Advertisements

Archive for the ‘TANONG AT SAGOT’ Category

Noong BABY pa si JESUS [pbuh ] at pinapa-DEDE ni Maria…..ANO KAYA ANG TAWAG NI MARIA SA KANYA….(((MY GOD o MY BABY???)))


CONTINUATION…….

@Arman G. de Castro Luke 1:43
Monday at 10:15pm · Like

@Arman G. de Castro NAKITA MO?
Yesterday at 9:48am · Like

@Arman G. de Castro ISAMA MO PA LUKE 1:17, LUKE 1:76
Yesterday at 9:49am · Like

@Yusof Islaam post nyo po para makita ng lahat…
26 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro WALA KA BANG BIBLIA? ikaw na para mareview mo na rin.
21 minutes ago · Like

@Yusof Islaam comment mo nalang po dito para mas clear na ikaw mismo magpost…
20 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro ikaw na i give you the floor..may topic ako sa kabila eh.
19 minutes ago · Like

@Yusof Islaam anu ang tawag ni maria kay hesus[as] nong pinadede pa siya?
19 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro PAANO NGA TATAWAGIN SI MARIA EH ALAM NI MARIA NA DIYOS NIYA ISINILANG NIYA?
19 minutes ago · Like

@Yusof Islaam <>

New International Version (©1984)
But why am I so favored, that the mother of my Lord should come to me?
New Living Translation (©2007)…See More
18 minutes ago · Like

@Yusof Islaam iyan po ba? alin po ang sagot sa tanong ko diyan?
18 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro eh di habang tinititigan ni maria yon SANGGOL eh PINUPOSPOS NA lang siya ng BANAL NA ESPIRITU…
18 minutes ago · Like

@Yusof Islaam asan po sagot diyan? tinawag ba ni maria na diyos si hesus[as]/
17 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro TANONG: SA LUKE 1:43 SINO NAGSALITA DIYAN SA IPINOST MO KILALA MO BA?
17 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro SINO NAGSALITA DIYAN SA KWENTO?
17 minutes ago · Like

@Yusof Islaam o tinawag ba ni hesus[as] na diyos kong ina si maria?
17 minutes ago · Like

@Yusof Islaam kaya nga ipost mo kung sino nagsalita diyan?
16 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro SUMAGOT KA MUNA AT DADAKO TAYO SA SAGOT MO SIGURADO..SINO NAGSASALITA DIYAN?
16 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro NAGPOST KA HINDI MO ALAM? ANG NAGSALITA DIYAN SI “ELIZABETH”…NA MY LORD ANG NASA TIYAN NI MARIA.
16 minutes ago · Like

@Yusof Islaam sabihin mo kung sino nagsalita diyan…ikaw nagsagot eh para makumplito
16 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro SABI NI ELIZABETH “MY LORD” NASA TIYAN NI MARIA GET MO BA?

New International Version (©1984)
But why am I so favored, that the mother of [[[[my Lord]]]]] should come to me?
15 minutes ago · Edited · Like

@Arman G. de Castro ANO NAKITA MO NA?
15 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro SAGOT NAKITA MO O HINDI ANG SALITANG “MY LORD”?
14 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro SI ELIZABETH AT MARIA MAGPINSAN OKAY?

YUON BANG MY LORD NI ELIZABETH EH HINDI MY LORD NI MARIA?
12 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro HINDI KA NA NAKASAGOT……HOY!!!! SAGOT NA….:)
12 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro NGAYON KUNG “MY LORD” NI MARIA NASA TIYAN NIYA SINO TATAWAG SI MARIA O YUONG SANGGOL?
11 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro HIRAP SA INYO PURO BASANG KOMIKS ALAM NYO SA BIBLIA EH…MANALANGIN MUNA KAYO BAGO KAYO GUMAWA NG MGA NAKAKATAWANG ISSUE.
10 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro IN SHORT “MY LORD”!!!AMEN!

Advertisements

ILAN LAHAT ANG MGA ANGHEL NG MABUHAY NA MAG-ULI SI CRISTO?

ANG AKLAT NG MATEO, MARK, LUKE AND JOHN AY IISANG AKLAT LAMANG.
EXAMPLE: WALA SA MATEO, WALA SA MARCOS NASA LUCAS ANG SAGOT.

SAGOT: 3 ANGHEL PANG-APAT SI KRISTO. (4 SILANG LAHAT DOON SA PAGKABUHAY NA MAG-ULI NI KRISTO)

1 YUONG NAGBUKAS NG BATO AT UMUPO SA IBABAW NOON (MATEO 28:2) BAGO DUMATING SILA MARIA (TAKE NOTE! HINDI TULOY TULOY ANG KWENTO ANG ANGHEL NA NAGSALITA KILA MARIA AY YUONG NASILIP NI MARIA SA JOHN 20:12).
2 YUONG NASA PAANAN AT ULUNAN NG SUMILIP SI MARIA. (JOHN 20:12)
1 AT ANG NAPAGKAMALANG HARDINERO NI MARIA AY SI Y/JESUS. (JOHN 20:15)

Mateo 28: 1-20

Muling Nabuhay si Jesus
ANOTHER SOURCES:(Marcos 16: 1-10)(Lucas 24: 1-12)(Juan 20: 1-10)

1 Makaraan ang Araw ng Pamamahinga, sa pagbubukang-liwayway nang unang araw ng sanlinggo, lumakad si Maria Magdalena at ang isa pang Maria upang tingnan ang libingan ni Jesus.

2 Biglang lumindol nang malakas. Bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon, iginulong ang batong nakatakip sa libingan at umupo sa ibabaw niyon.

3 Ang kanyang mukha ay nakakasilaw na parang kidlat at puting-puti ang kanyang damit.

4 Nanginig sa takot ang mga bantay nang makita ang anghel, at sila’y nabuwal na parang mga patay.

5 Ngunit sinabi ng anghel sa mga babae, “Huwag kayong matakot; alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus.

6 Wala na siya rito sapagkat siya’y muling nabuhay gaya ng kanyang sinabi. Halikayo’t tingnan ninyo ang pinaglibingan sa kanya.

7 Magmadali kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya’y muling nabuhay! At papunta na siya sa Galilea. Makikita ninyo siya roon! Iyan ang balitang hatid ko sa inyo.”

8 At dali-dali nga silang umalis sa libingan na may magkahalong takot at galak, at patakbong pumunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari.

9 Ngunit sinalubong sila ni Jesus at sinabi, “Magalak kayo!” Lumapit sila sa kanya, hinawakan ang kanyang mga paa at [[[[sinamba siya]]]]]]]].

10 Sinabi sa kanila ni Jesus, “Huwag kayong matakot! Magmadali kayo’t sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea, at makikita nila ako roon!”


Marcos 16: 1-20

Ang Muling Pagkabuhay ni Jesus
(Mateo 28:1-8) (Lucas 24:1-12)(Juan 20:1-10)

1 Pagkaraan ng Araw ng Pamamahinga, si Maria Magdalena, si Maria na ina ni Santiago at si Salome ay bumili ng pabango upang sila ay magpunta sa libingan at lagyan ng pabango ang bangkay ni Jesus.

2 Kinaumagahan ng Linggo, sa pagsikat ng araw, sila’y nagpunta sa libingan.

3 Ngunit sila ay nagtatanungan sa isa’t isa, “Sino kaya ang maaari nating mapakiusapang maggulong ng batong nakatakip sa pintuan ng libingan?”

4 Nasabi nila iyon dahil napakalaki ng bato. Ngunit nang matanaw nila ito, nakita nilang naigulong na ang bato.

5 At pagpasok nila sa libingan, may nakita silang isang binatang nakasuot ng mahaba at maputing damit, at nakaupo sa gawing kanan. Kaya’t sila’y nagtaka.

6 Ngunit sinabi nito sa kanila, “Huwag kayong matakot. Hinahanap ninyo si Jesus na taga-Nazaret na ipinako sa krus. Wala na siya rito; siya’y muling binuhay ng Diyos! Tingnan ninyo ang pinaglagyan sa kanya.

7 Bumalik kayo at sabihin ninyo sa kanyang mga alagad at kay Pedro, ‘Mauuna siya sa inyo sa Galilea. Makikita ninyo siya roon, gaya ng sinabi niya sa inyo.’ ”

8 Lumabas sila ng libingan at patakbong umalis na nanginginig at litung-lito. At dahil sa matinding takot, wala silang sinabi kaninuman.

ANG MAHABANG PAGWAWAKAS NG MAGANDANG BALITA AYON KAY MARCOS

Nagpakita si Jesus kay Maria Magdalena
(Mateo 28:9-10) (Juan 20:11-18)

[9 Maagang-maaga ng unang araw ng linggo, matapos na siya’y muling mabuhay, si Jesus ay [[unang]] nagpakita kay Maria Magdalena. Pitong demonyo ang pinalayas ni Jesus mula sa babaing ito.

10 Nagpunta si Maria Magdalena sa mga tagasunod ni Jesus upang ibalita sa mga ito ang kanyang nakita. Sila noon ay kasalukuyang nagluluksa at nalulungkot.

11 Ngunit ayaw nilang maniwala nang sabihin ni Maria na si Jesus ay buhay at nagpakita sa kanya.

12 Pagkatapos, nagpakita rin si Jesus sa dalawang alagad na naglalakad papuntang bukid, subalit [[iba ang kanyang anyo noon]]. 13 Bumalik agad sila at ibinalita sa kanilang mga kasamahan ang nangyari, ngunit ayaw din silang paniwalaan ng mga ito.

LUCAS 24:1-12

Ang Muling Pagkabuhay ni Jesus
(Mateo 28:1-10) (Marcos 16:1-8)(Juan 20:1-10)

1 Madilim-dilim pa nang unang araw ng sanlinggo, ang mga babae ay nagbalik sa libingan, dala ang mga pabangong inihanda nila. 2 Nang dumating sila doon, nakita nilang naigulong na ang batong nakatakip sa libingan. 3 Ngunit nang pumasok sila, wala roon ang bangkay ng Panginoong Jesus. 4 Natigilan sila at nagtaka kung ano ang nangyari. Biglang lumitaw sa tabi nila ang dalawang lalaking nakakasilaw ang damit. 5 Dahil sa matinding takot, sila’y nagpatirapa. Tinanong sila ng mga lalaki, “Bakit ninyo hinahanap ang buhay sa lugar ng mga patay? 6 Wala siya rito, siya’y muling nabuhay! Alalahanin ninyo ang sinabi niya sa inyo noong nasa Galilea pa siya, 7 ‘Ang Anak ng Tao ay kailangang ipagkanulo sa mga makasalanan at ipako sa krus, at sa ikatlong araw ay muling mabubuhay.'”

8 Naalala nga ng mga babae ang mga sinabi ni Jesus noong una, 9 kaya’t umuwi sila at isinalaysay nila sa labing-isa at sa iba pa nilang kasamahan ang buong pangyayari. 10 Ang mga babaing ito’y sina Maria Magdalena, Juana, at Maria na ina ni Santiago; sila at ang iba pang mga babaing kasama nila ang nagbalita sa mga apostol. 11 Akala ng mga apostol ay kahibangan lamang ang kanilang sinasabi kaya ayaw nilang paniwalaan ang mga kababaihan. 12 Ngunit tumayo si Pedro at patakbong nagpunta sa libingan. Pumasok siya, at pagtingin sa loob ay wala siyang nakita kundi ang mga telang ipinambalot kay Jesus. Kaya’t umuwi siyang nagtataka sa nangyari.

Juan 20: 1-18

Ang Muling Pagkabuhay ni Jesus
(Mateo 28:1-8) (Marcos 16:1-8)(Lucas 24:1-12)

1 Madilim-dilim pa nang unang araw ng sanlinggo, pumunta si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong nakatakip sa pinto ng libingan.

2 Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus, at sinabi sa kanila, May kumuha sa Panginoon mula sa libingan, at hindi namin alam kung saan siya dinala!

3-4 Sina Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo ngunit si Pedro’y naunahan noong isa.

5 Yumuko ito at sumilip sa loob ng libingan ngunit hindi pumasok. Nakita niyang nakalagay doon ang mga mamahaling tela.

6 Nang dumating si Simon Pedro, tuluy-tuloy itong pumasok sa libingan at nakita nito ang mga telang lino,

7 at ang panyong ibinalot sa ulo ni Jesus. Ang panyo ay hindi kasama ng mga mamahaling tela, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi.

8 Pumasok din ang alagad na naunang dumating at nakita niya ito, at siya’y naniwala.

9 Hindi pa nila nauunawaan noon na si Jesus ay kailangang muling mabuhay ayon sa kasulatan (PROPHECIES).

10 At umuwi ang mga alagad.

JOHN 20:11-18

11 Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Nang yumuko siya at sumilip sa loob,

12 may nakita siyang dalawang anghel na nakadamit ng puti at nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus, ang isa’y sa gawing ulunan at ang isa nama’y sa paanan.

13 Tinanong nila si Maria, Babae, bakit ka umiiyak? Sumagot siya, May kumuha po sa aking Panginoon at hindi ko alam kung saan siya dinala.

14 Pagkasabi nito’y napalingon siya at nakita niya si Jesus na nakatayo roon, ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon.

15 Tinanong siya ni Jesus, Babae, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo? Akala ni Maria, ang kausap niya’y ang hardinero kaya’t sinabi niya, Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, pakituro nga po ninyo sa akin kung saan ninyo siya dinala at kukunin ko.

16 Maria! sabi ni Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi sa wikang Hebreo, Raboni! na ang ibig sabihi’y Guro.

17 Sabi ni Jesus, Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakapunta sa Ama. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila na aakyat ako sa aking Ama at [[[[[inyong]]] Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos.

18 Kaya’t si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi sa kanila, Nakita ko ang Panginoon! At sinabi rin niya sa kanila ang bilin ni Jesus.

WHAT THE ISLAM SAYS ABOUT GIANTS? ADAM IS 90 FEET!!

A Cubit is defined as an ancient measure of length based on the length of the forearm, using this any answer to your question can only be approximate but if we use the average approximate length of the forearm as 18 inches or 1.5 feet then 60 Cubits is 90 feet or 1080 inches.

CUBITS MEASUREMENT

LINK: CLICK HERE ABOUT

QUESTION!!!!!

OKAY LET US CLICK HIS GIVEN LINK!!!!!!!

Giant Skeletons Found in Middle East
Netlore Archive: Forwarded email claims recent gas exploration activity in the southeast

region of the Arabian desert uncovered skeletal remains of “a human of phenomenal size.”

Description: Email hoax / Photo hoax
Circulating since: March 2004 (this version)
Status: False / Fake (see details below)

Example:
Email contributed by Liane, April 19, 2004:

Subject: [Fwd: Interesting discovery]

FYI. Just got this Email, only God knows better about this story, but check it out:
giant skeletons

[[[[[[[[[[[[[[[[ Image originated on Worth1000.com ]]]]]]]]]]]]]]

Recent gas exploration activity in the south east region of the Arabian desert uncovered

a skeletal remains of a human of phenomenal size. This region of the Arabian desert is

called the Empty Quarter, or in Arabic, ‘Rab-Ul-Khalee’. The discovery was made by the

Aramco Exploration team. As God states in the Quran that He had created people of

phenomenal size the like of which He has not created since. These were the people of Aad

where Prophet Hud was sent. They were very tall, big, and very powerful, such that they

could put their arms around a tree trunk and uproot it. Later these people, who were

given all the power, turned against God and the Prophet and transgressed beyond all

boundaries set by God. As a result they were destroyed.

Ulema’s of Saudi Arabia believe these to be the remains of the people of Aad. Saudi

Military has secured the whole area and no one is allowed to enter except the ARAMCO

personnel. It has been kept in secrecy, but a military helicopter took some pictures from

the air and one of the pictures leaked out into the internet in Saudi Arabia. See the

attachment and note the size of the two men standing in the picture in comparison to the

size of the skeleton !!

WHAT IS WORTH1000.COM?

WHAT WAS MAN CREATED FROM WATER OR CLAY?

WHAT WAS MAN CREATED FROM???

According to the Holy Quran:

In Surah 25:54 and 24:45, it was from WATER;

In Surah 96:1-2, It was from a CLOT;

In Surah 15:26, 32:7 and 38:71, it was from CLAY or MUD;

In Surah 30:20 and 35:11, it was from DUST.

THE QUESTION OF MIMING DANAW IS : MY QUESTION: IS ALLAH CONFUSED???

TAMA DAW ITONG POST SABI KO NA SA INYO HINDI AKO MARUNONG MAGSINUNGALING EH KAYA NGA THE TRUTH ANG TITLE NITONG SITE.

SINO ANG NAMAMAHALA SA LANGIT NOONG NASA LUPA SI JESUS?

@kung IISA ang DIYOS AMA at si JESUS….sino ang namahala sa LANGIT noong nasa LUPA si JESUS???? paki-sagot!!!!

ARMAN’S REPLY:

SI KRISTO PA DIN NASA LUPA MAN AT NASA LANGIT HAWAK NIYA LAHAT YAN!!

NAGLILINGKOD NGA ANGHEL SA LUPA EH..
ALAM MO NAMAN SIGURO KUNG KANINO LANG NAGLILINGKOD ANG ANGHEL.

MATEO 4:11 ….. Dumating naman ang mga anghel at siya’y (SI JESUS!!!!!!) PINAGLINGKURAN nila(NG MGA ANGHEL!!!!!!!!).

ETO PA BUKAS ANG LANGIT……..NG NANDITO SIYA SA LUPA.

JOHN 1:51 At sinabi niya sa kanya, Pakatandaan mo: [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[makikita ninyong bukas ang langit]]]]]]]], [[[[[[[[at ang mga anghel ng Diyos]]]]]]]]]] ay [[[[[[[[[[manhik-manaog sa kinaroroonan ng Anak ng Tao! ]]]]]]]

BAKIT NAMAMANHIK MANAOG? KASI BUKAS ANG LANGIT AT ANG PINAGLILINGKURAN AY NASA LUPA DIBA?

A MURDERER DO NOT HAVE ETERNAL LIFE!!!!!! AMEN!!

WHAT THE BIBLE SAID ABOUT MURDERER?
***********************
1 John 3:15

15 Whosoever hateth his brother is a murderer: and ye know that no murderer hath eternal life abiding in him.

SO MURDERER DO NOT HAVE ETERNAL LIFE………

*******
TAGALOG
********
ANO SABI NG BIBLIA SA MAMATAY TAO?

1 JOHN 3:15 Mamamatay-tao ang napopoot sa kanyang kapatid, at nalalaman ninyong ang buhay na walang
hanggan ay wala sa mamamatay-tao.

WALA KAYONG ETERNAL LIFE.

MERAB AND MICHAL (DAUGHTER OF KING SAUL CONTRADICTION IN 5 SONS IS CLOSED!!)

SO MALINAW ANG ASAWA NI ADRIEL NA TAGA-MEHOLAT AY SI MERAB DIBA?

1 SAMUEL 18:19 Ngunit nang dumating ang araw na dapat tuparin ni Saul ang pangako niya kay David, [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ipinakasal niya si Merab kay Adriel na taga-Meholat.]]]]]]]]]]]]]]]

1 SAMUEL 18:19And it came to pass at the time when Merob, the daughter of Saul, should have been given to David, that she was given to Hadriel, the Molathite, to wife.

THE WIFE OF HADRIEL/ADRIEL THE MOLATHITE IS MERAB/MEROB

SO YOU HAVE TO BASE IN THE HISTORY NOT IN TYPOGRAPHICAL ERROR OF THE PRINTING PRESS OKAY?

11 SAMUEL 21:8 So the king took the two sons of Respha the daughter of Aia, whom she bore to Saul, Armoni, and Miphiboseth: and the [[[[[[[[five sons of Michol]]]]]] the daughter of Saul, whom [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[she bore to Hadriel]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] the son of Berzellai, that was of Molathi:

KAYA NGA TINATANONG KITA SINO ASAWA NI HADRIEL?

SO MALINAW ANG ASAWA NI ADRIEL NA TAGA-MEHOLAT AY SI MERAB DIBA?
ADRIEL/HADRIEL IS THE HUSBAND OF MERAB

1 SAMUEL 18:19 Ngunit nang dumating ang araw na dapat tuparin ni Saul ang pangako niya kay David, [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ipinakasal niya si Merab kay Adriel na taga-Meholat.]]]]]]]]]]]]]]]

1 SAMUEL 18:19And it came to pass at the time when Merob, the daughter of Saul, should have been given to David, that she was given to Hadriel, the Molathite, to wife.

SO MALIWANAG…….PRINTING PRESS ERROR!!!!!!!!!!!!!!!