Advertisements

PROPHECIES OF PATRIPASSIANISM FATHER PASSION

PROPHECIES OF PATRIPASSIANISM AND EACH FULFILLMENT

patripassianism (from Latin patri- “father” and passio “suffering”), because the teaching required that since the Father had become incarnate in Christ, he had suffered. 
ANG KAHINDIK-HINDIK(HIS PASSION) NA ARAW NA DADAANSIN NI YHWH AT GREAT DAY (RESSURECTION NAGANAP NA!!) AY NATUPAD PAGKARAANG DUMATING NI ELIJAH/JUAN BAUTISTA MALACHI 4:5-6
PROPHECY OF PATRIPASSIANISM OR FATHER PASSION BEFORE GOD THE FATHER DREADFUL DAY (HIS PASSION) WHEN HE MANIFESTED IN FLESH 1 TIM 3:16, ISAIAH 7:14, ISAIAH 9:6, MATTHEW 1:22-23) “””ELIJAH WILL COME FIRST!!!!!!””
IF YOU ARE NOT AWARE OF PROPHECIES AND EACH FULFILLMENT IN THE BIBLE YOU WILL NOT UNDERSTAND PATRIPASSIANISM or FATHER GOD PASSION 
DAHIL KUNG KAHINDIK-HINDIK NA ARAW NATIN ITO..PAGDATING PA LANG NI ELIJAH/JUAN BAUTISTA HINDI NA KAILANGAN SI HESUS  

 

THE COMING OF ELIJAH!!! 

ISAIAH 40:3, JOHN 1:22-23, MALACHI 4:5-6, LUKE 1:17 (PREPARE THE WAY OF THE LORD) 

 

ELIJAH COME ALREADY!!
Matthew 17:12-13 (ELIJAH/ELIAS IS COME ALREADY!!!!!!!!!!) 12 But I say unto you, That ELIAS/ELIJAH IS COME ALREADY!!!!!!!!, and THEY KNEW HIM NOT, but have done unto him whatsoever they listed. Likewise shall also the Son of man suffer of them. 13 Then [[[[[[the DISCIPLES UNDERSTOOD that HE SPAKE unto them of JOHN THE BAPTIST.]]] 
THE GREAT AND DREADFUL DAY OF THE LORD NOT US!!!!!

GREAT(IT WAS FULFILLED/RESSURRECTED!)

DREADFULDAY HIS PASSION 
MALACHI 4:5-6 
5 Behold, I will send you ELIJAH (MATTHEW 17:12-13) the prophet before the coming of the [[[[GREAT and DREADFUL day of the Lord: ]]]
6 [[[[[[[ And he shall *** turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers]]]]]] , lest I come and smite the earth with a curse.
LUKE 1:17 And he shall go before him in the spirit and power of ELIAS(GREEK)/ELIJAH(HEBREW), [[[[[[[ *** to turn the hearts of the fathers to the children]]]]]]], and the disobedient to the wisdom of the just; to make ready a people prepared for the Lord.
+++++++++++++++++++++++++++

HAVE YOU SEEN THE WORDs with *** BELOW IN BOTH MALACHI 4:6 ang LUKE 1:17? PROPHECY FULFILLED!!

+++++++++++++++++++++++++++
*** [[[[[[[ to turn the hearts of the fathers to the children]]]]]]], 
READ ALSO ISAIAH 40:3 and PROPHECY FULFILLED IN JOHN 1:22-23
MATEO 8:11 Tandaan ninyo: marami ang darating buhat sa SILANGAN (EASTERN CHURCH) at (WESTERN CHURCH) KANLURAN at dudulog sa hapag na kasalo nina Abraham, Isaac at Jacob sa KAHARIAN NG LANGIT. 12 Ngunit marami sa lipi ng Israel (l=anak ng kaharian) ANG ITATAPON SA KADILIMAN SA LABAS DOO’Y MANANANGIS SILA AT MAGNGANGALIT ANG KANILANG NGIPIN.
patripassianism (from Latin patri- “father” and passio “suffering”), because the teaching required that since the Father had become incarnate in Christ, he had suffered. 
KUNG KAHINDIK HINDIK NA ARAW NATIN YAN HINDI NYO NA KAILANGAN SI JESUS DAHIL DUMATING NA SI ELIJAH/JUAN BAUTISTA
Patripassianism FATHER SUFFERRING YAN WALANG PINAPAPATAY NA ANAK KATULAD NG GAWAIN NI BAAL AT MOLOC SA LUMANG TIPAN 
DREADFUL DAY OF THE LORD
WHAT IS PATRIPASSIANISM ?
THE REAL WESTERN AND EASTERN CHURCHES OF MATTHEW 8:11 MGA ALAGAD NI JESUS PATRIPASSIANISM NA LAHAT BAKIT INEXCOMMUNICATED SI SABELLIUS ni POPE CALIXTUS II? NAUNA PA SA ROMANO KATOLIKO NG COUNCIL OF NICAEA 325 NILA CONSTANTINE YAN 
MATTHEW 8:11 the WESTERN AND EASTERN CHURCH 
MATEO 8:11 Tandaan ninyo: marami ang darating buhat sa SILANGAN (EASTERN CHURCH) at (WESTERN CHURCH) KANLURAN at dudulog sa hapag na kasalo nina Abraham, Isaac at Jacob sa KAHARIAN NG LANGIT. 12 Ngunit marami sa lipi ng Israel (l=anak ng kaharian) ANG ITATAPON SA KADILIMAN SA LABAS DOO’Y MANANANGIS SILA AT MAGNGANGALIT ANG KANILANG NGIPIN.
patripassianism (from Latin patri- “father” and passio “suffering”), because the teaching required that since the Father had become incarnate in Christ, he had suffered. 
WHY EXCOMMUNICATED? BECAUSE THIS IS THE TRUE TESCHING OF CHRIST AND HIS APOSTLES
Sabellius, [[[ considered ]]]]a founder of an early movement, was a priest who was [[[[ excommunicated ]]]]]]from the Church by Pope Callixtus I in 220 and lived in Rome. 
Because the writings of Sabellius were destroyed.
In Christian theology, patripassianism (as it is referred to in the WESTERN CHURCH ) or Sabellianism in the EASTERN CHURCH (also known as modalism, modalistic monarchianism, or modal monarchism) is the nontrinitarian or anti-trinitarian belief that God the Father, Jesus Christ, and the Holy Spirit are three different modes or aspects of one monadic God, as perceived by the believer, rather than three distinct persons within the Godhead – that there are no real or substantial differences between the three, such that there is no substantial identity for the Spirit or the Son.
PATRIPASSIANISM,
PATRIPASSIANISM BELIEF DOCTRINE:

patripassianism (from Latin patri- “father” and passio “suffering”), because the teaching required that since the Father had become incarnate in Christ, he had suffered. 
CHURCH NAME: 

YEHUSHUA = Yehu’shua [ for God (Yeh) shall (u) save (shua)].
BELEIF: 

PATRIPASSIANISM (FATHER PASSION) ACTS 3:15, bumuhay JOHN 2:19-21.
SLOGAN: 

YEHUSHUA IS MY SAVIOUR NOT MY RELIGION!! 

 

BAPTISM: 

IN THE NAME OF YEHUSHUA ONLY. 

YEHUSHUA\YESHUA = FATHER, SON & HOLY SPIRIT!! 
BELIEVE OR NOT PROPHECY ISAIAH 53:1

 

Advertisements

GOD’S DEATH BECAUSE OF YOU! YOU ARE THE REASON THAT HE GAVE HIS LIFE! PROPHECY FULFILLED! (PATRIPASSIANISM)

Matthew 5:17 King James Version (KJV)
MATTHEW 5:17 Think not that I am come to destroy the law, or the prophets: I am not come to destroy, but

TO FULFILL


.

DIYOS MISMO PINATAY(PATRIPASSIANISM/FATHER PASSION) ANG LUMIKHA NG BUHAY AT BUMUHAY SA SARILI NIYA MISMO BASA  SINABI NG DIYOS “BAWAL PUMATAY” WALANG PINAPAPATAY ANG DIYOS ANAK PA NIYA SIYA MISMO YON BINIBIGYAN NYO NG KASALANANANG DIYOS NA PABAYAAN ANAK NIYA NA MAMATAY GAWAIN LANG NILA MOLOC AT BAAL AT IBA PANG DIYOS DIYOSAN ANG PUMATAY NG ANAK SA LUMANG TIPAN ISA PA WALANG BUGTING NA ANAK NA NAIALAY SI ABRAHAM TUPA PUMALIT SA MT. MORIA. ANG KATOTOHANAN SIYA YAN NA DIYOS MISMO NA TUMUPAD MAG-ISA NG MGA HULA NIYA 

BOOK OF ACTS 

ACTS 3:15

13 Ang Dios ni Abraham, at ni Isaac, at ni Jacob, ang Dios ng ating mga magulang, ay niluwalhati ang kaniyang Lingkod na si Jesus; na inyong ibinigay, at inyong tinanggihan sa harap ni Pilato, nang pasiyahan nito na siya’y pawalan. 

14 Datapuwa’t inyong pinakatanggihan ang [[[[Banal]]] at ang [[[Matuwid na Ito]]], at inyong hiningi na ipagkaloob sa inyo ang isang mamamatay-tao, 

15 At [[[[[INYONG PINATAY ANG LUMIKHA NG BUHAY]]]]: na binuhay ng Dios (JOHN 2:19-21) na maguli sa mga patay; mga saksi kami ng mga bagay na ito.

AKING ITATAYO O ITATAYO KO SIYA DIN BUMUHAY SA SARILI NIYAJuan 2:19-21 Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905) 
19 Sumagot si Jesus at sa kanila’y sinabi, Igiba ninyo ang TEMPLONG ito, at AKING ITATAYO sa tatlong araw.20 Sinabi nga ng mga Judio, Apat na pu’t anim na taon ang pagtatayo ng templong ito, at itatayo sa tatlong araw? 21 Datapuwa’t sinasalita niya ang tungkol sa TEMPLO ng KANIYANG KATAWAN.

MGA MINAMAHAL SA PANGINOONG YEHUSHUA ANG KAPAYAPAANG NAGMUMULA SA NAG-IISANG DEIYOS ANG ATING PANGINOONG YEHUSHUA NA SIYANG NAGPASULAT NG AKLAT NG REVELATION BASA

REBELATION 1:4 Buhat kay Juan —

Sa pitong iglesia sa Asia:

Sumainyo ang pagpapala at kapayapaan

mula sa DIYOS — DIYOS ng KASALUKUYAN, sa NAKARAAN,

at SIYANG DARATING — at mula sa PITONG (7) ESPIRITUNG nasa harap ng kanyang trono,
REVELATION 1:11

11 Na nagsasabi, Ang iyong nakikita, ay ISULAT MO sa isang aklat at iyong ipadala sa 7 IGLESIA: sa EFESO(1), at sa SMIRNA(2), at sa PERGAMO(3), at sa TIATIRA(4), at sa SARDIS(5), at sa FILADELFIA(6), at sa LAODICEA(7).

12 At ako’y lumingon upang makita ang tinig na nagsasalita sa akin. At nang ako’y lumingon ay nakita ko ang pitong kandelerong ginto: (ITO YUONG NAGNININGNING NA KATAWAN NI YEHUSHUA/HESUS NA NAKITA NI JUAN REVELATION 1:12-20)
LETTER TO SMIRNA(2ND CHURCH) SABI NG NAMATAY AT NABUHAY!! 
[[[IGLESIA NG SMIRNA]]]

REVELATION 2:8

 At sa anghel ng iglesia sa SMIRNA ay isulat mo: Ang mga bagay na ito ay [[[sinasabi ng UNA (SIMULA) at ng HULI(WAKAS) na NAMATAY, at MULING NABUHAY:]]]]]
[[[IGLESIA NG SARDIS]]]

PAHAYAG 3:1 “Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Sardis:” “Ito ang SINASABI ng may PITONG(7) ESPIRITU ng DIYOS at may pitong bituin.
REVELATION 1:18

18 At ang Nabubuhay; at AKO’Y NAMATAY, at narito, AKO’Y NABUBUHAY magpakailan man, at NASA AKIN ang MGA SUSI ng kamatayan at ng Hades

ANG NAGPASULAT NG IGLESIA SA LAODICIA AY SI SIYA NAWA/AMEN DIN

Pahayag 3:14

14 At sa anghel ng iglesia sa Laodicea ay isulat mo: Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng [[[[[Siya Nawa/Amen]]]], ng saksing tapat at totoo, ng pasimula ng paglalang ng Dios:

Si YESHUA ANG MAY-ARI NG 7 ESPIRITU NG DIYOS NA IISA AT BAGSAK NA SINASABI NG ISLAM NA HINDI NAMATAY BASAHIN SA IBABA.
PAHAYAG 1:4 Buhat kay Juan —

Sa pitong iglesia sa Asia:

Sumainyo ang pagpapala at kapayapaan mula sa DIYOS — DIYOS ng KASALUKUYAN, sa NAKARAAN at SIYANG DARATING — at mula sa PITONG (7) ESPIRITUNG nasa harap ng kanyang trono,
TAKENOTE: Sabi ni Juan Dito mula sa Diyos na may 7 espiritung nasa harap ng kanyang trono.
Eto naman ang sabi ni JESUS CHRIST na nagpasulat sa 7 Iglesia APOCALIPSIS 1:11.
REVELATION 1:12-19 (SI JESUS CHRIST NA NAKAKASILAW ANG KASUOTAN)
REVELATION 1:20 (IPINALIWANAG DITO ANG PITONG BITUIN AT PITONG ILAWANG GINTO NA HAWAK NI YESHUA/JESUS)

ANG NAGPAPASULAT SA SARDIS (4TH CHURCH) !!!
REVELATION 3:1 “Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Sardis:”

“Ito ang SINASABI ng may pitong(7) espiritu ng Diyos at may pitong bituin.
Zacarias 4:10 “Ang 7 Sinag na iyan ay paningin ng Diyos at malalaganapan nito ang buong daigdig”
The 7 Spirit of God become One

WHERE IN THE BOOK OP APOCALYPSIS OR REVELATION THAT YOUR FATHER/ALLAH IS COMING IN JUDGEMENT DAY?

YEHUSHUA/JESUS WHICH SAY TO JOHN TO WRITE THE BOOK OF THE REVELATION!!

TANDAAN NINYO SI YEHUSHUA/JESUS NA NAGPAPASULAT SA AKLAT NG REVELATION!!

MULA SA DIYOS MY 7 ESPIRITU (1 LANG SA ZAC 4:10)

REVELATION 1:4 Buhat kay Juan —
Sa pitong iglesia sa Asia:
Sumainyo ang pagpapala at kapayapaan
MULA sa DIYOS — DIYOS ng KASALUKUYAN, sa NAKARAAN, at SIYANG DARATING — at mula sa PITONG(7) ESPIRITUNG nasa harap ng kanyang trono,

REVELATION 1:11
11 Na nagsasabi, Ang iyong nakikita, ay ISULAT MO sa isang aklat at iyong ipadala sa 7
IGLESIA: sa EFESO(1), at sa SMIRNA(2), at sa PERGAMO(3), at sa TIATIRA(4), at sa SARDIS(5),
at sa FILADELFIA(6), at sa LAODICEA(7).

[[[IGLESIA NG SMIRNA – NAMATAY AT NABUHAY ]]]

REVELATION 2:8
At sa anghel ng iglesia sa SMIRNA ay isulat mo: Ang mga bagay na ito ay [[[sinasabi ng UNA
(SIMULA) at ng HULI(WAKAS) na NAMATAY, at MULING NABUHAY:]]]]]

[[[IGLESIA NG SARDIS – May-ari ng 7 Espiritu]]]

REVELATION 3:1 “Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Sardis:”
“Ito ang SINASABI ng may PITONG(7) ESPIRITU ng DIYOS at may pitong bituin.

TANDAAN NINYO SMIRNA AT SARDIS AT LAODICIA SI SIYA NAWA THE NAME AMEN!

REVEELATION 3:14
14 At sa anghel ng iglesia sa Laodicea ay isulat mo: Ang mga bagay na ito ay SINASABI ng
[[[[Siya Nawa/Amen]]]], ng saksing tapat at totoo, ng pasimula ng paglalang ng Dios:
SINASABI NG “SIYA NAWA”

nasa REEVELATION 22:20-21 YAN LAST VERSES NG BIBLIA SI JESUS MISMO HININITAY NG LAHAT NG DARATING

THE COMPLETE LIST OF GENEALOGY OF THE FIRST BORN SON FROM ADAN TO JESUS IF ADAM and EVE IS 9o FEET ACCORDING TO ISLAM WHO IS THE FIRST BORN SON WHO SHRINK?THESE ARE THE COMPLETE LIST OF GENEALOGY OF FIRST BORN SON FROM ADAM TO JESUS

IF ADAN IS 90 FEET WHO IS THE FIRST BORN SON WHO SHRINK?

GENESIS 5:1-32 ADAM TO NOAH TO SHEM MGA ANAK NA PANGANAY HAKHAKHAK

Genesis 5 King James Version (KJV)

5 This is the book of the generations of Adam. In the day that God created man, in the likeness of God made he him;

2 Male and female created he them; and blessed them, and called their name Adam, in the day when they were created.

3 And Adam lived an hundred and thirty years, and begat a son in his own likeness, and after his image; and called his name Seth:

4 And the days of Adam after he had begotten Seth were eight hundred years: and he begat sons and daughters:

5 And all the days that Adam lived were nine hundred and thirty years: and he died.

6 And Seth lived an hundred and five years, and begat Enos:

7 And Seth lived after he begat Enos eight hundred and seven years, and begat sons and daughters:

8 And all the days of Seth were nine hundred and twelve years: and he died.

9 And Enos lived ninety years, and begat Cainan:

10 And Enos lived after he begat Cainan eight hundred and fifteen years, and begat sons and daughters:

11 And all the days of Enos were nine hundred and five years: and he died.

12 And Cainan lived seventy years and begat Mahalaleel:

13 And Cainan lived after he begat Mahalaleel eight hundred and forty years, and begat sons and daughters:

14 And all the days of Cainan were nine hundred and ten years: and he died.

15 And Mahalaleel lived sixty and five years, and begat Jared:

16 And Mahalaleel lived after he begat Jared eight hundred and thirty years, and begat sons and daughters:

17 And all the days of Mahalaleel were eight hundred ninety and five years: and he died.

18 And Jared lived an hundred sixty and two years, and he begat Enoch:

19 And Jared lived after he begat Enoch eight hundred years, and begat sons and daughters:

20 And all the days of Jared were nine hundred sixty and two years: and he died.

21 And Enoch lived sixty and five years, and begat Methuselah:

22 And Enoch walked with God after he begat Methuselah three hundred years, and begat sons and daughters:

23 And all the days of Enoch were three hundred sixty and five years:

24 And Enoch walked with God: and he was not; for God took him.

25 And Methuselah lived an hundred eighty and seven years, and begat Lamech.

26 And Methuselah lived after he begat Lamech seven hundred eighty and two years, and begat sons and daughters:

27 And all the days of Methuselah were nine hundred sixty and nine years: and he died.

28 And Lamech lived an hundred eighty and two years, and begat a son:

29 And he called his name Noah, saying, This same shall comfort us concerning our work and toil of our hands, because of the ground which the Lord hath cursed.

30 And Lamech lived after he begat Noah five hundred ninety and five years, and begat sons and daughters:

31 And all the days of Lamech were seven hundred seventy and seven years: and he died.

32 And Noah was five hundred years old: and Noah begat Shem, Ham, and Japheth.

SHEM TO ABRAHAM

Genesis 10:1-32 King James Version (KJV)
1 Now these are the generations of the sons of Noah, Shem, Ham, and Japheth: and unto them were sons born after the flood.

2 The sons of Japheth; Gomer, and Magog, and Madai, and Javan, and Tubal, and Meshech, and Tiras.

3 And the sons of Gomer; Ashkenaz, and Riphath, and Togarmah.

4 And the sons of Javan; Elishah, and Tarshish, Kittim, and Dodanim.

5 By these were the isles of the Gentiles divided in their lands; every one after his tongue, after their families, in their nations.

6 And the sons of Ham; Cush, and Mizraim, and Phut, and Canaan.

7 And the sons of Cush; Seba, and Havilah, and Sabtah, and Raamah, and Sabtechah: and the sons of Raamah; Sheba, and Dedan.

8 And Cush begat Nimrod: he began to be a mighty one in the earth.

9 He was a mighty hunter before the Lord: wherefore it is said, Even as Nimrod the mighty hunter before the Lord.

10 And the beginning of his kingdom was Babel, and Erech, and Accad, and Calneh, in the land of Shinar.

11 Out of that land went forth Asshur, and builded Nineveh, and the city Rehoboth, and Calah,

12 And Resen between Nineveh and Calah: the same is a great city.

13 And Mizraim begat Ludim, and Anamim, and Lehabim, and Naphtuhim,

14 And Pathrusim, and Casluhim, (out of whom came Philistim,) and Caphtorim.

15 And Canaan begat Sidon his first born, and Heth,

16 And the Jebusite, and the Amorite, and the Girgasite,

17 And the Hivite, and the Arkite, and the Sinite,

18 And the Arvadite, and the Zemarite, and the Hamathite: and afterward were the families of the Canaanites spread abroad.

19 And the border of the Canaanites was from Sidon, as thou comest to Gerar, unto Gaza; as thou goest, unto Sodom, and Gomorrah, and Admah, and Zeboim, even unto Lasha.

20 These are the sons of Ham, after their families, after their tongues, in their countries, and in their nations.

21 Unto Shem also, the father of all the children of Eber, the brother of Japheth the elder, even to him were children born.

22 The children of Shem; Elam, and Asshur, and [[[ARPAHAXAD]]]{, and Lud, and Aram.

23 And the children of Aram; Uz, and Hul, and Gether, and Mash.

24 And Arphaxad begat Salah; and Salah begat Eber.

25 And unto Eber were born two sons: the name of one was Peleg; for in his days was the earth divided; and his brother’s name was Joktan.

26 And Joktan begat Almodad, and Sheleph, and Hazarmaveth, and Jerah,

27 And Hadoram, and Uzal, and Diklah,

28 And Obal, and Abimael, and Sheba,

29 And Ophir, and Havilah, and Jobab: all these were the sons of Joktan.

30 And their dwelling was from Mesha, as thou goest unto Sephar a mount of the east.

31 These are the sons of Shem, after their families, after their tongues, in their lands, after their nations.

32 These are the families of the sons of Noah, after their generations, in their nations: and by these were the nations divided in the earth after the flood.

GENESIS 11:10-32 ARPHAXAD TO ABRAHAM

10 These are the generations of Shem: Shem was an hundred years old, and begat Arphaxad two years after the flood:

11 And Shem lived after he begat [[ARPHAXAD]] five hundred years, and begat sons and daughters.

12 And Arphaxad lived five and thirty years, and begat Salah:

13 And Arphaxad lived after he begat Salah four hundred and three years, and begat sons and daughters.

14 And Salah lived thirty years, and begat Eber:

15 And Salah lived after he begat Eber four hundred and three years, and begat sons and daughters.

16 And Eber lived four and thirty years, and begat Peleg:

17 And Eber lived after he begat Peleg four hundred and thirty years, and begat sons and daughters.

18 And Peleg lived thirty years, and begat Reu:

19 And Peleg lived after he begat Reu two hundred and nine years, and begat sons and daughters.

20 And Reu lived two and thirty years, and begat Serug:

21 And Reu lived after he begat Serug two hundred and seven years, and begat sons and daughters.

22 And Serug lived thirty years, and begat Nahor:

23 And Serug lived after he begat Nahor two hundred years, and begat sons and daughters.

24 And Nahor lived nine and twenty years, and begat Terah:

25 And Nahor lived after he begat Terah an hundred and nineteen years, and begat sons and daughters.

26 And Terah lived seventy years, and begat Abram, Nahor, and Haran.

27 Now these are the generations of Terah: Terah begat Abram, Nahor, and Haran; and Haran begat Lot.

28 And Haran died before his father Terah in the land of his nativity, in Ur of the Chaldees.

29 And Abram and Nahor took them wives: the name of Abram’s wife was Sarai; and the name of Nahor’s wife, Milcah, the daughter of Haran, the father of Milcah, and the father of Iscah.

30 But Sarai was barren; she had no child.

31 And Terah took Abram his son, and Lot the son of Haran his son’s son, and Sarai his daughter in law, his son Abram’s wife; and they went forth with them from Ur of the Chaldees, to go into the land of Canaan; and they came unto Haran, and dwelt there.

32 And the days of Terah were two hundred and five years: and Terah died in Haran.

ABRAHAM TO JESUS
THEN MATHHEW 1:1-25 is 14 x 3 GENERATIONS ABRAHAM TO JESUS

PAUL A PHARISEE BEFORE NOW HE IS PATRIPASSIANISM BELIEF READ ALSO OH GENERATION OF VIPERS KAYONG LAHI NG MGA ULUPONG!!

PATRIPASSIANISM NA ANG BELIEF NG MGA ALAGAD NI CRISTO NA WALA AMA NYO NA APOSTOL SA NT SA AKLAT NG ACTS KAYA INUSIG NI PABLO ANG IGLESIA NG DIYOS KASAMA MGA 12 ALAGAD DAHIL SA BAGONG PANGALAN NA YAN COMMON SENSE KUNG DIYOS NI MOSES IPINAKILALA NI PEDRO AT PABLO WALA NA SANANG KAGULUHAN SA PATUNGKOL SA DIYOS SA AKLAT NG GAWA.

GALACIA 1:13 Sapagka’t inyong nabalitaan ang aking pamumuhay nang NAKARAANG PANAHON sa relihion ng mga Judio, kung paanong aking inuusig na malabis, at nilipol ang iglesia ng Dios. (IGLESIA NI \YEHUSHUA/JESUS)

ACTS 9:5-6 SAULO SAULO BAKIT MO AKO INUUSIG SINO PO KAYO PANGINOON!!!!!!????? AKO SI JESUS ANG IYONG INUUSIG
KAYONG LAHI NG MGA ULUPONG!! MAGSIPAGSISI NA KAYO SA INYONG MGA KASALANAN KUNG ANG PAKILALA NI PABLO AY DIYOS NI MOSES WALA NA SANANG GULO SA ACTS DAHIL YON ANG DATING DIYOS NI PABLO BASAHI NINYO ANG SILAKBO NG GALIT NI PABLO AT PAANO SIYA NAGBAGO NG PANINIWALA PATUNGKOL SA DIYOS MGA MANGMANG NG KASULATAN.

ACTS 9:1-6
1 Datapuwa’t si Saulo, na sumisilakbo pa ng mga pagbabanta at pagpatay laban sa mga alagad ng Panginoon, ay naparoon sa dakilang saserdote, 

2 At humingi sa kaniya ng mga sulat sa Damasco sa mga sinagoga, upang kung siya’y makasumpong ng sinoman sa mga nasa Daan, maging mga lalake o mga babae, ay kaniya silang madalang gapos sa Jerusalem. 

3 At sa kaniyang paglalakad, ay nangyari na siya’y malapit sa Damasco: at pagdaka’y nagliwanag sa palibot niya ang isang ilaw mula sa langit: 

4 At siya’y nasubasob sa lupa, at nakarinig ng isang tinig na sa kaniya’y nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinaguusig? 

5 At sinabi niya, Sino ka baga, Panginoon? At sinabi niya, Ako’y si Jesus na iyong pinaguusig:
KAYONG LAHI NG MGA ULUPONG MAGSIPAGBAGO NA KAYO NG ISIP MGA BINULAG NA KAYO NG INYONG AMANG SI SATANAS JOHN 8:44
HINDI GALING SA TAO ANG IPINANGANGARAL NI PABLO KAY YEHUSHUA MISMO

GALACIA 1:11-12

11 Mga kapatid, nais kong
malaman ninyo na ang Magandang
Balitang ipinangaral ko’y 
hindi kathang TAO.
12 Hindi ko ito tinanggap
mula sa TAO, 
at hindi rin itinuro sa
akin ng sinumang TAO.

Si Jesu-Cristo mismo ang naghayag nito sa akin.

KAYONG LAHI NG MGA ULUPONG HINDI NYO KILALA SI PABLO NA ISRAELITA NA LIPI NI BENJAMIN SA ROMA 11:1 NA MAHIGPIT NA PINATUTUPAD ANG DIYOS NILA NI MOISES ANO NANGYARI BAKIT SIYA NAGPALIT NG DIYOS AT PANINIWALA?

ACTS 8:1-5 AFTER MAPATAY SI ESTEBAN

1 At si Saulo ay sumangayon sa kaniyang pagkamatay. At nang araw na yao’y nangyari ang isang malaking paguusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem; at silang lahat ay nagsipangalat sa lahat ng mga dako ng Judea at Samaria, maliban na sa mga apostol. 

2 At inilibing si Esteban ng mga taong masipag sa kabanalan, at siya’y tinangisan ng di kawasa. 
GAANO KASAMA SI PABLO/SAULO SA PAGPAPATUPAD NG DIYOS NI MOSES?

3 Datapuwa’t pinuksa ni Saulo ang iglesia, na pinapasok ang bahay-bahay, at kinakaladkad ang mga lalake’t mga babae, at sila’y ipinapasok sa bilangguan. 

4 Ang mga nagsipangalat nga ay nagsipaglakbay, na ipinangangaral ang salita. 
5 At bumaba si Felipe sa bayan ng Samaria, at ipinangaral sa kanila ang Cristo.

KAYONG LAHI NG MGA ULUPONG SI PABLO AY NAG-ARAL KAY GAMALIEL NA NAGTUTURO NG KATURUAN NI MOSES BAKIT NABAGO ANG DIYOS NIYA BILANG ISRAELITA ROMA 11:1? SI GAMALIEL AY ISANG FARISEO.

Mga Gawa 22:3 Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)

3 Ako’y Judio, na ipinanganak sa Tarso ng Cilicia, datapuwa’t pinapagaral sa bayang ito, sa paanan ni Gamaliel, na tinuruan alinsunod sa mahigpit na kaparaanan ng kautusan ng ating mga magulang, palibhasa’y masikap tungkol sa Dios, na gaya ninyong lahat ngayon:

BAKIT SI CRISTO NA IPINANGANGARAL NIYA?

Mga Gawa 5:34 Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)

34 Datapuwa’t nagtindig sa Sanedrin ang isang FARISEO, na nagngangalang GANALIEL, doktor sa kautusan, na pinapupurihan ng buong bayan, at nagutos na ilabas na sandali ang mga tao.
PARISEO=ISANG PANGKAT NG MGA JUDIO NG PANAHON NI JESUS, SILA’Y MAHIGPIT SA PAGSUNOD SA KAUTUSAN NI MOSES AT SA MGA ALITUNTUNING IDINAGDAG DITO. 

Source: MBB page 326

SADUSEO=MALIIT NA SAMAHAN NG MGA JUDIO NA KARAMIHAN AY SASERDOTE ANG UNANG LIMANG AKLAT LAMANG NG MATANDANG TIPAN ANG KANILANG PINANINIWALAAN.

Source: MBB page 327


FARISEO SI PABLO/PAUL A PHARISEE

ACTS 23:6 LAHI NG ULUPONG BASA

Datapuwa’t nang matalastas ni Pablo na ang isang bahagi ay mga Saduceo at ang iba’y mga Fariseo, ay sumigaw siya sa Sanedrin, Mga kapatid na lalake, ako’y Fariseo, anak ng mga Fariseo: ako’y sinisiyasat tungkol sa pagasa at pagkabuhay na maguli ng mga patay.

Filipos 3:5

Na tinuli ng ikawalong araw, mula sa lahi ng Israel, mula sa angkan ni Benjamin, Hebreo sa mga Hebreo; tungkol sa kautusan, ay Fariseo;

MATTHEW 12:33-35 

33 O pabutihin ninyo ang punong kahoy, at mabuti ang bunga niyaon; o pasamain ninyo ang punong kahoy, at masama ang bunga niyaon: sapagka’t ang punong kahoy ay nakikilala sa pamamagitan ng kaniyang bunga.
34 Kayong lahi ng mga ulupong, papaano kayo na masasama, ay makapagsasalita ng mabubuting bagay? sapagka’t sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang bibig.

35 Ang mabuting tao sa kaniyang mabuting kayamanan ay kumukuha ng mabubuting bagay: at ang masamang tao sa kaniyang masamang kayamanan ay kumukuha ng masasamang bagay.


FACEBOOK GROUP CHAT

REST IN PEACE (R.I.P) GALACIA 2:20 & LIFT UP YOUR HANDS TO GOD LYRICS

THE REAL MEANING OF “REST IN PEACE” GALACIA 2:10Requiescat in pace “Rest in peace”

EXODUS 33:14 At kaniyang sinabi, Ako’y sasa iyo, at ikaw ay aking bibigyan ng kapahingahan.

JOHN 14:27 “KAPAYAPAAN ANG INIIWAN KO SA INYO, “””ANG AKING””” KAPAYAPAAN ANG IBINIBIGAY KO SA INYO; HINDI ITO KATULAD NG IBINIBIGAY NG SANLIBUTAN. HUWAG KAYONG MABALISA; HUWAG KAYONG MATAKOT.

ROMA 7:9
At nang isang panahon ako’y nabubuhay na walang kautusan: datapuwa’t nang dumating ang utos, ay muling nabuhay ang kasalanan at ako’y namatay;

GALACIA 2:19
Sapagka’t ako sa pamamagitan ng kautusan ay namatay, sa kautusan, upang ako’y mabuhay sa Dios.

2 CORINTO 5:15
At siya’y namatay dahil sa lahat, upang ang nangabubuhay ay huwag nang mabuhay pa sa kanilang sarili, kundi doon sa namatay dahil sa kanila at muling nabuhay.

ROMA 14:9
Sapagka’t dahil dito ay namatay si Cristo at nabuhay na maguli, upang siya’y maging Panginoon ng mga patay at gayon din ng mga buhay.

ROMA 6:6
Na nalalaman natin, na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sakrus, upang ang katawang salarin ay magiba, at nang sa gayo’y huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan;

GALACIA 2:10
Ako’y napako sa krus na kasama ni Cristo; at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Cristo ang nabubuhay sa akin: at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon salaman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya, ang pananampalataya na ito’y saAnak ng Dios, na sa akin ay umibig, at ibinigay ang kaniyang sarili dahil sa akin.

GALACIA 3:1
Oh mga mangmang na taga Galacia, sino ang mga nagsigayuma sa inyo, na saharapan ng inyong mga mata’y si Jesucristo, na napako sa krus, ay maliwanag na inihayag?

GALACIA 6:14
Datapuwa’t malayo nawa sa akin ang pagmamapuri, maliban na sa krus ng ating Panginoong Jesucristo, na sa pamamagitan niyao’y ang sanglibutan ay napakosa krus sa ganang akin, at ako’y sa sanglibutan.

ROMA 8:34
Sino ang hahatol? Si Cristo Jesus na namatay, oo, yaong nabuhay na maguli sa mga patay na siyang nasa kanan ng Dios, na siya namang namamagitan dahil sa atin.

REVELATION 1:18
18 At ang Nabubuhay; at ako’y namatay, at narito, ako’y nabubuhay magpakailan man, at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades.

REVELATION 2:8

8 At sa anghel ng iglesia sa Smirna ay isulat mo: Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng una at ng huli, na namatay, at muling nabuhay:

LIFT UP YOUR HANDS TO GOD!

Life is not at all that bad my friend, mmm….

If you believe in yourself

If you believe there’s someone

Who walks through life with you

You’ll never be alone

Just learn to reach out

And open your heart

Lift up your hands to God

And He’ll show you the way


And He said,

“Cast your burdens upon me,

Those who are heavily laden

Come to me of you who are tired

Of carrying heavy loads

For the yoke I will give you is easy

And My burden is light

Come to Me and I will give you rest.”


When you feel the world is tumbling down on you

And you have no one that you can hold on to

Just face the rising sun and you’ll see hope

And there’s no need to run

Lift up your hands to God

And He’ll make you feel alright


And He said,

“Cast your burdens upon me,

Those who are heavily laden

Come to me all of you who are tired

Of carrying heavy loads

For the yoke I will give you is easy

And My burden is light

Come to Me and I will give you rest.”


And He said,

“Cast your burdens upon me,

Those who are heavily laden

Come to me all of you who are tired

Of carrying heavy loads

For the yoke I will give you is easy

And My burden is light

Come to Me and I will give you rest.”


Come to Me and I will give you rest


https://youtu.be/OT0DD7XsDzA

ROMAN CATHOLIC ARE ALSO BASED IN MOON GOD

READ HERE THE EXACT DATE OF DAY OF PASCH

MEDITATIONS OF THE HOLY WEEK VIDEO KAYO NA ANG HUMUSGA SA RELATIVE NG ISLAM MOON GOD ROMAN CATHOLIC WHO BUILD OUR WORLD IN CHAOS KAYA MAGSIPAGBAGO NA KAYO PARE PAREHO KAYONG NASA KULTO
ANO SABI NI MOST REVEREND SOCRATES VILLEGAS basa …
(5:45min)BROTHER AND SISTER HAVE YOU EVER ASKED? WHY EASTER SUNDAY KEEP ON CHANGING BECAUSE IT IS NOT BASE IN OUR REGULAR CALENDAR BUT BASE IN LUNAR CALENDAR THE LUNAR CALENDAR IS BASE ON THE BEHAVIOR OF THE MOON (TIME 6:09min) NOW IS EASTER SUNDAY DETERMINED TO FORMULIZED THIS IT IS THE FIRST SUNDAY AFTER THE FIRST FULL MOON AFTER THE VERNAL (SPRING) EQUINOX SO PAGKATAPOS PO NG MARCH 21 YOU HAVE THE FULL MOON AN EASTER SUNDAY IT IS VERY STRANGE THAT EASTER SUNDAY IS DETERMINED BY THE MOON (6:33) BECAUSE SOMEBODY WHO WILL DETERMINE BY THE MOON IS LUNATIC SOMEBODY WHO WILL DETERMINE BY THE MOON IS MOONSTRACK SOMEBODY WHO WILL DETERMINE BY THE MOON BEHAVE STRANGELY (6:45) AND IF YOU LOOK AT IT BROTHER AND SISTERS IT FEELS LIKE ITS LOOK LIKE JESUS DISOBEY HIS MOTHER AND SLEPT UNDER THE MOON LIIGHT AND WHEN HE WOKE UP HE SAW US AND MOONSTRUCK HE FELL IN LOVE WITH US AND DID SO MANY [[[CRAZY]]] THINGS TO SHOW US HOW MUCH HE LOVE US, ON EASTER SUNDAY BROTHER IN SISTERS I’LL TELL YOU JESUS IS MOONSTRUCK WITH YOU AND JESUS WILL NOT GET TIRED IN DOING [CRAZY] THINGS FOR YOU WHY? BECAUSE YOU ARE LOVE …

THE DAY OF PASCH is in 14th day of ABIB/NISAN IN HEBREW CALENDAR + RESSURRECTION

IF PETER HAVE BEEN IN ROME WHT THERE IS NO WORD PETER IN THE BOOK OF ROME?

THE BIOLOGICAL BEOTHERS OF JESUS 

THE WOMAN GIVING BIRTH FIGURATIVE JERUSLAEM IN REVELATION IS NOT MARY

CODE NAME BABYLON WORSE PROPHECIES

THE BRIDE WOMAN OF LAMB IN THE BOOK OF REVELATION IS GOD YEHUSHUA CHOSEN PEOPLE

CONSPIRACY OF DIANA AND THE STON FALLING FROM THE SKY

THE INVERTED CROSS