Advertisements

Archive for the ‘IBANG MGA PAKSA’ Category

NO PLACE MEDIAN IN MT. SINAI!!!! READ NUMBERS 33 THE SUMMARY OF ISRAELITES JOURNEY WHY?

JETHRO THE FATHER IN LAW OF MOSES LEFT MEDIAN AND GOTO MT. SINAI TOGETHER WITH THE FAMILY OF MOISES.

EXODUS 18:1-5 focus in verse 5

1 Si Jethro nga, saserdote sa Madian, biyanan ni Moises, ay nakabalita ng lahat na ginawa ng Dios kay Moises, at sa Israel na kaniyang bayan, kung paanong inilabas ng Panginoon ang Israel sa Egipto.

At ipinagsama ni Jethro, na biyanan ni Moises, si Sephora na asawa ni Moises, pagkatapos na kaniyang maipadala sa kanilang ama,

At ang dalawa niyang anak na lalake: na ang pangalan ng isa’y Gersom; sapagka’t sinabi ni Moises, Ako’y nakipamayan sa ibang bayan.

At ang pangalan ng isa’y Elieser; sapagka’t kaniyang sinabi, Ang Dios ng aking ama’y naging aking saklolo, at ako’y iniligtas sa tabak ni Faraon;

At si Jethro, na biyanan ni Moises, ay dumating, na kasama ang kaniyang mga anak at ang kaniyang asawa, kay Moises sa ilang na kaniyang hinantungan sa tabi ng bundok ng Dios:

 THEN JETHRO SAY GOODBYE FROM MT. SINAI GOING BACK TO MEDIAN.

EXODUS 18:27 At tinulutan ni Moises ang kaniyang biyanan na [[[[[[[magpaalam at siya’y umuwi sa SARILING lupain.]]]]]]

THAT IS THE REASON THAT MT. SINAI IS NOT IN MEDIAN READ THE SUMMARY OF THEIR JOURNEY’S BELOW

Mga Bilang or Numbers 33

Ito ang mga paglalakbay ng mga anak ni Israel, nang sila’y magsilabas sa lupain ng Egipto, ayon sa kanilang mga hukbo sa ilalim ng kapangyarihan ni Moises at ni Aaron.

At isinulat ni Moises ang kanilang mga pagyao ayon sa kanilang mga paglalakbay alinsunod sa utos ng Panginoon: at ito ang kanilang mga paglalakbay ayon sa kanilang mga pagyao.

At sila’y nagsipaglakbay mula sa Rameses nang unang buwan, nang ikalabing limang araw ng unang buwan; nang kinabukasan pagkatapos ng paskua ay nagsialis ang mga anak ni Israel na may kamay na nakataas sa paningin ng lahat ng mga taga Egipto,

Samantalang inililibing ng mga taga Egipto ang lahat ng kanilang panganay, na nilipol ng Panginoon sa gitna nila: na pati ng kanilang mga dios ay hinatulan ng Panginoon.

At ang mga anak ni Israel ay naglakbay mula sa Rameses at humantong sa Succoth.

At sila’y naglakbay mula sa Succoth at humantong sa Etham na nasa gilid ng ilang.

At sila’y naglakbay mula sa Etham, at lumiko sa Pi-hahiroth, na nasa tapat ng Baal-sephon: at humantong sa tapat ng Migdol.

At sila’y naglakbay mula sa tapat ng Hahiroth, at nagsipagdaan sa gitna ng dagat hanggang sa ilang: at sila’y naglakbay na tatlong araw sa ilang ng Etham at humantong sa Mara.

At sila’y naglakbay mula sa Mara, at dumating sa Elim: at sa Elim ay may labing dalawang bukal ng tubig at pitong pung puno ng palma; at sila’y humantong doon.

10 At sila’y naglakbay mula sa Elim, at humantong sa tabi ng Dagat na Mapula.

11 At sila’y naglakbay mula sa Dagat na Mapula, at humantong sa ilang ng Zin.

12 At sila’y naglakbay mula sa ilang ng Zin, at humantong sa Dophca.

13 At sila’y naglakbay mula sa Dophca, at humantong sa Alus.

14 At sila’y naglakbay mula sa Alus, at humantong sa Rephidim, na doon, nga walang tubig na mainom ang bayan.

15 At sila’y naglakbay mula sa Rephidim, at humantong sa ilang ng Sinai.

16 At sila’y naglakbay mula sa ilang ng Sinai, at humantong sa Kibroth-hataava.

17 At sila’y naglakbay mula sa Kibroth-hataava, at humantong sa Haseroth.

18 At sila’y naglakbay mula sa Haseroth, at humantong sa Ritma.

19 At sila’y naglakbay mula sa Ritma, at humantong sa Rimmon-peres.

20 At sila’y naglakbay mula sa Rimmon-peres, at humantong sa Libna.

21 At sila’y naglakbay mula sa Libna, at humantong sa Rissa.

22 At sila’y naglakbay mula sa Rissa, at humantong sa Ceelatha.

23 At sila’y naglakbay mula sa Ceelatha at humantong sa bundok ng Sepher.

24 At sila’y naglakbay mula sa bundok ng Sepher, at humantong sa Harada.

25 At sila’y naglakbay mula sa Harada, at humantong sa Maceloth.

26 At sila’y naglakbay mula sa Maceloth, at humantong sa Tahath.

27 At sila’y naglakbay mula sa Tahath at humantong sa Tara.

28 At sila’y naglakbay mula sa Tara, at humantong sa Mithca.

29 At sila’y naglakbay mula sa Mithca, at humantong sa Hasmona.

30 At sila’y naglakbay mula sa Hasmona, at humantong sa Moseroth.

31 At sila’y naglakbay mula sa Moseroth, at humantong sa Bene-jaacan.

32 At sila’y naglakbay mula sa Bene-jaacan, at humantong sa Horhagidgad.

33 At sila’y naglakbay mula sa Horhagidgad at humantong sa Jotbatha.

34 At sila’y naglakbay mula sa Jotbatha, at humantong sa Abrona.

35 At sila’y naglakbay mula sa Abrona, at humantong sa Esion-geber.

36 At sila’y naglakbay mula sa Esion-geber, at humantong sa ilang ng Zin (na siya ring Cades).

37 At sila’y naglakbay mula sa Cades, at humantong sa bundok ng Hor, sa gilid ng lupain ng Edom.

38 At si Aaron na saserdote ay sumampa sa bundok ng Hor sa utos ng Panginoon, at namatay roon, sa ikaapat na pung taon, pagkaalis ng mga anak ni Israel sa lupain ng Egipto, sa ikalimang buwan, nang unang araw ng buwan.

39 At si Aaron ay may isang daan at dalawang pu’t tatlong taon nang siya’y mamatay sa bundok ng Hor.

40 At ang Cananeo na hari sa Arad, na tumatahan sa Timugan, sa lupain ng Canaan, ay nakarinig ng pagdating ng mga anak ni Israel.

41 At sila’y naglakbay mula sa bundok ng Hor, at humantong sa Salmona.

42 At sila’y naglakbay mula sa Salmona, at humantong sa Phunon.

43 At sila’y naglakbay mula sa Phunon, at humantong sa Oboth.

44 At sila’y naglakbay mula sa Oboth, at humantong sa Igeabarim, sa hangganan ng Moab.

45 At sila’y naglakbay mula sa Igeabarim, at humantong sa Dibon-gad.

46 At sila’y naglakbay mula sa Dibon-gad, at humantong sa Almon-diblathaim.

47 At sila’y naglakbay mula sa Almon-diblathaim, at humantong sa mga bundok ng Abarim, sa harap ng Nebo.

48 At sila’y naglakbay mula sa mga bundok ng Abarim, at humantong sa mga kapatagan ng Moab, sa tabi ng Jordan, sa tapat ng Jerico.

49 At sila’y humantong sa tabi ng Jordan, mula sa Beth-jesimoth hanggang sa Abel-sitim, sa mga kapatagan ng Moab.

50 At sinalita ng Panginoon kay Moises sa mga kapatagan ng Moab sa tabi ng Jordan, sa tapat ng Jerico, na sinasabi,

51 Salitain mo sa mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, Pagtawid ninyo sa Jordan sa lupain ng Canaan,

52 Ay inyo ngang palalayasin ang lahat ng nananahan sa lupain sa harap ninyo, at inyong sisirain ang lahat ng kanilang mga batong tinapyasan, at inyong sisirain ang lahat ng kanilang mga larawang binubo, at inyong gigibain ang lahat ng kanilang mga mataas na dako:

53 At inyong ariin ang lupain, at tatahan kayo roon: sapagka’t sa inyo ibinigay ko ang lupain upang ariin.

54 At inyong aariin ang lupain sa sapalaran ayon sa inyong mga angkan; sa marami ay magbibigay kayo ng maraming mana, at sa kaunti ay magbibigay kayo ng kaunting mana: kung kanino mahulog ang palad sa bawa’t isa, ay yaon ang magiging kaniya; ayon sa mga lipi ng inyong mga magulang ay inyong mamanahin.

55 Nguni’t kung hindi ninyo palalayasin ang mga nananahanan sa lupain sa harap ninyo; ay magiging parang mga tibo nga sa inyong mga mata, at parang mga tinik sa inyong mga tagiliran ang mga ititira ninyo sa kanila, at kanilang babagabagin kayo sa lupain na inyong tinatahanan.

56 At mangyayari, na kung ano ang iniisip kong gawin sa kanila, ay gayon ang gagawin ko sa inyo.

WHERE IS MT. SINAI?

Advertisements

“ANG HINDI SA SUMASA AKIN AY LABAN” SA AKIN ITOY PARA SA MGA SINUNGALING AT MANDARAYA!!

ANG HULA SA LUMANG TIPAN</br>

PROVERBS 13:26</br>

Bawa’t mabait na tao ay gumagawang may kaalaman: nguni’t ang mangmang ay nagkakalatng kamangmangan.</br>
PROVERBS 16:28</br>

Ang magdarayang tao ay nagkakalat ng pagtatalo: at ang mapaghatid-dumapit ay naghihiwalay ng magkakaibigang matalik.</br>
MATTHEW 12:30</br>

Ang hindi sumasa AKINNNNNNN ay laban sa AKINNNNN; at ang hindi nagiimpok na kasama KOOOOOOOOOO ay [[[ nagsasambulat./NAGKAKALAT]]

THE ALPHA AND OMEGA ANG SIMULA AT WAKAS MADAMI BA?

Pahayag 21:6-7 SINABI NI JESUS REV 22:12-13 ALPHA AND OMEGA ANG SIMULA AT WAKAS

REVELATION 21:6-7

6 At sinabi niya sa akin, Nagawa na/NAGANAP NA!!. [[[[[Ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. ]]] Ang nauuhaw ay aking paiinuming walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay.
7 Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito; at [[[[ako’y magiging Dios niya, at siya’y magiging anak ko.]]]]

Nabasa mo ba ALPHA AT OMEGA SIMULA AT WAKAS?

REVELATION 22:12-13 “MAKINIG KAYO!!” wika ni Jesus, “DARATING NA AKO” Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa!

13 [[[[AKO ang ALPHA at ang OMEGA, ang UNA at ang HULI, ang SIMULA at WAKAS.]]]

REVELATION 1:7-8

7 Narito, siya’y pumaparitong nasasa mga alapaap; at makikita siya ng bawa’t mata, at ng [[[[[[nangagsiulos sa kaniya]]]]]; at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kaniya. Gayon din, Siya nawa.
8 [[[[Ako ang Alpha at ang Omega, ]]] sabi ng Panginoong Dios, ngayon at nang nakaraan at sa darating, ang Makapangyarihan sa lahat.

HEBREW 13:8 Si Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon, oo at magpakailan man.

REVELATION 1:17 nang siya’y aking makita, ay nasubasob akong waring patay sa kaniyang paanan. At ipinatong niya sa akin ang kaniyang kanang kamay, na sinasabi, Huwag kang matakot; [[[ ako’y ang una at ang huli,]]]]]

ANG HULA NG ALPHA OMEGA O ANG SIMULA AT WAKAS SA LUMANG TIPAN

Isaias 44:6 Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Hari ng Israel, at ng kaniyang Manunubos, na Panginoon ng mga hukbo, [[[[[Ako ang una, at ako ang huli; at liban sa akin ay walang Dios.]]]]]

Isaias 43:10-11 [[[ Kayo’y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili: upang inyong maalaman at magsisampalataya kayo sa akin, ]]] at inyong matalastas na ako nga; walang Dios na inanyuan na una sa akin, o magkakaroon man pagkatapos ko. 

11 Ako, sa makatuwid baga’y ako, ang Panginoon; at liban sa akin ay walang tagapagligtas. (ISAIAH 43:11, TITUS 2:13, 2 PETER 1:1)

Isaias 48:12

12 Inyong dinggin ako, Oh Jacob, at Israel na tinawag ko: [[[[Ako nga; ako ang una, ako rin ang huli.]]]

Exodo 20:3 Huwag kang magkakaroon ng ibang mga dios sa harap ko. (JUDE 1:5 VULGATE 405 A.D. AND DOUAY RHEMS VERSION)

GENESIS 1:1 Nang [[[[[ pasimula ]]]] ay nilikha ng Dios ang langit at ang lupa.

NAGUGUTOM BA ANG DIYOS?

nagugutom_ba_diyos

Arnold Strong Ger ANG TANONG KO Salam Malas SAAN MABABASA SA BIBLIYA NA ANG DIOS AY NAGUGUTOM ??? SAAN ?? SAAN ???

Arnold Strong Ger
Arnold Strong Ger bobo hindi mo nga masagot sagot ahahahaha
Salam Malas

Salam Malas IKAW BOBO SA PROPHECY EH ANO SABI SA PROPHECY BASA

ISAIAH 7:14 Kaya’t ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda; narito, isang dalaga ay maglilihi, at manganganak ng isang lalake, at tatawagin ang kaniyang pangalan na Emmanuel.(GOD IS WITH US)

Arnold Strong Ger
Arnold Strong Ger ANG TANONG KO Salam Malas SAAN MABABASA SA BIBLIYA NA ANG DIOS AY NAGUGUTOM ??? SAAN ?? SAAN ???
Salam Malas

Salam Malas IKAW BOBO SA PROPHECY EH ANO SABI SA PROPHECY BASA

ISAIAH 7:14 Kaya’t ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda; narito, isang dalaga ay maglilihi, at manganganak ng isang lalake, at tatawagin ang kaniyang pangalan na Emmanuel.(GOD IS WITH US)

Salam Malas
Salam Malas ANO sino isisilang kamote? sagot
Dan Adil
Dan Adil Hahaha bkt nman kpatid arnold
Salam Malas

Salam Malas saan natupad na nagkatawang tao si GOD IS WITH US?

Mateo 1:23See More

Arnold Strong Ger

Arnold Strong Ger Salam Malas halatang bofols ka ako nalang sasagot sa tanong ko para sayo .

ANG TANONG KO Salam Malas SAAN MABABASA SA BIBLIYA NA ANG DIOS AY NAGUGUTOM ??? SAAN ?? SAAN ???See More

Arnold Strong Ger
Arnold Strong Ger Hoy bopols may alam kaba talaga ??
Salam Malas

Salam Malas HULA SA OT NA MAGKAKATAWANG TAO DIYOS BASA

ISAIAH 7:14 Kaya’t ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda; narito, isang dalaga ay maglilihi, at manganganak ng isang lalake, at tatawagin ang kaniyang pangalan na Emmanuel.(GOD IS WITH US)See More

Salam Malas
Salam Malas Arnold Strong Ger SUPALPAL ka na iho..natural magugutom NAGING TAO NGANGA!!
Arnold Strong Ger
Arnold Strong Ger Mahina sa logic ahahay
Arnold Strong Ger
Arnold Strong Ger Ang tanong ko ano ba ??
Arnold Strong Ger
Arnold Strong Ger Hindi mo ata alam ang tanong ko ie ahajajaja
Salam Malas

Salam Malas [[[[[[[ Makapangyarihang Dios, Walang hanggang Ama]]]]]], isisilang

Isaias 9:6 See More

Salam Malas
Salam Malas kaya nga ipinaliliwanag sa iyo eh NATURAL KAPAG NAGKATAWANG TAO GAGAMPANAN PAGIGING TAO NAGUGUTOM, NALULUNGKOT, TUMATAWA, UMIIYAK ETC..ETC…NGANGA
Arnold Strong Ger

Arnold Strong Ger Salam Malas sabi mo [[[[[[[ Makapangyarihang Dios, Walang hanggang Ama]]]]]], isisilang

Isaias 9:6 See More

Salam Malas
Salam Malas bobo ka nga kasi sa mga hula at katuparan Arnold Strong Gerkaya mag-aral ka pang mabuti..ng mga hula at katuparan ng hindi ganyan utak mo napakababaw.
Arnold Strong Ger
Arnold Strong Ger Hahay ang layo ng kausap ko
Salam Malas

Salam Malas Ang kaniyang pangalan .

Ang tanong ko sino nagbigay ng pangalan nayan sa kanya ????See More

Arnold Strong Ger
Arnold Strong Ger Salam Malas sabi mo kaya nga ipinaliliwanag sa iyo eh NATURAL KAPAG NAGKATAWANG TAO GAGAMPANAN PAGIGING TAO NAGUGUTOM, NALULUNGKOT, TUMATAWA, UMIIYAK ETC..ETC…NGANGASee More
Salam Malas

Salam Malas kay JESUS natupad AKA emmanuel (2 hebrew words yan) immanu=’with us ” el=”god”

HULA SA OT NA MAGKAKATAWANG TAO DIYOS BASA See More

Arnold Strong Ger
Arnold Strong Ger Salam Malas sabi mo kaya nga ipinaliliwanag sa iyo eh NATURAL KAPAG NAGKATAWANG TAO GAGAMPANAN PAGIGING TAO NAGUGUTOM, NALULUNGKOT, TUMATAWA, UMIIYAK ETC..ETC…NGANGASee More
Salam Malas
Salam Malas Arnold Strong Ger wala ka sa prophecies iho magreview ka pa
Arnold Strong Ger
Arnold Strong Ger Salam Malas sabi mo kaya nga ipinaliliwanag sa iyo eh NATURAL KAPAG NAGKATAWANG TAO GAGAMPANAN PAGIGING TAO NAGUGUTOM, NALULUNGKOT, TUMATAWA, UMIIYAK ETC..ETC…NGANGASee More
Salam Malas
Salam Malas simple tanong eh KUNG NAGING TAO KA? MAGUGUTOM KA O HINDI? YON LANG NGANGA!!
Arnold Strong Ger
Arnold Strong Ger Sagot mo ba yan bopols tanong mo yan ang sagot mo asan ??
Salam Malas

Salam Malas FILIPOS 2:6-8

6 Na siya, bagama’t nasa anyong Dios, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Dios,See More

Salam Malas
Salam Malas SEE nganga ka na sa filipos 2:6-8 wala di uubra style mo na bulok
Salam Malas
Salam Malas KAPAG MAY NAIPAKITA AKONG TALATA NA KUMAIN SI YAHWEH SA LUMANG TIPAN ANO GAGAWIN MO?
Arnold Strong Ger
Arnold Strong Ger DAHIL BOPOLS KA Salam Malas GANITO NALANGSee More
Salam Malas
Salam Malas Arnold Strong Ger KAPAG MAY NAIPAKITA AKONG TALATA NA KUMAIN SI YAHWEH SA LUMANG TIPAN ANO GAGAWIN MO?
Salam Malas
Salam Malas SAGOT!! O TAKBO?
Arnold Strong Ger
Arnold Strong Ger Iisang topic lang binuksan ko hanggang ngayon wala pang sagot
Salam Malas
Salam Malas Arnold Strong Ger KAPAG MAY NAIPAKITA AKONG TALATA NA KUMAIN SI YAHWEH SA LUMANG TIPAN ANO GAGAWIN MO?
Arnold Strong Ger
Arnold Strong Ger DAHIL BOPOLS KA Salam Malas GANITO NALANGSee More
Salam Malas
Salam Malas KAPAG MAY NAIPAKITA AKONG TALATA NA KUMAIN SI YAHWEH SA LUMANG TIPAN ANO GAGAWIN MO?
Like · Reply · 1 · 21 mins
Salam Malas
Salam Malas MAGTITINDA KA NA LANG NG KAMOTE?
Arnold Strong Ger
Arnold Strong Ger Pinagbigyan ko tanong mo kanina pero ang tanong ko hindi mo nasagot aba bobo kanga
Salam Malas
Salam Malas SABI MO NAGUGUTOM BA DIYOS OO SI YHWH NA NGA SAMPLE NGAYON AALIS NA TAYO SA NT.
Arnold Strong Ger
Arnold Strong Ger Pinagbigyan ko tanong mo kanina pero ang tanong ko hindi mo nasagot aba bobo kanga
Salam Malas
Salam Malas KAPAG MAY NAIPAKITA AKONG TALATA NA KUMAIN SI YAHWEH SA LUMANG TIPAN ANO GAGAWIN MO?
Arnold Strong Ger
Arnold Strong Ger Pinagbigyan ko tanong mo kanina pero ang tanong ko hindi mo nasagot aba bobo kanga
Salam Malas
Salam Malas SEE eh di NANGAMOTE KA NGAYON HINDI KA MAKASAGOT…NGANGA!!
Arnold Strong Ger
Arnold Strong Ger Nganga mo muka mo
Salam Malas
Salam Malas ETO SABI MO Arnold Strong Ger KAYA NGA ANG TANONG KO KONG SAAN MABABASA SA BIBLIYA NA ANG DIOS AY NAGUGUTOM ????
Salam Malas
Salam Malas HAMON KO SA IYO Arnold Strong Ger KAPAG MAY NAIPAKITA AKONG TALATA NA KUMAIN SI YAHWEH SA LUMANG TIPAN ANO GAGAWIN MO?
Salam Malas
Salam Malas Supalpal ka ano? NGANGA
Arnold Strong Ger
Arnold Strong Ger Hahahahaha nagtatanong ako tapos maghahamon Karin wahahahaha gago
Arnold Strong Ger
Arnold Strong Ger Parang timang
Salam Malas
Salam Malas IKAW GAGO EH DIYOS NG OT SI YHWH KUMAIN NG HANDA NI ABRAHAM EH NGANGA!
Salam Malas
Salam Malas napala mo ano? yan napapala ng bobo
Arnold Strong Ger
Arnold Strong Ger You like stupid oldman
Salam Malas
Salam Malas kaya aral ka pa
Salam Malas
Salam Malas hindi kayo uubra sa PATRIPASSIANIAM (YEHUSHUA)
Arnold Strong Ger
Arnold Strong Ger Yong tanong ko hahamunin mo rin ahahaha tanga lang ang pig
Salam Malas
Salam Malas NASAAN tanong mo nag-iba na ba? nganga
Arnold Strong Ger

Arnold Strong Ger Asan ang sagot mo ??

Arnold Strong Ger's photo.
Like · Reply · 1 · 15 mins
Salam Malas
Salam Malas ikaw gago eh sabi mo nagugutom ba Diyos eh si YHWH kumain sa OT DI BA GAGO KA
Arnold Strong Ger
Arnold Strong Ger Asan ang sagot mo ??
Salam Malas
Salam Malas SI YHWH(DIYOS) NG LUMANG TIPAN DIBA? SO SINO GAGO NGAYON? EH DI IKAW
Arnold Strong Ger
Arnold Strong Ger Yong sagot haka haka lang wahahahaha
Salam Malas
Salam Malas KAPAG MAY NAIPAKITA AKONG TALATA NA KUMAIN SI YAHWEH SA LUMANG TIPAN ANO GAGAWIN MO?
Salam Malas
Salam Malas DI mo nabasa? ano? kaya NGANGA KA
Arnold Strong Ger
Arnold Strong Ger Papatsupain kita
Arnold Strong Ger
Arnold Strong Ger Game ilatag mo na
Veronica Sangowan Libarra
Veronica Sangowan Libarra Bakit dinadamay pa po Qur’an dito? Yung bibilya nyo d pinapakialaman.
2 Replies · 10 mins
Salam Malas
Salam Malas DEUTORONOMY 18 ASSIGNMENT MO BASAHIN MO NG BUO..ULI ULI HUWAG NAGSASABI NG GAGO NA LALABAS KA PANG HIGIT NA GAGO
Arnold Strong Ger
Arnold Strong Ger Ahdhaha ilatag mo
Salam Malas
Salam Malas MAGANDA IKAW MAKADISKUBRE NG HINDI KA PURO DALDAL DEUT 18 OKAY
Arnold Strong Ger

Arnold Strong Ger Akala ko ba ipapakita

Arnold Strong Ger's photo.
Arnold Strong Ger
Arnold Strong Ger ipapabasa pala ahahaha gago ka talaga Salam Malas
Salam Malas
Salam Malas ETO TIME NI EVA AT ADAN, TIME OF ABRAHAM, TIME OF MOSES, TIME OF JOSUE ETC..ETC..
NAGKAKATAWANG TAO NA DIYOS NG LUMANG TIPANSee More

Arnold Strong Ger
Arnold Strong Ger Kita naman ang pagkagago mo ie
Salam Malas
Salam Malas eh di ikaw nagago nganga!!
Salam Malas
Salam Malas ETO TIME NI EVA AT ADAN, TIME OF ABRAHAM, TIME OF MOSES, TIME OF JOSUE ETC..ETC..
NAGKAKATAWANG TAO NA DIYOS NG LUMANG TIPANSee More

Salam Malas

Salam Malas so case closed butata ka na naman kaya huwag nanggaggo kung higit kang lalabas na gago.

ETO TIME NI EVA AT ADAN, TIME OF ABRAHAM, TIME OF MOSES, TIME OF JOSUE ETC..ETC..See More

Arnold Strong Ger

Arnold Strong Ger ipapakita daw ahahabaha

Arnold Strong Ger's photo.
Arnold Strong Ger
Arnold Strong Ger Ngayon ipapahanap pa ahaha napaka gago mo Salam Malas
Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Baka free data 🙂
Unlike · Reply · 1 · 6 mins
Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Pinakain pa ni abraham yan
Salam Malas

Salam Malas 3 visitor yon ni abraham PINAKAIN GENESIS 18:13 ISA SI YHWH DOON SA 3 BISITA NA YON BASA SINO GAGO? NGANGA NYAHAHAHA

GENESIS 18:13 “Bakit natawa si Sara, at sinabi pang ngayong tumanda siya’y saka magkaka-anak?” tanong ni YAHWEH.

Salam Malas

Salam Malas 3 visitor yon ni abraham PINAKAIN GENESIS 18:13 ISA SI YHWH DOON SA 3 BISITA NA YON BASA SINO GAGO? NGANGA NYAHAHAHA

GENESIS 18:13 “Bakit natawa si Sara, at sinabi pang ngayong tumanda siya’y saka magkaka-anak?” tanong ni YAHWEH.

Inton R. Soriano

Inton R. Soriano Arnold Strong Ger

Supalpal tawag jan.

Unlike · Reply · 1 · 4 mins
Salam Malas
Salam Malas BRO Inton R. Soriano lakas mang gago katinu ng usapan eh lumabas siyang MAS GAGO hahaha
Like · Reply · 1 · 4 mins
Arnold Strong Ger
Arnold Strong Ger Ang layo mo pre bangag kaba ?
Salam Malas
Salam Malas kAYA NGA pinababasa sa iyo si YHWH nagsalita kay SARAH pinakain yan nganga
Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Baka free data. Ndi mabasa
Arnold Strong Ger

Arnold Strong Ger akala ko ba ipapakita gago mo Salam Malas

Arnold Strong Ger's photo.
Salam Malas
Salam Malas Arnold Strong Ger BAKA gusto mo pa ilabas ko pinakain ni abraham?
Inton R. Soriano

Inton R. Soriano Arnold Strong Ger

Supalpal tawag jan 😂😂😂😂😂

Unlike · Reply · 1 · 2 mins
Arnold Strong Ger
Arnold Strong Ger nag aantay ako ayon sa sinabi mo Salam Malas na ipapakita mo
Arnold Strong Ger
Arnold Strong Ger Inton R. Soriano wag ka mag assume ahaha
Salam Malas
Salam Malas GEN 18:1At [[napakita ang Panginoon]]] sa kaniya sa mga punong encina ni Mamre, habang siya’y nakaupo sa pintuan ng tolda, ng kainitan ng araw.
Inton R. Soriano

Inton R. Soriano Genesis 18:8

At silay nagsikain 😂😂😂😂

Salam Malas
Salam Malas GEN 18:2 At itiningin ang kaniyang mga mata at nagmalas, at, narito’t tatlong lalake ay nakatayo sa tabi niya: at pagkakita niya sa kanila, ay tinakbo niya upang sila’y salubungin mula sa pintuan ng tolda, at yumukod siya sa lupa.
Salam Malas

Salam Malas 3 visitor yon ni abraham PINAKAIN GENESIS 18:13 ISA SI YHWH DOON SA 3 BISITA NA YON BASA SINO GAGO? NGANGA NYAHAHAHA

GENESIS 18:13 “Bakit natawa si Sara, at sinabi pang ngayong tumanda siya’y saka magkaka-anak?” tanong ni YAHWEH.

Salam Malas
Salam Malas WINNER PATRIPASSIANISM nyahahaha
Like · Reply · 1 · Just now
Inton R. Soriano

Inton R. Soriano Kumain oh.

Gen 18:8 nagsikain

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Nga nga 😂😂😂😂
Salam Malas

Salam Malas sino kausap na nagtanong sa huli? nyahaha

GENESIS 18:13 “Bakit natawa si Sara, at sinabi pang ngayong tumanda siya’y saka magkaka-anak?” tanong ni YAHWEH.

Salam Malas
Salam Malas tanong ni YAHWEH.
Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Butata Arnold Strong Ger?😂😂😂😂
Arnold Strong Ger
Arnold Strong Ger Asan Jan ang sinabi mo na ipapakita mo na kumain c yhwh ??? Salam Malas.
Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Asan daw. Gen 18:8
Inton R. Soriano

Inton R. Soriano Baka free data 😂😂😂

 

Inton R. Soriano Asan Jan ang sinabi mo na ipapakita mo na kumain c yhwh ??? Salam Malas.See More
Arnold Strong Ger

Arnold Strong Ger Sabi mo Inton R. Soriano Genesis, 18:8 – At siya’y kumuha ng mantekilla, at ng gatas, at ng guyang niluto niya, at inihain sa harapan nila; at siya’y tumayo sa siping nila sa lilim ng punong kahoy; at sila’y nagsikain.

////

MAY NABASA KABA JAAN NA KUMAIN C YHWH !!

MERON O WALA ???

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Bakit sino ba yung pinagluto?
Arnold Strong Ger

Arnold Strong Ger Sabi mo Inton R. Soriano Genesis, 18:8 – At siya’y kumuha ng mantekilla, at ng gatas, at ng guyang niluto niya, at inihain sa harapan nila; at siya’y tumayo sa siping nila sa lilim ng punong kahoy; at sila’y nagsikain.

////

MAY NABASA KABA JAAN NA KUMAIN C YHWH !!

MERON O WALA ???

Arnold Strong Ger
Arnold Strong Ger hahay meron o wala ??
Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Oo si yhwh kase yung isa doon
Arnold Strong Ger
Arnold Strong Ger Oo daw ahahaha uulitin ko ha See More
Salam Malas
Salam Malas ay katanga ni Arnold Strong Ger GENESIS 18:13 “Bakit natawa si Sara, at sinabi pang ngayong tumanda siya’y saka magkaka-anak?” tanong ni YAHWEH.
Salam Malas
Salam Malas tanong ni YHWH sabi nakupo anong utak yan oo
Inton R. Soriano

Inton R. Soriano Pilosopo.

Gen 18:13

Arnold Strong Ger
Arnold Strong Ger Meron o wala ??
Arnold Strong Ger
Arnold Strong Ger Kay linaw ng tanong

Like · Reply · Just now

 

Inton R. Soriano

Inton R. Soriano Palusot.com

Arnold Strong Ger

Palusot.com – pag may gusot, may palusot…
PALUSOT.COM
Inton R. Soriano
Inton R. Soriano 3 yung nagpunta doon kay abraham. Yung isa doon ay si yhwh
Salam Malas
Salam Malas sabi ni Arnold Strong Ger kamote hahaha
MAY NABASA KABA JAAN NA KUMAIN C YHWH !!
MERON O WALA ???
Arnold Strong Ger

Arnold Strong Ger Salam Malas sabi mo ay katanga ni Arnold Strong Ger GENESIS 18:13 “Bakit natawa si Sara, at sinabi pang ngayong tumanda siya’y saka magkaka-anak?” tanong ni YAHWEH

///

Sabi mo ipapakita mo asan na ??

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Salam Malas walang utak pla iyan. Sa iba na tayo. Supalpal na lulusot pa
Unlike · Reply · 1 · 1 min
Arnold Strong Ger

Arnold Strong Ger Inton R. Soriano sabi mo 3 yung nagpunta doon kay abraham. Yung isa doon ay si yhwh

////

Saan mo naman nabasa na isa duon si yhwh ???

Arnold Strong Ger
Arnold Strong Ger Ahaha supalpal daw cornie mo
Salam Malas
Salam Malas genesis 18:3 nga si YHWH yuong isa nakupo kaengot
Salam Malas

Salam Malas sa sila ba eh hindi kasama si YHWH? SILA nganga

Genesis 18:8

8 At siya’y kumuha ng mantekilla, at ng gatas, at ng guyang niluto niya, at inihain sa harapan nila; at siya’y tumayo sa siping nila sa lilim ng punong kahoy; at [[sila’y nagsikain.]]]]

Salam Malas
Salam Malas Inton R. Soriano kaengot pala ng kausap nating ito hahahaha
Like · Reply · 1 · 3 mins
Arnold Strong Ger

Arnold Strong Ger Salam Malas sabi mo sa sila ba eh hindi kasama si YHWH? SILA nganga

Genesis 18:8See More

Arnold Strong Ger
Arnold Strong Ger Kay linaw po ng mga tanong ko hehehe Hindi nyo masagot ng derecta
Salam Malas

Salam Malas genesis 18:13 basa si YHWH ISA

12 At nagtawa si Sara sa kaniyang sarili, na sinasabi, Pagkatapos na ako’y tumanda ay magtatamo ako ng kaligayahan, at matanda na rin pati ng panginoon ko?
13 At sinabi ng Panginoon kay Abraham, Bakit tumawa si Sara, na sinasabi, Tunay kayang ako’y manganganak, na matanda na ako?
14 May anomang bagay kayang napakahirap sa Panginoon? Sa tadhanang panahon ay babalik ako sa iyo, sa taong darating, at si Sara ay magkakaanak ng isang lalake.
15 Nang magkagayo’y nagkaila si Sara, na sinasabi, Hindi ako tumawa, sapagka’t siya’y natakot. Nguni’t sinabi niya, Hindi gayon; kundi ikaw ay tumawa.

Salam Malas
Salam Malas Arnold Strong Ger bulag basa
13 At sinabi ng Panginoon kay Abraham, Bakit tumawa si Sara, na sinasabi, Tunay kayang ako’y manganganak, na matanda na ako?
14 May anomang bagay kayang napakahirap sa Panginoon? Sa tadhanang panahon ay babalik ako sa iyo, sa taong darating, at si Sara ay magkakaanak ng isang lalake.
Salam Malas
Salam Malas 1 si YHWH sa 3 bisita nganga
Salam Malas
Salam Malas yuong 2 anghel nagtuloy sa sodom at gomorrah sa genesis 19:1 at naiwan si yhwh sa tabi ni abraham nakupo mag-aral ka kasi ng hindi lumalabas na masgago..
Arnold Strong Ger

Arnold Strong Ger Salam Malas sabi mo genesis 18:13 basa si YHWH ISA

12 At nagtawa si Sara sa kaniyang sarili, na sinasabi, Pagkatapos na ako’y tumanda ay magtatamo ako ng kaligayahan, at matanda na rin pati ng panginoon ko?See More

Inton R. Soriano

Inton R. Soriano Kumain sila

Gen 18:8

Salam Malas

Like · Reply · Just now

 

Arnold Strong Ger Inton R. Soriano sabi mo Kumain sila

Gen 18:8

////

Sinong sila ??

Salam Malas

Salam Malas KAYA nga ipinababasa buong deut 18 to 19:1 eh basa ANO IISA-ISAHIN KO SA IYO? KAMOTE?

At napakita ang Panginoon sa kaniya sa mga punong encina ni Mamre, habang siya’y nakaupo sa pintuan ng tolda, ng kainitan ng araw.
2 At itiningin ang kaniyang mga mata at nagmalas, at, narito’t tatlong lalake ay nakatayo sa tabi niya: at pagkakita niya sa kanila, ay tinakbo niya upang sila’y salubungin mula sa pintuan ng tolda, at yumukod siya sa lupa.
3 At nagsabi, Panginoon ko, kung ngayo’y nakasumpong ako ng biyaya sa iyong paningin, ay ipinamamanhik ko sa iyo, na huwag mong lagpasan ang iyong lingkod.
4 Itulot mong dalhan kayo rito ng kaunting tubig, at maghugas kayo ng inyong mga paa, at mangagpahinga kayo sa lilim ng kahoy.
5 At magdadala ako ng isang subong tinapay at inyong palakasin ang inyong puso; at pagkatapos ay magsisipagtuloy kayo: yamang kayo’y naparito sa inyong lingkod, At nagsipagsabi, Mangyari ang ayon sa iyong sinabi.
6 At si Abraham ay nagmadaling napasa tolda ni Sara, at sinabi, Maghanda ka agad ng tatlong takal ng mainam na harina, iyong tapayin at gawin mong mga munting tinapay.
7 At tumakbo si Abraham sa bakahan at nagdala ng isang bata at mabuting guya, at ibinigay sa alipin; at siya’y nagmadali, upang lutuin.
8 At siya’y kumuha ng mantekilla, at ng gatas, at ng guyang niluto niya, at inihain sa harapan nila; at siya’y tumayo sa siping nila sa lilim ng punong kahoy; at sila’y nagsikain.
9 At sinabi nila sa kaniya, Saan naroon si Sara na iyong asawa? At sinabi niya Narito, nasa tolda.
10 At sinabi niya, Walang salang di ako babalik sa iyo sa ganitong panahon ng taong darating; at narito’t si Sara na iyong asawa ay magkakaanak ng isang lalake. At narinig ni Sara sa pintuan ng tolda, na nasa likod niya.
11 Si Abraham at si Sara nga’y matatanda na, at lipas na sa panahon; at tinigilan na si Sara ng kaugalian ng mga babae.
12 At nagtawa si Sara sa kaniyang sarili, na sinasabi, Pagkatapos na ako’y tumanda ay magtatamo ako ng kaligayahan, at matanda na rin pati ng panginoon ko?
13 At sinabi ng Panginoon kay Abraham, Bakit tumawa si Sara, na sinasabi, Tunay kayang ako’y manganganak, na matanda na ako?
14 May anomang bagay kayang napakahirap sa Panginoon? Sa tadhanang panahon ay babalik ako sa iyo, sa taong darating, at si Sara ay magkakaanak ng isang lalake.
15 Nang magkagayo’y nagkaila si Sara, na sinasabi, Hindi ako tumawa, sapagka’t siya’y natakot. Nguni’t sinabi niya, Hindi gayon; kundi ikaw ay tumawa.
16 At nangagtindig doon ang mga lalake, at nangagsitingin sa dakong Sodoma; at sinamahan sila ni Abraham, upang ihatid sila sa daan.
17 At sinabi ng Panginoon, Ililihim ko ba kay Abraham ang aking gagawin;
18 Dangang si Abraham ay tunay na magiging isang bansang malaki at matibay, at pagpapalain sa kaniya ang lahat ng bansa sa lupa?
19 Sapagka’t siya’y aking kinilala, upang siya’y magutos sa kaniyang mga anak at sa kaniyang sangbahayan pagkamatay niya, na maingatan nila ang daan ng Panginoon, na gumawa ng kabanalan, at kahatulan; upang padatnin ng Panginoon, kay Abraham ang kaniyang ipinangako tungkol sa kaniya.
20 At sinabi ng Panginoon, Sapagka’t ang sigaw ng Sodoma at Gomorra ay malakas, at sapagka’t ang kasalanan nila ay napakalubha;
21 Ay bababa ako ngayon at titingnan ko kung ginawa nga ang ayon sa sigaw na dumarating hanggang sa akin; at kung hindi ay aking malalaman.
22 At ang mga lalake ay nagsilayo roon at nagsitungo sa Sodoma datapuwa’t si Abraham ay nakatayo pa sa harapan ng Panginoon.
23 At lumapit si Abraham, at nagsabi, Ang mga banal ba ay iyong lilipuling kasama ng mga masama?
24 Kung sakaling may limang pung banal sa loob ng bayan: lilipulin mo ba, at di mo patatawarin ang dakong yaon, alangalang sa limang pung banal na nasa loob niyaon?
25 Malayo nawa sa iyo ang paggawa ng ganito, na ang banal ay iyong pataying kasama ng masama, anopa’t ang banal ay mapara sa masama; malayo nawa ito sa iyo: di ba gagawa ng matuwid ang Hukom ng buong lupa?
26 At sinabi ng Panginoon, Kung makasumpong ako sa Sodoma ng limang pung banal sa loob ng bayan, patatawarin ko ang buong dakong yaon, alangalang sa kanila.
27 At sumagot si Abraham, at nagsabi, Narito, ngayo’y nangahas akong magsalita sa Panginoon, akong alabok at abo lamang:
28 Kung sakaling magkukulang ng lima sa limang pung banal: lilipulin mo ba, dahil sa limang kulang, ang buong bayan? At sinabi niya, Hindi ko lilipulin kung makasumpong ako roon ng apat na pu’t lima.
29 At siya’y muling nagsalita pa sa kaniya, at nagsabi, Marahil ay may masusumpungang apat na pu. At sinabi niya, Hindi ko gagawin, alangalang sa apat na pu.
30 At sinabi niya, Oh huwag magalit ang Panginoon, at ako’y magsasalita: kung sakaling may masusumpungan doong tatlong pu. At sinabi niya, Hindi ko gagawin kung makakasumpong ako roon ng tatlong pu.
31 At kaniyang sinabi, Narito ngayon, ako’y nangahas na magsalita sa Panginoon: kung sakaling may masusumpungan doong dalawang pu. At sinabi niya, Hindi ko lilipulin, alangalang sa dalawang pu.
32 At sinabi niya, Oh huwag magalit ang Panginoon at magsasalita na lamang akong minsan: kung sakaling may masusumpungan doong sangpu: at sinabi niya, Hindi ko lilipulin, alangalang sa sangpu.
33 At ang Panginoon ay nagpatuloy, pagkatapos na makipagusap kay Abraham: at si Abraham ay nagbalik sa kaniyang dako.

Arnold Strong Ger
Arnold Strong Ger Tatawa nalang kayo sa pagka tanga nyo
Salam Malas

Salam Malas ETO KASAMA NI YHWH YUONG 2 ANGHEL NA KATAWANG TAO

Genesis 19:1
19 At nagsidating ang [[[dalawang anghel]] sa Sodoma, nang nagtatakip silim; at si Lot ay nakaupo sa pintuang-bayan ng Sodoma: at sila’y nakita ni Lot, at nagtindig upang salubungin sila; at iniyukod ang mukha sa lupa;

Salam Malas
Salam Malas ANO Arnold Strong Ger gusto mo isa=isahin ko genesis 18? bobo na lang di makakaunawa niyan eh
Arnold Strong Ger

Arnold Strong Ger Salam Malas sabi mo KAYA nga ipinababasa buong deut 18 to 19:1 eh basa ANO IISA-ISAHIN KO SA IYO? KAMOTE?

At napakita ang Panginoon sa kaniya sa mga punong encina ni Mamre, habang siya’y nakaupo sa pintuan ng tolda, ng kainitan ng araw.
2 At itiningin ang kaniyang mga mata at nagmalas, at, narito’t tatlong lalake ay nakatayo sa tabi niya: at pagkakita niya sa kanila, ay tinakbo niya upang sila’y salubungin mula sa pintuan ng tolda, at yumukod siya sa lupa.
3 At nagsabi, Panginoon ko, kung ngayo’y nakasumpong ako ng biyaya sa iyong paningin, ay ipinamamanhik ko sa iyo, na huwag mong lagpasan ang iyong lingkod.
4 Itulot mong dalhan kayo rito ng kaunting tubig, at maghugas kayo ng inyong mga paa, at mangagpahinga kayo sa lilim ng kahoy.
5 At magdadala ako ng isang subong tinapay at inyong palakasin ang inyong puso; at pagkatapos ay magsisipagtuloy kayo: yamang kayo’y naparito sa inyong lingkod, At nagsipagsabi, Mangyari ang ayon sa iyong sinabi.
6 At si Abraham ay nagmadaling napasa tolda ni Sara, at sinabi, Maghanda ka agad ng tatlong takal ng mainam na harina, iyong tapayin at gawin mong mga munting tinapay.
7 At tumakbo si Abraham sa bakahan at nagdala ng isang bata at mabuting guya, at ibinigay sa alipin; at siya’y nagmadali, upang lutuin.
8 At siya’y kumuha ng mantekilla, at ng gatas, at ng guyang niluto niya, at inihain sa harapan nila; at siya’y tumayo sa siping nila sa lilim ng punong kahoy; at sila’y nagsikain.
9 At sinabi nila sa kaniya, Saan naroon si Sara na iyong asawa? At sinabi niya Narito, nasa tolda.
10 At sinabi niya, Walang salang di ako babalik sa iyo sa ganitong panahon ng taong darating; at narito’t si Sara na iyong asawa ay magkakaanak ng isang lalake. At narinig ni Sara sa pintuan ng tolda, na nasa likod niya.
11 Si Abraham at si Sara nga’y matatanda na, at lipas na sa panahon; at tinigilan na si Sara ng kaugalian ng mga babae.
12 At nagtawa si Sara sa kaniyang sarili, na sinasabi, Pagkatapos na ako’y tumanda ay magtatamo ako ng kaligayahan, at matanda na rin pati ng panginoon ko?
13 At sinabi ng Panginoon kay Abraham, Bakit tumawa si Sara, na sinasabi, Tunay kayang ako’y manganganak, na matanda na ako?
14 May anomang bagay kayang napakahirap sa Panginoon? Sa tadhanang panahon ay babalik ako sa iyo, sa taong darating, at si Sara ay magkakaanak ng isang lalake.
15 Nang magkagayo’y nagkaila si Sara, na sinasabi, Hindi ako tumawa, sapagka’t siya’y natakot. Nguni’t sinabi niya, Hindi gayon; kundi ikaw ay tumawa.
16 At nangagtindig doon ang mga lalake, at nangagsitingin sa dakong Sodoma; at sinamahan sila ni Abraham, upang ihatid sila sa daan.
17 At sinabi ng Panginoon, Ililihim ko ba kay Abraham ang aking gagawin;
18 Dangang si Abraham ay tunay na magiging isang bansang malaki at matibay, at pagpapalain sa kaniya ang lahat ng bansa sa lupa?
19 Sapagka’t siya’y aking kinilala, upang siya’y magutos sa kaniyang mga anak at sa kaniyang sangbahayan pagkamatay niya, na maingatan nila ang daan ng Panginoon, na gumawa ng kabanalan, at kahatulan; upang padatnin ng Panginoon, kay Abraham ang kaniyang ipinangako tungkol sa kaniya.
20 At sinabi ng Panginoon, Sapagka’t ang sigaw ng Sodoma at Gomorra ay malakas, at sapagka’t ang kasalanan nila ay napakalubha;
21 Ay bababa ako ngayon at titingnan ko kung ginawa nga ang ayon sa sigaw na dumarating hanggang sa akin; at kung hindi ay aking malalaman.
22 At ang mga lalake ay nagsilayo roon at nagsitungo sa Sodoma datapuwa’t si Abraham ay nakatayo pa sa harapan ng Panginoon.
23 At lumapit si Abraham, at nagsabi, Ang mga banal ba ay iyong lilipuling kasama ng mga masama?
24 Kung sakaling may limang pung banal sa loob ng bayan: lilipulin mo ba, at di mo patatawarin ang dakong yaon, alangalang sa limang pung banal na nasa loob niyaon?
25 Malayo nawa sa iyo ang paggawa ng ganito, na ang banal ay iyong pataying kasama ng masama, anopa’t ang banal ay mapara sa masama; malayo nawa ito sa iyo: di ba gagawa ng matuwid ang Hukom ng buong lupa?
26 At sinabi ng Panginoon, Kung makasumpong ako sa Sodoma ng limang pung banal sa loob ng bayan, patatawarin ko ang buong dakong yaon, alangalang sa kanila.
27 At sumagot si Abraham, at nagsabi, Narito, ngayo’y nangahas akong magsalita sa Panginoon, akong alabok at abo lamang:
28 Kung sakaling magkukulang ng lima sa limang pung banal: lilipulin mo ba, dahil sa limang kulang, ang buong bayan? At sinabi niya, Hindi ko lilipulin kung makasumpong ako roon ng apat na pu’t lima.
29 At siya’y muling nagsalita pa sa kaniya, at nagsabi, Marahil ay may masusumpungang apat na pu. At sinabi niya, Hindi ko gagawin, alangalang sa apat na pu.
30 At sinabi niya, Oh huwag magalit ang Panginoon, at ako’y magsasalita: kung sakaling may masusumpungan doong tatlong pu. At sinabi niya, Hindi ko gagawin kung makakasumpong ako roon ng tatlong pu.
31 At kaniyang sinabi, Narito ngayon, ako’y nangahas na magsalita sa Panginoon: kung sakaling may masusumpungan doong dalawang pu. At sinabi niya, Hindi ko lilipulin, alangalang sa dalawang pu.
32 At sinabi niya, Oh huwag magalit ang Panginoon at magsasalita na lamang akong minsan: kung sakaling may masusumpungan doong sangpu: at sinabi niya, Hindi ko lilipulin, alangalang sa sangpu.
33 At ang Panginoon ay nagpatuloy, pagkatapos na makipagusap kay Abraham: at si Abraham ay nagbalik sa kaniyang dako.

// /////

Yong talata lang na hamon mo na ipapakita mo na kumain c Yahweh dami mong paligoy ligoy

Arnold Strong Ger
Arnold Strong Ger Screen shot mo nalang
Salam Malas
Salam Malas eh 3 visitor nga yan kamote 1 si YHWH deut 18:8 kumain SILA
Salam Malas
Salam Malas SUPALPAK ka na post mo basahin mo talata kasi
Salam Malas

Salam Malas NG MAGSALITA SI YHWH na mgakakaanak si sarah tumawa si sarah

12 At nagtawa si Sara sa kaniyang sarili, na sinasabi, Pagkatapos na ako’y tumanda ay magtatamo ako ng kaligayahan, at matanda na rin pati ng panginoon ko?
13 At sinabi ng Panginoon kay Abraham, Bakit tumawa si Sara, na sinasabi, Tunay kayang ako’y manganganak, na matanda na ako?

Arnold Strong Ger
Arnold Strong Ger Salam Malas sabi eh 3 visitor nga yan kamote 1 si YHWH deut 18:8 kumain SILASee More
Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Arnold Strong Ger sino yung panginoon doon?
Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Kung wala sya jan sino yung tinatawag nilang panginoon jan?
Salam Malas

Salam Malas eto PANGINOON na nagsalita si YHWH BASAHIN MO SA ENGLISH

13 At sinabi ng Panginoon kay Abraham, Bakit tumawa si Sara, na sinasabi, Tunay kayang ako’y manganganak, na matanda na ako?

Inton R. Soriano
Salam Malas
Salam Malas LAKING KAMOTE HAHAHA
Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Wag kami lokohin mo. Iba nalang.
Arnold Strong Ger

Arnold Strong Ger Salam Malas sabi mo NG MAGSALITA SI YHWH na mgakakaanak si sarah tumawa si sarah

12 At nagtawa si Sara sa kaniyang sarili, na sinasabi, Pagkatapos na ako’y tumanda ay magtatamo ako ng kaligayahan, at matanda na rin pati ng panginoon ko?See More

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Meron. Gen 18:8
Arnold Strong Ger
Arnold Strong Ger Nahulog na loko loko tong c Salam Malas
Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Wag kami lokohin mo. Iba nalang.
Arnold Strong Ger
Arnold Strong Ger Salam Malas sabi mo NG MAGSALITA SI YHWH na mgakakaanak si sarah tumawa si sarah

12 At nagtawa si Sara sa kaniyang sarili, na sinasabi, Pagkatapos na ako’y tumanda ay magtatamo ako ng kaligayahan, at matanda na rin pati ng panginoon ko?
13 At sinabi ng Panginoon kay Abraham, Bakit tumawa si Sara, na sinasabi, Tunay kayang ako’y manganganak, na matanda na ako?

////

Salam wala akong nabasa na kumain c Yahweh pano yan sinungaling ka ?

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Meron. Gen 18:8
Arnold Strong Ger
Arnold Strong Ger Nahulog na loko loko tong c Salam Malas
Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Nyahahaha.

Papalusot nalng. Gsto kase mababasa na kumain si yhwh.

Eto diba sya kasama dito?

Gen 18:8

Arnold Strong Ger
Arnold Strong Ger SA NILATAG NYO WALA NGANG PANGALAN NA YAHWEH TAPOS PAPAKAININ NYO PA PARANG GAGO
Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Arnold Strong Ger magkano mo nabile utak mo sa olx.ph?

Baka made in china yan?

Bheniel Radcliffe Mamadra
Bheniel Radcliffe Mamadra hahahaha😀😀😀😁😂😂
Unlike · Reply · 1 · 1 min
Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Sabi na eh hahanapin mo literal na mababasa sa hinahanap mo. Tawag jan walang common sense
Salam Malas
Salam Malas baka gusto english hahaha pagbigyan

Genesis 18:13

13 And the [[[Lord]]] said unto Abraham, Wherefore did Sarah laugh, saying, Shall I of a surety bear a child, which am old?

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Asan sentido kumon mo?

Meron kaba?See More

Salam Malas
Salam Malas wala na siya sa STORYA HAHAHAHA WALANG COMMON SENSE SA SILA NYAHAHAHA
Arnold Strong Ger
Arnold Strong Ger Mga gago talaga asan ?
Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Kunwari dalawa kayo ng kaibigan mo.

Tapos sinabi mo

Kain tayo.

So ikaw lang pala ang kakain. Kase dimo naman binaggit pangalan ng kaibigan mo.

Gunggong

Salam Malas
Salam Malas HAHAHA magreview ka kasi ng buong DEUT 18 nganga..kahit pala sabihin sa iyo may KATARATA KA EH NYAHAHAHA
Arnold Strong Ger
Arnold Strong Ger Sa talatang binigay nyo po wala pong Yahweh akong nabasa
Bheniel Radcliffe Mamadra
Bheniel Radcliffe Mamadra ano ba to! debate pa ba ito hihihi


KAHIT SIYA AY NASA ANYONG [[[DIYOS]] (DIYOS NA NAKASULAT) HINDI NAGPUMILIT MAGING KAPANTAY NG DIYOS

FILIPOS 2:6-11

Na siya, bagama’t nasa anyong Dios, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Dios,

Kundi bagkus hinubad niya ito, at naganyong alipin, na nakitulad sa mga tao:

At palibhasa’y nasumpungan sa anyong tao, siya’y nagpakababa sa kaniyang sarili, na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, oo, sa kamatayan sa krus.

Kaya siya naman ay pinakadakila ng Dios, at siya’y binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan;

10 Upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod, ng nangasa langit, at ng nangasa ibabaw ng lupa, at ng nangasa ilalim ng lupa,

11 At upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon, sa ikaluluwalhati ng Dios Ama.

AKO AT AMA AY IISA

I AM HE (AKO AY SIYA)

DO NOT EAT CAMEL IT IS UNCLEAN UNTO YOU LEVITICUS 11:4

do_not_eat_camel

arabs_eating_camel arabs_eating_camel2 arabs_eating_camel3

SO THERE IS A FAKE MOSES!!!!
ONE WHO PROHIBITED CAMEL!!
THE OTHER IS NOT PROHIBITING CAMEL!!

NGEK!!!

AZAR(QURAN) VS TERAH(BIBLE) FATHER’S NAME OF ABRAHAM!!!

azar
terah3translate
BIBLICAL FATHER’S OF ABRAHAM

GENESIS 11:26 And Terah lived seventy years, and begat Abram, Nahor, and Haran.