA NAWA

PIERCED MY HANDS AND MY FEET

PROPHECY 1015 B.C.

PSALM 22:16 Sapagka’t niligid ako ng mga aso: kinulong ako ng pulutong ng mga manggagawa ng masama; binutasan nila ang aking mga kamay at ang aking mga paa.

ENGLISH:

PSALM 22:16  For dogs have compassed me: the assembly of the wicked have inclosed me: they pierced my hands and my feet.

PROPHECY FULFILLED
MARK 15:25 At ikatlo na ang oras, at siya’y kanilang ipinako sa krus.
MARK 15:24 At siya’y kanilang ipinako sa krus, at kanilang pinaghatihatian ang kaniyang mga damit, na kanilang pinagsapalaran, kung alin ang dadalhin ng bawa’t isa.

Juan 19:18 Na doo’y ipinako nila siya sa krus, at kasama niya ang dalawa pa, isa sa bawa’t tagiliran, at si Jesus sa gitna.
Juan 19:32 Nagsiparoon na ang mga kawal, at inumog ang mga hita ng una, at ng sa isa na ipinako sa krus na kasama niya:

ISHMAEL IS UNDER ABRAM/SARAI BUT NOT THE CHANGE NAME TO ABRAHAM/SARAH!!

NG SI ABRAHAM AY SUPOT PA AT HINDI PA TULI

Roma 4:12

12 At ang ama ng pagtutuli nila na hindi lamang sa pagtutuli, kundi pati naman sa mga nagsisilakad sa mga bakas niyaong pananampalataya ng ating amang si Abraham na nasa kaniya [[[[[nang siya’y nasa di-pagtutuli.]]]]]]]

ISHMAEL CIRCUMCISED AT THE AGE OF 13 AND ABRAM IS 99 CHANGE TO ABRAHAM…DUE TO THE COMING OF ISAAC!!

*****************************************************
SEE THE DIFFERENCE OF ABRAM TO ABRAHAM AND SARAI TO SARAH
*****************************************************

SI ISHMAEL AY GALING DIN KAY ABRAM SA KANILANG ALIPING NANAY NA TAGA EGIPTO NA SI HAGAR.

SA UR/IRAQ PA LANG ANG TUNAY NG ASAWA NI ABRAM AY SI SARAI
YAN PA NAME NILA NOONG HINDI PA NAIBIBIGAY SI ISAAC.

GENESIS 11

Ang Lahi ni Terah

26 Pitumpung taon na si Terah nang magkaanak ng tatlong lalaki: sina Abram, Nahor at Haran.

27 Ito naman ang kasaysayan ng mga anak ni Terah na sina Abram, Nahor at si Haran na ama ni Lot. 28 Buhay pa si Terah nang mamatay si Haran sa kanyang sariling bayan ng Ur, sa Caldea. [[[[[[[[[[29 Napangasawa ni Abram si Sarai at napangasawa]]]]]]]]] naman ni Nahor si Milca na anak ni Haran na ama rin ni Isca. 30 Si Sarai ay hindi magkaanak sapagkat baog siya.

31 Umalis si Terah sa bayan ng Ur, Caldea, kasama ang kanyang anak na si Abram, ang asawa nitong si Sarai at si Lot na anak ni Haran. Papunta sila sa Canaan ngunit nang dumating sa Haran, doon na sila nanirahan. 32 Doon namatay si Terah sa gulang na 205 taon.

ISINILANG SI ISHMAEL AY ABRAM PA ANG PANGALAN NI ABRAHAM
GENESIS 16:1 HINDI NAGKAANAK SI SARAI NA ASAWA NI ABRAM.

Genesis 16: 1-16

Si Hagar at si Ismael

1 Hindi magkaanak si Sarai na asawa ni Abram. Ngunit mayroon siyang [[aliping babae]]] na [[[taga-Egipto na ang pangalan ay Hagar]]]. 2 Sinabi niya, “Abram, dahil pinagkaitan ako ni Yahweh ng anak, ang alipin ko ang sipingan mo. Baka sakaling magkaanak siya para sa akin!” Pumayag si Abram sa sinabi ni Sarai. 3 At ipinaubaya nga ni Sarai sa kanyang asawa si Hagar upang maging asawang-lingkod. Sampung taon na si Abram na naninirahan sa Canaan nang ito’y nangyari. 4 Matapos sipingan ni Abram si Hagar, nagdalang-tao nga ito. Subalit nagmalaki si Hagar at hinamak nito si Sarai.

***********************************************
NAGING ABRAHAM LANG YAN NG IPANGKO ANG PAGDATING NI ISAAC
***********************************************

KAYA “HINDI” PASOK SI ISHMAEL SA PANGALAN NIYANG ABRAHAM!!!

GENESIS 17:5 NGAYON AY ABRAHAM NA PANGALAN MO (KASI DARATING NA SI ISAAC)

AT PINALITAN NA DIN ANG NAME NA SARAI SA SARAH!!
GENESIS 17:15 SARAI TO SARAH CHANGE NAME!!!

KAYA SI ISHMAEL EXISTING NA SA PANGALANG ABRAM AT ANG PANGALANG ABRAHAM AY PARA KAY ISAAC.

THE SACRIFICE OF ISAAC BY ABRAHAM IS NOT FULFILLED AND NOT COMPLETED IS THE RAM/MALE SHEEP SON OF ABRAHAM?

THE SACRIFICE OF ISAAC BY ABRAHAM NOT FULFILLED OR COMPLETED
RAM = “UNCASTRATED MALE SHEEP” (FULFILLED IT)
WHO IS THE RAM? IS HE A SON?
IS THE RAM SON OF ABRAHAM?

GENESIS 22:12-13

12 At sa kaniya’y sinabi, Huwag mong buhatin ang iyong kamay sa bata, o gawan man siya ng anoman: sapagka’t talastas ko ngayon, na ikaw ay natatakot sa Dios, sa paraang hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak.

13 At itiningin ni Abraham ang kaniyang mga mata, at nagmalas, at narito, ang isang tupang lalake, sa dakong likuran niya na huli sa dawag sa kaniyang mga sungay: at pumaroon si Abraham, at kinuha ang tupa, at siyang inihandog na handog na susunugin na inihalili sa kaniyang anak.

GENESIS 22:12-13

12 And he said, Lay not thine hand upon the lad, neither do thou any thing unto him: for now I know that thou fearest God, seeing thou hast not withheld thy son, thine only son from me.

13 And Abraham lifted up his eyes, and looked, and behold behind him a ram caught in a thicket by his horns: and Abraham went and took the ram, and offered him up for a burnt offering in the stead of his son.

JOHN 8:56-59

56 Nagalak ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw; at nakita niya, at natuwa.

57 Sinabi nga sa kaniya ng mga Judio, Wala ka pang limangpung taon, at nakita mo si Abraham?

58 Sinabi sa kanila ni Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga.

59 Sila nga’y nagsidampot ng mga bato upang ihagis sa kaniya: datapuwa’t nagtago si Jesus, at lumabas sa templo

JOHN 8:56-59

56 Your father Abraham rejoiced to see my day: and he saw it, and was glad.

57 Then said the Jews unto him, Thou art not yet fifty years old, and hast thou seen Abraham?

58 Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, Before Abraham was, I am.

59 Then took they up stones to cast at him: but Jesus hid himself, and went out of the temple, going through the midst of them, and so passed by.

QUESTION/TANONG
SINO ANG INALAY ANAK O DIYOS MISMO?
NOW THE QUESTION IS THE SACRIFICE GOD OR SON?

ACCORDING TO PROPHECIES OF THE DREADFUL DAY OF THE LORD (HIS PASSION) PLEASE READ THIS LINK CAREFULLY!!!

THE RAM/SHEEP HAS BEEN SLAUGHTER HIMSELF OR OTHER MAN?

 

ANO BA ANG DAKILANG PAGKASASERDOTE NG ATING PANGINOONG YESHUA/JESUS?

SA MGA RELIGION NA MAHILIG GUMAMIT NG SALITANG “HARAPAN” AT GAMITIN ANG TALATANG ITO BASA

HEBREW 9:24 Sapagka’t hindi pumasok si Cristo sa dakong banal na ginawa ng mga kamay, na kahalintulad lamang ng tunay; kundi sa talagang langit, upang humarap ngayon sa harapan ng Dios dahil sa atin:


SA PAGKASASERDOTE NG PANGINOONG YESHUA/JESUS AY PUMALIT SA MGA MAKALUMANG SASERDOTE! KAYA NAPALITAN ANG KAUTUSAN (OUR BOOKS TRANFORMED WHEN PROPHECY FULFILLED)

Mga Hebreo 7:12

Sapagka’t nang palitan ang pagkasaserdote ay kinailangang
palitan naman ang kautusan.

SAPAGKAT NANGANGAMATAY ANG MGA NAUNANG SASERDOTE NGUNIT ANG PUMALIT AY MAY BUHAY NA WALANG HANGGAN!!HEBREWS 7:20-28

20 At yamang yao’y hindi naging sa walang sumpa:

21 (Sapagka’t sila’y sa katotohanan ay ginawang mga saserdote na walang sumpa; datapuwa’t siya’y may sumpa sa pamamagitan niyaong nagsasabi tungkol sa kaniya, Sumumpa ang Panginoon at hindi siya nagsisisi, Ikaw ay saserdote magpakailan man); ( PSALM 110:4/AWIT 110:4 )

22 Ay gayon din naman si Jesus ay naging tagapanagot sa lalong mabuting tipan.

23 At katotohanang sila’y marami sa bilang na naging mga saserdote, sapagka’t dahil sa kamatayan ay napigil sila ng pagpapatuloy:

24 Datapuwa’t siya, sapagka’t namamalagi magpakailan man ay may pagkasaserdote siyang di mapapalitan.

25 Dahil dito naman siya’y nakapagliligtas na lubos sa mga nagsisilapit sa Dios sa pamamagitan niya, palibhasa’y laging nabubuhay siya upang mamagitan sa kanila.

26 Sapagka’t nararapat sa atin ang gayong dakilang saserdoteng banal, walang sala, walang dungis, nahihiwalay sa mga makasalanan, at ginawang lalong mataas pa kay sa mga langit;

27 Na hindi nangangailangan araw-araw na maghandog ng hain, na gaya niyaong mga dakilang saserdote una-una’y patungkol sa kaniyang sariling mga kasalanan at saka patungkol sa mga kasalanan ng bayan: sapagka’t ito’y ginawa niyang minsan magpakailan man, nang kaniyang ihandog ang kaniyang sarili.

28 Sapagka’t inilagay ng kautusan na mga dakilang saserdote ang mga taong may kahinaan; nguni’t ang salita ng sumpa na kasunod ng kautusan ay siyang naglalagay sa Anak, na sakdal magpakailan man.

Awit 110:4
4 Sumumpa ang Panginoon, at hindi magsisisi, Ikaw ay saserdote magpakailan man ayon sa pagkasaserdote ni Melchisedech.

SI MELCHISECH AY KATAWANG LUPA NG DIYOS SA PANAHON NI ABRAHAM!!!

WHAT IS REALLY THE WORD OF GOD IS?

SINO ANG PUMASOK SA DAKONG KABANAL-BANALAN?

ANG KAUTUSAN!! / THE LAW OF GOD!!!! FULFILLED IN ONE WORD!!!! GOD IS LOVE!!!

AYON SA AKING PAG-AARAL ANG KAUTUSAN O SALITA NG ATING PANGINOONG YESHUA ANG KASULATAN AY BINUBUO NG KASAYSAYAN, BATAS SA KASALANAN, MGA HULA NG KAGANAPAN AT NG SIYANG DARATING (PROPHECY),  KATUPARAN NG HULA, FIGURATIVE, SYMBOLICAL, PARABLES (TALINGHAGA).

patripassianism_guiding_verse

SA BUOD NG KAUTUSAN NI MOISES AY ANG PANGINOONG YESHUA (BEFORE YOU PROCEED DO NOT FORGET TO CLICK THIS LINK) ang SIYANG LAMAN NG LAHAT NG KATUPARAN NITO.

NGAYON KAPAG ANG BATAS NG KAUTUSAN SA PAGLILINIS AT MGA KAUGALIAN ANG PAIIRALIN AT HINDI ANG HINIRANG NANAKASULAT DITO AY HINDI ITO NAKAPAGPAPABANAL NG TAO. ANG NAGPAPABANAL AY ANG DIYOS SA BAGONG TIPAN NA SIYANG LAMANG NG MGA HULAT AT KATUPARANG INILAHAD NI MOISES, DAVID AT MGA PROPETA NG LUMANG TIPAN.

concerning_me

CONCERNING “ME” not CONCERNING “US”

concerning_me

Mga Hebreo 7:19

(Sapagka’t ang kautusan ay walang anomang pinasasakdal),
at may pagpapasok ng isang pagasang lalong magaling, na sa
pamamagitan nito ay nagsisilapit tayo sa Dios.

ANG KAUTUSANG LUMA AY PARA MAUNAAWAAN NG TAO KUNG ANO ANG KASALANAN

Roma 5:13

Sapagka’t ang kasalanan ay nasa sanglibutan hanggang sa
dumating ang kautusan: nguni’t hindi ibinibilang ang
kasalanan kung walang kautusan.

AT NAGIGING SUMPA SA MGA TAO…

Galacia 3:10
Sapagka’t ang lahat na sa mga gawang ayon sa kautusan ay
nasa ilalim ng sumpa: sapagka’t nasusulat, Sinusumpa ang
bawa’t hindi nananatili sa lahat ng mga bagay na nasusulat
sa aklat ng kautusan, upang gawin nila.

Galacia 3:12
At ang kautusan ay hindi sa pananampalataya; kundi, Ang
gumaganap ng mga yaon ay mabubuhay sa mga yaon.

Galacia 3:13
Sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Cristo, na naging
sumpa sa ganang atin; sapagka’t nasusulat, Sinusumpa ang
bawa’t binibitay sa punong kahoy:

KAILANGANG MAWALA TAYO SA ILALIM NG KASULATAN NGUNIT HINDI NG KATUPARAN NITO

Galacia 5:18
Datapuwa’t kung kayo’y pinapatnubayan ng Espiritu, ay wala
kayo sa ilalim ng kautusan.

Galacia 3:11
Maliwanag nga na sinoman ay hindi inaaring-ganap sa
kautusan sa harapan ng Dios; sapagka’t, Ang ganap ay
mabubuhay sa pananampalataya.

SI ABRAHAM AY HINDI NAKABASA NG KASULATAN NI MOISES KUNDI SIYA AY NANAMPALATAYA NGUNIT NAGPAHAYAG SIYA SA JOHN 8:58 TUNGKOL DITO

Roma 4:13
Sapagka’t hindi sa pamamagitan ng kautusan ginawa ang
pangako kay Abraham o sa kaniyang binhi na siyang
magmamana ng sanglibutan, kundi sa pamamagitan ng
katuwiran ng pananampalataya.

SUMAMPALATAYA KA BA DAHIL SA KAUTUSAN O SA KATUPARAN NG KAUTUSAN NI MOISES?

Galacia 2:19
Sapagka’t ako sa pamamagitan ng kautusan ay namatay, sa
kautusan, upang ako’y mabuhay sa Dios.

Galacia 3:2
Ito lamang ang ibig kong maalaman sa inyo, Tinanggap baga
ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawang ayon sa
kautusan, o sa pamamagitan ng pakikinig ng tungkol sa
pananampalataya?

Galacia 3:5
Siya na nagbibigay nga sa inyo ng Espiritu, at gumagawa ng
mga himala sa gitna ninyo, ginagawa baga sa pamamagitan ng
mga gawang ayon sa kautusan, o sa pakikinig ng tungkol sa
pananampalataya?

SO YOU HAVE TO THINK NOW IN OUR PRESENT TIME ARE YOU A SLAVE OF OLD TESTAMENT OR NEW TESTAMENT?

new_covenant_prophesied2

SA USAPING SASERDOTE NAMAN