Advertisements

Archive for the ‘ANG KATOTOHANAN’ Category

MAY SALITA BANG NAMAMAGITAN MO? ANO BA IBIG SABIHING NG SALITANG “LAHAT” ..LAHAT NG BAGAY?

 

FOCUS SA SALITANG “LAHAT NG BAGAY” (ALL THINGS) SA PAMAMAGITAN NIYA!!!

JOHN_1_3

Advertisements

ANG PAGKAKASUNOD-SUNOD NG MGA HULA AT KATUPARAN SA BUHAY NG PANGINOONG YEHUSHUA/YESHUA/IESOUS/IESV(JOHN 19:19-20). (YOD HE VAV HE = YOD SHIN VAV AYIN)

armandecastro.wordpress.com

PROPHECIES AND EACH FULFILLMENT IN THE LIFE OF YEHUSHUA/JESUS!!

PEACE ON EARTH!

PATRIPASSIANISM

peace_on_eart

Yehu’shua [ for God (Yeh) shall (u) save (shua)]

YESHUA/YEHOSHUA

GOD IS LOVE!!!


patripassianism_guiding_verse

BE YE HOLY FOR I AM HOLY

PATRIPASSIANISM

FOCUS ON “ME” NOT “US” AND FOCUS ON THOSE “BOOKS” BELOW!

matupad_lahat_sa_kanya

FOCUS ON “AKIN” NOT “AMIN”

luke_22_44-47

FOCUS ON “AKIN” NOT “AMIN”

concerning_me

NARITO ANG BUOD NG MGA HULA AT KATUPARAN NA MAGAGANAP NG MAGING TAO ANG DIYOS NG LUMANG TIPAN NA SI YAHWEH=YESHUA/JESUS (1 JOHN 4:2-3, 1 TIM. 3:16, ISAIAH 9:6, ISAIAH 7:14 NATUPAD SA MATEO 1:22-23, ISAIAH 40:3, JOHN 1:22-23). SUNDAN PO NATIN MGA KAPATID ANG PAGKAKASUNOD-SUNOD NITO SA ATING MGA BIBLIA AMEN!

2 PEDRO 1:20-21 Higit sa lahat, tandaan ninyo na walang makakapagpaliwanag ng alinmang hula sa KASULATAN sa bisa ng KANYANG SARILING KAKAYAHAN. 21 SAPAGKAT HINDI NAGBUHAT SA KALOOBAN NG TAO ANG HULA NG MGA PROPETA; ITO’Y GALING SA DIYOS AT IPINAHAYAG NG MGA TAONG KINASIHAN NG ESPIRITU SANTO.

MATEO 5:17 “Huwag ninyong ISIPING AKO’Y NAPARITO upang SIRAIN ang KAUTUSAN O  ANG MGA PROPETA:  AKO’Y NAPARITO, hindi upang SIRAIN,  kundi upang  “GANAPIN”.

Matthew 5:17 Think not that I am come to destroy the law, or the prophets: I am not come to destroy, but to FULFILL.

CLICK: ANG HULA MAGKAROON NG LIWANAG!


NARITO PO MGA KAPATID ANG MGA BUOD NG MGA HULA AT KATUPARAN:

WHO HATH BELEIVED OUR REPORT? WERE ALREADY PROPHESIED!!!

1. ANG PAGSILANG NG MAKAPANGYARIHANG DIYOS (MIGHTY [[GOD!!!]]) AT WALANG HANGGANG-AMA (EVERLASTING FATHER!!!) AT EMMANUEL ([[GOD!!!]] IS WITH US)!!

2. ANG TALA SA SILANGAN (STAR IN THE EAST).

3. SA BETHLEHEM DAPAT IPAPANGANAK SI JESUS.

4. NG IPAPATAY NI HERODES ANG MGA SANGGOL PAGKAPANGANAK NI JESUS.

5. NG ITAKAS ANG SANGGOL NA SI JESUS AT NG MANIRAHAN SILA SA EGIPTO DAHIL IPINAPAPATAY NGA ANG MGA SANGGOL “TINAWAG KO ANG AKING ANAK SA EGIPTO”.

6. SA KANYANG PAGBABALIK HINDI SA NAZARETH NANIRAHAN KUNDI SA CAFERNAUM BAKIT?

7. ANG PAGPAPATOTOO NI JUAN BAUTISTA ANG TINIG SA ILANG PATUNGKOL KAY JESUS.

8. HINDI LAMANG SA TINAPAY NABUBUHAY ANG TAO KUNDI SA BAWAT SALITANG NAMUMUTAWI SA BIBIG NG DIYOS (SI KRISTO ANG MANNA).

9. ANG PAGTUKSO NI SATANAS KAY JESUS

10. ANG PAG-AMIN NI JESUS NA SIYA ANG NASA AKLAT NI ISAIAH

11. NG BAUTISMUHAN SI JESUS ANG TINIG.

12. MARAMING PAGAGALINGIN SI JESUS NA MGA MAY SAKIT.

13. SI JESUS ANG LINGKOD NA HINIRANG NA IPINAKILALANG ANAK NG DIYOS NGUNIT DITO SA TALATA AY TINAWAG NA LINGKOD.

14. MARAMI ANG MABUBULAGAN AT HINDI MAKAKAUNAWA (MAKINIG MAN NG MAKINIG DI KAYO MAKAKAUNAWA).

15. ANG PAG-AALITAN O PAG-AAWAY SA LOOB NG SAMBAHAYAN (Ang kaaway ng isang tao’y ang kanya mismong kasambahay.)

16. GAGAMIT SI JESUS SA PAGTUTURO NG TALINGHAGA O PARABLES.

17. MARAMI ANG BULAANG GURO AT MGA MAPAGKUNWARING PAGSAMBA.

18. PAGSAKAY NI JESUS SA BISIRONG ASNO.

19. IPAGTATABUYAN NI JESUS ANG MGA NAMIMILI AT NAGPAPALIT NG SALAPI AT ANG MGA NAGTITINDA NG KALAPATI.

20. ANG BATONG ITINAKWIL NG MGA NAGSIPAGTAYO ANG BATONG NAGING PANULUKAN NA DUDUROG SA KANILA.

21. ANG NAUPO SA KANAN NI DAVID (HINDI ANAK NI DAVID SI JESUS/MESSIAH.

22. PAPATAYIN KO ANG PASTOL AT MANGANGALAT ANG MGA TUPA

23. TUMAKAS LAHAT NG MGA ALAGAD PARA WALANG MAPAHAMAK.

24. ANG PAGSAMPAL, PAGDURA, PAGBUNOT NG BUHOK AT BALBAS SA MUKHA NI JESUS.

25. PAGKAKANULO NI JUDAS ISCARIOTE.

26. PAGKAMATAY NI JUDAS ISARIOTE.

27. ANG HULA NA IBIBILANG SI JESUS SA MGA SALARIN (MAY MGA KASAMA SIYANG MGA IBA PANG SALARIN NA KASAMA NIYANG IPINAKO.

28. DIYOS KO DIYOS KO BAKIT MO AKO PINABAYAAN.

29. MAGSASAPALARAN SA DAMIT NI JESUS PAGPUPUSTAHAN ANG DAMIT NIYA.

30. PAGPAPAKO SA KRUS (pierced my hands and my feet) PSALM 22:16.

31. MAUUHAW SI JESUS BAGO MAMATAY SA KRUS.

32. WALANG MABABALI SA KANYANG MGA BUTO.

33. PAGMAMASDAN NILA ANG KANILANG INULOS.

34. MULING PAGKABUHAY NI JESUS SA IKATLONG ARAW.

35. NABUKSAN ANG MGA PAG-IISIP NG MGA TAO PATUNGKOL SA HULA AT KATUPARAN KAY JESUS.

 

PROPHECIES FULFILLED AFTER YESHUA/JESUS DEATH.

 

NGAYON MGA KAPATID NAUNAWAAN NINYO NA MAY MGA HULA(PROPHECY) AT KATUPARAN NARITO ANG NGA HULA SA LUMANG TIPAN KUNG SINO ANG GUMANAP NG LAHAT NG YAN

 

1. IKAW AY AKING ANAK NGAYON AY IPINANGANAK KITA

2. SINO ANG PUMASOK NA YON SA DAKONG KABANAL-BANALAN?

3. SINO ANG NAGING BATONG ITINAKWIL NA YON?

4. NAGKAUSAP NA AT NAGKITA SI JESUS AT SI PROPETA ISAIAH SA LUMANG TIPAN.

5. SI JESUS ANG NAG-ALIS NG MGA ISRAELITA SA EGIPTO NG PANAHON NI MOISES.

6. ANG ILAWAN O LIWANAG NG BAGONG JERUSALEM

7. WHO WILL TEACH precept upon precept, precept upon precept; line upon line, line upon line.

 

CLICK HERE: NARITO NAMAN ANG MGA HULA AT KATUPARAN NA SA LUMANG TIPAN LAMANG NAGANAP LAHAT AT MAGAGANAP PA.

ANG DIYOS “NAGING TAO”. (1 JOHN 4:2-3) ANTI-KRISTO BA KAUSAP NINYO O HINDI?


ANG ALAMIN NINYO MGA KAPATID SA AKLAT NA ITO AY KUNG SINO ANG GUMANAP NG LAHAT NG MGA HULA NA ITO? SINO ANG NAGING TAO.

HEBREO 10:1 ANG KAUTUSAN ay malabong anino lamang at hindi ganap na larawan ng mabubuting bagay na darating. Hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga haing inihahandog TAON TAON.

1. BAKIT KAILANGANG MAMATAY PA SI JESUS

2. KUNG WALANG KAKULANGAN ANG NAUNA HINDI NA SANA NAGKAROON NG PANGALAWA AT ANG BAGAY NA NALULUMA AY MALAPIT NG MAWALA

3. KUNG AMA LANG ANG NAKAKAALAM BAKIT SI JESUS (ANG ANAK NG TAO) ANG DARATING?

4. SI JESUS ANG NAG-ALIS NG MGA TAO SA EGIPTO NG PANAHON NI MOISES.

5. ANG ILAWAN O LIWANAG NG BAGONG JERUSALEM

concerning_me

AMEN!

TATAK NG KALIGTASAN SA APOCALYPSIS O PAHAYAG !!! OR THE SEAL OF SALVATION IN REVELATION !!!

THE SEAL OF SALVATION ANO BA YUONG TATAK NG KALIGTASAN (SEALED IN FOREHEAD) ?

Exodus 13:9, 16, Jude 1:5 (vulgate 405 a.d. and Douay Rheims version YESHUA/JESUS saved people in egypt)

Exodus 13:9 Ang pag-aalaalang ito’y magiging parang isang tanda sa inyong kamay, o sa inyong noo upang hindi ninyo malimutan ang mga utos ni Yahweh, pagkat inilabas niya kayo sa Egipto sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan.

Exodus 13:16 Ang paghahandog na ito’y magsisilbing palatandaan, tulad ng tatak ng inyong kamay o sa inyong noo; ito’y pag-aalaala sa ginawa ni Yahweh ng kayo’y ialis niya sa Egipto sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan.

Ephesians 1:13-14

13 In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation: in whom also after that ye believed, ye were sealed with that holy Spirit of promise,

14 Which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession, unto the praise of his glory.

Efeso 1:13-14

13 Kayo man ay naging bayan ng Diyos matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang Magandang Balita na nagdudulot ng kaligtasan. Sumampalataya kayo kay Cristo, kaya’t ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos bilang TATAK ng pagkahirang sa inyo. 14 Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ang mga pangako ng Diyos para sa atin, hanggang sa makamtan natin ang lubos na kaligtasan. Purihin natin ang kanyang kaluwalhatian!

 

PAHAYAG 7:3 “Huwag muna ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat o ang mga punongkahoy hangga’t hindi pa natin nalalagyan ng tatak sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos.”

Revelation 7:3

3 Saying, Hurt not the earth, neither the sea, nor the trees, till we have sealed the servants of our God in their foreheads.

PAHAYAG 9: 4 Ipinagbilin sa kanila na huwag sirain ang mga damo, punongkahoy o anumang halaman. Ang mga tao lamang na walang tatak ng Diyos sa noo ang maaari nilang saktan.

Revelation 9:And it was commanded them that they should not hurt the grass of the earth, neither any green thing, neither any tree; but only those men which have not the seal of God in their foreheads.

SYMBOLICAL NAME IN YOUR FOREHEAD MEANING THE ONE YOU ARE THINKING!! YOUR GOD THE LAMB!!!

 

PAHAYAG 14:1

Tumingin ako, at nakita ko ang Kordero na nakatayo sa Bundok ng Zion (KORDERO LANG), kasama ang 144,000 tao. Nakasulat sa kanilang noo ang pangalan ng Kordero at ang pangalan ng kanyang Ama (JOHN 10:30).

 

Revelation 14:1

14 And I looked, and, lo, a Lamb stood on the mount Sion (A LAMB ONLY), and with him an hundred forty and four thousand, having his Father’s name written in their FOREHEADS (JOHN 10:30).

 

THE 144,000 ARE THOSE VIRGINS ONLY THAT IS NOT THE NUMBER OF PEOPLE WHO WILL BE SAVED.

PAHAYAG 14:3-4 Walang makaunawa sa awit na yaon kundi ang 144,000 na tinubos sa sanlibutan. 4 Ito ang mga lalaking hindi nagkaroon ng anumang kaugnayan sa mga babae; hindi sila nag-asawa. Sumunod sila sa Kordero saanman siya magtungo. Sila’y tinubos mula sa buong sangkatauhan bilang mga unang handog sa Diyos at sa Kordero.

YAN PO MGA KAPATID ANG 144,000 AY MGA LALAKI LAMANG NA HINDI NAGKAROON NG KAUGNAYAN SA MGA BABAE.

Revelation 14:4 (King James Version)
4These are they which were not defiled with women; for they are virgins. These are they which follow the Lamb whithersoever he goeth. These were redeemed from among men, being the firstfruits unto God and to the Lamb.

REMEMBER THIS IN CHAPTER 15 TO CHAPTER 22 OF REVELATION YOU CANNOT FIND THE WORD FATHER ANYMORE!

WHO IS YEHUSHUA/YESHUA IN REVELATION?

 

 

THE REMNANT PROPHECY FULFILLED!

PROPHECY IN OLD TESTAMENT

I KING 19:18 Yet I reserve seven thousand in Israel–all whose knees have not bowed down to Baal and whose mouths have not kissed him.”

FULFILLED IN NEW TESTAMENT

ROMANS 11:4-5

4 But what does the divine response say to him? “I have reserved for Myself seven thousand men who have not bowed the knee to Baal.”
5 Even so then, at this present time there is a remnant according to the election of grace.

IN OLD SCRIPT VULGATE 405 A.D. TRANSALATION GOD IS JESUS / YESHUA (HABAKKUK 3:18).

OLD SCRIPT LATIN VULGATE 405 A.D. BIBLE TRANSLATION GOD IS JESUS/YESHUA

YESHUA/JESUS COMMANDED MOISES TO DEVIDE THE RED SEA JUDE 1:5 (VULGATE 405 A.D. BIBLE TRANSLATION)

 

HABAKKUK 3:18 GOD IS JESUS!!!

LATIN_VULGATE_405_AD_OLD_SCRIPT

 

LATIN_VULGATE_405_AD_OLD_SCRIPT_2

BOTH MATTHEW & LUKE GENEAOLOGY OF JESUS ARE DIFFERENT!!!! THE LAST PART OF 14 GENERATIONS IN MATTHEW 1:12-16 IS ARE QUESTIONABLE TOO. BUT THE REST OKAY.

WHAT I CAN SEE ONLY THE LAST PART OF MATTHEW THE 14 GENERATION IS WRONG. IN LUKE FROM ADAN TO JOSEPH ARE OPINION OF OTHERS.

 

THIS IS WHAT I FOUND!! AND TIME TO CORRECT IT!!!

(SELATIEL IS NOT THE FATHER OF ZERUBABEL BECAUSE

PEDAYA IS THE FATHER OF ZERUBABEL IN 1 CHRONICA 3:19)

 

TAKENOTE: DON’T PANIC THERE ARE PROOF IN 1 CRONICA 3:17-24 (ALL WE HAVE TO DO IS TO TRACK THE GENERATION OF KING  JOSIAS OF JUDAH) NOW ONCE IT WAS FIXED THE TRUTH WILL SET US FREE!!

 

1 Cronica 3: 1-24

Ang Angkan ni David

1 Si David ay nagkaroon ng mga anak sa Hebron. Ang una ay si Amnon, anak niya kay Ahinoam na Jezreelita. Ang pangalawa ay si Daniel na anak naman niya kay Abigail na taga-Carmel.2 Ang pangatlo ay si Absalom, anak niya kay Maaca na anak ni Talmai na hari sa Gesur. Si Adonias ang pang-apat, anak naman kay Haguit. 3 Ang panlima ay si Sefatias, anak kay Abital, at si Itream ang pang-anim na anak naman niya kay Egla. 4 Anim ang naging anak ni David sa Hebron sa loob ng pito at kalahating taon ng paghahari niya roon. Pagkatapos sa Hebron, tatlumpu’t tatlong taon naman siyang naghari sa Jerusalem. 5 Doo’y apat ang naging anak niya kay Batsheba a na anak ni Amiel. Ito’y sina Simea, Sobab, Natan at Solomon. 6 Siyam pa ang naging anak niya sa Jerusalem. Ito’y sina Ibhar, Elisama, Elifelet, 7 Noga, Nefeg, Jafia, 8 Elisama, Eliada at Elifelet. 9 Ang mga ito ang mga anak ni David bukod pa sa mga anak niya sa kanyang mga asawang-lingkod. Iisa ang anak niyang babae, si Tamar.

Ang Angkan ni Haring Solomon

10 Ito ang angkan ni Solomon: anak ni Solomon si Rehoboam na ama ni Abias, at anak naman ni Abias si Asa na ama ni Jehoshafat. 11 Anak ni Jehoshafat si Joram na ama ni Ahazias. Anak naman ni Ahazias si Joas. 12 Anak ni Joas si Amazias na ama ni Azarias, na ama naman ni Jotam. 13 Anak ni Jotam si Ahaz na ama ni Ezequias na ama naman ni Manases. 14 Anak ni Manases si Ammon na ama ni Josias. 15 Apat ang naging anak ni Josias: sina Johanan, Jehoiakim, Zedekias at Sallum. 16 Ang anak ni Jehoiakim ay si Jeconias na ama ni Zedekias.

Ang Angkan ni Haring Jeconias (THE FATHER OF ZERUBABEL IS NOT SELATIEL HIS FATHER IS PEDAYA (1 CHRONICA 3:19)

17 Naging bihag sa Babilonia si Jeconias. Ang pito (SEVEN/7) niyang anak ay sina Selatiel(1), 18 Malquiram(2), Pedaya(3), Senazar(4), Jacamias(5), Hosama(6) at Nedabias(7). 19 Ang mga anak naman ni Pedaya(2 SONS) ay sina Zerubabel(1) at Simei(2). Tatlo ang unang anak ni Zerubabel( 2 SONS 1 DAUGHTER + 5 SONS) , sina Mesulam(1) at Hananias(2) at isang babae, si Selomit(1 GIRL). 20 Ang lima pang anak niya ay sina Hasuba(1), Ohel(2), Berequias(3), Hasadias(4) at Jusab-hesed(5).

21 Mga anak ni Hananias(2 SONS) sina Pelatias(1) at Jesaias(1). Anak ni Jesaias(1 SON) si Refaias(1), anak ni Refaias(1 SON) si Arnan(1), anak ni Arnan(1 SON) si Obadias(1) at anak ni Obadias(1 SON) si Secanias(1)22 Anim (SIX/6) ang naging anak ni Secanias(6 SONS): sina Semaya(1), Hatus(2), Igal(3), Barias(4), Nearias(5) at Safat(6). 23 Tatlo (THREE) ang naging anak ni Nearias(3 SONS): sina Elioenai(1), Ezequias(2) at Azrikam(3). 24 Pito (SEVEN/7)  naman ang naging anak ni Elioenai(7 SONS): sina Hodavias(1), Eliasib(2), Pelaya(3), Akub(4), Johanan(5), Delaias(6) at Anani(7).

JECONIAS –> PEDAYA  –> ZERUBABEL –> HANANIAS –> JESIAS –> REFAIAS –> ARNAN –> OBADIAS –> SECANIAS –> NEARIAS –> ELIOENAI –> AKUB –> (JOSEPH?????)

 

LET US COMPARE IN MATTEHEW CHAPTER 1

Mateo 1: 1-25

Talaan ng mga Ninuno ni Jesu-Cristo
(Lucas 3: 23 – 38)

1 Ito ang talaan ng mga ninuno ni Jesu-Cristo na mula sa angkan ni David na mula naman sa lahi ni Abraham.

2-6 Mula kay Abraham hanggang kay Haring David, ang mga ninuno ni Jesus ay sina: Abraham, Isaac, Jacob na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid, Juda, Fares at Zara na mga anak ni Juda kay Tamar, Esrom na anak ni Fares, Aram, Aminadab, Naason, Salmon, Boaz na anak ni Salmon kay Rahab, Obed na anak ni Boaz kay Ruth, at Jesse na ama ni Haring David.

6-11 Mula naman kay Haring David hanggang sa naging bihag ang mga taga-Juda sa Babilonia, ang mga ninuno ni Jesus ay sina: David, Solomon na anak ni Haring David sa dating asawa ni Urias, Rehoboam, Abias, Asa, Jehoshafat, Joram, Ozias, Jotam, Acaz, Ezequias, Manases, Amos, Josias, Jeconias at ang mga kapatid nito.

 

WHEN I SEARCH IN THE BIBLE I CANNOT FIND OTHERS START TO ABIUD JOSEPH BECAUSE ELIAKIM  his name change by “Pharao Nechao of Egypt to Jehoiakim 2 Kings 23:34)

Josiah had four sons: Johanan, and Eliakim (born c. 634 BC) by Zebudah the daughter of Pedaiah of Rumah; (Eliakim his name change by “Pharao Nechao of Egypt to Jehoiakim 2 Kings 23:34 by Arman G. de Castro) and Mattanyahu (c. 618 BC) and Shallum(633/632 BC) both by Hamutal, the daughter of Jeremiah of Libnah.[7]

Shallum succeeded Josiah as king of Judah, under the name Jehoahaz.[8] Shallum was succeeded by Eliakim, under the name Jehoiakim,[9] who was succeeded by his own sonJeconiah;[10] then Jeconiah was succeeded to the throne by Mattanyahu, under the name Zedekiah.[11] Zedekiah was the last king of Judah before the kingdom was conquered byBabylon and the people exiled.

source http://en.wikipedia.org/wiki/Josiah

 

12-16 At pagkatapos na sila’y maging bihag sa Babilonia hanggang sa ipanganak si Jesus, ang mga ninuno niya ay sina: Jeconias, Salatiel, Zerubabel, Abiud, Eliakim, Azor, Sadoc, Aquim, Eliud, Eleazar, Matan, Jacob, at si Jose na asawa ni Maria. Si Maria ang ina ni Jesus—ang tinatawag na Cristo.

17 Samakatuwid, may labing-apat na salinlahi mula kay Abraham hanggang kay David, labing-apat mula kay David hanggang sa pagkabihag ng mga Israelita sa Babilonia at labing-apat din mula sa pagkabihag sa Babilonia hanggang kay Cristo.

 

SEE THE DIFFERENCE NOW IN MATTHEW 1:12-16 AND 1 CHRONICA 3:21-24

 

SO FROM JECONIAS TO JOSEPH IN MATTHEW CHAPTER 1. (SELATIEL IS NOT THE FATHER OF ZERUBABEL PEDAYA IS THE FATHER OF ZERUBABEL IN 1 CHRONICA 3:19)

1 MATTHEW 1: 12-16

Jeconias –> SALATIEL–> ZERUBABEL –> Abiud –> Eliakim –> Azor –> Sadoc –> Aquim –> Eliud –> Eleazar –> Matan –> Jacob –> Jose

1 Cronica 3: 19-24

JECONIAS –> PEDAYA  –> ZERUBABEL –> HANANIAS –> JESIAS –> REFAIAS –> ARNAN –> OBADIAS –> SECANIAS –> NEARIAS –> ELIOENAI –> AKUB(ACCUB/AKKUB) –> (JOSEPH?????)

 

HERE’S MY DRAFT!!

matthew_last_part_is_wrong_14_saling_lahi

AND HERE’S MY CHALLENGE!!

my_challenge_to_all

 

MATTHEW 1:17 Samakatuwid, may labing-apat(14) na salinlahi(GENERATIONS) mula kay Abraham hanggang kay David, labing-apat(14) mula kay David hanggang sa pagkabihag ng mga Israelita sa Babilonia at labing-apat(14) din mula sa pagkabihag sa Babilonia hanggang kay Cristo.

CLICK THIS LINK 14 times 3 GENERATIONS MUST BE FULFILLED!!

THE PROOF OF GENEAOLOGY IS IN

1 Cronica 3: 1-24

NOW YOU CAN SEARCH ALL THEIR NAMES EXCEPT JOSEPH!!! SON OF ACCUB(JACOB)?…….THAT IS THE REASON I AM ASKING IN FACEBOOK WHO ARE THE SONS OF ACCUB,AKUB,AKKUB SEE MY CHALLENGE ABOVE.

TO GOD ALMIGHTY YESHUA BE THE GLORY!!

 

HOW DO I REPLY THE LUKE CONTRADICTION?

#26 – 33 DON’T HAVE CONTRADICTIONS

READ VERY CAREFULLY..
IN MATTHEW 1-17 (JESUS CHRIST NOT YET BORN)
WHILE IN LUKE 3:23-28 (JESUS IS 29 YEARS OLD ALREADY &YOU CANNOT FIND SOLOMON HERE AND REHOBOAM THE SON OF SOLOMON)

THE LUKE 3:23-28 THOSE ARE ONLY SPECULATIONS OF PEOPLE ABOUT JESUS. HE IS 29 YEARS OLD DURING THAT TIME.

READ THIS: LUKE 3:23 And Jesus himself began to be about thirty years of age, being (as was supposed) the son of Joseph, which was the son of Heli.

THE PROOF:

THE SON OF DAVID IS SOLOMON THE SON OF SOLOMON IS REHOBOAM (MATTHEW 1:7 & I KINGS 11:43 And solomon slept with his fathers, and was buried in the city of David his father: and Rehoboam his son reigned in his stead.

IN THE BOOK OF LUKE 3:23-28 YOU CANNOT FIND THE SON OF DAVID SOLOMON AND THE SON OF SOLOMON REHOBOAM (I REPEAT LUKE IS JUST SPECULATIONS JESUS IS 39 YEARS OLD ALREADY DURING THAT TIME)

26. Who was the father of Joseph, husband of Mary?

* Jacob (Matthew 1:16)
* Hell (Luke 3:23)

27. Jesus descended from which son of David?

* Solomon (Matthew 1:6)
* Nathan(Luke3:31)

28. Who was the father of Shealtiel?

* Jechoniah (Matthew 1:12)
* Neri (Luke 3:27)

29. Which son of Zerubbabel was an ancestor of Jesus Christ?

* Abiud (Matthew 1: 13)
* Rhesa (Luke 3:27) But the seven sons of Zerubbabel are as follows: i.Meshullam, ii. Hananiah, iii. Hashubah, iv. Ohel, v.Berechiah, vi. Hasadiah, viii. Jushabhesed (I Chronicles 3:19, 20). The names Abiud and Rhesa do not fit in anyway.

30. Who was the father of Uzziah?

* Joram (Matthew 1:8)
* Amaziah (2 Chronicles 26:1)

31. Who was the father of Jechoniah?

* Josiah (Matthew 1:11)
* Jeholakim (I Chronicles 3:16)

32. How many generations were there from the Babylonian exile until Christ?

* Matthew says fourteen (Matthew 1:17)
* But a careful count of the generations reveals only thirteen (see Matthew 1: 12-16)

33. Who was the father of Shelah?

* Cainan (Luke 3:35-36)
* Arphaxad (Genesis II: 12)

#26-33 CONTRADICTIONS ARE CLOSED…TO GOD YESHUA/HESUS IS THE GLORY.

 

AMEN!!

 

WHAT TIME DID JESUS DIE?

TAKE NOTE: 6:00 am is the FIRST HOUR IN HEBREW (JERUSALEM) TIME.

see also the “DAY” and “NIGHT”.

IF THE BIBLE SAID 3RD hour meaning that is (9:00AM)

IF THE BIBLE SAID 6TH hour meaning that is (12:00 NOON)

IF THE BIBLE SAID 9TH hour meaning that is (3:00PM)

EASY RIGHT? 🙂

MARK 15:33 And when the sixth hour was come, there was darkness over the whole land until the [[ninth hour]]. (3:00PM)

MARK 15:37 And Jesus cried with a loud voice, and gave up the ghost.

THE 7 LAST WORDS OF YESHUA IN DIFFERENT BOOKS MATTHEW, MARK, LUKE AND JOHN ARE ONLY ONE BOOK OR ONE HISTORY OF YESHUA’S BIRTH TO RESSURECTION UNTIL IT FINISHED!!!

1st “Father, forgive them, for they don’t know what they’re doing.” (Luke 23:34)

2nd “I assure you, today you will be with me in paradise.”(Luke 23:43)

3rd “Dear woman, here is your son.” (John 19:26)

4th “My God, my God, why have you abandoned me?” (Mark 15:34)

5th “I am thirsty.” (John 19:28)

6th “It is finished!” (John 19:30)

7th “Father, I entrust my spirit into your hands!” (Luke 23:46) (YOU CANNOT FIND THIS IN MARK AND MATTHEW AND JOHN (BECAUSE THAT 4 BOOKS IS CONSIDERED ONE!!!)

 

THE LAST WORD OF JESUS

torah_calendar